Oznámenie č. 53/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

(v znení č. 168/1993 Z. z.)

Čiastka 14/1993
Platnosť od 09.03.1993
Účinnosť od 30.07.1993
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 8 odseku 1 dňom podpisu.

53

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 4. februára 1993 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Českej republiky a Národnou bankou Slovenska a Českou národnou bankou o vykonávaní niektorých druhov platieb v devízovej oblasti.

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 8 odseku 1 dňom podpisu.

Slovenské znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.

DOHODA

medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Českej republiky a Národnou bankou Slovenska a Českou národnou bankou o vykonávaní niektorých druhov platieb v devízovej oblasti

Ministerstvo financií Slovenskej republiky a Ministerstvo financií Českej republiky a Národná banka Slovenska a Česká národná banka (ďalej len „zmluvné strany“) sa v súlade s článkom 10 Platobnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou dohodli takto:

Čl. I

Zmluvné strany sa zaväzujú zachovať voľné transfery platieb v prospech fyzických osôb s trvalým pobytom a právnických osôb so sídlom na území Slovenskej republiky, resp. Českej republiky (ďalej len „republiky“) minimálne v rozsahu a za podmienok, ktoré boli stanovené devízovým zákonom č. 528/1990 Zb. v znení zákona č. 228/1992 Zb. - úplné znenie č. 457/1992 Zb., a vyhláškou Federálneho ministerstva financií a Štátnej banky česko-slovenskej č. 303/1992 Zb., ktorou sa vykonáva devízový zákon, pokiaľ táto Dohoda neustanovuje inak.

Ide o platby sociálneho charakteru, ako sú dôchodky a výživné, a o tzv. súkromné prevody, ako je odškodnenie, dedičstvo, poistky a ďalšie platby uvedené v prílohe tejto Dohody.

Čl. II

Zmluvné strany umožnia voľné transfery platieb určených na krytie nákladov činnosti organizačnej zložky právnickej osoby so sídlom na území jednej republiky umiestnenej na území druhej republiky (§ 13a devízového zákona).

Čl. III

Zmluvné strany umožnia voľné transfery platieb v prospech fyzických osôb s trvalým pobytom a právnických osôb so sídlom na území druhej republiky z nasledujúcich titulov:

a) finančného plnenia vyplývajúceho zo vzájomného zamestnávania (napríklad mzda a iné odmeny za prácu) a z titulu poskytovania hmotného zabezpečenia uchádzačov o zamestnanie,x)

b) výživného určeného súdnym rozhodnutím, súdnym zmierom alebo na základe dohody povinnej a oprávnenej strany,

c) nákladov na štúdium na území druhej republiky vrátane úhrad z titulu štipendia,

d) nákladov na liečenie nad rámec naliehavého ošetrenia a kúpeľnej starostlivosti,

e) nákladov na pobyt v ústavoch sociálnej a charitatívnej starostlivosti a nákladov na opatrovateľskú službu

f) výnosov z predaja nehnuteľností na území druhej republiky,

g) predplatného periodickej tlače druhej republiky,

h) úhrad za dodaný tovar a služby poskytnuté do 7. februára 1993,

i) úhrad za služby dohodnuté s cestovnými kanceláriami druhej republiky do 7. februára 1993,

j) úhrad fyzických osôb právnickým osobám za prenájom priemyselného a spotrebného tovaru na osobné užívanie, ak zmluva o prenájme bola uzavretá do 7. februára 1993 a pokiaľ právnické osoby poskytujúce tieto služby nemajú pobočky zriadené na území druhej republiky,

k) poistného fyzických osôb v poisťovniach so sídlom na území druhej republiky, ak zmluva o poistení bola uzavretá do 7. februára 1993,

l) splátok pôžičiek z fondu kultúrnych a sociálnych potrieb, ktoré vznikli pred 7. februárom 1993,

m) úhrad v prospech ministerstva zahraničných vecí jednej republiky z titulu poskytnutia pomoci v prípadoch nehôd, núdze alebo tiesne v tretích štátoch, v ktorých je zastúpenie len tejto republiky, štátnemu príslušníkovi druhej republiky,

n) úhrad kúpnej ceny privatizovaného majetku v prospech Fondu národného majetku a Pozemkového fondu druhej republiky v súvislosti s realizáciou privatizačných projektov.

a z ďalších titulov vyplývajúcich priamo z dohôd uzavretých medzi Slovenskou republikou a Českou republikou.

Čl. IV

Zmluvné strany umožnia vzájomne voľné transfery splátok úverov prijatých fyzickými osobami od bánk na území jednej republiky ku dňu rozdelenia meny, pokiaľ tieto banky nemajú zriadené pobočky na území druhej republiky.

Čl. V

(1) Zmluvné strany umožnia voľné transfery zostatkov cudzozemských korunových účtov fyzických osôb s trvalým pobytom na území druhej republiky vo výške, aká je ku dňu nadobudnutia platnosti tejto Dohody, a úrokov z týchto účtov splatných ku dňu transferu do devízovej banky na území republiky, v ktorej má vlastník trvalý pobyt. Transfer zostatkov sa umožní za predpokladu, že účet prihlási jeho vlastník ako cudzozemský v banke, v ktorej sa účet vedie, do troch mesiacov od nadobudnutia platnosti tejto Dohody.

(2) O transfer podľa odseku 1 môže fyzická osoba požiadať do troch mesiacov od dátumu nadobudnutia platnosti tejto Dohody. V prípade termínovaného vkladu sa transfer uvedeným spôsobom umožňuje aj po tejto lehote, a to najneskôr do jedného mesiaca po uplynutí termínu výpovednej lehoty.

