Zákon č. 276/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Poisťovni Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a o financovaní zdravotného poistenia

Čiastka 68/1993
Platnosť od 26.11.1993 do30.06.1998
Účinnosť od 01.01.1997 do30.06.1998
Zrušený 280/1997 Z. z.
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia s výnimkou § 2, 4, 5, 7, 17, 19, § 22 ods. 1 a 2, ktoré nadobúdajú účinnosť odo dňa nadobudnutia účinnosti Liečebného poriadku vydaného podľa § 3 ods. 1.

276

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 20. októbra 1993

o Poisťovni Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a o financovaní zdravotného poistenia

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


PRVÁ HLAVA

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1

(1) Zriaďuje sa Poisťovňa Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „poisťovňa“) ako verejnoprávna inštitúcia na vykonávanie zdravotného poistenia.

(2) Poisťovňa je právnická osoba.

(3) Sídlom poisťovne je Bratislava.

(4) Štát sa podieľa na zabezpečení platobnej schopnosti poisťovne poskytnutím návratnej finančnej výpomoci, a to do výšky 100 % jej platobnej neschopnosti.

§ 2

(1) Poisťovňa vykonáva zdravotné poistenie pre poistencov uvedených v § 4, na ktoré účely si vytvára fond zdravotného poistenia.

(2) Poisťovňa najmä

a) zabezpečuje vyberanie poistného a financovanie vecných a peňažných plnení,

b) uzatvára zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,

c) vykonáva kontrolnú a poradenskú činnosť.

(3) Zdravotná starostlivosť sa poskytuje na základe zdravotného poistenia podľa tohto zákona v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitnými predpismi,1) ak tento zákon neustanovuje inak.

(4) Ak tento zákon neustanovuje inak, na zdravotné poistenie sa vzťahujú osobitné predpisy.2)

§ 3

Liečebný poriadok poisťovne

(1) Bližšie podmienky a rozsah poskytovania špecifickej zdravotnej starostlivosti upraví Liečebný poriadok poisťovne, ktorý vydá vláda Slovenskej republiky nariadením.

(2) Liečebný poriadok poisťovne upraví najmä

a) osobný a vecný rozsah poskytovanej špecifickej zdravotnej starostlivosti,

b) podmienky a rozsah poskytovania liečiv a zdravotníckych prostriedkov nad rámec potrebnej zdravotnej starostlivosti.

§ 4

Osobný rozsah poistenia

(1) Podľa tohto zákona sú v poisťovni povinne poistení

a) príslušníci Policajného zboru,

b) vojaci vojsk Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,

c) príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky,

d) príslušníci Slovenskej informačnej služby.

(2) Poisťovňa je povinná poistiť

a) zamestnancov, ktorí sú v pracovnom pomere k Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, útvarom Policajného zboru, Akadémii Policajného zboru, útvarom vojsk Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, Slovenskej informačnej službe, rozpočtovým a príspevkovým organizáciám, ktorých zriaďovateľom je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, a k poisťovni,

b) poberateľov starobných, invalidných a čiastočných invalidných dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia príslušníkov Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, Slovenskej informačnej služby a zo sociálneho zabezpečenia vojakov z povolania v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,

ak o to požiadajú.

(3) Poisťovňa môže poistiť aj iné osoby, najmä

a) osoby blízke2a) poistencom uvedeným v tomto odseku a v odsekoch 1 a 2,

b) zamestnancov štátnych orgánov,

c) manželky (manželov) a nezaopatrené deti2b) osôb uvedených v odseku 1 okrem vojakov základnej a náhradnej služby vojsk Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,

d) poberateľov príspevku za službu2c) [§ 4 ods. 2 písm. a)],

e) príslušníkov Zboru požiarnej ochrany a pracovníkov mestských požiarnych zborov,

ak o to požiadajú.

§ 5

Vznik a zánik poistného vzťahu

(1) Poistný vzťah (ďalej len „poistenie“) osôb uvedených v § 4 ods. 1 vzniká dňom nástupu do služobného pomeru, ak ide o vojakov základnej alebo náhradnej služby vojsk Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, dňom ich skutočného nástupu; poistenie osôb uvedených v § 4 ods. 2 a 3 vzniká dňom uvedeným v zmluve o poistení, v ktorej budú upravené práva a povinnosti poistenca.

