82

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 2. apríla 1993

o forme, obsahu a náležitostiach colného vyhlásenia a o spôsobe vedenia colnej štatistiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 61 ods. 5 a po dohode so Štatistickým úradom Slovenskej republiky podľa § 275 ods. 2 Colného zákona č. 618/1992 Zb. ustanovuje:


§ 1

Písomné colné vyhlásenie

(1) Písomné colné vyhlásenie podľa vzoru, ktorý je uvedený v prílohe č. 2 tejto vyhlášky, je potrebné, ak sa má tovar obchodného charakteru prepustiť do colného režimu, s výnimkou režimu tranzitu, alebo ak sa má vyviezť späť do cudziny alebo doviezť späť do tuzemska vo forme zušľachtených výrobkov alebo po dočasnom použití.

(2) Písomné colné vyhlásenie treba podať namiesto ústneho colného vyhlásenia, ktoré sa môže dať podľa § 2 ods. 2 až 4 tejto vyhlášky, ak deklarant po vykonaní úkonov colného dohľadu má v úmysle uplatniť odpočet dane z pridanej hodnoty alebo vrátenie spotrebnej dane z vyvážaného tovaru.

(3) Colný úrad môže požadovať písomné colné vyhlásenie namiesto ústneho colného vyhlásenia, ak má dôvodné pochybnosti o správnosti údajov oznámených ústnym colným vyhlásením a potrebných na vymeranie cla, daní alebo iných povinných platieb, ktoré vyberá colný úrad na základe prepustenia tovaru do príslušného colného režimu.

(4) Pri tovare neobchodného charakteru colný úrad môže požadovať podanie písomného colného vyhlásenia, ak

a) deklarant nechce alebo nemôže uhradiť vymerané clo ihneď alebo colný úrad má pochybnosti o jeho úhrade,

b) úhrnná colná hodnota tovaru presiahne limit na uplatnenie jednotnej colnej sadzby,

c) colný úrad má pochybnosti o správnosti colného režimu alebo o účele dovozu alebo vývozu navrhnutého deklarantom,

d) tovar má byť prepustený s podmienkami, ktoré vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov,

e) deklarant uplatňuje nárok na oslobodenie od dovozného cla alebo odpustenie cla na základe všeobecne záväzných právnych predpisov.

(5) Písomné colné vyhlásenie pri režime tranzitu a pri režime dočasného použitia sa môže podať na tlačive predpísanom medzinárodnou zmluvou.1) Ak colné vyhlásenie nie je podané na tlačive predpísanom medzinárodnou zmluvou, podáva sa pri režime tranzitu v cestnej doprave alebo v cestnej doprave kombinovanej s iným druhom dopravy spôsobom uvedeným v prílohe č. 5 tejto vyhlášky a na tlačivách uvedených v prílohách č. 6 a 7 tejto vyhlášky. Ak ide o vnútrozemský tranzit alebo o tovar, ktorý nemá obchodný charakter, môže sa podať colné vyhlásenie aj colnou sprievodkou.

§ 2

Ústne colné vyhlásenie

(1) Ústne colné vyhlásenie sa dáva pri tovare, ktorý nemá obchodný charakter2) a ktorému má byť pridelené colne schválené určenie, a pri tovare, ktorý má obchodný charakter a ktorému má byť pridelené colne schválené určenie iné, než je uvedené v § 1 ods. 1 tejto vyhlášky, ak v nej nie je ustanovené inak.

(2) Ústne colné vyhlásenie sa môže dať pri tovare, ktorý má obchodný charakter a je navrhnutý do režimu voľného obehu alebo do režimu vývozu, ak ide o

a) tovar v jednej zásielke, ktorého úhrnná hodnota nepresahuje 30 000 Sk, ak nejde o čiastkovú zásielku od toho istého odosielateľa tomu istému príjemcovi,

b) úrodu a iný úžitok rastlinného pôvodu z pohraničných hospodárstiev, úžitok z domácich zvierat, mláďatá prichované na týchto hospodárstvach a o úlovok rybárov v pohraničných vodách, aj keď ich úhrnná hodnota presahuje 30 000 Sk.

(3) Ústne colné vyhlásenie sa dáva pri prepúšťaní tovaru do režimu vývozu, ak je určený pre potreby zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí alebo pre námorné lode Slovenskej republiky. Ústne colné vyhlásenie sa musí doložiť dvojmo vyhotoveným zoznamom vyvážaného tovaru, ktorý obsahuje vyhlásenie o účele takéhoto vývozu.

(4) Ústne colné vyhlásenie sa môže dať aj vtedy, ak deklarant spolu so zásielkou tovaru predloží doklad alebo zoznam obsahujúci údaje o tuzemskom dovozcovi a kupujúcom, prípadne príjemcovi, alebo o tuzemskom vývozcovi a predávajúcom, prípadne odosielateľovi, údaje o zahraničnom partnerovi, druhu tovaru, účele dovozu alebo vývozu a vyhlásenie o bezodplatnosti, ak ide o vývoz alebo dovoz

a) dokumentov a informatívnych podkladov potrebných na uzavretie alebo plnenie zmlúv medzi fyzickými alebo právnickými osobami, medzi slovenskými a zahraničnými osobami, alebo na šírenie poznatkov v oblasti vedy a techniky v hromadných oznamovacích prostriedkoch,

b) informatívnych podkladov, dokumentov a primeraného množstva vzoriek alebo preparátov, ktoré nemožno dokumentáciou nahradiť a bezodplatne sa prepúšťajú do režimu voľného obehu alebo vývozu v rámci plnenia zmlúv o vedecko-technickej spolupráci,

c) informatívnych podkladov a odborných publikácií v rámci bezodplatnej výmeny medzi tuzemskými a zahraničnými knižnicami, vedeckými a výskumnými ústavmi, školami, medzi galériami a múzeami v množstve výtlačkov primeranom vlastným potrebám,

d) zvukových a obrazových záznamov v rámci výmeny programov medzi tuzemskými a zahraničnými rozhlasovými a televíznymi organizáciami,

e) biologických orgánov alebo tkanív zdravotníckymi organizáciami a zariadeniami za účelom transplantácie ako tovaru neobchodného charakteru,

f) vecí potrebných na záchranné akcie vykonávané podľa medzinárodných zmlúv,

g) pomôcok zasielaných medzinárodnými organizáciami a konferenciami alebo ich úradmi orgánom štátnej správy pre ich služobné potreby, ako aj organizáciám poskytujúcim alebo sprostredkujúcim dopravné služby,

h) pohonných látok, mastiacich olejov a tukov, ak ich dovážajú cudzozemskí dopravcovia alebo vyvážajú tuzemskí dopravcovia pre vlastné dopravné prostriedky,

i) truhiel a urien, v ktorých sa dopravujú telesné pozostatky, ako aj kvetinových ozdôb a drobných ozdobných predmetov dovážaných alebo vyvážaných pri príležitosti pohrebov,

j) tovaru dôležitého pre trestné alebo občianskoprávne súdne konanie, ak túto okolnosť potvrdil príslušný prokurátor, súd alebo iný orgán činný v trestnom konaní,

k) vzoriek na kontrolu, registráciu a klinické skúšanie liečiv, ak ich bezodplatne dovážajú alebo vyvážajú štátne výskumné ústavy alebo vysoké školy, ktoré si vymieňajú vzorky tohto druhu so zahraničím, a iné subjekty, ak majú na kontrolu, registráciu a klinické skúšanie liečiv príslušné oprávnenie,

l) tovaru, ktorý sa má odovzdať ako dar od zahraničných fyzických a právnických osôb orgánom štátnej správy,

m) zariadenia na výkon povolania,3) kontajnerov, paliet a obalov,4) tovaru dovážaného v pohraničnom styku,4) tovaru na humanitné účely,5) dopravných prostriedkov,6) zvierat7).

§ 3

Colné vyhlásenie urobené inou formou

(1) Ak colné vyhlásenie nie je písomné alebo ústne, môže sa urobiť

a) použitím zeleného pásu „nič na vyclenie“, ak sú na príslušnom colnom úrade oddelené vstupy a výstupy, alebo prechodom colného priestoru pohraničného colného úradu, v ktorom nie je vytvorený systém červená-zelená, ak ide o

1. tovar, ktorý je oslobodený od cla a iných platieb alebo ktorý je bez cla8) a iných platieb a nevzťahuje sa naň uplatnenie obchodnopolitických a ďalších formalít a obmedzení pri jeho dovoze alebo vývoze, alebo ak

2. cestujúci neprepravuje žiadny tovar,

b) pri tovare neobchodného charakteru dopravovanom poštou, na ktorý sa nevzťahujú zákazy a obmedzenia,

1. navrhnutom na prepustenie do režimu voľného obehu okamihom vstupu do tuzemska, ak ide o pohľadnice, korešpondenčné lístky a listy, ktoré obsahujú len osobné oznámenia, slepeckú poštu, tlačoviny nepodliehajúce dovoznému clu a iným platbám, alebo okamihom dodania colnému úradu, ak sa tovar dopravuje v iných zásielkach, ktoré sú vybavené Poštovým colným vyhlásením C1 alebo C2/CP3 o obsahu, alebo

2. navrhnutom na prepustenie do režimu vývozu okamihom jeho prevzatia poštou, ak ide o tovar nepodliehajúci vývoznému clu a ďalším platbám, alebo okamihom dodania colnému úradu, ak ide o tovar podliehajúci vývoznému clu a iným platbám a dopravovaný v poštových zásielkach označených colným vyhlásením o obsahu.

(2) Pri tovare navrhnutom na prepustenie do režimu voľného obehu je deklarantom, prípadne dlžníkom, príjemca zásielky a pri tovare navrhnutom na prepustenie do režimu vývozu odosielateľ zásielky.

(3) Pri režime voľného obehu tovar uvedený v ods. 1 písm. b) sa považuje za dodaný colnému úradu a colné vyhlásenie za prijaté okamihom predloženia tovaru colnému úradu na colnú kontrolu a tovar za prepustený do režimu sa považuje okamihom jeho dodania príjemcovi; pri režime vývozu prevzatím tovaru poštou.

§ 4

Obsah colného vyhlásenia

(1) Písomné colné vyhlásenie, ktorým deklarant navrhuje prepustenie tovaru obchodného charakteru do príslušného režimu alebo na spätný vývoz, obsahuje najmä

a) meno, priezvisko alebo obchodné meno, daňové registračné číslo9) a bydlisko deklaranta,

b) meno, priezvisko alebo obchodné meno a adresu zahraničného odosielateľa a tuzemského príjemcu pri dovozných režimoch,

c) meno, priezvisko alebo obchodné meno a adresu zahraničného príjemcu a tuzemského odosielateľa pri vývozných režimoch a pri spätných vývozoch,

d) údaj o predložených dokladoch,

e) počet deklarovaných podpoložiek tovaru,

f) číslo, pod ktorým deklarant eviduje dovoz alebo vývoz,

g) štát určenia pri vývoze, štát pôvodu pri dovoze a vývoze,

h) meno, priezvisko, obchodné meno a adresu priameho zástupcu deklaranta,

i) kód meny, v ktorej sa za tovar platí alebo inkasuje vo vzťahu k zahraničiu, a jej kurz vo vzťahu k tuzemskej mene,

j) druh obchodu,

k) finančné a bankové údaje súvisiace s prípadnou platbou cla, daní alebo iných platieb vyberaných colným úradom,

l) počet, druh, značky a čísla nákladových kusov,

m) počet, druh a čísla dopravných prostriedkov, prípadne kontajnerov,

n) opis tovaru a jeho podpoložku colného sadzobníka,

o) hrubú a vlastnú hmotnosť tovaru,

p) požadované colné úľavy,

r) colnú hodnotu a štatistickú hodnotu v tuzemskej mene,

s) cenu tovaru v zahraničnej mene, v ktorej sa za tovar platí alebo inkasuje vo vzťahu k zahraničiu,

t) základ na vymeranie daní alebo iných platieb vymeriavaných colným úradom,

u) kód mernej jednotky množstva a údaj o množstve v nej,

v) číslo licencie, prípadne iného úradného povolenia,

w) označenie colného režimu,

x) spôsob platenia cla, daní alebo iných platieb vyberaných colným úradom,

y) údaje o zabezpečení colného dlhu,

z) kód dodacích podmienok.

(2) V colnom vyhlásení sa uvedie aj údaj o colnom úrade určenia, ak to ustanovuje medzinárodná zmluva.

(3) Spôsob uvádzania údajov v písomnom colnom vyhlásení, ktorým sa navrhuje prepustenie tovaru do príslušného režimu alebo na spätný vývoz, ďalšie údaje, kódy údajov, základné zásady pri ich používaní a manipulácia s písomným colným vyhlásením sú uvedené v prílohe č. 1 tejto vyhlášky.

(4) Písomné colné vyhlásenie pri dovoze tovaru neobchodného charakteru obsahuje najmä

a) meno, priezvisko alebo obchodné meno, bydlisko alebo sídlo, rodné číslo alebo identifikačné číslo deklaranta,

b) údaj o predložených dokladoch,

c) štát pôvodu,

d) finančné a bankové spojenie súvisiace s prípadnou platbou cla, daní alebo iných platieb vyberaných colným úradom,

e) opis tovaru a jeho množstvo v merných jednotkách,

f) colnú hodnotu v korunách,

g) cenu tovaru v zahraničnej mene, v ktorej sa za tovar platilo,

h) požadované oslobodenie od cla,

i) návrh na vymeranie cla podľa sadieb colného sadzobníka namiesto uplatnenia jednotnej colnej sadzby,

j) navrhovaný spôsob prepustenia,

k) účel dovozu,

l) spôsob nadobudnutia tovaru (kúpa, dar),

m) pripojené a predložené doklady,

n) miesto a dátum podania,

o) podpis deklaranta.

