Vyhláška č. 302/1993 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných mincí v hodnote 200 Sk k 200. výročiu narodenia Jána Kollára

Čiastka 74/1993
Platnosť od 21.12.1993 do31.12.2008
Účinnosť od 30.12.1993 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.

302

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 8. decembra 1993

o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk k 200. výročiu narodenia Jána Kollára

Národná banka Slovenska podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:


§ 1

(1) Pri príležitosti 200. výročia narodenia Jána Kollára sa vydávajú pamätné strieborné mince v hodnote 200 Sk (ďalej len „dvestokorunák“).

(2) Dvestokorunák sa razí zo zliatiny obsahujúcej 750 dielov striebra a 250 dielov medi. Jeho hmotnosť je 20 g, priemer 34 mm. Na hrane mince je nápis do hĺbky „SLÁVME SLÁVNE SLÁVU SLÁVOV SLÁVNYCH“. Pri razbe dvestokorunáka je povolená horná a dolná odchýlka v hmotnosti 10/1000 a v obsahu striebra 5/1000.

§ 2

(1) Na líci dvestokorunáka je v strede mincového poľa umiestnený štátny znak Slovenskej republiky. Vedľa štátneho znaku v rozdelenom riadku je označenie hodnoty „200 Sk“. Pod štátnym znakom je v dvoch riadkoch umiestnený názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“. Letopočet razby „1993“ je pri spodnom okraji mince.

(2) Na rube dvestokorunáka je vyobrazenie metaforického portrétu Míny ako symbolu celoživotného osobného a básnického ideálu Jána Kollára. Meno a priezvisko „JÁN KOLLÁR“ a letopočet jeho narodenia a úmrtia „1793.1852“ sú umiestené v dvoch riadkoch pod portrétom Míny. Značka Štátnej mincovne Kremnica „MK“ medzi dvoma razidlami je umiestnená pod letopočtami. Iniciálky mena a priezviska autora návrhu dvestokorunáka akademického sochára Vojtecha Pohanku „VP“ sú umiestnené pri okraji mince vpravo od portrétu Míny.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 30. decembrom 1993.


Vladimír Masár v. r.


Obrázek 01