Nariadenie vlády č. 242/1993 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú ukazovatele prípustného znečistenia vôd

Čiastka 61/1993
Platnosť od 27.10.1993 do31.08.2002
Účinnosť od 01.11.1993 do31.08.2002
Zrušený 491/2002 Z. z.

242

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 12. októbra 1993,

ktorým sa ustanovujú ukazovatele prípustného stupňa znečistenia vôd

Vláda Slovenskej republiky podľa § 23 ods. 2 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) nariaďuje:


§ 1

Pri povoľovaní vypúšťania odpadových a zvláštnych vôd1) do povrchových vôd postupuje vodohospodársky orgán podľa ukazovateľov prípustného stupňa znečistenia vôd (ďalej len „ukazovateľ“), ktoré sú určené v prílohách č. 1 až 3 tohto nariadenia.

§ 2

(1) Ukazovatele uvedené v prílohe č. 1 tohto nariadenia sa vzťahujú na koncentráciu látok vo vypúšťaných odpadových alebo zvláštnych vodách a sú záväzné pre vodohospodárske orgány pri povoľovaní vypúšťania odpadových alebo zvláštnych vôd do povrchových vôd (ďalej len „rozhodovanie o vypúšťaní vôd“). Ak ukazovateľ charakteristický pre konkrétny druh vypúšťaných odpadových alebo zvláštnych vôd nie je uvedený v prílohe č. 1 tohto nariadenia, určí ho príslušný vodohospodársky orgán po prerokovaní s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky podľa obdobného druhu výroby alebo činnosti.

(2) Ukazovatele uvedené v prílohe č. 1 tohto nariadenia ustanovujú najvyššiu prípustnú mieru znečistenia vo vypúšťaných odpadových alebo zvláštnych vodách. Vodohospodársky orgán môže s ohľadom na miestne vodohospodárske podmienky a záujmy ochrany vôd určiť prísnejšie hodnoty, a to až do výšky hodnôt platných pre vodárenské toky.

(3) Tomu, kto vypúšťa odpadové alebo zvláštne vody (ďalej len „znečisťovateľ“) z rôznych druhov výrob alebo činností jednou výusťou, určí ukazovatele kvality vypúšťaných odpadových vôd vodohospodársky orgán so zohľadnením pomerného zastúpenia množstva a kvality vôd vypúšťaných z jednotlivých výrob alebo činností.

(4) Vypúšťanie odpadových vôd v rozsahu znečistenia splaškových vôd z domácností alebo iných obdobných zariadení povoľuje príslušný vodohospodársky orgán na základe odborného odhadu ich vplyvu na vody v recipiente.

§ 3

(1) Množstvo vypúšťaných odpadových alebo zvláštnych vôd a ich znečistenie je znečisťovateľ povinný sledovať podľa príslušných technických noriem,2) ak vodohospodársky orgán pri rozhodovaní o vypúšťaní vôd neurčí inak. Ustanovenie prvej vety neplatí pre vypúšťanie splaškových odpadových vôd zo zdrojov s produkciou znečistenia do 25 ekvivalentných obyvateľov, t. j. do 1,5 kg za deň podľa ukazovateľa BSK5, ak vodohospodársky orgán nerozhodne inak.

(2) Pre potreby tohto nariadenia predstavuje ekvivalentný obyvateľ jednotku, ktorá udáva, aký počet obyvateľov produkuje rovnaké znečistenie ako odpadové vody z výroby jednotkového množstva produktu alebo suroviny. Základom výpočtu je špecifické znečistenie na jedného obyvateľa 60 g BSK5 za deň.

(3) Ak pre spôsob ustanovenia niektorého ukazovateľa nebola doteraz vydaná osobitná technická norma, určí metódu vykonania rozboru príslušný vodohospodársky orgán so súhlasom ministerstva.