(2) Poistencovi uvedenému v § 4 ods. 1 zaniká poistenie posledným kalendárnym dňom mesiaca, v ktorom sa skončil jeho služobný pomer, alebo ukončením základnej alebo náhradnej služby u vojsk Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Ak však poistenec po skončení služobného pomeru požiada o ďalšie trvanie poistenia, poisťovňa je povinná uzatvoriť s ním zmluvu o poistení. U poistenca uvedeného v § 4 ods. 2 a 3 zaniká poistenie za podmienok uvedených v poistnej zmluve.

(3) Dňom vzniku poistenia podľa tohto zákona zaniká poistencovi poistenie podľa osobitných predpisov;4) v takomto prípade je poisťovňa povinná oznámiť vznik tohto poistenia do ôsmich dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o poistení poisťovni, v ktorej bol poistenec poistený, a jeho zamestnávateľovi.

(4) Zánik poistenia podľa tohto zákona je poisťovňa povinná oznámiť do ôsmich dní odo dňa zániku poistenia zamestnávateľovi, ktorý platil za poistenca poistné.

§ 5a

Pripoistenie

Na základe zmluvy o pripoistení poskytne poisťovňa v rozsahu určenom touto zmluvou úhradu nákladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, ktorú by mal poistenec uhradiť celkove alebo čiastočne sám.

§ 6

Zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

(1) Poisťovňa uzatvára zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotníckymi zariadeniami Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, ako aj s inými zdravotníckymi zariadeniami alebo so zdravotníckymi pracovníkmi (ďalej len „zdravotnícke zariadenia“).

(2) Pri poskytovaní úhrad za poskytnutú zdravotnú starostlivosť sa postupuje podľa osobitného predpisu.5)

§ 7

Zdravotnícke zariadenia poisťovne

Poisťovňa môže zriaďovať vlastné zdravotnícke zariadenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

DRUHÁ HLAVA

ORGÁNY POISŤOVNE

§ 8

Poisťovňa zabezpečuje svoju činnosť samosprávnymi a výkonnými orgánmi.

Samosprávne orgány

§ 9

(1) Samosprávnymi orgánmi poisťovne sú

a) zbor zástupcov,

b) správna rada,

c) dozorná rada.

(2) Funkčné obdobie samosprávnych orgánov je štvorročné.

(3) Za člena samosprávneho orgánu môže byť zvolený len poistenec z radov poistencov uvedených v § 4 ods. 1, ktorý dosiahol vek najmenej 25 rokov.

(4) Členovia samosprávnych orgánov majú nárok, aby im poisťovňa uhradila náklady spojené s činnosťou v tomto orgáne. Za výkon funkcie v samosprávnom orgáne možno členovi samosprávneho orgánu priznať odmenu, ktorej výšku určí zbor zástupcov.

(5) Výkon funkcie v samosprávnom orgáne sa považuje za prekážku v práci z dôvodov všeobecného záujmu, pri ktorej patrí zamestnancovi voľno s náhradou mzdy podľa osobitných predpisov.6)

(6) Členstvo v jednotlivých samosprávnych orgánoch je nezastupiteľné a navzájom nezlučiteľné. Člen samosprávneho orgánu nesmie vykonávať funkciu vo výkonných orgánoch poisťovne.

(7) Člen samosprávneho orgánu môže vykonávať rovnakú funkciu najviac v dvoch po sebe nasledujúcich funkčných obdobiach; člen správnej rady nemôže byť v nasledujúcom funkčnom období členom dozornej rady.

(8) Samosprávny orgán volí zo svojich členov predsedu a podpredsedu. Predsedu a podpredsedu samosprávneho orgánu môže z funkcie odvolať orgán, ktorý ich zvolil. Na voľbu predsedu a podpredsedu samosprávneho orgánu a na ich odvolanie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov samosprávneho orgánu.

(9) Predseda zvoláva a riadi rokovanie samosprávneho orgánu a zastupuje ho pri rokovaniach s inými orgánmi.

(10) Pravidlá rokovania a spôsob rozhodovania orgánov uvedených v odseku 1 upravia ich rokovacie poriadky.