(5) Ústne colné vyhlásenie obsahuje najmä údaje o tom, kto ho dáva, čoho sa týka a čo navrhuje. Ustanovenia odseku 4 sa použijú primerane.

§ 5

Náležitosti colného vyhlásenia

(1) Prílohou písomného colného vyhlásenia sú aj doklady nevyhnutné na vykonanie colného konania, najmä

a) povolenie alebo súhlas príslušného orgánu, ak sú potrebné podľa osobitných predpisov na dovoz, vývoz alebo tranzit tovaru,

b) prepravné a sprievodné listiny, ak sa tovar na prepravné listiny prepravuje,

c) dôkaz o pôvode tovaru, ak je potrebný podľa osobitných predpisov na dovoz alebo vývoz tovaru a na vymeranie cla,

d) veterinárne, fytokaranténne a iné obdobné osvedčenia, ak sú potrebné podľa osobitných predpisov na dovoz, vývoz alebo tranzit tovaru,

e) dôkaz o cene tovaru,

f) doklad osvedčujúci oprávnenie na podnikanie, ak je potrebný podľa osobitných predpisov na dovoz, vývoz alebo tranzit tovaru,

g) rozhodnutie colného úradu osvedčujúce, že tovar bol prepustený do režimu voľného obehu alebo do režimu vývozu pri jeho spätnom vývoze alebo spätnom dovoze,

h) Deklaráciu údajov o colnej hodnote, prípadne Doplnkovú deklaráciu údajov o colnej hodnote,

i) v prípadoch uplatnenia požiadavky na oslobodenie, odpustenie alebo vrátenie dovozného cla dôkazy na podporu svojich tvrdení v uplatnenej veci.

(2) Pri ústnom colnom vyhlásení sa odsek 1 použije primerane.

(3) Dôkazom o cene dovážaného tovaru je účtovný doklad, obsahujúci najmä náležitosti ustanovené osobitným predpisom10), ktorým možno objasniť skutočný stav vo veci základu na vymeranie cla, daní a iných platieb vymeriavaných a vyberaných colným úradom.

(4) Deklarácia údajov o colnej hodnote sa prikladá ku každému písomnému colnému vyhláseniu.

(5) Doplnková deklarácia údajov o colnej hodnote sa použije za podmienok uvedených v predchádzajúcom odseku, ak sa colné vyhlásenie týka tovaru, ktorý je zaradený do viac ako dvoch podpoložiek colného sadzobníka.

(6) Deklarácia údajov o colnej hodnote, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 3 tejto vyhlášky, prípadne Doplnková deklarácia údajov o colnej hodnote, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 4 tejto vyhlášky, sa nepredkladá,

a) ak colná hodnota tovaru dovážaného v jednej zásielke nepresiahne 100 000 Sk, ak nejde o čiastkovú zásielku od toho istého odosielateľa tomu istému príjemcovi,

b) pri bezodplatnom dovoze obchodných vzoriek,

c) pri dovoze tovaru, ktorý nepodlieha clu alebo je úplne oslobodený od cla,

d) pri dovoze tovaru, na ktorý sa nevyžaduje písomné colné vyhlásenie,

e) pri dovoze tovaru neobchodného charakteru.

§ 6

Spôsob vedenia colnej štatistiky

Colná štatistika o tovare obchodného charakteru sa vedie spôsobom uvedeným v prílohe č. 1 tejto vyhlášky.


Záverečné ustanovenia

§ 7

Zrušuje sa vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 505/1991 Zb. o forme, obsahu a náležitostiach návrhu na colné konanie a o colnej štatistike v znení vyhlášky č. 289/1992 Zb.

§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. májom 1993.


Július Tóth v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky č. 82/1993 Z. z.

Údaje a spôsob ich uvádzania v písomnom colnom vyhlásení; colná štatistika

I. Základné ustanovenia

(1) Písomné colné vyhlásenie sa podáva na tlačive Tlačivo pre vývoz/dovoz a na tlačive Tlačivo pre vývoz/dovoz – doplnkové, ktoré sa skladajú z troch listov tvoriacich zväzok. Prvý list označený na ľavej strane číslami 1 a 6 je určený pre colný úrad, ktorý rozhoduje o prepustení dovážaného alebo vyvážaného tovaru. Druhý list s číslami 2 a 7 sa využíva na štatistické účely a tretí list označený číslami 3 a 8 sa odovzdá deklarantovi alebo jeho zástupcovi ako rozhodnutie o prepustení tovaru a výmer cla, daní a iných platieb, ak sú vymerané colným úradom. Jednotlivé listy Tlačiva pre vývoz/dovoz a Tlačiva pre vývoz/dovoz – doplnkového sú na pravej strane farebne odlíšené. Červene označený list patrí colnému úradu, zelene označený je určený na colnú štatistiku a žlto označený slúži deklarantovi.

(2) Jedno Tlačivo pre vývoz/dovoz je určené na uvedenie iba jednej podpoložky tovaru (pozri odsek 48 tejto prílohy). Ak má zásielka, na ktorú sa colné vyhlásenie vzťahuje, viac podpoložiek tovaru, prikladá sa k Tlačivu pre vývoz/dovoz jedno alebo viac, maximálne však tridsaťdva Tlačív pre vývoz/dovoz – doplnkových. Ak zásielka obsahuje toľko podpoložiek tovaru, že priložených tridsaťdva Tlačív pre vývoz/dovoz – doplnkových nepostačuje, uvedú sa ostatné podpoložky tovaru na nové Tlačivo pre vývoz/dovoz, ku ktorému sa priložia ďalšie Tlačivá pre vývoz/dovoz – doplnkové. Ak sa na poslednom priloženom Tlačive pre vývoz/dovoz – doplnkovom deklaruje iba jedna alebo dve podpoložky tovaru, nevyužité miesto na uvedenie prípadných ďalších podpoložiek sa vyčiarkuje. Využitie a obeh Tlačív pre vývoz/dovoz – doplnkových sú totožné s využitím a obehom Tlačiva pre vývoz/dovoz, s ktorým sa predkladajú a ktorého prílohu tvoria.

(3) Deklarant je povinný v súlade s pravidlami uvedenými v tejto prílohe uviesť údaje v odsekoch 1 až 3, 5, 7 až 9, 11, 14, 17, 17a, 20, 22, 23, 25, 31 až 34a, 35 až 38, 41 až 47, 50, 53 a 54 Tlačiva pre vývoz/dovoz, prípadne Tlačiva pre vývoz/dovoz – doplnkového.

(4) Odsek 6 Tlačiva pre vývoz/dovoz sa nevypĺňa, s výnimkou prípadov, keď jeho vyplnenie požaduje colný úrad. Odseky 4, 10, 12, 13, 15, 15a, 15b, 16, 17b, 18, 19, 21, 24, 26, 27, 29, 30, 34b, 39 a 49 Tlačiva pre vývoz/dovoz, prípadne Tlačiva pre vývoz/dovoz – doplnkového sa nevypĺňajú, ich prípadné vyplnenie nie je na škodu. Odseky 28, 40, 48, 51 a 52 Tlačiva pre vývoz/dovoz, prípadne Tlačiva pre vývoz/dovoz – doplnkového a tie, ktoré sú označené veľkými písmenami, zostávajú prázdne alebo ich vypĺňa colný úrad.

(5) Ak pri jednej zásielke alebo podpoložke tovaru treba uviesť v Tlačive pre vývoz/dovoz viac rôznych údajov (kódov) v odsekoch 11, 17a, 17, 22 a 37, musia sa rozpísať do viacerých Tlačív pre vývoz/dovoz. Napríklad pri platení jednej zásielky dvoma rôznymi menami ju treba pomerne rozdeliť do dvoch Tlačív pre vývoz/dovoz.

(6) Tlačivo pre vývoz/dovoz a Tlačivo pre vývoz/dovoz – doplnkové sa vypisujú písacím strojom, tlačiarňou počítača alebo iným podobným spôsobom strojového spracovania modrou alebo čiernou farbou tak, aby údaje boli nezmazateľné a čo najviac čitateľné. Možno ich vypĺňať aj ručne, nie však obyčajnou ani atramentovou ceruzou. Údaje sa môžu uvádzať iba v príslušných častiach a nemôžu sa dopĺňať inými údajmi, na ktoré nie sú príslušné odseky vyhradené. Pri vypĺňaní písacím strojom alebo tlačiarňou s typmi písma podľa medzinárodných noriem je vhodné použiť na presné umiestnenie údajov nastavovacie okienko v odseku 2 Tlačiva pre vývoz/dovoz alebo Tlačiva pre vývoz/dovoz – doplnkového.

(7) Číselné a kódové údaje uvedené v Tlačive pre vývoz/dovoz a v Tlačive pre vývoz/dovoz – doplnkovom sa nesmú gumovať ani prepisovať. Prípadné opravy sa robia prečiarknutím nesprávnych údajov pri zachovaní ich čitateľnosti a doplnením nových, správnych údajov v tom istom odseku vedľa nesprávneho údaja, nad alebo pod ním, alebo v odseku 45 Tlačiva pre vývoz/dovoz alebo Tlačiva pre vývoz/dovoz – doplnkového (pozri odsek 65 tejto prílohy). Ak nemožno opraviť nesprávne údaje týmto spôsobom, musí sa vyhotoviť nové Tlačivo pre vývoz/dovoz, prípadne Tlačivo pre vývoz/dovoz – doplnkové.

II. Vykazované údaje

(8) Deklarant je povinný prečiarknuť nehodiace sa číselné označenie dielu dokladu podľa spôsobu jeho použitia (v Tlačive pre vývoz/dovoz na ľavom okraji a v Tlačive pre vývoz/dovoz – doplnkovom v hornej strednej časti). Pri dovoze sa prečiarkuje číslo 1, pri vývoze číslo 6. Prepísaním sa prečiarknu i príslušné čísla na ďalších listoch (pri dovoze 2 a 3, pri vývoze 7 a 8).

Odsek 1 Tlačiva pre vývoz/dovoz

(9) Odsek 1 je rozdelený na tri časti. V ľavej časti tohto odseku sa uvádzajú tieto kódy:
IM – pri dovoze tovaru
EX – pri vývoze tovaru

Stredná a pravá časť odseku 1 sa nevypĺňajú a zostávajú prázdne. Odsek 1 Tlačiva pre vývoz/dovoz – doplnkového nemusí byť vyplnený.

Odsek 2 Tlačiva pre vývoz/dovoz

(10) Pri dovoze sa v tomto odseku uvádza obchodné meno a adresa zahraničného odosielateľa a predávajúceho.

(11) Pri vývoze sa v tomto odseku uvádza obchodné meno a adresa odosielateľa a daňové identifikačné číslo (DIČ), ktoré sa uvádza v pravom hornom rohu tohto odseku.

Odsek 3 Tlačiva pre vývoz/dovoz a Tlačiva pre vývoz/dovoz – doplnkového

(12) V ľavej časti odseku sa uvádza poradové číslo predkladaného zväzku Tlačiva pre vývoz/dovoz, prípadne Tlačiva pre vývoz/dovoz – doplnkového a v pravej časti celkový počet použitých zväzkov dokladov. Tlačivo pre vývoz/dovoz však musí byť v danom poradí vždy prvé. Napríklad pri predložení Tlačiva pre vývoz/dovoz a dvoch Tlačív pre vývoz/dovoz – doplnkových sa v Tlačive pre vývoz/dovoz v odseku 3 uvedie vľavo číslo 1, vpravo číslo 3, v prvom Tlačive pre vývoz/dovoz – doplnkovom vľavo 2 a vpravo 3 a v druhom Tlačive pre vývoz/dovoz – doplnkovom vľavo 3 a vpravo 3.

Odsek 4 Tlačiva pre vývoz/dovoz

(13) V tomto odseku sa uvádza údaj o počte priložených dokladov, ktoré sa colnému úradu predkladajú spolu s Tlačivom pre vývoz/dovoz. Vyplnenie tohto odseku nie je povinné.

Odsek 5 Tlačiva pre vývoz/dovoz

(14) V tomto odseku sa uvádza celkový počet pod-položiek tovaru uvedených v Tlačive pre vývoz/dovoz a vo všetkých k nemu priložených Tlačivách pre vývoz/dovoz – doplnkových. Uvedený údaj zodpovedá počtu vyplnených odsekov 33 týchto dokladov. Do celkového počtu podpoložiek tovaru v tomto odseku sa nezahŕňajú prípadne zrušené podpoložky v niektorých Tlačivách pre vývoz/dovoz – doplnkových (pozri tiež odsek 47 tejto prílohy).

Odsek 6 Tlačiva pre vývoz/dovoz

(15) V tomto odseku sa uvádza celkový počet nákladových (obalových) kusov v zásielke. Vyplnenie tohto odseku nie je povinné, to však neplatí, ak colný orgán jeho vyplnenie vyžaduje.

Odsek 7 Tlačiva pre vývoz/dovoz

(16) V tomto odseku uvádza deklarant číslo obchodného prípadu alebo iný rozoznávací numerický alebo alfanumerický údaj, pod ktorým príslušný dovoz alebo vývoz zásielky eviduje vo svojej evidencii. Uvedený údaj môže byť maximálne dvanásťmiestny a môže sa vyjadriť iba veľkými tlačenými písmenami latinskej abecedy alebo arabskými číslicami. Nesmie obsahovať pomlčky, lomené čiary alebo iné interpunkčné znamienka.

