Vyhláška č. 79/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o získaní odbornej spôsobilosti odpaľovačov ohňostrojov a pyrotechnikov

Čiastka 22/1993
Platnosť od 08.04.1993 do31.05.2014
Účinnosť od 08.04.1993 do31.05.2014
Zrušený 58/2014 Z. z.

79

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 3. februára 1993

o získaní odbornej spôsobilosti odpaľovačov ohňostrojov a pyrotechnikov

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 36 ods. 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb. ustanovuje:


§ 1

(1) Teoretická a praktická výučba uchádzačov o oprávnenie odpaľovača ohňostrojov alebo pyrotechnika sa uskutočňuje v týždenných kurzoch spravidla dva razy ročne. Rozsah a osnova výučby sú uvedené v prílohách č. 1 a 2 tejto vyhlášky.

(2) Prihlášku do kurzu podáva ministerstvu zamestnávateľ uchádzača. Ak ide o uchádzača, ktorý nie je v pracovnom alebo inom obdobnom pomere, prihlasuje sa do kurzu sám uchádzač.

(3) Prihláška obsahuje

a) meno, dátum a miesto narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu uchádzača,

b) názov a adresu zamestnávateľa, pracovné zaradenie a druh vykonávanej práce uchádzača.

(4) K prihláške sa prikladá

a) osvedčenie o získaní odbornej spôsobilosti na práce s výbušninami1) (len pri prihláške do kurzu pyrotechnika) a údaje o predchádzajúcej praxi pri prácach s výbušninami,

b) potvrdenie orgánu štátnej zdravotnej správy o zdravotnej spôsobilosti uchádzača,

c) posudok o občianskej bezúhonnosti uchádzača.2)

§ 2

(1) Odborná spôsobilosť sa overuje skúškou pred skúšobnou komisiou a preukazuje osvedčením.

(2) Skúšobnú komisiu na návrh vedúceho organizácie poverenej organizovaním výučby vymenúva ministerstvo. Komisia je minimálne trojčlenná. Jej predsedom je zástupca ministerstva. O výsledku skúšky rozhoduje komisia hlasovaním.

(3) Skúška má tri časti: písomnú, ústnu a praktickú.

(4) Výsledok každej časti skúšky sa hodnotí osobitne stupňami „prospel“ alebo „neprospel“. Ak uchádzač neprospel z písomnej časti, nemôže pokračovať v ďalších častiach skúšky.

(5) Celkový výsledok skúšky sa hodnotí stupňami „prospel“ alebo „neprospel“.

(6) V prípade rovnosti hlasov členov komisie je rozhodujúci hlas predsedu komisie.

§ 3

(1) Ak uchádzač na skúške neprospel, môže vykonať opravnú skúšku bez opakovania kurzu najskôr o šesť týždňov a najneskôr do jedného roka po neúspešnej skúške.

(2) Termín a rozsah opravnej skúšky určí skúšobná komisia spravidla v deň konania riadnej skúšky.

(3) Opravnú skúšku podľa odseku 1 možno vykonať najviac dvakrát.

(4) Ak uchádzač neprospel ani pri druhej opravnej skúške, alebo ju nevykonal v lehote podľa odseku 1, môže ďalšiu skúšku vykonať len na základe novej prihlášky a výučby v kurze.

§ 4

(1) Na základe úspešného vykonania skúšky sa odpaľovačovi ohňostrojov vydá

a) osvedčenie o odbornej spôsobilosti,

b) preukaz odpaľovača ohňostrojov, ktorý oprávňuje jeho držiteľa vykonávať funkciu odpaľovača ohňostrojov.

(2) Preukaz odpaľovača ohňostrojov má platnosť päť rokov. Po uplynutí tejto doby sa môže platnosť preukazu predĺžiť o päť rokov po predložení

a) potvrdenia orgánu štátnej zdravotnej správy o zdravotnej spôsobilosti vykonávať funkciu odpaľovača ohňostrojov,

b) dokladu o vykonávaní alebo riadení ohňostrojných prác z príslušného obvodného banského úradu.

(3) V prípade, že držiteľ preukazu odpaľovača ohňostrojov počas piatich rokov nevykonával alebo neriadil ohňostrojné práce, musí byť pred opätovným výkonom funkcie odpaľovača ohňostrojov preskúšaný z teoretických a praktických vedomostí podľa § 2. Ak sa držiteľ preukazu odpaľovača ohňostrojov nepodrobí preskúšaniu, stráca preukaz platnosť.