§ 4

(1) Hodnoty ukazovateľov určené v rozhodnutí vodohospodárskeho orgánu sa považujú za dodržané, ak rozborom osemhodinovej zmesnej vzorky získanej zlievaním ekvivalentných objemov vypúšťaných odpadových alebo zvláštnych vôd najviac v jednohodinovom intervale, prípadne automatickým odberovým zariadením, nie sú zistené vyššie hodnoty. Časové obdobie ich sledovania určí príslušný vodohospodársky orgán s prihliadnutím na režim vypúšťania odpadových alebo zvláštnych vôd zo zdroja znečistenia.

(2) Pre nárazové vypúšťanie odpadových alebo zvláštnych vôd určí vodohospodársky orgán podmienky na kontrolu dodržiavania hodnôt ukazovateľov individuálne podľa miestnych podmienok.

(3) Pri posudzovaní a kontrole dodržiavania určených hodnôt ukazovateľov možno vychádzať len z rozborov vykonaných spôsobilými laboratóriami, ktorých kvalita práce je vyhovujúca a je podrobovaná systematickej vonkajšej kontrole; zoznam týchto laboratórií určí ministerstvo.

§ 5

Ukazovatele uvedené v prílohách č. 2 a 3 tohto nariadenia určujú prípustný stupeň znečistenia v recipiente po zmiešaní vypúšťaných odpadových alebo zvláštnych vôd s povrchovými vodami pri 355-dňovom prietoku, prípadne pri minimálne zaručenom prietoku vody v recipiente. Pri rozhodovaní o vypúšťaní vôd prihliada na tieto ukazovatele vodohospodársky orgán s cieľom postupne ich dosiahnuť.


§ 6

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 30/1975 Zb., ktorým sa ustanovujú ukazovatele prípustného stupňa znečistenia vôd.

§ 7

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. novembrom 1993.


Vladimír Mečiar v. r.


Príloha č. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 242/1993 Z. z.

UKAZOVATELE PRÍPUSTNÉHO STUPŇA ZNEČISTENIA VYPÚŠŤANÝCH VÔD

1. Splaškové a mestské odpadové vody

Veľkosť zdroja znečistenia
Počet ekvivalentných obyvateľov (EO)
(kg BSK5 na prítoku za deň)
Ukazovateľ
BSK51) (mg/l) CHSKcr (mg/l) NL2) (mg/l) N-NH4 (mg/l) P celkový (mg/l)
do od do od do od do od do od
31. 12 1. 1. 31. 12. 1. 1. 31. 12. 1. 1. 31. 12. 1. 1. 31. 12. 1. 1.
2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005
do 50 EO 80 60 - - 65 50 - - - -
(do 3 kg BSK5)
do 500 EO 60 50 - - 55 40 - - - -
(do 30 kg BSK5) ..
do 5000 EO 50 40 170 140 45 35 - 20 - -
(do 300 kg BSK5)
do 25 000 EO 45 35 150 120 35 30 25 15 - 5
(do 1 500 kg BSK5) ..
do 100 000 EO 35 30 125 100 30 25 15 10 5 3
(do 6 000 kg BSK5)
nad 100 000 EO 30 20 110 90 25 20 10 5 3 1,5
(nad 6000 Kg BSK5)