Odsek 8 Tlačiva pre vývoz/dovoz

(17) Pri dovoze sa v tomto odseku uvádza obchodné meno a adresa tuzemského príjemcu a daňové identifikačné číslo (DIČ), ktoré sa uvádza v pravom hornom rohu odseku.

(18) Pri vývoze sa v tomto odseku uvádza obchodné meno a adresa zahraničného príjemcu a kupujúceho.

Odsek 9 Tlačiva pre vývoz/dovoz

(19) V tomto odseku sa uvádza bankové spojenie a číslo účtu deklaranta. Z uvedeného údaja musí byť zrejmé, v ktorej banke sa tento účet vedie.

Odsek 10 Tlačiva pre vývoz/dovoz

(20) Nevypĺňa sa.

Odsek 11 Tlačiva pre vývoz/dovoz

(21) V ľavej časti odseku sa uvádza veľkými tlačenými písmenami kód štátu obchodu (štát, v ktorom má zahraničný kupujúci alebo predávajúci svoje sídlo alebo bydlisko) podľa zoznamu kódov štátov z časti IV tejto prílohy.

Odsek 12 Tlačiva pre vývoz/dovoz

(22) Nevypĺňa sa.

Odsek 13 Tlačiva pre vývoz/dovoz

(23) Nevypĺňa sa.

Odsek 14 Tlačiva pre vývoz/dovoz

(24) Odsek je vyhradený na uvedenie obchodného mena a adresy deklaranta, ktorej súčasťou musí byť i možné telefónne, ďalekopisné alebo podobné spojenie. V pravom hornom rohu tohto odseku uvádza deklarant svoje daňové identifikačné číslo.1) Ak deklarant nemá svoje daňové identifikačné číslo a je právnická osoba, uvádza v pravom hornom rohu tohto odseku svoje osemmiestne identifikačné číslo (IČO). Ak je deklarant fyzická osoba, ktorá nemá pridelené osemmiestne identifikačné číslo ani daňové identifikačné číslo, uvádza v pravom hornom rohu tohto odseku svoje rodné číslo. Zahraniční podnikatelia, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré nemajú pridelené daňové identifikačné číslo ani osemmiestne identifikačné číslo, uvádzajú v pravom hornom rohu tohto odseku colné registračné číslo, ktoré im na základe žiadosti pridelí colný úrad v mieste ich sídla alebo bydliska v tuzemsku, prípadne v mieste, odkiaľ sa bude vývoz uskutočňovať.

Po prípadnom pridelení daňového identifikačného čísla deklarant požiada colný úrad o zrušenie colného registračného čísla. Rozhodnutie o zrušení colného registračného čísla vydá ten colný úrad, ktorý ho pridelil.

Správnosť uvedenia údaja v pravom hornom rohu odseku 14 Tlačiva pre vývoz/dovoz musí deklarant colnému úradu preukázať predložením originálu alebo úradne overenej fotokópie dokladu o pridelení daňového identifikačného čísla, osemmiestneho identifikačného čísla alebo colného registračného čísla. Správnosť uvedeného rodného čísla sa preukazuje predlo- žením občianskeho preukazu alebo úradne overeného výpisu z neho. Doklady predkladané spolu s Tlačivom pre vývoz/dovoz colnému úradu na kontrolu údajov v tomto odseku sa vracajú deklarantovi.

Odsek 15 Tlačiva pre vývoz/dovoz

(25) Nevypĺňa sa.

Odsek 15a Tlačiva pre vývoz/dovoz

(26) Nevypĺňa sa.

Odsek 15b Tlačiva pre vývoz/dovoz

(27) Nevypĺňa sa.

Odsek 16 Tlačiva pre vývoz/dovoz

(28) Nevypĺňa sa.

Odsek 17a Tlačiva pre vývoz/dovoz

(29) Pri vývoze sa v tomto odseku uvádza veľkými tlačenými písmenami dvojmiestny alfabetický kód štátu určenia (štát zahraničného príjemcu zásielky) podľa zoznamu kódov štátov z časti IV tejto prílohy. Pri dovoze sa tento odsek nevypĺňa.

Odsek 17b Tlačiva pre vývoz/dovoz

(30) Nevypĺňa sa.

Odsek 17 Tlačiva pre vývoz/dovoz

(31) Odsek je určený na uvedenie názvu štátu určenia pri vývoze. Pri dovoze sa tento odsek nevypĺňa.

Odsek 18 Tlačiva pre vývoz/dovoz

(32) Nevypĺňa sa.

Odsek 19 Tlačiva pre vývoz/dovoz

(33) Nevypĺňa sa.

Odsek 20 Tlačiva pre vývoz/dovoz

(34) V ľavej časti tohto odseku sa uvádza medzinárodne používaný kód INCOTERMS (Internacional Commercial Terms) pre dodacie podmienky. Kódy dodacích podmienok sú uvedené v časti IX tejto prílohy a zodpovedajú medzinárodným pravidlám pre výklad dodacích podmienok vydaných Medzinárodnou obchodnou komorou v Paríži – INCOTERMS 1990. V pravej časti odseku sa uvádza názov miesta, kde náklady dopravy a náklady na poistenie dovážaného alebo vyvážaného tovaru prechádzajú z predávajúceho na kupujúceho.

Odsek 21 Tlačiva pre vývoz/dovoz

(35) Môže sa uviesť štátna poznávacia značka dopravného prostriedku, ktorý dopravuje tovar pri jeho prechode cez štátnu hranicu.

Odsek 22 Tlačiva pre vývoz/dovoz

(36) V ľavej časti tohto odseku sa uvádza veľkými tlačenými písmenami trojmiestny alfabetický kód meny, v ktorej sa za tovar platí alebo inkasuje vo vzťahu k zahraničiu a ktorá je dohodnutá v kúpnej zmluve alebo je vyznačená v sprievodnom doklade o cene tovaru. Kódy mien sú vyznačené v časti V tejto prílohy. V pravej časti tohto odseku sa nepovinne uvádza cena obchodnej parity v mene vyjadrenej kódom v ľavej časti odseku. Ak sa za tovar neplatí alebo neinkasuje a v kúpnej zmluve cena ani nie je určená (napríklad pri výmenných obchodoch, bezplatných vzorkách a podobne), odsek sa nevypĺňa.

Odsek 23 Tlačiva pre vývoz/dovoz

(37) V tomto odseku sa uvádza kurz devízového trhu cudzej devízy alebo valuty k tuzemskej mene, ktorý vydáva a uverejňuje Národná banka Slovenska a používa sa na prepočet ceny obchodnej parity a colnej hodnoty (odseky 46 a 47 Tlačiva pre vývoz/dovoz a Tlačiva pre vývoz/dovoz – doplnkového) – pozri tiež odsek 67 tejto prílohy. Ak sa za tovar platí alebo inkasuje v tuzemskej mene, uvádza sa 1.

Odsek 24 Tlačiva pre vývoz/dovoz

(38) Nevypĺňa sa.

Odsek 25 Tlačiva pre vývoz/dovoz

(39) V ľavej časti tohto odseku sa uvádza dvojmiestny číselný kód druhu dopravy pri prechode dovážaného alebo vyvážaného tovaru cez štátnu hranicu. Ak deklarant nemôže uviesť vo vývoznom Tlačive pre vývoz/dovoz, ktoré podáva na vnútrozemskom colnom úrade, druh dopravy cez štátnu hranicu, môže tento údaj uviesť v listoch 2/7 a 3/8 Tlačiva pre vývoz/dovoz až pred predložením vývozných dokladov pohraničnému colnému úradu. Uvádza sa niektorý z nasledujúcich kódov, ktorý zodpovedá použitému druhu dopravy:

20 – pri železničnej nákladnej doprave,

23 – pri doprave cestnými dopravnými prostriedkami prepravovanými po železnici,

29 – pri železničnej osobnej doprave,

30 – pri cestnej nákladnej doprave,

39 – pri cestnej osobnej doprave,

40 – pri leteckej nákladnej doprave,

49 - pri leteckej osobnej doprave,

50 – pri poštovej doprave,

70 – potrubím a vedením,

80 – pri riečnej nákladnej doprave,

83 – pri doprave cestnými dopravnými prostriedkami prepravovanými na riečnych lodiach,

89 – pri riečnej osobnej doprave,

90 – ostatné.

Odsek 26 Tlačiva pre vývoz/dovoz

(40) Nevypĺňa sa.

Odsek 27 Tlačiva pre vývoz/dovoz

(41) Nevypĺňa sa.

Odsek 28 Tlačiva pre vývoz/dovoz

(42) V hornej polovici tohto odseku colný úrad uvádza svoje bankové spojenie a číslo účtu. V dolnej polovici číslo variabilného symbolu, ktorý je platiteľ povinný uvádzať v príkaze na platbu alebo v správe pre príjemcu na poštovej poukážke. V prípadoch, keď Tlačivo pre vývoz/dovoz alebo Tlačivo pre vývoz/dovoz – doplnkové neslúži ako výmer cla, daní alebo iných platieb vyberaných colným úradom, zostáva odsek 28 nevyplnený.

Odsek 29 Tlačiva pre vývoz/dovoz

(43) Nevypĺňa sa.

Odsek 30 Tlačiva pre vývoz/dovoz

(44) Nevypĺňa sa.

Odsek 31 Tlačiva pre vývoz/dovoz a Tlačiva pre vývoz/dovoz – doplnkového

(45) Horná časť odseku je určená na uvedenie údajov o značkách, číslach a druhoch nákladových kusov, obalov, dopravných prostriedkov a podobne. Pri nedostatku miesta možno tieto údaje uviesť v prílohe zväzku Tlačiva pre vývoz/dovoz. Ďalej je potrebné uviesť názov tovaru v dostatočne presných termínoch, ktoré umožňujú jeho identifikáciu a kontrolu správnosti zaradenia do zodpovedajúcej podpoložky colného sadzobníka (údaj v odseku 33 Tlačiva pre vývoz/dovoz a Tlačiva pre vývoz/dovoz – doplnkového). Ako názov tovaru zväčša nestačí uviesť len ochrannú značku. Informácia sa musí uvádzať v slovenskom jazyku a na spresnenie môže byť doplnená aj cudzojazyčným názvom, chemickou značkou, obchodným označením a podobne.

(46) V pravom dolnom rohu tohto odseku sa uvádza trojmiestny alfabetický kód mernej jednotky, presne určený na číselný kód podpoložky tovaru v colnom sadzobníku, okrem prípadov, v ktorých je kód mernej jednotky vyznačený v príslušnej podpoložke tovaru s doplnkovým kódom v časti VII tejto prílohy (pozri tiež odsek 49 tejto prílohy). V týchto prípadoch treba v pravom dolnom rohu odseku 31 Tlačiva pre vývoz/dovoz alebo Tlačiva pre vývoz/dovoz – doplnkového namiesto kódu mernej jednotky určeného v colnom sadzobníku vždy uviesť kód mernej jednotky z časti VII tejto prílohy. Príslušné množstvo danej podpoložky tovaru v odseku 41 Tlačiva pre vývoz/dovoz alebo Tlačiva pre vývoz/dovoz – doplnkového (pozri tiež odsek 59 tejto prílohy) musí byť vyjadrené v tej mernej jednotke, ktorá sa uvádza v pravom dolnom rohu odseku 31 Tlačiva pre vývoz/dovoz alebo Tlačiva pre vývoz/dovoz – doplnkového. Zoznam všetkých použitých kódov merných jednotiek je uvedený v časti VI tejto prílohy.

Odsek 32 Tlačiva pre vývoz/dovoz a Tlačiva pre vývoz/dovoz – doplnkového

(47) V tomto odseku sa uvádzajú poradové čísla podpoložiek tovaru tak, ako sú za sebou uvedené v Tlačivách pre vývoz/dovoz – doplnkových v nadväznosti na poradie ich priloženia k Tlačivu pre vývoz/dovoz. Pri vykazovaní iba jednej podpoložky tovaru (predloženie Tlačiva pre vývoz/dovoz bez Tlačiva pre vývoz/dovoz – doplnkového) netreba uvádzať v tomto odseku poradové číslo podpoložky. Pri uvedení viacerých podpoložiek sa v odseku 32 Tlačiva pre vývoz/dovoz uvedie číslo 1 a pri ostatných podpoložkách v jednej alebo vo viacerých priložených Tlačivách pre vývoz/dovoz – doplnkových ďalšie poradové čísla. Pri zrušení niektorej podpoložky tovaru a všetkých k nej patriacich údajov v Tlačive pre vývoz/dovoz – doplnkovom sa poradové čísla v odseku 32 pri ďalších nasledujúcich podpoložkách tovaru nemusia meniť. Ak sa však zrušia všetky podpoložky tovaru a k nim patriace údaje v celom Tlačive pre vývoz/dovoz – doplnkovom, musí sa Tlači-vo pre vývoz/dovoz – doplnkové vyradiť zo zväzku dokladov a poradové čísla ďalších podpoložiek tovaru v odseku 32 nasledujúcich Tlačív pre vývoz/dovoz – doplnkových opraviť, ak sa nemôže vyradené Tlačivo pre vývoz/dovoz – doplnkové nahradiť iným Tlačivom pre vývoz/dovoz – doplnkovým v rámci zväzku predkladaných dokladov.

Odsek 33 Tlačiva pre vývoz/dovoz a Tlačiva pre vývoz/dovoz – doplnkového

(48) V tomto odseku sa uvádza príslušný číselný kód podpoložky tovaru colného sadzobníka.2) Tento číselný kód sa musí uviesť v ľavej časti odseku (maximálne v prvých troch vyznačených častiach odseku 33).