§ 5

(1) Na základe úspešného vykonania skúšky sa pyrotechnikovi vydá

a) osvedčenie o odbornej spôsobilosti,

b) preukaz pyrotechnika, ktorý oprávňuje jeho držiteľa vykonávať funkciu pyrotechnika.

(2) Druhy preukazov pyrotechnika sú:

a) pyrotechnik - strelec skupina A

b) pyrotechnik - vedúci strelieb skupina B

c) pyrotechnik skupina C

Rozsah oprávnenia pyrotechnika skupina A až C je uvedený v prílohe č. 3 tejto vyhlášky.

(3) Preukaz pyrotechnika skupiny A až C má platnosť tri roky. Po uplynutí tejto doby sa môže platnosť preukazu pyrotechnika predĺžiť o tri roky po predložení

a) potvrdenia orgánov štátnej zdravotnej správy o zdravotnej spôsobilosti vykonávať funkciu pyrotechnika,

b) dokladu o vykonávaní alebo riadení činnosti v rozsahu oprávnenia daného preukazom pyrotechnika.

(4) V prípade, že držiteľ preukazu pyrotechnika skupiny A až C počas troch rokov nevykonával činnosti podľa nadobudnutého oprávnenia, musí byť preskúšaný z teoretických a praktických vedomostí podľa § 2.

(5) Úspešný výsledok preskúšania sa zaznačí do preukazu pyrotechnika. V prípade neúspešného výsledku preskúšania sa postupuje podľa § 3.

(6) Ak sa držiteľ preukazu pyrotechnika skupiny A až C nepodrobí preskúšaniu podľa odseku 4, stráca preukaz platnosť.

(7) Ak držiteľ preukazu pyrotechnika skupiny A chce získať oprávnenie skupiny B, musí byť preskúšaný z teoretických a praktických vedomostí podľa § 2.

§ 6

Náklady na zabezpečenie kurzu a vykonanie skúšky odpaľovača ohňostrojov alebo pyrotechnika hradí vysielajúca organizácia alebo sám uchádzač (§ 1 ods. 2).

§ 7

(1) Preukazy odpaľovača ohňostrojov vydané pred dňom účinnosti tejto vyhlášky majú platnosť do 30. septembra 1993.

(2) Preukazy pyrotechnika vydané pred dňom účinnosti tejto vyhlášky podľa osobitného predpisu3) majú platnosť do 30. septembra 1993.


§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Jaroslav Kubečka v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky č. 79/1993 Z. z.

Rozsah teoretickej a praktickej výučby odpaľovačov ohňostrojov

Por. č. Tematika Počet hodín
1. Úvod do kurzu 2
2. Predpisy o výbušninách a niektoré súvisiace predpisy 6
a) klasifikácia, nadobúdanie, uskladňovanie, preprava, evidencia a ničenie pyrotechnických výrobkov, 
b) všeobecné bezpečnostné zásady pre prácu s výbušninami, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a protipožiarnej ochrany. 
3. Pyrotechnické zlože a pyrotechnické výrobky 10
a) jednotlivé druhy zloží, ich charakteristika a použitie, 
b) pyrotechnické výrobky - druhy, skladba, popis, balenie, použitie a zneškodňovanie. 
4. Príprava a vykonávanie ohňostrojných prác a ohňostrojov 10
Postup pri začatí ohňostrojných prác 
a) povoľovanie a oznamovanie ohňostrojných prác a ohňostrojov, 
b) výber a príprava terénu, základné požiadavky, 
c) druhy odpaľovacích zariadení, ich popis, funkcia a požiadavky, ktoré majú spĺňať, montáž odpaľovacích zariadení na odpaľovacom mieste, 
d) postup pri skončení prác. 
5. Praktický výcvik 11
a) praktické vykonávanie ohňostrojných prác za denného svetla i za súmraku, 
b) prehliadka ohrozeného priestoru, 
c) vyhľadávanie a zneškodňovanie zlyhaviek. 
6. Prvá pomoc 1
7. Doplňujúce prednášky a príprava na skúšky 2
Spolu 42

Príloha č. 2 vyhlášky č. 79/1993 Z. z.