(3) Transfery zostatkov cudzozemských korunových účtov a úrokov z nich, pri ktorých sa táto lehota nevyužije, budú možné len na základe devízového povolenia príslušnej národnej banky.

(4) V období pred transferom podľa odsekov 1, 2 a 3 je vlastník cudzozemského účtu vedeného v národnej mene druhej republiky oslobodený od transferovej povinnosti (podľa § 16, ods. 3 devízového zákona).

Čl. VI

(1) Platby podľa článkov I až IV a prevody podľa článku V sa budú vykonávať v súlade s Platobnou zmluvou medzi Slovenskou republikou a Českou republikou zo 4. februára 1993.

(2) Pokiaľ budú platby podľa článkov I až IV uskutočnené platiteľom z jeho vlastných devízových prostriedkov vo voľne zameniteľnej mene, bude transfer platby na území druhej republiky vykonaný v tejto mene.

Čl. VII

V dobe platnosti tejto Dohody sa zmluvné strany môžu dohodnúť na jej zmene alebo doplnení.

Čl. VIII

(1) Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.

(2) Zmluvné strany môžu túto Dohodu kedykoľvek písomne vypovedať, pričom Dohoda stratí platnosť uplynutím troch mesiacov odo dňa doručenia výpovede.

Dané v Prahe 4. februára 1993 v dvoch vyhotoveniach, a to v slovenskom a českom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za Ministerstvo financií

Slovenskej republiky:

Július Tóth v. r.

Za Ministerstvo financií

Českej republiky:

Ivan Kočárník v. r.

Za Národnú banku Slovenska:

Marián Jusko v. r.

Za Českú národnú banku:

Josef Tošovský v. r.

Príloha k článku I Dohody medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky
a Ministerstvom financií Českej republiky
a
Národnou bankou Slovenska a Českou národnou bankou
o vykonávaní niektorých druhov platieb v devízovej oblasti

Druhy platieb sociálneho charakteru a platieb z titulu tzv. súkromných prevodov, pri ktorých sa zmluvné strany zaväzujú zachovať voľné transfery v prospech fyzických osôb s trvalým pobytom a právnických osôb so sídlom na území druhej republiky:

a) dôchodky, platby z poistenia, odškodnenia a ďalšie platby umožnené právnickým osobám podľa § 13 devízového zákona č. 528/1990 Zb. – úplné znenie č. 457/1992 Zb.,

b) dedičstvá,

c) navrátenie plnenia uskutočneného subjektom jednej republiky subjektu druhej republiky bez právneho dôvodu,

d) výdavky súvisiace so súdnym alebo iným právnym konaním na území jednej zmluvnej strany, ktoré sa začalo proti fyzickej osobe s trvalým pobytom alebo právnickej osobe so sídlom na území druhej republiky alebo menovanými subjektmi pri plnení povinnosti podľa devízového zákona vrátane výdavkov súvisiacich s právnym zastúpením,

e) platby fyzickej osobe s trvalým pobytom a právnickej osobe so sídlom na území druhej republiky na základe povinnosti stanovenej vykonateľným rozhodnutím súdu alebo vykonateľným rozhodnutím iného oprávneného orgánu republiky, v ktorej má povinná osoba trvalé bydlisko alebo sídlo, alebo ak je táto platba stanovená všeobecne záväzným právnym predpisom republiky, v ktorej má povinná osoba trvalé bydlisko alebo sídlo,

f) príspevky z členstva v medzinárodných mimovládnych organizáciách so sídlom na území druhej republiky,

g) nepredvídané výdavky spojené s dopravou alebo odťahom poškodených a havarovaných dopravných prostriedkov z územia druhej republiky,

h) výdavky za naliehavé lekárske ošetrenie na území druhej republiky a nevyhnutnú dopravu pacienta do tuzemska,

i) výdavky spojené s úmrtím osôb, ktoré zomreli počas pobytu na území druhej republiky, ako aj s ich pohrebom na území druhej republiky alebo s prevozom zomrelých, prípadne ich telesných pozostatkov do tuzemska,

j) poplatky a výdavky na území druhej republiky súvisiace s uplatnením a vymáhaním práv a nárokov,

k) čiastky na úhradu kaucií a pokút vyrubených príslušnými orgánmi druhej republiky,

l) poštovné a colné poplatky uhradzované poštovej správe štátu určenia za poštové zásielky dodané bez poplatkov a dávok,

m) poplatky za prihlášky objavov, vynálezov a priemyslových vzorov na území druhej republiky,

n) účastnícke poplatky a poplatky za prihlášky na medzinárodné kongresy, sympóziá, výstavy, prehliadky, súťaže a iné obdobné akcie na území druhej republiky,

o) náhrady za krytie čistokrvných zvierat na území druhej republiky,

p) podpory fyzickým osobám s trvalým pobytom na území druhej republiky do výšky 5 000 korún ročne,

q) výdavky spojené s údržbou hrobov na území druhej republiky,

r) iné výdavky podľa dohody zmluvných strán.

s) úhrady preukázateľných výdavkov spojených so správou a udržiavaním nehnuteľností na území druhej republiky, ako aj na platenie bežných úrokov a splátok hypotekárnych pôžičiek dohodnutých v súlade so zákonom, pokiaľ na ich platenie nie je možné použiť výnosy z tejto nehnuteľnosti.

Poznámky pod čiarou

x) Pozri článok 7 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vzájomnom zamestnávaní občanov z 29. októbra 1992.