(49) Posledné dve časti tohto odseku vpravo sú vo vybraných prípadoch určené na uvedenie päťmiestneho alfanumerického kódu položky tovaru, napríklad podľa klasifikácie ECCN (Export Commodity Control Number), a to v súlade s ustanovením zákona o nakladaní s niektorými druhmi tovaru a technológií a o ich kontrole.3) Okrem toho táto časť je určená na uvedenie dvojmiestneho numerického doplnkového kódu. Tento doplnkový kód sa uvádza v prípadoch, keď sa dováža alebo vyváža tovar, ktorého kód podpoložky colného sadzobníka sa uvádza v časti VII tejto prílohy – v zozname doplnkových kódov k číselným kódom podpoložiek kombinovanej nomenklatúry. Doplnkový kód je neoddeliteľnou súčasťou kódu podpoložky tovaru. Preto, ak je potrebné k jednej podpoložke tovaru priradiť viac doplnkových kódov, musí sa každá podpoložka s doplnkovým kódom uvádzať v jednom odseku 33 Tlačiva pre vývoz/dovoz alebo Tlačiva pre vývoz/dovoz – doplnkového.

Odsek 34a Tlačiva pre vývoz/dovoz a Tlačiva pre vývoz/dovoz – doplnkového

(50) V odseku 34 sa veľkými tlačenými písmenami uvádza dvojmiestny alfabetický kód štátu pôvodu tovaru príslušnej podpoložky tovaru (z odseku 33 Tlačiva pre vývoz/dovoz a Tlačiva pre vývoz/dovoz – doplnkového). Zoznam kódov štátov sa uvádza v časti IV tejto prílohy. Ak štát pôvodu tovaru nemožno zistiť alebo preukázať, uvedie sa kód UN.

Odsek 34b Tlačiva pre vývoz/dovoz a Tlačiva pre vývoz/dovoz – doplnkového

(51) Nevypĺňa sa.

Odsek 35 Tlačiva pre vývoz/dovoz a Tlačiva pre vývoz/dovoz – doplnkového

(52) V tomto odseku sa uvádza hrubá, vo výnimočných prípadoch čistá hmotnosť príslušnej podpoložky tovaru colného sadzobníka (uvedená v odseku 33) v celých kilogramoch s prípadným zaokrúhlením vždy smerom nahor. K jednej podpoložke možno uviesť maximálne deväťmiestny údaj (999 999 999). Nemôže sa uvádzať skratka kg, desatinná čiarka alebo bodka a desatinné čísla. Hrubá hmotnosť je hmotnosť tovaru s obalom potrebným na jeho prepravu (prepravný obal) a všetkými ostatnými obalmi (vnútorné a obchodné). Do hrubej hmotnosti sa nezahŕňa hmotnosť dopravných prostriedkov, vratných obalov, prepravných pomôcok a prepravných zariadení, napríklad kontajnerov, prepravných skríň a podobne. Ak je viac podpoložiek tovaru zabalených do jedného prepravného obalu, uvedie sa ku ktorejkoľvek podpoložke tovaru jej hrubá hmotnosť, t. j. vrátane spoločného prepravného obalu, a k ďalším podpoložkám sa uvedie v tomto odseku iba čistá hmotnosť danej podpoložky. Čistá hmotnosť je vlastná hmotnosť tovaru s komerčným obalom. Do čistej hmotnosti sa zahŕňa hmotnosť všetkých obalov, ktoré priamo chránia tovar a predávajú sa s ním.

Odsek 36 Tlačiva pre vývoz/dovoz a Tlačiva pre vývoz/dovoz – doplnkového

(53) Uvedením dvojmiestneho číselného kódu v tomto odseku uplatňuje deklarant nárok na oslobodenie od dovozného cla, prípadne daní alebo iných platieb vymeriavaných a vyberaných colným úradom a nárok na priznanie colných preferencií. Colný úrad v tomto odseku uvádza dvojmiestny číselný kód, ak vyhovel žiadosti deklaranta o odpustenie cla.

Kód 11 vyjadruje nárok na priznanie colných preferencií vyplývajúcich z medzinárodných dohôd o preferenčnom obchode (napríklad pri dovoze tovaru z krajín Európskej únie a Európskeho združenia voľného obchodu).

Kód 13 vyjadruje nárok na úplné alebo čiastočné oslobodenie od cla vyplývajúce zo všeobecného systému colných preferencií (dovozy tovaru z rozvojových krajín).

Kód 21 vyjadruje nárok na úplné oslobodenie od cla vyplývajúce z príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov.4)

Kód 22 vyjadruje nárok na úplné oslobodenie od cla pri dovoze tovaru, ktorý je určený pre potreby kultúrnych a informačných stredísk a na predaj v týchto strediskách, zriadených v tuzemsku na základe medzinárodnej zmluvy.

Kód 31 vyjadruje nárok na oslobodenie od dane z pridanej hodnoty5) a súčasne aj nárok na priznanie colných preferencií alebo iných colných výhod okrem úplného colného oslobodenia od cla.

Kód 32 vyjadruje nárok na oslobodenie od dane z pridanej hodnoty a súčasne aj nárok na úplné oslobodenie od cla.

Kód 40 vyjadruje nárok na oslobodenie od spotrebnej dane.6)

Kód 41 vyjadruje nárok na oslobodenie od spotrebnej dane a súčasne aj nárok na priznanie colných preferencií alebo iných colných výhod okrem úplného oslobodenia od cla.

Kód 42 vyjadruje nárok na oslobodenie od spotrebnej dane a súčasne aj nárok na úplné oslobodenie od cla.

Kód 51 vyjadruje nárok na oslobodenie od spotrebnej dane a dane z pridanej hodnoty a súčasne aj nárok na priznanie colných preferencií či iných colných výhod okrem úplného oslobodenia od cla.

Kód 52 vyjadruje nárok na oslobodenie od spotrebnej dane a dane z pridanej hodnoty a súčasne aj nárok na úplné oslobodenie od cla.

Kód 61 vyjadruje prípady, na ktoré sa vyrovnávacie dávky nevzťahujú pri dovoze, a súčasne aj nárok na priznanie colných preferencií či iných colných výhod okrem úplného oslobodenia od cla.

Kód 62 vyjadruje prípady, na ktoré sa vyrovnávacie dávky nevzťahujú pri dovoze, a súčasne aj nárok na úplné oslobodenie od cla.

Kód 71 vyjadruje prípady, na ktoré sa vyrovnávacie dávky nevzťahujú pri dovoze, nárok na oslobodenie od spotrebnej dane a súčasne aj nárok na priznanie colných preferencií alebo iných colných výhod okrem úplného oslobodenia od cla.

Kód 72 vyjadruje prípady, na ktoré sa vyrovnávacie dávky nevzťahujú pri dovoze, nárok na oslobodenie od spotrebnej dane a súčasne aj nárok na úplné oslobodenie od cla.

Kód 81 vyjadruje prípady, na ktoré sa vyrovnávacie dávky nevzťahujú pri dovoze, nárok na oslobodenie od dane z pridanej hodnoty, na oslobodenie od spotrebnej dane a súčasne aj nárok na priznanie colných preferencií alebo iných colných výhod okrem úplného oslobodenia od cla.

Kód 82 vyjadruje prípady, na ktoré sa vyrovnávacie dávky nevzťahujú pri dovoze, nárok na oslobodenie od dane z pridanej hodnoty, na oslobodenie od spotrebnej dane a súčasne aj nárok na úplné oslobodenie od cla.

Kód 90 uvádza colný úrad v prípadoch, keď vyhovel písomnej žiadosti deklaranta o odpustenie cla.

(54) Ak colný úrad neprizná nárok na colné preferencie alebo na oslobodenie od cla, daní alebo iných platieb vymeriavaných a vyberaných colným úradom, ktorý deklarant uplatnil uvedením niektorého z vyššie ustanovených kódov, colný úrad tento kód prečiarkne a v odseku B Tlačiva pre vývoz/dovoz uvedie dôvod svojho postupu s prípadným uvedením poradových čísel podpoložiek (odsek 32 Tlačiva pre vývoz/dovoz a Tlačiva pre vývoz/dovoz – doplnkového).

Odsek 37 Tlačiva pre vývoz/dovoz

(55) Tento odsek je určený na vyznačenie štvormiestneho číselného kódu účelu dovozu alebo vývozu tovaru v rámci príslušného režimu. Kódový zoznam sa uvádza v časti VIII tejto prílohy. Zo štvormiestneho kódu určeného účelu sa v ľavej časti odseku 37 pred deliacu čiaru uvádza prvé dvojčíslie, v pravej časti za deliacu čiaru druhé dvojčíslie. Prvé dvojčíslie vyjadruje režim, do ktorého má byť tovar prepustený, druhé dvojčíslie predchádzajúci režim. V Tlačive pre vývoz/dovoz – doplnkovom netreba tento údaj znovu uvádzať. Ak jedna zásielka obsahuje tovar dovážaný alebo vyvážaný pod rôznymi kódmi účelu dovozu alebo vývozu, musí sa na každý jednotlivý účel predložiť osobitné Tlačivo pre vývoz/dovoz, prípadne aj s priloženými Tlačivami pre vývoz/dovoz – doplnkovými.

Odsek 38 Tlačiva pre vývoz/dovoz a Tlačiva pre vývoz/dovoz – doplnkového

(56) V tomto odseku sa uvádza vlastná hmotnosť príslušnej podpoložky tovaru uvedenej v odseku 33 Tlačiva pre vývoz/dovoz a Tlačiva pre vývoz/dovoz – doplnkového. Vlastná hmotnosť sa vyznačuje v celých kilogramoch s prípadným zaokrúhlením vždy smerom nahor. K jednej podpoložke možno uviesť maximálne deväťmiestny údaj. Nemôže sa uvádzať skratka kg, desatinná čiarka alebo bodka a desatinné čísla. Pri rádioaktívnych látkach sa v tomto odseku uvádza nula. Vlastná hmotnosť je hmotnosť tovaru bez akéhokoľvek obalu. V prípadoch, keď vlastnú hmotnosť príslušnej podpoložky tovaru ťažko presne určiť, môže colný úrad povoliť, aby sa údaj o vlastnej hmotnosti nahradil údajom o čistej hmotnosti.

Odsek 39 Tlačiva pre vývoz/dovoz a Tlačiva pre vývoz/dovoz – doplnkového

(57) Nevypĺňa sa.

Odsek 40 Tlačiva pre vývoz/dovoz a Tlačiva pre vývoz/dovoz – doplnkového

(58) V tomto odseku colný úrad uvádza informácie o predchádzajúcich colných dokladoch (Tlačivách pre vývoz/dovoz) a ich evidenčných číslach (napríklad z Tlačiva pre vývoz/dovoz v odseku A), ak tieto doklady majú vzťah k prepusteniu dovážaného alebo vyvážaného tovaru vyznačeného v príslušnom Tlačive pre vývoz/dovoz alebo v Tlačive pre vývoz/dovoz – doplnkovom (pozri tiež odseky 100 a 101 tejto prílohy).

Odsek 41 Tlačiva pre vývoz/dovoz a Tlačiva pre vývoz/dovoz – doplnkového

(59) V tomto odseku sa uvádza informácia o množstve príslušnej podpoložky tovaru (odsek 33 Tlačiva pre vývoz/dovoz a Tlačiva pre vývoz/dovoz – doplnkového) v mernej jednotke určenej pre túto podpoložku v colnom sadzobníku alebo v časti VII tejto prílohy. Množstvo tovaru uvedené v odseku 41 Tlačiva pre vývoz/dovoz a Tlačiva pre vývoz/dovoz – doplnkového sa musí vždy vyjadriť v tých merných jednotkách, ktorých kód sa uvádza v pravom dolnom rohu odseku 31 Tlačiva pre vývoz/dovoz a Tlačiva pre vývoz/dovoz – doplnkového pri rovnakej podpoložke tovaru. Údaj o množstve sa musí uviesť v celých merných jednotkách s prípadným zaokrúhlením vždy smerom nahor. Ak je pre danú podpoložku tovaru v colnom sadzobníku určený kód mernej jednotky UNS (nešpecifikované), uvádza sa nula. Nula sa uvádza i pri vývoze alebo dovoze tovaru v rozobratom stave, keď treba k jednej zásielke priradiť celkové množstvo v kusoch a pri ostatných zásielkach ich už nevyjadrovať (pozri tiež odsek 61 a 68 tejto prílohy).

Odsek 42 Tlačiva pre vývoz/dovoz a Tlačiva pre vývoz/dovoz – doplnkového

(60) V tomto odseku sa uvádza maximálne deväťmiestny údaj o cene tovaru za podpoložku deklarovanú v odseku 33 Tlačiva pre vývoz/dovoz alebo Tlačiva pre vývoz/dovoz – doplnkového v celých korunách bez desatinnej čiarky alebo bodky a bez desatinných čísel.

Cenou za podpoložku sa rozumie cena FCO slovenská hranica.

Dovoznou cenou FCO slovenská hranica je prevodná cena tovaru zvýšená o priame obchodné náklady v zahraničí.

Vývoznou cenou FCO slovenská hranica je prevodná cena tovaru znížená o priame obchodné náklady v zahraničí.

Ak nie sú známe skutočné priame obchodné náklady v zahraničí v čase predkladania Tlačiva pre vývoz/dovoz a Tlačiva pre vývoz/dovoz – doplnkového colnému úradu, použijú sa na určenie ceny FCO slovenská hranica kalkulované náklady. Na prepočet zo zahraničnej meny na tuzemskú menu sa používajú kurzy devízového trhu, ktoré vydáva Národná banka Slovenska. Pri dovoze sa používa stĺpec Predaj, pri vývoze stĺpec Nákup. Rozhodujúci okamih na tento prepočet je totožný s okamihom rozhodným na prepočet colnej hodnoty.