§ 10

Zbor zástupcov

(1) Zbor zástupcov je najvyšší orgán poisťovne. Rozhoduje o zásadných otázkach činnosti poisťovne ako celku, a to:

a) schvaľuje organizačný poriadok poisťovne a rokovacie poriadky samosprávnych orgánov,

b) schvaľuje výročnú správu poisťovne, mzdový poriadok poisťovne, rozpočet a účtovnú závierku predloženú správnou radou po prerokovaní v dozornej rade,

c) rozhoduje o záležitostiach, ktoré presahujú rámec bežného hospodárenia poisťovne,

d) schvaľuje výročnú správu poisťovne,

e) volí členov správnej rady a dozornej rady najmä z odborníkov z oblasti zdravotníctva, ekonomiky a práva a odvoláva ich,

f) volí a odvoláva na návrh ministra vnútra Slovenskej republiky riaditeľa poisťovne a jeho zástupcu; návrh predkladá minister vnútra Slovenskej republiky po prerokovaní s ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky a riaditeľom Slovenskej informačnej služby,

g) rozhoduje o ďalších otázkach poisťovne, ktoré si vyhradí.

(2) Zbor zástupcov tvorí dvadsaťjeden členov volených na zhromaždeniach poistencov uvedených v § 4 ods. 1, z ktorých štrnásť je volených na návrh poistencov a odborových organizácií a sedem na návrh ministra vnútra Slovenskej republiky po prerokovaní s ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky a riaditeľom Slovenskej informačnej služby.

(3) Súčasne s voľbou členov zboru zástupcov sa volí aj šesť náhradníkov týchto členov, z ktorých štyria sú volení na návrh poistencov a odborových organizácií a dvaja na návrh ministra vnútra Slovenskej republiky po prerokovaní s ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky a riaditeľom Slovenskej informačnej služby.

(4) Schôdzu zboru zástupcov zvoláva predseda dvakrát do roka. Predseda je povinný zvolať schôdzu do jedného mesiaca aj vtedy, keď o to požiada aspoň jedna tretina členov zboru zástupcov alebo jedna tretina členov správnej rady alebo riaditeľ poisťovne.

(5) Zbor zástupcov je schopný uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na platnosť rozhodnutia je potrebné, aby za návrh hlasovala dvojtretinová väčšina prítomných členov.

§ 11

Správna rada

(1) Správna rada rozhoduje o všetkých otázkach týkajúcich sa činnosti poisťovne, ktoré nie sú vyhradené zboru zástupcov. Zboru zástupcov predkladá výročnú správu o činnosti a účtovnú závierku poisťovne.

(2) Správnu radu tvorí predseda, podpredseda a ďalších deväť členov.

(3) Schôdzu správnej rady zvoláva jej predseda najmenej raz za štvrťrok. Predseda je povinný zvolať schôdzu do pätnástich dní aj vtedy, keď o to požiada aspoň tretina členov správnej rady alebo riaditeľ poisťovne.

§ 12

Dozorná rada

(1) Dozorná rada prerokúva rozpočet a účtovnú závierku poisťovne, vykonáva kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov výkonnými orgánmi poisťovne, zmluvných záväzkov poisťovne a na jej celkové hospodárenie. Svoje stanoviská a správy o výsledkoch svojej činnosti predkladá správnej rade.

(2) Členovia dozornej rady sú v rámci svojej právomoci oprávnení nazerať do účtovných dokladov všetkých orgánov a organizačných zložiek poisťovne a zisťovať stav a spôsob hospodárenia poisťovne.

(3) Dozornú radu tvorí predseda, podpredseda a ďalších deväť členov.

(4) Schôdzu dozornej rady zvoláva najmenej dvakrát do roka jej predseda. Predseda je povinný zvolať schôdzu do pätnástich dní aj vtedy, keď o to požiada aspoň tretina členov dozornej rady alebo riaditeľ poisťovne.

Výkonné orgány

§ 13

(1) Výkonnými orgánmi poisťovne sú

a) ústredie,

b) pobočky.

(2) Výkonné orgány zabezpečujú a vykonávajú činnosť poisťovne v rozsahu určenom organizačným poriadkom poisťovne.