Poznámky: 1) BSK5 - s potlačením nitrifikácie

2) NL - nerozpustné látky

2. Priemyselné odpadové vody a zvláštne vody

2.1. Ťažba a spracovanie rúd
2.1.1. Uránové rudy do 31.12.2004 od 1.1. 2005
pH 6,5 - 9,0 6,5 - 9,0
NL mg/l 30 25
rádium Bq/l 0,5 0,3
urán mg/l 0,3 0,2
2.1.2. Ostatné rudy
pH 6 - 9 6 - 9
CHSK-Cr mg/l 100 80
NL mg/l 80 60
železo mg/l 5,0 4,0
zinok mg/l 2,0 1,6
olovo mg/l 0,5 0,4
meď mg/l 1,0 0,8
arzén mg/l 0,5 0,4
2.1.3. Ťažba a spracovanie kameniva
NL mg/l 50 40
NEL1) mg/l 5 2
2.2. Ťažba a spracovanie uhlia
2.2.1. Ťažba uhlia a briketárne
pH 6 - 9 6 - 9
NL mg/l 100 80
CHSK-Cr mg/l 150 120
2.2.2. Tepelné spracovanie uhlia
pH 6 - 9 6 - 9
NL mg/l 50 40
CHSK-Cr mg/l 1 000 800
fenoly mg/l 5,0 4,0
N-NH4 mg/l 200 150
kyanidy celkové mg/l 1,0 0,8
2.3. Teplárne a elektrárne
2.3.1. Úprava vody
NL mg/l 50 40
CHSK-Cr mg/l 50 40
železo mg/l 5 4
hydrazín mg/l 5 4
2.4. Hutnícka výroba
2.4.1. Výroba a spracúvanie železa
pH 6,5 - 9 6,5 - 9
NL mg/l 50 40
CHSK-Cr mg/l 150 100
železo mg/l 15 10
NEL mg/l 5 3
2.4.2. Farebná metalurgia a výroba ferozliatin
pH 6,5 - 9 6,5 - 9
NL mg/l 50 40
meď mg/l 1,0 0,8
zinok mg/l 2,0 1,6
nikel mg/l 1,0 0,8
hliník mg/l 3,0 2,5
vanád mg/l 2,0 1,6
olovo mg/l 0,5 0,4
chróm mg/l 1,0 0,8
cín mg/l 2,0 1,6
ortuť mg/l 0,2 0,1
2.5. Strojárenská a elektrotechnická výroba
2.5.1. Strojové obrábanie
pH 6,5 - 9,5 6,5 - 9,5
NL mg/l 50 40
CHSK-Cr mg/l 800 500
NEL mg/l 10 5
N-NO2 mg/l 5 2,5
2.5.2. Povrchová úprava kovov
pH 6,5 - 9,5 6,5 - 9,5
NL mg/l 30 25
CHSK-Cr mg/l 300 250
fluoridy mg/l 20 15
N-NO2 mg/l 5 2,5
sulfidy mg/l 1,0 0,5
arzén mg/l 0,5 0,25
hliník mg/l 3,0 2,0
striebro mg/l 1,0 0,5
bárium mg/l 3,0 2,0
kadmium mg/l 0,5 0,25
kobalt mg/l 1,0 0,5
N-NH4 mg/l 50 25
fosfor celkový mg/l 5 2,5
chlórované uhľovodíky prchavé2) mg/l 1,0 0,5
kyanidy toxické mg/l 0,2 0,1
kyanidy celkové mg/l 1,0 0,5
chlór mg/l 0,5 0,25
chróm celkový mg/l 1,0 0,5
chróm CrVI mg/l 0,2 0,1
meď mg/l 1,0 0,5
molybdén mg/l 2,0 1,0
ortuť mg/l 0,2 0,1
nikel mg/l 1,0 0,5
olovo mg/l 0,5 0,25
zinok mg/l 2,0 1,0
NEL mg/l 10 5
2.6. Chemický priemysel
2.6.1. Rafinérie ropy a petrochémia
pH 6 - 9 6 - 9
NL mg/l 50 40
CHSK-Cr mg/l 200 150
BSK5 mg/l 50 30
NEL mg/l 20 15
fenoly mg/l 0,5 0,4
2.6.2. Distribučné sklady ropných látok
pH 6 - 9 6 - 9
NL mg/l 50 50
ropné látky mg/l 20 16
CHSK-Cr mg/l 150 120
2.6.3. Výroba chemických vláken
NL mg/l 50 40
CHSK-Cr mg/l 200 160
BSK5 mg/l 50 40
sulfidy mg/l 10 8
zinok mg/l 10 8
2.6.4. Výroba celulózy
BSK5 mg/l 100 50
NL mg/l 100 50
CHSK-Cr mg/l 500 250
2.6.5. Výroba papiera
BSK5 mg/l 50 40
NL mg/l 60 40
CHSK-Cr mg/l 250 200
2.6.6. Ostatné chemické výrobky
BSK5 mg/l 50 40
NL mg/l 50 40
CHSK-Cr mg/l 400 300
2.7. Spotrebný priemysel
2.7.1. Textilný priemysel
NL mg/l 50 40
CHSK-Cr mg/l 300 240
BSK5 mg/l 50 40
chlór mg/l 0,5 0,4
NEL mg/l 10 8
2.7.2. Sklárne
NL mg/l 30 25
CHSK-Cr mg/l 150 120
fluoridy mg/l 30 25
olovo mg/l 1,5 1,2
arzén mg/l 1,0 0,8
bárium mg/l 5 4
2.7.3. Garbiarne
BSK5 mg/l 50 40
CHSK-Cr mg/l 300 250
chróm celkový mg/l 2 1
sulfldy mg/l 2 1
2.7.4. Keramický priemysel
NL mg/l 50 40
2.8. Potravinársky priemysel
2.8.1. Mliekárne
CHSK-Cr mg/l 200 160
BSK5 mg/l 50 40
2.8.2. Pivovary
CHSK-Cr mg/l 200 160
BSK5 mg/l 50 40
2.8.3. Cukrovary
CHSK-Cr mg/l 250 200
BSK5 mg/l 80 60
NL mg/l 60 50
2.8.4. Spracúvanie mäsa
CHSK-Cr mg/l 250 200
BSK5 mg/l 50 40
EL3) mg/l 10 5
2.8.5. Liehovary a droždiarne
CHSK-Cr mg/l 250 200
BSK5 mg/l 50 40
2.8.6. Škrobárne
CHSK-Cr mg/l 250 200
BSK5 mg/l 50 40

Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 242/1993 Z. z.

UKAZOVATELE AKOSTI POVRCHOVÝCH VÔD

1. biologický stav vôd vyjadrený sapróbnym indexom biosestonu (podľa Pantla -Bucka) menším ako 2,2 pri vodárenských tokoch a menším ako 3,2 pri ostatných povrchových vodách;

2. stav umožňujúci prirodzenú reprodukciu a vývoj pstruhovitých rýb vo vodárenských tokoch, ale i v ostatných povrchových vodách, kde to geomorfologické, hydrologické a ostatné podmienky života pstruhovitých rýb umožňujú, v ostatných povrchových vodách minimálne stav umožňujúci prirodzenú reprodukciu a vývoj kaprovitých rýb;

3. stav bez pachu pri vodách vodárenských tokov a nádrží a slabo cudzorodý pri ostatných vodách;

4. stav, pri ktorom farebné zmeny nie sú viditeľné pri vodách vodárenských tokov vo vrstve do 20 cm a pri ostatných povrchových vodách vo vrstve do 10 cm;

5. teplota do 20oC pri pstruhových vodách a vodárenských tokoch a do 26oC pri ostatných povrchových vodách;

6. stav povrchových vôd, pri ktorom sa nevyvíjajú nadmerne nežiadúce organizmy (napr. vodný kvet), ani nevznikajú kalové lavice, vodná hladina sa nepokrýva penou, tukmi, olejmi ani inými látkami;

7. stav povrchových vôd, pri ktorom sa neporušujú hygienické požiadavky na ochranu zdravia pred ionizujúcim žiarením;1)

8. stav povrchových vôd, pri ktorom nenastáva toxické pôsobenie rádioaktívnych a iných látok na zníženie produktivity vodného ekosystému, ani k závažnému zúženiu druhového spektra vodných organizmov, ani k prekročeniu najvyššie prípustných hodnôt dávky alebo objemovej aktivity rádionuklidov.

Príloha č. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 242/1993 Z. z.