Odsek 43 Tlačiva pre vývoz/dovoz a Tlačiva pre vývoz/dovoz – doplnkového

(61) V tomto odseku sa uvádza veľkým tlačeným písmenom kód „R“ v prípadoch, keď sú v odseku 46, prípadne 47 Tlačiva pre vývoz/dovoz alebo Tlačiva pre vývoz/dovoz – doplnkového vyjadrené celkové hodnoty za viac čiastkových, samostatne neoceniteľných zásielok prepustených na niekoľko samostatných dokladov, ak sa tovar dováža alebo vyváža v rozobratom stave. Kód „R“ sa súčasne uvádza aj v tých Tlačivách pre vývoz/dovoz a Tlačivách pre vývoz/dovoz – doplnkových, v ktorých sa namiesto hodnôt v odsekoch 46 a 47 uvádzajú nuly (pozri tiež odseky 59 a 68 tejto prílohy).

Odsek 44 Tlačiva pre vývoz/dovoz a Tlačiva pre vývoz/dovoz – doplnkového

(62) V tomto odseku sa uvádzajú záznamy o predložených povoleniach a osvedčeniach, ak sú na daný dovoz alebo vývoz potrebné. Ak sa na uzavretie prepravnej zmluvy v cestnej preprave použije na dovážaný alebo vyvážaný tovar medzinárodný nákladný list7), uvádza sa v tomto odseku Tlačiva pre vývoz/dovoz kód „CMR“ a za ním číslo medzinárodného nákladného listu.

(63) V ľavom hornom rohu tohto odseku je deklarant povinný uviesť kód dovoznej alebo vývoznej licencie (úradného povolenia na dovoz alebo vývoz tovaru a služieb), ak bola na deklarovaný dovoz alebo vývoz vydaná. Ak treba na príslušný dovoz alebo vývoz predložiť colnému úradu súčasne viac licencií, vyznačia sa v ľavom hornom rohu odseku 44 všetky kódy týchto licencií, každý v samostatnom riadku pod seba. Ak nie je na dovoz alebo vývoz licencia potrebná, uvádza sa v ľavom hornom rohu tohto odseku kód „9“, ktorý je vhodné zakrúžkovať.

(64) V pravom dolnom rohu sa môže uviesť dátum skončenia lehoty na spätný vývoz alebo dovoz tovaru, a to spôsobom: rok, rok, mesiac, mesiac, deň, deň (napríklad 930203 = 3. februára 1993). Prípadné voľné miesto v tomto odseku možno využiť na poznámky, kolónka s označením Kód O. Z. (kód osobitných záznamov) sa nevypĺňa.

Odsek 45 Tlačiva pre vývoz/dovoz a Tlačiva pre vývoz/dovoz – doplnkového

(65) V tomto odseku sa môže uviesť nový, správny údaj za chybný, zrušený v ktoromkoľvek odseku Tlačiva pre vývoz/dovoz. Opravovať týmto spôsobom sa môžu iba kódované alebo číselné údaje, a to tak, že sa v tomto odseku uvedie číslo odseku Tlačiva pre vývoz/dovoz, v ktorom je prečiarknutý chybný kód alebo číslo a pod lomenou čiarou sa uvedie nový správny údaj. Odsek je vyhradený iba na jednu opravu. Na Tlačivách pre vývoz/dovoz – doplnkových sa môžu uvedeným spôsobom opravovať iba údaje z tej časti dokladu, v ktorej je odsek 45 umiestnený k danej podpoložke tovaru.

Odsek 46 Tlačiva pre vývoz/dovoz a Tlačiva pre vývoz/dovoz – doplnkového

(66) V tomto odseku sa uvádza cena obchodnej parity dovážanej alebo vyvážanej podpoložky tovaru z odseku 33 Tlačiva pre vývoz/dovoz a Tlačiva pre vývoz/dovoz – doplnkového v tuzemskej mene. Je ňou fakturovaná cena tovaru, ktorá sa za tovar platí alebo inkasuje vo vzťahu k zahraničiu. Táto cena sa neznižuje ani nezvyšuje o priame obchodné náklady v zahraničí. Uvádza sa v celých korunách zaokrúhlene, bez desatinnej čiarky alebo bodky, bez desatinných čísel a maximálne deväťmiestne číslo. Pri kódoch účelu dovozu a vývozu z odseku 37 Tlačiva pre vývoz/dovoz (časť VIII tejto prílohy) 71 66, 71 68, 81 55, 81 56, 81 57 a 81 58 sa v odseku 46 vyznačuje cena fakturovaná za poskytnutú službu. Ak sa za tovar alebo službu neplatí alebo neinkasuje, vyjadrí sa cena obchodnej parity rovnakého alebo podobného tovaru, rovnakej alebo podobnej služby.

(67) Na prepočet zo zahraničnej meny na tuzemskú menu sa používajú kurzy devízového trhu, ktoré vydáva Národná banka Slovenska. Pri dovoze sa používa stĺpec Predaj, pri vývoze stĺpec Nákup. Rozhodujúci okamih na tento prepočet je totožný s okamihom rozhodným na prepočet colnej hodnoty.

(68) Pri dovoze alebo vývoze strojov a zariadení zasielaných v rozobratom stave vo viacerých zásielkach nemožno v niektorých prípadoch pri ich jednotlivých častiach presne určiť cenu obchodnej parity a colnú hodnotu na vyplnenie odsekov 46 a 47, pretože je známa iba celková hodnota celého stroja alebo zariadenia. V týchto prípadoch sa musí v Tlačive pre vývoz/dovoz alebo v Tlačive pre vývoz/dovoz – doplnkovom, predkladanom colnému úradu na vykonanie colného konania pri prvej časti rozobratého stroja alebo zariadenia, uviesť v odseku 46, prípadne 47 celková hodnota a na ďalších dokladoch k ostatným neoceniteľným častiam sa môžu uviesť v príslušných odsekoch nuly. K dokladom s nulami v odsekoch 46 a 47 je deklarant povinný predložiť colnému úradu doklad o prepustení tovaru do príslušného režimu týkajúci sa prvej časti stroja alebo zariadenia s celkovou hodnotou. Podobne sa postupuje i pri vyjadrení množstva dovážaných alebo vyvážaných rozobratých strojov a zariadení (pozri odsek 59 tejto prílohy). Toto opatrenie možno využiť iba pri zariadeniach a strojoch zaradených do jednej podpoložky colného sadzobníka.

Odsek 47 Tlačiva pre vývoz/dovoz a Tlačiva pre vývoz/dovoz – doplnkového

(69) Z údajov, ktoré sa uvádzajú v tomto odseku, je deklarant povinný uviesť kód druhu platby, ktorej dovážaný tovar podlieha, základ na jej vymeranie, s výnimkou základu na vymeranie dane z pridanej hodnoty, a kód do stĺpca označeného SP, v ktorom sa podáva informácia o spôsobe platby. Stĺpce Sadzba a Čiastka vypĺňa v tomto odseku colný úrad, rovnako ako základ na vymeranie dane z pridanej hodnoty.

(70) Pre jednotlivé platby vymeriavané a vyberané colným úradom sa v stĺpci Druh uvádzajú veľkými tlačenými písmenami tieto kódy druhov platieb v uvedenom poradí:

CLO - clo,

SPD - spotrebná daň,

VDD - vyrovnávacia dávka pri dovoze,

DPH - daň z pridanej hodnoty.

(71) Základom na vymeranie cla je colná hodnota, ktorej určenie ustanovuje colný zákon8). Základy na vymeranie prípadných ďalších platieb ustanovujú osobitné predpisy9).

(72) Základ na vymeranie príslušnej platby musí byť umiestnený v rovnakom riadku v odseku 47, ako je kód druhu platby. Uvádza sa v celých jednotkách okrem základu na vymeranie spotrebných daní. Základ na vymeranie spotrebných daní sa musí v odseku 47 Tlačiva pre vývoz/dovoz a Tlačiva pre vývoz/dovoz – doplnkového uviesť vždy na dve desatinné miesta vrátane prípadných núl za desatinnou čiarkou.

(73) V stĺpci Zákl. pre vymer. platby v Tlačive pre vývoz/dovoz a v Tlačive pre vývoz/dovoz – doplnkovom sa uvádza maximálne deväťmiestne číslo. V tomto odseku nie je potrebné uvádzať údaje, ak sa z tovaru nemá vymerať a vybrať clo, prípadne iné platby (ich uvedenie nie je na škodu). Pri dovoze strojov a zariadení zasielaných v rozobratom stave vo viacerých zásielkach, pri ktorých nie je možné na jednotlivých Tlačivách pre vývoz/dovoz a Tlačivách pre vývoz/dovoz – doplnkových presne určiť colnú hodnotu, sa postupuje rovnako ako pri vypĺňaní údajov o cene obchodnej parity (pozri odsek 68 tejto prílohy).

(74) Dokladom na overenie správnosti colnej hodnoty uvedenej v tomto odseku je účtovný doklad, najmä faktúra, prípadne proformafaktúra, alebo faktúra na colné účely, ktorý sa prikladá k deklarácii údajov o colnej hodnote.

(75) Spôsob platenia sa v tomto odseku uvádza takto:

kód H – pri okamžitej platbe v hotovosti,

kód I – pri platbe inkasným príkazom (na základe písomnej dohody medzi deklarantom a colným úradom),

kód U – pri platbe príkazom na úhradu,

kód P – pri platbe poštovou poukážkou,

kód S – pri okamžitej platbe šekom.

(76) Kód spôsobu platenia sa uvedie len pri prvej vymeranej platbe v Tlačive pre vývoz/dovoz.

Odsek 48 Tlačiva pre vývoz/dovoz

(77) V tomto odseku colný úrad uvádza informácie o prípadnom rozhodnutí o odklade úhrady platby cla, odložení platby cla alebo o povolení splátok.

Odsek 49 Tlačiva pre vývoz/dovoz

(78) Nevypĺňa sa.

Odsek 50 Tlačiva pre vývoz/dovoz

(79) V tomto odseku deklarant uvádza názov (meno) a presnú adresu osoby, ktorá zabezpečila colný dlh. Ďalej uvedie výšku, do akej je dlh zabezpečený, a časové obmedzenie. V predtlači predpísaný podpis ručiteľa sa nevyžaduje. V prípade, že colný úrad ručenie neprijme, prečiarkne tu uvedené údaje a dôvody uvedie v odseku B.

Odsek 51 Tlačiva pre vývoz/dovoz

(80) Nevypĺňa sa.

Odsek 52 Tlačiva pre vývoz/dovoz

(81) Nevypĺňa sa.

Odsek 53 Tlačiva pre vývoz/dovoz

(82) V tomto odseku sa uvádza názov colného úradu určenia pri prepustení zásielky do režimu tranzitu.

Odsek 54 Tlačiva pre vývoz/dovoz

(83) V tomto odseku deklarant alebo jeho zástupca potvrdzuje, že dovoz alebo vývoz sa uskutočňuje v súlade s platnými predpismi a údaje uvedené v Tlačive pre vývoz/dovoz a v Tlačive pre vývoz/dovoz – doplnkovom sú správne.

(84) Správnosť údajov sa potvrdzuje uvedením mena a podpisom oprávnenej osoby a vyznačením dátumu, kedy je doklad potvrdený. Osoba, ktorá colné vyhlásenie podáva, súčasne kódom uvádza, či je colné vyhlásenie urobené vlastným menom vo svoj prospech (kód VM/VP) alebo vlastným menom v prospech inej osoby (kód VM/IP), alebo menom inej osoby v prospech inej osoby (kód IO/IP). Odtlačok pečiatky nie je chybou, ak uvedené údaje zostanú čitateľné.

Odsek A Tlačiva pre vývoz/dovoz a Tlačiva pre vývoz/dovoz – doplnkového

(85) V hornej polovici tohto odseku colný úrad uvádza evidenčné číslo, pod ktorým vedie doklad vo svojej evidencii. V pravom dolnom rohu uvádza dátum prijatia tohto dokladu. Dátum prijatia sa nemusí uvádzať pri vývoze v prípadoch, keď je totožný s dátumom rozhodnutia o prepustení tovaru do colného režimu (odsek D).

Odsek B Tlačiva pre vývoz/dovoz

(86) Odsek je určený na informácie a poznámky colného úradu súvisiace s výpočtom a vyberaním cla, daní a ďalších platieb vrátane údajov o vymeraní, vybratí alebo vrátení colnej zábezpeky.

Odsek C Tlačiva pre vývoz/dovoz a Tlačiva pre vývoz/dovoz – doplnkového

(87) V tomto odseku colný úrad potvrdzuje prechod tovaru cez štátnu hranicu. Pri vývoze sa údaje o mieste a dátume prechodu tovaru vyjadrujú aj priamo v odtlačku pečiatky colného úradu. Pri dovoze sa tieto údaje uvádzajú len v Tlačive pre vývoz/dovoz a uvádza ich colný úrad, ktorý rozhoduje o prepustení tovaru do colného režimu podľa údajov z iných dokladov.

Odsek D/J Tlačiva pre vývoz/dovoz

(88) V tomto odseku colný úrad uvádza čísla a počet priložených colných uzáverov, dátum a miesto rozhodnutia o prepustení tovaru do colného režimu, prípadne údaje o povolení zaobchádzať s tovarom pred jeho prepustením. Uvedené skutočnosti colný úrad potvrdzuje odtlačkom pečiatky.

