Oznámenie č. 194/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o generálnom vymedzení spoločných štátnych hraníc

Čiastka 52/1993
Platnosť od 27.08.1993 do24.07.1997
Zrušený 274/1997 Z. z.
Redakčná poznámka

Na základe článku 15 bola zmluva predbežne vykonateľná od 1. januára 1993 a nadobudla platnosť 3. májom 1993.

194

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 29. októbra 1992 bola v Prahe podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o generálnom vymedzení spoločných štátnych hraníc.

So zmluvou vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a prezident Slovenskej republiky ju ratifikoval.

Na základe článku 15 bola zmluva predbežne vykonateľná od 1. januára 1993 a nadobudla platnosť 3. májom 1993.

ZMLUVA

medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o generálnom vymedzení spoločných štátnych hraníc

Slovenská republika

a

Česká republika,

vedené želaním stanoviť štátne hranice medzi oboma štátmi a upraviť otázky s tým súvisiace, dohodli sa uzavrieť túto zmluvu:

PRVÁ ČASŤ

Čl. 1

Štátne hranice medzi Slovenskou republikou a Českou republikou sú totožné so súčasnými administratívnymi hranicami republík.

Čl. 2

Štátne hranice medzi Slovenskou republikou a Českou republikou uvedené v článku 1 sú generálne stanovené a znázornené na pripojenej mape v mierke 1:25 000, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

DRUHÁ ČASŤ

Čl. 3

(1) Vytýčenie, zameranie a vyznačenie štátnych hraníc hraničnými znakmi v teréne patrí Spoločnej česko-slovenskej rozhraničovacej komisii (ďalej len „Rozhraničovacia komisia“).

(2) Rozhraničovacia komisia sa skladá z delegácie Slovenskej republiky a delegácie Českej republiky. Vlády zmluvných štátov vymenujú členov svojej delegácie. Delegácie môžu podľa svojej potreby prizývať expertov a pomocné sily. V Rozhraničovacej komisii budú mať oba zmluvné štáty paritné zastúpenie.
(3) Vlády zmluvných štátov určia z vymenovaných členov predsedu delegácie a jeho zástupcu.

Čl. 4

(1) Rozhraničovacej komisii patria najmä tieto úlohy:

a) revidovať úseky štátnych hraníc určené administratívnou republikovou hranicou na účely rozhraničovacích prác,

b) vytýčiť, zamerať a vyznačiť čiaru štátnych hraníc v teréne,

c) vyhotoviť hraničné dokumentárne dielo,

d) vypracovať návrh zmluvy medi Slovenskou republikou a Českou republikou o spoločných štátnych hraniciach,

e) riešiť prípadné nejasnosti o priebehu čiary štátnych hraníc,

f) vytvárať na splnenie svojich úloh zmiešané pracovné skupiny.

(2) Rozhraničovacia komisia vydáva pre svoju spoločnú činnosť rokovací poriadok, smernice na vytýčenie, zameranie a vyznačenie štátnych hraníc, ako aj návrh na vyhotovenie hraničného dokumentárneho diela.

(3) Náklady na činnosť Rozhraničovacej komisie znášajú rovnakým dielom oba zmluvné štáty.

Čl. 5

(1) Na rozhodnutie Rozhraničovacej komisie je potrebná zhoda predsedov oboch delegácií. Rozhodnutia sú súčasťou protokolov o rokovaniach Rozhraničovacej komisie. Tieto protokoly sa stávajú právne záväznými, len čo predsedovia oboch delegácií písomne vyhlásia, že boli schválené ministrami vnútra zmluvných štátov.

(2) Ak sa predsedovia oboch delegácií nemôžu dohodnúť, bude ďalší postup Rozhraničovacej komisie prerokovaný ministrami vnútra alebo diplomatickou cestou.

Čl. 6

(1) Rokovanie Rozhraničovacej komisie a prehliadky štátnych hraníc riadi predseda delegácie zmluvného štátu, na území ktorého sa vykonávajú.

(2) Protokoly z rokovania Rozhraničovacej komisie a prehliadok štátnych hraníc sa vypracujú v slovenskom a českom jazyku. Protokoly podpíšu predsedovia oboch delegácií alebo ich zástupcovia.

Čl. 7

Jednotlivé zmluvné štáty sa zaväzujú, že Rozhraničovacej komisii poskytnú všetky podklady nevyhnutné pre jej prácu, najmä autentické odpisy týkajúce sa vytýčenia správnych, prípadne vlastníckych hraníc súčasných alebo historických, všetky existujúce mapy veľkých mierok, geodetické údaje, uskutočnené a nezverejnené merania a údaje o zmenách v polohe hraničných vodných tokov.

Čl. 8

Zmluvné štáty sa zaväzujú, že Rozhraničovacej komisii poskytnú podporu buď priamo, alebo prostredníctvom miestnych úradov vo všetkom, čo sa týka dopravy, ubytovania, pracovných síl a materiálov potrebných na vykonanie zverenej úlohy.

TRETIA ČASŤ

Čl. 9

Zmluvné štáty sa zaväzujú, že Rozhraničovacej komisii poskytnú podporu buď priamo, alebo prostredníctvom miestnych úradov vo všetkom, čo sa týka dopravy, ubytovania, pracovných síl a materiálov potrebných na vykonávanie zverenej úlohy.

Čl. 10

Hraničné znaky sa osadia tak, aby bolo možné dovidieť od jedného k druhému, priebežne sa očíslujú a ich poloha a čísla sa zaznačia do hraničného dokumentárneho diela.

Čl. 11

Hraničné dokumentárne dielo bude obsahovať

a) hraničné mapy v mierke 1:2 500,

b) hraničné nárysy v mierke 1:1 000,

c) poľné náčrty v mierke 1:100, prípadne 1:500,

d) podrobný slovný popis priebehu štátnych hraníc,

e) zoznam súradníc všetkých lomových bodov štátnych hraníc a geodetických bodov nevyh-nutných na vytýčenie, zameranie a vyznačenie štátnych hraníc.

ŠTVRTÁ ČASŤ

Čl. 12

Rozdielnosti v názoroch týkajúce sa vykonávania alebo výkladu tejto zmluvy sa budú riešiť diplomatickou cestou.

Čl. 13

Zmluvné štáty sa zaväzujú, že vytyčovacie, vymeriavacie a vyznačovacie práce zavŕšia zmluvou o spoločných štátnych hraniciach, ktorej nedeliteľnou súčasťou sa stane presné hraničné dokumentárne dielo.

Čl. 14

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Platnosť stratí dňom nadobudnutia platnosti zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spoločných štátnych hraniciach podľa článku 13 tejto zmluvy.

Čl. 15

Táto zmluva nadobudne platnosť po tom, čo ju podľa svojich ústavných predpisov schvália obidve zmluvné strany. Zmluva sa bude dočasne vykonávať od 1. januára 1993.

Dané v Prahe 29. októbra 1992 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom a českom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za

Slovenskú republiku:

Vladimír Mečiar v. r.

Za

Českú republiku:

Václav Klaus v. r.