I. Rozsah teoretickej a praktickej výučby na získanie odbornej spôsobilosti „pyrotechnik“

Por. č. Tematika Počet
hodín
1. Psychologická a základná príprava 2
2. Bezpečnostné predpisy a normy, doplnenie základných vedomostí
pre prácu a činnosť s výbušninami
20
3. Základné prostriedky trhacej techniky a pomôcky pyrotechnika.
Roznecovadlá a náložky. Pyrotechnické kliešte, roznetnice, ohmmetre
8
4. Zápalnica a jej použitie. Zažíhanie a skúšanie, adjustácia rozbušky 8
5. Ničenie volných výbušnín 12
6. Adjustácia rozbušky, náložky 8
7. Elektrický roznet. Praktická príprava a vykonanie elektrického roznetu
vrátane kontroly hlavného vedenia, práce s ohmmetrom a roznetnicou.
Postup pri likvidácii zlyhaviek a zlyhaviek elektrického roznetu
8
8. Ničenie iniciátorov a drobnej munície jednotlivo a hromadne 8
9. Ničenie veľkokalibrových nábojov jednotlivo a hromadne 8
10. Ničenie signálnej munície jednotlivo a hromadne 4
11. Delostrelecké strely a náboje. Ničenie jednotlivo a hromadne 18
12. Ručné granáty. Ničenie chybných a zlyhaných granátov, práca pyrotechnika na odhodiskách 10
13. Zapaľovače striel, zápalkové skrutky. Princípy základných typov
a ich konštrukčné zvláštnosti so zreteľom na bezpečnosť pri manipulácii.
Ničenie zapaľovačov a zápalkových skrutiek jednotlivo a hromadne
14
14. Raketové strely. Zásady ničenia 6
15. Ničenie ženijných mín a leteckých bômb 6
16. Postup pyrotechnika pri ničení neznámej alebo podozrivej munície 6
17. Iné špecifické činnosti pyrotechnika pri filmovej tvorbe,
javiskovej technike, kultúrnych podujatiach a pod.
4
18. Príprava na záverečné skúšky, doplňujúce prednášky 6
19. Prvá pomoc 2
20. Záverečné skúšky 16
  Spolu 174

II. Rozsah teoretickej a praktickej výučby na získanie odbornej spôsobilosti „pyrotechnik - vedúci strelieb“ a „pyrotechnik - strelec“

Por. č. Tematika Počet
hodín
1. Úvod 2
2. Strelivo a muničné diely 22
3. Základné pojmy balistiky 6
4. Zbrane a príslušenstvo 14
5. Hlavné druhy skúšok 12
6. Povinnosti vedúceho strelieb a strelca 6
7. Bezpečnosť práce 4
8. Prvá pomoc 2
9. Ničenie munície 14
10. Praktické cvičenia 8
11. Záverečné skúšky 4
  Spolu 94

III. Rozsah teoretickej a praktickej výučby na získanie odbornej spôsobilosti vykonávať jednoúčelové skúšky výbušnín a výbušných predmetov

Por. č. Tematika Počet
hodín
1. Vlastnosti, konštrukcia a technické parametre skúšaných výrobkov,
skúšobných zariadení a metódy skúšok
 
2. Povinnosti vedúceho strelieb a strelca 
3. Bezpečnosť práce 
4. Prvá pomoc 
5. Praktické cvičenia 
  Spolu 20

Pracovníci, ktorí absolvujú výučbu na získanie odbornej spôsobilosti vykonávať jednoúčelové skúšky, nie sú oprávnení na ničenie výbušnín a munície.

Príloha č. 3 vyhlášky č. 79/1993 Z. z.

Rozsah oprávnenia pyrotechnika skupiny A až C

I. Skupina A - pyrotechnik - strelec

Pyrotechnik skupiny A je odborne spôsobilý a oprávnený vykonávať strelecké a balistické skúšky podľa programu schváleného vedúcim organizácie alebo podľa ekvivalentného odborného dokumentu (napr. technických podmienok, metodiky skúšok, technologického postupu a pod.) a ničiť malokalibrové strelivo.

II. Skupina B - pyrotechnik - vedúci strelieb

Pyrotechnik skupiny B je odborne spôsobilý a oprávnený riadiť a vykonávať strelecké a balistické skúšky podľa programu schváleného vedúcim organizácie alebo podľa ekvivalentného odborného dokumentu (napr. technických podmienok, metodiky skúšok, technologického postupu a pod.) a ničiť malokalibrové strelivo.

III. Skupina C - pyrotechnik

Pyrotechnik skupiny C je odborne spôsobilý a oprávnený samostatne privádzať výbušniny k výbuchu, zneškodňovať a ničiť výbušniny pri ich výskume, vývoji, skúšaní, výrobe a spracúvaní.

Poznámky pod čiarou

1) § 3 ods. 3 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 78/1993 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výrobe a spracúvaní výbušnín.

2) § 34 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb.

3) Opatrenie ministra hutníctva, strojárstva a elektrotechniky Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 11/1990, ktorým sa vydávajú bezpečnostno-technické predpisy pre výrobu a spracúvanie výbušnín a výbušných predmetov.