(89) V ľavom dolnom rohu tohto odseku colný úrad odoslania pri prepustení tovaru do režimu tranzitu uvádza názov colného úradu určenia a dátum, dokedy musí byť tovar predložený tomuto colnému úradu určenia.

Odsek E/J Tlačiva pre vývoz/dovoz

(90) Colný úrad, ktorý rozhoduje o prepustení tovaru do navrhnutého režimu, uvedie v tomto odseku na zadnej strane listu 1/6 Tlačiva pre vývoz/dovoz rozsah vykonanej colnej kontroly a prípadné ďalšie skutočnosti o priebehu colného konania. Pri nedostatku miesta na tieto zápisy možno v nich pokračovať v prílohe listu 1/6.

III. Manipulácia s Tlačivom pre vývoz/dovoz

(91) Pri každej kusovej, celovagónovej alebo celokamiónovej zásielke tovaru, ktorý má vnútrozemský colný úrad prepustiť na vývoz, musí byť predložené samostatné Tlačivo pre vvvoz/dovoz s prípadnými Tlačivami pre vývoz/dovoz – doplnkovými.

(92) Ak vyvážaný tovar prepúšťa do colného režimu pohraničný colný úrad a základné údaje, ktoré sa vzťahujú na viac podpoložiek tovaru v zásielke, sú pri všetkých zásielkach zhodné, môže sa deklarovať aj viac zásielok v jednom Tlačive pre vývoz/dovoz s prípadnými Tlačivami pre vývoz/dovoz – doplnkovými, ak tieto zásielky boli predložené na prepustenie do navrhnutého režimu a prestúpia štátnu hranicu v jeden kalendárny deň.

(93) Pri dovoze možno deklarovať viac zásielok v jednom Tlačive pre vývoz/dovoz s prípadnými Tlačivami pre vývoz/dovoz – doplnkovými iba za predpokladu, že základné údaje, ktoré sa vzťahujú na viac podpoložiek tovaru v zásielkach, sú pri všetkých zásielkach rovnaké a o prepustení do navrhnutého režimu rozhoduje jeden colný úrad v jeden kalendárny deň.

(94) Jednotlivé listy Tlačív pre vývoz/dovoz – doplnkových tvoria trvalú prílohu rovnako označených listov Tlačiva pre vývoz/dovoz, a preto pravidlá na predkladanie a obeh listov Tlačiva pre vývoz/dovoz platia aj na listy Tlačív pre vývoz/dovoz – doplnkových.

(95) Na vykonanie colného konania, v ktorom sa má rozhodnúť o prepustení dovážaného alebo vyvážaného tovaru do navrhnutého režimu, treba colnému úradu predložiť celý zväzok Tlačiva pre vývoz/dovoz (všetky tri listy označené číslami 1/6, 2/7, 3/8).

(96) Ak potrebuje deklarant ako doklad pre svoju evidenciu alebo pre iný úrad ďalší list Tlačiva pre vývoz/dovoz alebo Tlačiva pre vývoz/dovoz – doplnkového, môže priložiť k trom predpísaným listom s nimi zhodne vyplnený štvrtý, prípadne i piaty list, ktoré colný úrad doplní a potvrdí rovnako ako tri základné listy a naloží s nimi ako s listom 3/8. Takto však možno použiť iba listy z ďalších Tlačív pre vývoz/dovoz alebo Tlačív pre vývoz/dovoz – doplnkových označené číslami 3/8, prípadne čitateľné kópie takto označených listov.

(97) Ak deklarant zistí, že tovar bol prepustený do colného režimu na základe Tlačiva pre vývoz/dovoz alebo Tlačiva pre vývoz/dovoz – doplnkového, v ktorých boli uvedené chybné alebo neúplné údaje, je povinný na colnom úrade, ktorý rozhodol o prepustení zásielky, zabezpečiť dodatočnú opravu chybného dokladu. Na túto opravu predloží colnému úradu list 3/8 pôvodného chybného Tlačiva pre vývoz/dovoz s prípadnými Tlačivami pre vývoz/dovoz – doplnkovými nové, správne a úplné Tlačivo pre vývoz/dovoz s prípadnými Tlačivami pre vývoz/dovoz – doplnkovými a žiadosť o opravu. Rovnako postupuje deklarant, ak ho vyzval colný úrad, ktorý chybu dodatočne zistil sám, aby vykonal opravu chybného Tlačiva pre vývoz/dovoz alebo Tlačiva pre vývoz/dovoz – doplnkového.

(98) Deklarant predkladá colnému úradu doklad o prepustení tovaru, ktorým je list Tlačiva pre vývoz/dovoz označený číslami 3/8, aj v prípadoch, keď dodatočne žiada o vrátenie alebo odpustenie cla alebo dodatočne uplatňuje nárok na oslobodenie od cla, daní alebo iných platieb vymeraných a prípadne vybraných colným úradom. Súčasne predkladá colnému úradu nové úplné Tlačivo pre vývoz/dovoz s prípadnými Tlačivami pre vývoz/dovoz – doplnkovými, v ktorých okrem nového údaja uvedie ostatné údaje zhodné s pôvodným dokladom. V týchto prípadoch musí tiež colnému úradu preukázať, či už uhradil clo, dane alebo iné platby. Potvrdený doklad o prepustení tovaru do colného režimu sa predkladá so žiadosťou o odloženie cla alebo so žiadosťou o potvrdenie ďalšieho dokladu o dovoze alebo o vývoze tovaru a v prípadoch, keď sa druhé dvojčíslie štvormiestneho číselného kódu účelu dovozu alebo vývozu daného režimu neskladá z núl.

(99) Ak o prepustení tovaru do colného režimu vývozu rozhodol vnútrozemský colný úrad, ponechá si list Tlačiva pre vývoz/dovoz označený 1 a listy 2 a 3 sprevádzajú zásielku na pohraničný colný úrad. Pohraničný colný úrad po potvrdení odseku C odovzdá alebo zašle list 3 deklarantovi a list 2 zašle na štatistické spracovanie.

(100) Ak o prepustení tovaru do colného režimu vývozu rozhodol pohraničný colný úrad, odovzdá list 3 Tlačiva pre vývoz/dovoz s prípadnými Tlačivami pre vývoz/dovoz – doplnkovými deklarantovi alebo mu ho zašle.

(101) Po rozhodnutí o prepustení dovezeného tovaru colný úrad deklarantovi bezodkladne odovzdá alebo zašle list 8 Tlačiva pre vývoz/dovoz.

IV. Zoznam kódov štátov
(odseky 11, 17a a 34a Tlačiva pre vývoz/dovoz)

KódNázov štátu
AFAfganistan
ALAlbánsko
DZAlžírsko
ASAmerická Samoa
ADAndorra
AOAngola
AIAnguilla
AQAntarktída
AGAntigua a Barbuda
ARArgentína
AMArménsko
AWAruba
AUAustrália
AZAzerbajdžan
BSBahamy
BHBahrajn
BDBangladéš
BBBarbados
BEBelgicko
BZBelize
BJBenin
BMBermudy
BTBhután
BYBielorusko
BOBolívia
BABosna a Hercegovina
BWBotswana
BVBouvetov ostrov
BRBrazília
GBBritánia
IOBritské indickooceánske teritórium
VGBritské Panenské ostrovy
BNBrunej
BGBulharsko
BFBurkina Faso
BIBurundi
CKCookove ostrovy
CYCyprus
TDČad
CEČeská republika
CNČína
DKDánsko
DMDiminika
DODominikánska republika
DJDžibutsko
EGEgypt
ECEkvádor
EREritrea
EEEstónsko
ETEtiópia
FOFaerské ostrovy
FKFalklandy - Malvíny
FJFidži
PHFilipíny
FIFínsko
GFFrancúzska Guayana
PFFrancúzska Polynézia
TFFrancúzske južné územia
FRFrancúzsko
GAGabon
GMGambia
GHGhana
GIGibraltár
GRGrécko
GDGrenada
GLGrónsko
GEGruzínsko
GPGuadeloupe
GUGuam
GTGuatemala
GNGuinea
GWGuinea-Bissau
GYGuyana
HTHaiti
HMHeardov ostrov
ANHolandské Antily
NLHolandsko
HNHonduras
HKHongkong
CLChile
HRChorvátsko
INIndia
IDIndonézia
IQIrak
IRIrán
IEÍrsko
ISIsland
ILIzrael
JMJamajka
JPJaponsko
YEJemen
JOJordánsko
YUJuhoslávia
ZAJužná Afrika
GSJužná Georgia a Južné Sandwichove ostrovy
KRJužná Kórea
KYKajmanie ostrovy
KHKambodža
CMKamerun
CAKanada
CVKapverdy
QAKatar
KZKazachstan
KEKeňa
KGKirgizsko
KIKiribati
CCKokosové ostrovy
COKolumbia
KMKomory
CGKongo
CRKostarika
CUKuba
KWKuvajt
LALaos
LSLesotho
LBLibanon
LRLibéria
LYLíbya
LILichtenštajnsko
LTLitva
LVLotyšsko
LULuxembursko
MOMacao
XCMacedónsko
MGMadagaskar
HUMaďarsko
MYMalajzia
MWMalawi
MVMaledivy
MLMali
MTMalta
MAMaroko
MHMarshallove ostrovy
MQMartinique
MUMaurítius
MRMauritánia
YTMayotte
UMMenšie odľahlé ostrovy USA
FXMetropolitné Francúzsko
MXMexiko
FMMikronézia
MDMoldavsko
MCMonako
MNMongolsko
MSMontserrat
MZMozambik
MMMyanmar
NANamíbia
NRNauru
DENemecko
NPNepál
NENiger
NGNigéria
NINikaragua
NUNiue
NONórsko
NCNová Kaledónia
NZNový Zéland
OMOmán
NFOstrov Norfolk
WFOstrovy Wallis a Futuna
PKPakistan
PWPalau
PAPanama
VIPanenské ostrovy (USA)
PGPapua-Nová Guinea
PYPraguaj
PEPeru
PNPitcairn
CIPobrežie Slonoviny
PLPoľsko
PRPortoriko
PTPortugalsko
ATRakúsko
RERéunion
GQRovníková Guinea
RORumunsko
RURusko
RWRwanda
PMSaint Pierre a Miquelon
SVSalvádor
WSSamoa
SMSan Marino
SASaudská Arábia
SNSenegal
KPSeverná Kórea
MPSeverné Mariány
SCSeychely
SLSierra Leone
SGSingapur
SKSlovensko
SISlovinsko
SOSomálsko
AESpojené arabské emiráty
GBSpojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
USSpojené štáty americké
LKSrí Lanka
CFStredoafrická republika
SDSudán
SRSurinam
SJSvalbard a Jan Mayen
SHSvätá Helena
LCSvätá Lucia
KNSvätý Krištof a Nevis
STSvätý Tomáš a Princov ostrov
VCSvätý Vincent a Grenadiny
SZSvazijsko
SYSýria
SBŠalamúnove ostrovy
ESŠpanielsko
CHŠvajčiarsko
SEŠvédsko
TJTadžikistan
TWTaiwan
ITTaliansko
TZTanzánia
THThajsko
TGTogo
TKTokelau
TOTonga
TTTrinidad a Tobago
TNTunisko
TRTurecko
TMTurkménsko
TCTurks a Caicos
TVTuvalu
UGUganda
UAUkrajina
UYUruguaj
UZUzbekistan
VUVanuatu
VAVatikán
VEVenezuela
CXVianočný ostrov
VNVietnam
TPVýchodný Timor
ZRZair
ZMZambia
EHZápadná Sahara
ZWZimbabwe
UNOblasti inde nešpecifikované