(3) Vo výkonných orgánoch sa vykonávajú funkcie v pracovnom pomere k poisťovni.

(4) Riaditeľ poisťovne, jeho zástupca, vedúci pracovníci ústredia a riaditelia pobočiek poisťovne nemôžu vykonávať podnikateľskú činnosť.

§ 14

Ústredie

(1) Ústredie

a) zabezpečuje a vykonáva činnosť poisťovne v rozsahu úloh vyplývajúcich z organizačného poriadku poisťovne,

b) realizuje rozhodnutia samosprávnych orgánov a zabezpečuje administratívne úkony spojené s ich činnosťou,

c) zabezpečuje súčinnosť poisťovne s ústrednými orgánmi štátnej správy a s inými právnickými, prípadne fyzickými osobami.

(2) Na čele ústredia je riaditeľ, ktorý je štatutárnym orgánom poisťovne a vystupuje v jeho mene. Počas neprítomnosti ho zastupuje jeho zástupca.

(3) Riaditeľ zodpovedá za svoju činnosť zboru zástupcov.

(4) Riaditeľ vymenúva a odvoláva vedúcich pracovníkov ústredia a riaditeľov pobočiek poisťovne.

(5) Riaditeľ poisťovne rozhoduje o rozklade voči rozhodnutiam vydaným v prvom stupni.

§ 15

Pobočky

(1) Pobočky poisťovne vykonávajú činnosť v rozsahu ustanovenom organizačným poriadkom poisťovne, v ňom sa zároveň ustanovia ich sídla, územná pôsobnosť a ich organizačné usporiadanie.

(2) Činnosť pobočky riadi jej riaditeľ, ktorý ju zastupuje navonok a vydáva rozhodnutia v prvom stupni.

TRETIA HLAVA

HOSPODÁRENIE POISŤOVNE

§ 16

(1) Poisťovňa hospodári s platbami poistného, s majetkom získaným vlastnou činnosťou a s majetkom štátu, ktorý jej bol zverený.

(2) Poisťovňa je povinná viesť oddelene evidenciu fondov, evidenciu majetku a používania finančných prostriedkov. Prostriedky získané z pripoistenia je poisťovňa povinná viesť na osobitnom účte.

(3) Pre fond zdravotného poistenia zostavuje poistný rozpočet v členení

a) základný fond,

b) rezervný fond,

c) účelový fond.

(4) Na uhrádzanie výdavkov spojených s vlastnou činnosťou si poisťovňa vytvára správny fond.

(5) Peňažné prostriedky poisťovne musia byť uložené v peňažných ústavoch, v ktorých má štát rozhodujúci podiel a ktoré majú sídlo v Slovenskej republike.

(6) Zostatky fondov sa prevádzajú do nasledujúceho roka bez obmedzenia.

§ 16a

Základný fond

(1) Základný fond sa tvorí z

a) poistného, prirážky k poistnému, poplatkov z omeškania, pokút a poplatkov za nesplnenie oznamovacej povinnosti,

b) príjmov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v dôsledku zavineného protiprávneho konania tretích osôb voči poistencom,

c) ostatných príjmov a darov, ak darca neurčil spôsob využitia inak.

(2) Prostriedky základného fondu sa používajú na úhrady výdavkov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť podľa tohto zákona.

§ 16b

Rezervný fond

(1) Rezervný fond sa tvorí

a) sumou 0,5 % z každej platby poistného,

b) zo zúčtovania zostatku pri ročnej účtovnej závierke,

c) z ostatných príjmov.

(2) Z prostriedkov rezervného fondu sa uhrádzajú

a) mimoriadne výdavky na zdravotnú starostlivosť, ktoré nepredpokladal poistný rozpočet, ak tieto výdavky prekračujú základný fond alebo ak došlo k výraznému výkyvu v plynulosti čerpania základného fondu,

b) výdavky na zdravotnú starostlivosť presahujúcu rámec ustanovený osobitným predpisom5) až do výšky 5 % ročných výdavkov základného fondu.

