Opatrenie č. 49/1993 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky na organizačné zabezpečenie vysporiadania pohľadávok a záväzkov v Českej republike

Čiastka 12/1993
Platnosť od 26.02.1993
Účinnosť od 13.03.1993

49

OPATRENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 10. februára 1993

Ministerstvo financií Slovenskej republiky na organizačné zabezpečenie vysporiadania pohľadávok a záväzkov v Českej republike ustanovuje:


Článok 1

Podľa článku 3 Platobnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou a v súlade s Protokolom medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o platobnom vysporiadaní vzájomných pohľadávok a záväzkov právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, ktoré vznikli pred 8. februárom 1993, sa zavádza evidencia pohľadávok a záväzkov právnických osôb alebo fyzických osôb – podnikateľov v Slovenskej republike voči právnickým osobám alebo fyzickým osobám – podnikateľom v Českej republike vzniknutých pred 8. februárom 1993 (ďalej len „evidencia“).

Článok 2

Evidenciu vykonáva DATACENTRUM, Cintorínska 5, Bratislava, PSČ 814 88.


Článok 3

Oznámenie o výške pohľadávok a záväzkov subjektov v Slovenskej republike voči subjektom v Českej republike v zmysle článku 1 predložia subjekty v Slovenskej republike DATACENTRU v termíne do 28. februára 1993 podľa vzoru, ktorý tvorí prílohu tohto opatrenia.


Július Tóth v. r.


Vzor