V. Zoznam kódov mien
(odsek 22 Tlačiva pre vývoz/dovoz)

AFA afghán
ARA austral
PAB balboa
THB bath
ETB birr
VEB bolivar
GHC cedi
CRC colón kostarický
SVC colón salvádorský
NIC cordoba
BRN cruzeiro nové
GMD dalasi
DZD dinár alžírsky
BHD dinár bahrajnský
IQD dinár iracký
YDD dinár jemenský
JÓD dinár jordánsky
YUD dinár juhoslovanský
KWD dinár kuvajtský
LYD dinár líbyjský
TND dinár tuniský
MAD dirham
AED dirham SAE
STD dobra
USD dolár americký
AUD dolár austrálsky
BSD dolár bahamský
BBD dolár barbadoský
BZD dolár belizský
BMD dolár bermudský
BND dolár brunejský
FJD dolár fidžijský
GYD dolár guyanský
HKD dolár hongkonský
JMD dolár jamajský
KYD dolár Kajmaních ostrovov
CAD dolár kanadský
LRD dolár libérijský
NZD dolár novozélandský
SGD dolár singapurský
SBD dolár Šalamúnových ostrovov
TWD dolár taiwanský nový
TTD dolár trinidadsko-tobažský
XCD dolár východokaribský
ZWD dolár zimbabwiansky
VND dong
GRD drachma
CVE escudo kapverdské
PTE escudo portugalské
TPE escudo tirnorské
XEU európsky menový štandard (ECU)
HUF forint
XAF frank BEAC/CFA
BEF frank belgický
BEL frank belgický - finančný
BEC frank belgický - konvertibilný
XOF frank BCEAO/CFA
BIF frank burundský
XPF frank CFP
DJF frank džibutský
FRF frank francúzsky
GNF frank guinejský
KMF frank komorský
LUF frank luxemburský
MGF frank madagaskarský
RWF frank rwandský
CHF frank švajčiarsky
HTG gourde
PYG guarani
PEI inti
PGK kina
LAK kip
CZK koruna česká
DKK koruna dánska
ISK koruna Islandská
NOK koruna nórska
SKK koruna slovenská
SEK koruna švédska
ZMK kwacha
MWK kwacha malawijská
AOK kwanza
MMK kyat
ROL lei
ALL lek
HNL lempira
SLL leone
BGL leva
GBP libra anglická
EGP libra egyptská
FKP libra falklandská
GIP libra gibraltárska
IEP libra írska
CYP libra cyperská
LBP libra libanonská
MTL libra maltská
SHP libra Ostrova sv. Heleny
SDP libra sudánska
SYP libra sýrska
TRL libra turecká
SZL lilangeni
ITL líra talianska
LSL maloti
FIM marka fínska
DEM marka SRN
MZM metical
NGN naira
BTN ngultrum
MRO ougulya
TOP pa anga
MOP pataca
ESP peseta
BOB peso bolívijské
DOP peso dominikánske
PHP peso filipínske
GWP peso guinejsko-bissauské
CLP peso chilské
COP peso kolumbijské
CUP peso kubánske
MXP peso mexické
UYP peso uruguajské nové
BWP pula
GTQ quetzal
ZAR rand juhoafrický
IRR riál Iránsky
YER riál jemenský
OMR riál ománsky
KHR riel kambodžský
MYR ringgit malajzijský
SÁR riyal saudský
QAR riyal katarský
IDR rupiah Indonézska
INR rupia indická
MUR rupia maurícijská
NPR rupia nepálska
PKR rupia pakistanská
SCR rupia seychelská
LKR rupia srílanská
MVR rufiyaa maledivská
SUR rubeľ
ECS sucre
ILS šekel
KES šiling kenský
ATS šiling rakúsky
SOS šiling somálsky
TZS šiling tanzánsky
UGS šiling ugandský
BDT taka
WST tala
MNT tugrik
VUV vatu
KPW won (KĽDR)
KRW won (Kórejská republika)
JPY yen
CNY yuan Renminbi
ZRZ zaire
AWG zlatý arubský
NLG zlatý holandský
ANG zlatý Holandských Antíl
SRG zlatý surinamský
PLZ zlotý
XCA clearing Afganistan
XCL clearing Albánsko
XCI clearing Irán
XCK clearing Kórea
XCY clearing Juhoslávia
XCN clearing Čína
XTB prevoditeľný rubeľ Bulharsko
XTK prevoditeľný rubeľ Kórea
XTH prevoditeľný rubeľ Maďarsko
XTP prevoditeľný rubeľ Poľsko
XTO prevoditeľný rubeľ Rumunsko
XTR prevoditeľný rubeľ ZSSR (a všeobecná sadzba XTR)
AMX mena Arménska
AZX mena Azerbajdžanu
BYX mena Bieloruska
EEX mena Estónska
GZX mena Gruzínska
KZX mena Kazachstanu
KGX mena Kirgizska
LTX mena Litvy
LVX mena Lotyšska
MDX mena Moldavska
RUX mena Ruska
TJX mena Tadžikistanu
TMX mena Turkménska
UAX mena Ukrajiny
UZX mena Uzbekistanu
BAX mena Bosny a Hercegoviny
MEX mena Čiernej Hory
HRX mena Chorvátska
MKX mena Macedónska
SIX mena Slovinska
SQX mena Srbska
XXA clearing Arménsko
XXJ clearing Azerbajdžan
XXB clearing Bielorusko
XXE clearing Estónsko
XXG clearing Gruzínsko
XXK clearing Kazachstan
XXI clearing Kirgizsko
XXL clearing Litva
XXO clearing Lotyšsko
XXM clearing Moldavsko
XXR clearing Rusko
XXT clearing Tadžikistan
XXN clearing Turkménsko
XXU clearing Ukrajina
XXZ clearing Uzbekistan
XXH clearing Bosna a Hercegovina
XXP clearing Čierna Hora
XXC clearing Chorvátsko
XXD clearing Macedónsko
XXV clearing Slovinsko
XXS clearing Srbsko
XCS clearingový platobný styk medzi Slovenskou republikou a Českou republikou - starý blok
XCU clearingový platobný styk medzi Slovenskou republikou a Českou republikou - nový blok

VI. Zoznam kódov merných jednotiek
(odsek 31 Tlačiva pre vývoz/dovoz)

CTM karát (200 miligramov)
GRM gram
HLT hektoliter
KGN kilogram čistej hmotnosti
LPA liter čistého alkoholu
LTR liter (jeden kubický decimeter)
MTK štvorcový meter
MTQ kubický meter
MTR meter
MWH megawatthodina
NAR počet kusov
NPR počet párov
TNN tona čistej hmotnosti
UNS nešpecifikované

VII. Zoznam doplnkových kódov k číselným kódom podpoložiek kombinovanej nomenklatúry
(odsek 33 Tlačiva pre vývoz/dovoz)

Číselný kód položky colného sadzobníkaDoplnkový kódMerná jednotkaNázov tovaru
2203 00 Pivo zo sladu
Vo fľašiach:
2203 00 0110 pivo do 10,6 % pôvodnej stupňovitosti vrátane
2203 00 0120 pivo od 10,7 % do 13,6 % pôvodnej stupňovitosti vrátane
2203 00 0190 pivo od 13,7 % pôvodnej stupňovitosti
V nádobách s obsahom nepresahujúcim 10 litrov:
2203 00 0910 pivo do 10,6 % pôvodnej stupňovitosti vrátane
2203 00 0920 pivo od 10,7 % do 13,6 % pôvodnej stupňovitosti vrátane
2203 00 0990 pivo od 13,7 % pôvodnej stupňovitosti
V nádobách s obsahom vyšším ako 10 litrov:
2203 00 1010 pivo do 10,6 % pôvodnej stupňovitosti vrátane
2203 00 1020 pivo od 10,7 % do 13,6 % pôvodnej stupňovitosti vrátane
2203 00 1090 pivo od 13,7 % pôvodnej stupňovitosti
2204 Víno z čerstvého hrozna vrátane vína obohateného alkoholom;
vínny mušt iný ako čísla 2009
2204 21 4110 tokajské vína s viac ako 15 % vol, ale nepresahujúce 18 % vol
2204 21 4190 vína vyrábané v určitých oblastiach s viac ako 15 % vol,
ale nepresahujúce 18 % vol
2204 21 5110 tokajské vína s viac ako 18 % vol, ale nepresahujúce 22 % vol
2204 21 5190 vína vyrábané v určitých oblastiach s viac ako 18 % vol,
ale nepresahujúce 22 % vol
2402 Cigary (aj s odrezanými koncami), cigarky (cigarillos) a cigarety z
tabaku alebo z tabakových náhradiek
2402 20 0010 cigarety povrazcové a cigarety filtrové s dĺžkou do 70 mm vrátane
2402 20 0090 cigarety filtrové s dĺžkou nad 70 mm
2403 Ostatné tabakové výrobky a tabakové náhradky; homogenizovaný
alebo rekonštituovaný tabak; tabakové výťažky a tresti
V balení na okamžitú spotrebu s netto obsahom 500 g:
2403 10 1010 cigaretový tabak narezaný na výrobu cigariet
2403 10 1020 ľuľkové a fajkové tabaky
2403 10 1090NARtabakové vložky z cigaretového tabaku na ručnú výrobu cigariet
Ostatný:
2403 10 9010 cigaretový tabak narezaný na výrobu cigariet
2403 10 9020 ľuľkové a fajkové tabaky
2403 10 9090NARtabakové vložky z cigaretového tabaku na ručnú výrobu cigariet
2403 91 0010 cigaretový tabak homogenizovaný a rekonštituovaný
2403 91 0090 ľuľkové a fajkové tabaky homogenizované a rekonštituované
2710 00 Minerálne oleje a oleje z bitúmenových nerastov, iné ako surové;
prípravky inde neuvedené ani nezahrnuté, obsahujúce najmenej
70 % hmotnosti alebo viac minerálnych olejov alebo olejov z
bitúmenových nerastov, ak sú tieto oleje podstatnou zložkou týchto
prípravkov
2710 00 2610 letecký benzín s obsahom olova do 0,013 g/liter
2710 00 2690 letecký benzín s obsahom olova nad 0,013 g/liter
2710 00 3710 palivo pre tryskové motory benzínového typu s obsahom olova
do 0,013 g/liter
2710 00 3790 palivo pre tryskové motory benzínového typu s obsahom olova
nad 0,013 g/liter
2710 00 5910 motorová nafta používaná ako pohonná látka
2710 00 5990 ostatné
2710 00 6910 ťažké plynové oleje a ich zmesi pre pohon motorov
2710 00 6920 ťažké plynové oleje na vykurovacie účely
2710 00 6990 ťažké plynové oleje ostatné
2711 Zemný plyn a iné plynné uhľovodíky
2711 11 0010 zemný plyn používaný ako pohonná látka
2711 11 0090 ostatný
2711 12 1910 propán používaný ako pohonná látka
2711 12 1990 ostatný
2711 12 9410 propán s čistotou prevyšujúcou 90 %, avšak menšou ako 99 %,
používaný ako pohonná látka
2711 12 9490 ostatný
2711 12 9610 zmesi propánu a butánu obsahujúce viac ako 50 %, avšak menej
ako 70 % propánu, používané ako pohonné látky
2711 12 9690 ostatné
2711 12 9810 ostatný propán používaný ako pohonná látka
2711 12 9890 ostatný
2711 13 9110 bután s čistotou prevyšujúcou 90 %, avšak menšou ako 95 %,
používaný ako pohonná látka
2711 13 9190 ostatný
2711 13 9310 zmesi butánu a propánu obsahujúce viac ako 50 %, avšak menej
ako 65 % butánu, používané ako pohonná látka
2711 13 9390 ostatné
2711 13 9810 ostatný bután používaný ako pohonná látka
2711 13 9890 ostatný
2711 19 0010 ostatné skvapalnené plyny používané ako pohonné látky
2711 19 0090 ostatné
2711 21 0010 zemný plyn stlačený používaný ako pohonná látka
2711 21 0090 ostatný
2711 29 0010 ostatné plyny stlačené používané ako pohonné látky
2711 29 0090 ostatné
3823 Pripravené pojivá pre odlievacie formy alebo jadrá; chemické
výrobky a prípravky chemického priemyslu alebo príbuzných
priemyselných
odvetví (vrátane pozostávajúcich zo zmesí prírodných výrobkov)
inde neuvedené ani nezahrnuté; zvyškové výrobky chemického
priemyslu alebo príbuzných priemyselných odvetví inde neuve-
dené
ani nezahrnuté
3823 90 9810 zmesi rôznych uhľovodíkových palív používané na pohon spaľo-
vacích motorov
3823 90 9890 ostatné
4403 Surové drevo, tiež odkôrnené, zbavené drevnej beli, miazgy
alebo nahrubo opracované
4403 20 0010 výrezy ihličnaté
4403 20 0090 ostatné
4403 91 0010 výrezy listnaté I. až III. triedy akosti - dubové
4403 91 0090 ostatné
4403 92 0010 výrezy listnaté I. až III. triedy akosti - bukové
4403 92 0090 ostatné
4403 99 1010 výrezy listnaté I. až III. triedy akosti - topoľové
4403 99 1090 ostatné
4403 99 2010 výrezy listnaté I. až III. triedy akosti - gaštanové
4403 99 2090 ostatné
4403 99 3010 výrezy listnaté I. až III. triedy akosti - eukalyptové
4403 99 3090 ostatné
4403 99 4010 výrezy z ostatných listnatých tropických drevín
4403 99 4090 ostatné
4403 99 8010 výrezy listnaté I. až III. triedy akosti - ostatné
4403 99 8090 ostatné