(3) Poisťovňa môže uhradiť náklady na zdravotnú starostlivosť podľa predchádzajúceho odseku, ak

a) uhradí všetky výdavky na zdravotnú starostlivosť v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom,5)

b) suma finančných prostriedkov vo všetkých fondoch zodpovedá výške uvedenej v tomto zákone.

(4) Objem prostriedkov rezervného fondu nesmie v kalendárnom roku presiahnuť jednu štvrtinu priemerných ročných výdavkov základného fondu vypočítaných z priemeru za predchádzajúce tri kalendárne roky.

§ 16c

Účelový fond

(1) Účelový fond sa tvorí

a) sumou 2 % z každej platby poistného,

b) z darov a štátnych účelových dotácií.

(2) Účelový fond je určený na úhradu zvýšených výdavkov v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

(3) O inom spôsobe použitia účelového fondu rozhoduje zbor zástupcov.

§ 16d

Správny fond

(1) Správny fond sa tvorí najviac vo výške 3 % z príjmov poisťovne uvedených v § 17 ods. 1 s výnimkou darov.

(2) Správny fond je určený na krytie výdavkov spojených s činnosťou poisťovne a jej orgánov.

§ 16e

Náhrada vynaložených nákladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť

(1) Poisťovňa má právo voči tretím osobám na náhradu nákladov vynaložených za zdravotnú starostlivosť, ktorá bola poskytnutá v dôsledku ich zavineného protiprávneho konania voči poistencom poisťovne.

(2) Pri uplatňovaní práva na náhradu vynaložených nákladov poisťovňa postupuje podľa osobitného predpisu.7)

§ 17

Príjmy a výdavky poisťovne

(1) Príjmami poisťovne sú

a) platby poistného,

b) príspevky zo štátneho rozpočtu,

c) platby od Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Slovenskej informačnej služby za nimi vyžiadané zdravotnícke úkony, liečivá a zdravotnícke pomôcky, ktorých poskytnutie poisťovňa sprostredkuje,

d) vlastné zdroje vytvorené využívaním fondov poisťovne,

e) príjmy z majetku poisťovne,

f) príjmy z prirážok k poistnému, pokút a poplatkov z omeškania, ktoré poisťovňa vyúčtuje,

g) príjmy plynúce z náhrad vynaložených nákladov za zdravotnú starostlivosť poskytnutú v dôsledku zavineného protiprávneho konania tretích osôb voči poistencom,

h) príjmy z prerozdelenia poistného podľa osobitného predpisu,7a)

i) platby od iných poisťovní podľa uzatvorených zmlúv,

j) dary a ostatné príjmy.

(2) Výdavkami poisťovne sú najmä

a) úhrada nákladov na potrebnú a špecifickú zdravotnícku starostlivosť,

b) úhrada nákladov iným poisťovniam alebo iným právnym subjektom podľa uzatvorených zmlúv za služby, ktoré poskytli poistencom,

c) náhrady nákladov nevyhnutného a neodkladného liečenia v cudzine v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom2),

d) náklady na účelové zdravotnícke vedecké programy a expertíznu činnosť,

e) náklady na činnosť poisťovne a jej zariadení.

§ 18

Poistné

Na platenie poistného, jeho výšku, vymeriavací základ vrátane stanovenia rozhodujúceho obdobia pre jeho určenie, vykazovanie, zúčtovanie, vrátenie a premlčanie poistného, úhradu dávok, povinnosti platiteľa poistného vrátane sankcií za ich neplnenie a na príspevky štátu na poistné sa použijú ustanovenia osobitného predpisu.8)

ŠTVRTÁ HLAVA

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 19

Poisťovňa vedie účtovníctvo v rozsahu a spôsobom ustanoveným osobitným predpisom.9)

§ 20

Informačný systém

(1) Na zabezpečenie svojej činnosti si poisťovňa vytvára vlastný informačný systém.

(2) Poisťovňa vedie zoznam poistencov. Je oprávnená zhromažďovať a povinná uchovávať informácie umožňujúce identifikáciu poistenca po dobu deväťdesiatdeväť rokov od jeho narodenia.

(3) Používanie údajov vlastného informačného systému je výhradným právom poisťovne. Informácie môže poskytovať len so súhlasom správnej rady a zmluvných partnerov poisťovne, ktorých sa údaje týkajú. Ustanovenia osobitných predpisov10) tým nie sú dotknuté.