UKAZOVATELE PRÍPUSTNÉHO MNOŽSTVA LÁTOK V POVRCHOVÝCH VODÁCH

Ukazovateľ Symbol Jednotka Hodnoty platné Poznámka
vo vôd. tokoch1) v ostatných
povrchových
vodách1)
1. Rozpustený kyslík O2 mg/l min. 6 min. 5 vylučujú sa hodnoty nočných
a ranných vzoriek
2. Biochemická spotreba kyslíka BSK5 mg/l 4 8
3. Chemická spotreba kyslíka manganistanom CHSK-Mn mg/l 8 15 s vylúčením vplyvu
prirodzených huminových látok
4. Chemická spotreba kyslíka dichlórmanom CHSK-Cr mg/l 25 35
5. Sulfan a sulfidy S2- mg/l 2) 0,05
6. Reakcia vody pH mg/l 6,0-8,5 6,0-8,5 s výnimkou prirodzene
kyslých a zásaditých vôd
7. Rozpustené látky RL mg/l 500 800
8. Železo celkové Fe mg/l 0,5 2,0
9. Mangán celkový Mn mg/l 0,1 0,3
10. Amoniakálny dusík N-NH+4 mg/l 0,5 1,5 vo vodárenských tokoch
nesmie byť voľný amoniak vôbec
11. Voľný amoniak NH3 mg/l 2) 0,5
12. Dusitanový dusík N-NO-2 mg/l 0,005 0,02
13. Dusičnanový dusík N-NO-3 mg/l 3,4 7,0
14. Organ. dusík N-org. mg/l 1,0 2,5
15. Fosfor celkový P mg/l 0,05 0,4
16. Chloridy Cl- mg/l 200 300
17. Sírany SO2-4 mg/l 150 250
18. Vápnik Ca mg/l 150 200
19. Horčík Mg mg/l 50 100
20. Fluoridy F - mg/l 0,5 1,0
21. Fenoly prchajúce s vodnou parou FN 1 mg/l 0,01 0,02
22. Tenzidy aniónové PAL-A mg/l 0,5 1,0
23. Nepolárne extrahovateľné látky NEL-A mg/l 0,01 0,1
24. Kyanidy celkové CN - mg/l 2) 0,2
25. Bor B mg/l 0,3 0,5
26. Aktívny chlór Cl2 mg/l 2) 0,02
27. Extrahovateľný organ, viazaný chlór EOCl mg/l 0,01 0,02
28. Ortuť Hg μg/l 0,1 0,5
29. Kadmium Cd μg/l 5 10
30. Olovo Pb μg/l 20 50
31. Arzén As μg/l 20 50
32. Meď Cu μg/l 50 100
33. Chróm celkový Cr μg/l 100 200
34. Chróm (VI) CrVI μg/l 10 20
35. Nikel Nl μg/l 50 100
36. Zinok Zn μg/l 50 100
37. Vanád V μg/l 15 50
38. Striebro Ag μg/l 10 20
39. Selén Se μg/l 10 50
40. Bárium Ba mg/l 1,0 2,0
41. Berýlium Be μg/l 0,2 1,0
42. Celková objemová aktivita alfa aV, c α mBq/l 100 500
43. Celková objemová aktivita beta aV,c β mBq/l 500 1000
44. Rádium 226 Ra 226 mBq/l 50 200
45. Urán U μg/l 20 50
46. Tricium H3(T) Bq/l 100 1000
47. Stroncium a ytriumSr90+
y90
Bq/l 0,3 0,5
48. Cézium Cs 137 Bq/l 0,3 0,9
49. Koliformné baktérie Coli KTJ/l ml 10 100
50. Psychofilné baktérie Psychro KTJ/l ml 1000 5000
51. Fekálne koliformné baktérie Fecoli KTJ/l ml 2 20
52. Enterokoky Enko KTJ/l ml 1 10
53. Benzén BZ mg/l 0,01 0,05
54. Chlórbenzén CB mg/l 0,003 0,01
55. Dichlórbenzény DCB mg/l 0,0003 0,001
56. Polychlórované bifenyly PCB ng/l 2) 25
57. Benzo (a) pyrén BZP ng/l 10 50

Poznámky pod čiarou

1) § 8 ods. 1 písm. c) a d) zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon).

2) ČSN 75 7241 - Kontrola odpadových a zvláštnych vôd.
ČSN 83 0540 - Chemický a fyzikálny rozbor odpadových vôd.

1) NEL - nepolárne extrahovateľné látky

2) chlórované uhľovodíky prchavé - predovšetkým trichlóretén, tetrachlóretén, tetrachlórmetán, 1,1,1 - trichlóretán

3) EL - extrahovateľné látky - predovšetkým tuky

1) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č.65/1972 Zb. o ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením.

1) okrem rozpusteného kyslíka ide o maximálne hodnoty

2) pod medzou citlivosťou stanovenia