Zákon č. 88/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení 25. marca za pamätný deň Slovenskej republiky

Čiastka 26/1993
Platnosť od 29.04.1993 do31.12.1993
Účinnosť od 29.04.1993 do31.12.1993
Zrušený 241/1993 Z. z.

OBSAH

88

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 25. marca 1993

o vyhlásení 25. marca za pamätný deň Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

25. marec, výročie násilne potlačeného zhromaždenia občanov za ľudské, náboženské a občianske práva, ktoré sa konalo v roku 1988 v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí, je pamätný deň zápasu občanov za ľudské práva.


§ 2

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.