(4) Poisťovňa je povinná vytvoriť také organizačné a technické podmienky na prevádzku informačného systému, aby sa zabránilo jeho zneužitiu.11)

(5) Informácie o poistencoch môže poskytnúť iba s ich súhlasom.

§ 21

Kontrolná činnosť

(1) Kontrolnú činnosť zameranú na účelnosť, efektívnosť a hospodárnosť vykonáva poisťovňa

a) revíznymi lekármi poisťovne a ďalšími odbornými zdravotníckymi pracovníkmi, ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

b) osobitne určenými pracovníkmi, ak ide o kontrolu hospodárenia s prostriedkami jednotlivých fondov uvedených v § 16 ods. 3 a 4.

(2) Revízni lekári vykonávajú špecializovanú kontrolnú činnosť v súčinnosti s odborníkmi-konzultantmi.

(3) Odborníkov-konzultantov vymenúva a odvoláva správna rada zo zoznamu odborníkov-konzultantov vypracovaného Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky v súčinnosti so Zborom väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a odbornými spoločnosťami, ktorí zodpovedajú za ich spôsobilosť pre výkon kontrolných činností.

(4) Na rozsah kontrolnej činnosti, povinnosti a oprávnenia kontrolných orgánov sa vzťahuje osobitný predpis.12)

(5) U poistencov uvedených v § 4 ods. 2 a 3, ktorí sú zúčastnení na nemocenskom poistení (zabezpečení) a dôchodkovom zabezpečení podľa osobitných predpisov, sa dočasná pracovná neschopnosť posudzuje, rozhoduje a kontroluje podľa osobitných predpisov.12a)


PIATA HLAVA

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 22

(1) Osoby, ktoré sú ku dňu účinnosti tohto zákona príslušníkmi Policajného zboru, vojakmi vojsk Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v služobnom pomere, príslušníkmi Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a príslušníkmi Slovenskej informačnej služby, sa dňom účinnosti tohto zákona stávajú poistencami podľa tohto zákona.

(2) S osobami, ktoré sú ku dňu účinnosti tohto zákona poberateľmi dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia príslušníkov Policajného zboru a Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, je poisťovňa povinná, ak o to požiadajú, uzatvoriť zmluvu o poistení podľa tohto zákona.

(3) Minister vnútra Slovenskej republiky zabezpečí do jedného mesiaca odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona podmienky na začatie činnosti poisťovne a v spolupráci s ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky a riaditeľom Slovenskej informačnej služby aj organizovanie zhromaždení poistencov za účelom voľby členov zboru zástupcov.

(4) Do ustanovenia samosprávnych orgánov a zvolenia riaditeľa poisťovne vykonáva jeho právomoc splnomocnenec vymenovaný ministrom vnútra Slovenskej republiky.

(5) Samosprávne orgány podľa tohto zákona sa ustanovia najneskôr do dvoch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

(6) Po zriadení poisťovne prevedie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky poistné, ktoré sa im poukazovalo podľa osobitných predpisov,13) na účet poisťovne.

§ 23

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia s výnimkou § 2, 4, 5, 7, 17, 19, § 22 ods. 1 a 2, ktoré nadobúdajú účinnosť odo dňa nadobudnutia účinnosti Liečebného poriadku vydaného podľa § 3 ods. 1.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku.

2) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení zákona č. 374/1994 Z. z.

2a) § 116 Občianskeho zákonníka.

2b) § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z. o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 134/1995 Z. z.

2c) Napríklad § 119 zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky.

3) § 110 ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 490/1992 Zb.

4) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 92/1994 Z. z. o Vojenskej zdravotnej poisťovni, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 201/1994 Z. z. o zdravotnom poistení železničiarov a o Železničiarskej zdravotnej poisťovni.

5) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z.

6) Napríklad § 57 zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb.

7) § 57 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z.

7a) § 56 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z.

8) § 10 až 27 a § 58 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z.

9) Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.

10) Napr. zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov.

11) Zákon č. 256/1992 Zb. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

12) § 60 až 65 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z.

12a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z.Zákon Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v znení neskorších predpisov.

13) § 49 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z.