VIII. Zoznam kódov účelu dovozu a vývozu
(odsek 37 Tlačiva pre vývoz/dovoz)

KódVysvetlivky
11 00používa sa pri prepustení tovaru do režimu voľného obehu, ak sa za dovážaný tovar poskytuje finančná úhrada do zahraničia - tzv. priame dovozy
11 50používa sa pri prepustení tovaru z režimu uskladňovania v colnom sklade do režimu voľného obehu, ak sa za tovar poskytuje finančná úhrada do zahraničia
11 51používa sa pri prepustení tovaru do režimu voľného obehu zo slobodného colného pásma alebo slobodného colného skladu, ak sa za tovar po-skytuje finančná úhrada do zahraničia
11 52používa sa pri prepustení tovaru do režimu voľného obehu po jeho prepracovaní v režime prepracovania pod colným dohľadom, ak sa za tovar poskytuje finančná úhrada do zahraničia
11 55používa sa pri prepustení tovaru z režimu aktívneho zušľachťovacieho styku v podmienečnom systéme do režimu voľného obehu, ak
sa za tovar poskytuje finančná úhrada do zahraničia
11 56používa sa pri prepustení tovaru z režimu aktívneho zušľachťovacieho styku v systéme vrátenia do režimu voľného obehu, ak sa za tovar poskytuje finančná úhrada do zahraničia
11 57používa sa pri prepustení tovaru z režimu dočasného použitia s úplným oslobodením od cla do režimu voľného obehu, ak sa za tovar poskytuje finančná úhrada do zahraničia
11 58používa sa pri prepustení tovaru z režimu dočasného použitia s čiastočným oslobodením od cla do režimu voľného obehu, ak sa za tovar poskytuje finančná úhrada do zahraničia
12 00používa sa pri prepustení tovaru do režimu voľného obehu v rámci výmenných obchodov, ak sa úhrada za dovážaný tovar vykonáva do zahraničia iba vývozom iného tovaru alebo poskytnutím služieb
12 50používa sa pri prepustení tovaru z režimu uskladňovania v colnom sklade do režimu voľného obehu, ak sa úhrada za dovážaný
tovar vykonáva do zahraničia iba vývozom iného tovaru alebo poskytnutím služieb
12 51používa sa pri prepustení tovaru do režimu voľného obehu zo slobodného colného pásma alebo slobodného colného skladu, ak sa úhrada za dovážaný tovar vykonáva do zahraničia iba vývozom iného tovaru alebo poskytnutím služieb
12 52používa sa pri prepustení tovaru do režimu voľného obehu po jeho prepracovaní v režime prepracovania pod colným dohľadom, ak sa úhrada za dovážaný tovar vykonáva do zahraničia iba vývozom iného tovaru alebo poskytnutím služieb
12 55používa sa pri prepustení tovaru z režimu aktívneho zušľachťovacieho styku v podmienečnom systéme do režimu voľného obehu, ak sa úhrada za dovážaný tovar vykonáva do zahraničia iba vývozom iného tovaru alebo poskytnutím služieb
12 56používa sa pri prepustení tovaru z režimu aktívneho zušľachťovacieho styku v systéme vrátenia do režimu voľného obehu, ak sa úhrada za dovážaný tovar vykonáva do zahraničia iba vývozom iného tovaru alebo poskytnutím služieb
12 57používa sa pri prepustení tovaru z režimu dočasného použitia s úplným oslobodením od cla do režimu voľného obehu, ak sa úhrada za dovážaný tovar vykonáva do zahraničia iba vývozom iného tovaru alebo poskytnutím služieb
12 58používa sa pri prepustení tovaru z režimu dočasného použitia s čiastočným oslobodením od cla do režimu voľného obehu, ak sa úhrada za dovážaný tovar vykonáva do zahraničia iba vývozom iného tovaru alebo poskytnutím služieb
16 00používa sa pri prepustení tovaru do režimu voľného obehu, ak sa za dovážaný tovar do zahraničia neposkytuje úhrada, ale naopak, za takéto dovozy zo zahraničia sa úhrada požaduje (napríklad dovozy odpadov)
36 00používa sa pri prepustení tovaru do režimu voľného obehu, ak sa za dovážaný tovar do zahraničia neposkytuje úhrada
36 50používa sa pri prepustení tovaru z režimu uskladňovania v colnom sklade do režimu voľného obehu, ak sa za tovar do zahraničia neposkytuje úhrada
36 51používa sa pri prepustení tovaru do režimu voľného obehu zo slobodného colného pásma alebo slobodného colného skladu, ak sa za tovar do zahraničia neposkytuje úhrada
36 52používa sa pri prepustení tovaru do režimu voľného obehu po jeho prepracovaní v režime prepracovania pod colným dohľadom, ak sa za tovar do zahraničia neposkytuje úhrada
36 55používa sa pri prepustení tovaru z režimu aktívneho zušľachťovacieho styku v podmienečnom systéme do režimu voľného obehu, ak sa za tovar do zahraničia neposkytuje úhrada
36 56používa sa pri prepustení tovaru z režimu aktívneho zušľachťovacieho styku v systéme vrátenia do režimu voľného obehu, ak sa za tovar do zahraničia neposkytuje úhrada
36 57používa sa pri prepustení tovaru z režimu dočasného použitia s úplným oslobodením od
cla do režimu voľného obehu, ak sa za tovar do zahraničia neposkytuje úhrada
36 58používa sa pri prepustení tovaru z režimu dočasného použitia s čiastočným oslobodením od cla do režimu voľného obehu, ak sa za tovar do zahraničia neposkytuje úhrada
50 00používa sa pri prepustení dovážaného tovaru do režimu uskladňovania v colných skladoch
52 00používa sa pri prepustení dovážaného tovaru do režimu prepracovania pod colným dohľadom
55 00používa sa pri prepustení dovážaného tovaru do režimu aktívneho zušľachťovacieho styku v podmienečnom systéme
56 00používa sa pri prepustení dovážaného tovaru do režimu aktívneho zušľachťovacieho styku v systéme vrátenia
57 00používa sa pri prepustení dovážaného tovaru do režimu dočasného použitia s úplným oslobodením od cla
58 00používa sa pri prepustení dovážaného tovaru do režimu dočasného použitia s čiastočným oslobodením od cla
59 00používa sa na vymeranie dovozného cla a iných platieb vyberaných colným úradom za obdobie, keď bol tovar v režime dočasného použitia
71 66používa sa pri prepustení dovážaného tovaru späť do režimu volného obehu po jeho prepracovaní v režime pasívneho zušľachťovacieho styku vykonávaného v zahraničí za úhradu (finančnú, vývozom iného tovaru, poskytnutím služieb)
71 68používa sa pri prepustení dovážaného tovaru späť do režimu voľného obehu po jeho dočasnom použití v zahraničí za úhradu (finančnú, dovozom iného tovaru, poskytnutím služieb)
73 66používa sa pri prepustení dovážaného tovaru späť do režimu voľného obehu po jeho prepracovaní v režime pasívneho zušľachťovacieho styku vykonávaného v cudzine bezplatne
78 63používa sa pri prepustení dovážaného tovaru späť do režimu voľného obehu, ak bol v režime vývozu na neistý predaj
79 21používa sa pri prepustení dovážaného tovaru späť z režimu vývozu do režimu voľného obehu, ak sa za vyvážaný tovar zo zahraničia vykonala finančná úhrada
79 22používa sa pri prepustení dovážaného tovaru späť z režimu vývozu do režimu voľného obehu, ak sa za vyvážaný tovar zo zahraničia vykonala úhrada iba dovozom iného tovaru alebo poskytnutím služieb
79 46používa sa pri prepustení dovážaného tovaru späť z režimu vývozu do režimu voľného obehu, ak sa za vyvážaný tovar zo zahraničia neposkytla úhrada
21 00používa sa pri prepustení tovaru do režimu vývozu, ak sa za vyvážaný tovar poskytuje zo zahraničia finančná úhrada - tzv. priame vývozy
21 50používa sa pri prepustení zahraničného tovaru do režimu vývozu z režimu uskladňovania v colnom sklade, ak sa za vyvážaný tovar poskytuje zo zahraničia finančná úhrada a do režimu uskladňovania v colnom sklade bol prepustený priamo po jeho dovoze zo zahraničia
bez toho, aby bol v tuzemsku prepustený do iného režimu, ako je režim tranzitu
21 60používa sa pri prepustení tovaru do režimu vývozu z režimu uskladňovania v colnom sklade, ak sa za vyvážaný tovar poskytuje zo zahraničia finančná úhrada a do režimu uskladňovania v colnom sklade bol prepustený z iného režimu, do ktorého bol prepustený v tuzemsku, a nešlo len o režim tranzitu
21 66používa sa pri prepustení tovaru do režimu vývozu, ak bol pôvodne prepustený do režimu pasívneho zušľachťovacieho styku a poskytuje sa zaň finančná úhrada zo zahraničia
22 00používa sa pri prepustení tovaru do režimu vývozu, ak sa úhrada za vyvážaný tovar vykonáva iba dovozom iného tovaru alebo poskytnutím služieb
22 50používa sa pri prepustení zahraničného tovaru do režimu vývozu z režimu uskladňovania v colnom sklade, ak sa úhrada za vyvážaný tovar vykonáva zo zahraničia iba dovozom iného tovaru alebo poskytnutím služieb a tento tovar bol do režimu uskladňovania v colných skladoch prepustený priamo po jeho dovoze zo zahraničia bez toho, aby bol v tuzemsku prepustený do iného režimu, ako je režim tranzitu
22 60používa sa pri vývozoch z colných skladov v tuzemsku do voľného obehu v cudzine, ak sa úhrada za vyvážaný tovar vykonáva iba dovozom iného tovaru alebo poskytnutím služieb a tento tovar bol do režimu uskladňovania v colných skladoch prepustený z iného režimu, v ktorom sa nachádzal v tuzemsku
22 66používa sa pri prepustení tovaru do režimu vývozu, ak bol pôvodne prepustený do režimu pasívneho zušľachťovacieho styku a úhrada zaň sa vykonáva iba vývozom iného tovaru alebo poskytnutím služieb
26 00používa sa pri prepustení tovaru do režimu vývozu, ak sa za vyvážaný tovar zo zahraničia nepožaduje úhrada, ale naopak, za takéto vývozy do zahraničia sa úhrada vykonáva (napríklad vývoz odpadov)
46 00používa sa pri prepustení tovaru do režimu vývozu, ak sa za vyvážaný tovar zo zahraničia neposkytuje úhrada - tzv. bezplatné vývozy
46 50používa sa pri prepustení zahraničného tovaru do režimu vývozu z režimu uskladňovania v colnom sklade, ak sa za vyvážaný tovar neposkytuje zo zahraničia úhrada a do režimu uskladňovania v colnom sklade bol prepustený priamo po jeho dovoze zo zahraničia bez toho, aby bol v tuzemsku prepustený do iného režimu, ako je režim tranzitu
46 60používa sa pri prepustení tovaru do režimu vývozu z režimu uskladňovania v colnom sklade, ak sa za vyvážaný tovar neposkytuje zo zahraničia úhrada a do režimu uskladňovania v colnom sklade bol prepustený z iného režimu, do ktorého bol prepustený v tuzemsku, a nešlo len o režim tranzitu
46 66používa sa pri prepustení tovaru do režimu vývozu, ak bol pôvodne prepustený do režimu pasívneho zušlachťovacieho styku a zo zahraničia sa zaň úhrada neposkytuje
60 00používa sa pri prepustení tovaru do režimu uskladňovania v colnom sklade z režimu voľného obehu
60 55používa sa pri prepustení tovaru do režimu uskladňovania v colnom sklade z režimu aktívneho zušlachťovacieho styku v podmienečnom systéme
6 056používa sa pri prepustení tovaru do režimu uskladňovania v colnom sklade z režimu aktívneho zušlachťovacieho styku v systéme vrátenia
60 57používa sa pri prepustení tovaru do režimu uskladňovania v colnom sklade z režimu dočasného použitia s úplným oslobodením od cla
60 58používa sa pri prepustení tovaru do režimu uskladňovania v colnom sklade z režimu dočasného použitia s čiastočným oslobodením od cla
61 00používa sa pri prepustení tovaru do režimu vývozu s colne schváleným určením umiestnenia tovaru do slobodného colného pásma alebo slobodného colného skladu z režimu voľného obehu
61 55používa sa pri prepustení tovaru do režimu vývozu s colne schváleným určením umiestnenia tovaru do slobodného colného pásma alebo slobodného colného skladu z režimu aktívneho zušlachťovacieho styku v podmienečnom systéme
61 56používa sa pri prepustení tovaru do režimu vývozu s colne schváleným určením umiestnenia tovaru do slobodného colného pásma alebo slobodného colného skladu z režimu aktívneho zušlachťovacieho styku v systéme vrátenia
61 57používa sa pri prepustení tovaru do režimu vývozu s colne schváleným určením umiestnenia tovaru do slobodného colného pásma alebo slobodného colného skladu z režimu dočasného použitia s úplným oslobodením od cla
61 58používa sa pri prepustení tovaru do režimu vývozu s colne schváleným určením umiestnenia tovaru do slobodného colného pásma alebo slobodného colného skladu z režimu dočasného použitia s čiastočným oslobodením od cla
63 00používa sa pri prepustení tovaru do režimu vývozu, ak sa takýto tovar vyváža na neistý predaj
66 00používa sa pri prepustení tovaru do režimu pasívneho zušlachťovacieho styku
68 00používa sa pri prepustení tovaru do režimu vývozu, ak sa vyváža na jeho dočasné použitie v zahraničí za úhradu (finančnú, dovozom iného tovaru alebo poskytnutím služieb)
81 55používa sa pri prepustení vyvážaného tovaru späť do režimu vývozu z režimu aktívneho zu-šľachťovacieho styku v podmienečnom systéme, ak sa za zušľachtenie poskytuje úhrada zo zahraničia (finančná, dovozom iného tovaru, po-skytnutim služieb)
81 56používa sa pri prepustení vyvážaného tovaru späť do režimu vývozu z režimu aktívneho zu-šľachťovacieho styku v systéme vrátenia, ak sa za zušľachtenie poskytuje úhrada zo zahraničia (finančná, dovozom iného tovaru, poskytnutím služieb)
81 57používa sa pri prepustení vyvážaného tovaru späť do režimu vývozu z režimu dočasného použitia s úplným oslobodením od cla, ak sa za toto použitie do zahraničia poskytuje úhrada (finan-čná, vývozom iného tovaru, poskytnutím služieb)
81 58používa sa pri prepustení vyvážaného tovaru späť do režimu vývozu z režimu dočasného použitia s čiastočným oslobodením od cla, ak sa za toto použitie do zahraničia poskytuje úhrada (finančná, vývozom iného tovaru, poskytnutím služieb)
83 55používa sa pri prepustení vyvážaného tovaru späť do režimu vývozu z režimu aktívneho zu-šľachťovacieho styku v podmienečnom systéme, ak sa za zušľachtenie zo zahraničia neposkytuje úhrada
83 56používa sa pri prepustení vyvážaného tovaru späť do režimu vývozu z režimu aktívneho zu-šľachťovacieho styku v systéme vrátenia, ak sa za zušľachtenie zo zahraničia neposkytuje úhrada
83 57používa sa pri prepustení vyvážaného tovaru späť do režimu vývozu z režimu dočasného použitia s úplným oslobodením od cla, ak sa za toto použitie do zahraničia neposkytuje úhrada
83 58používa sa pri prepustení vyvážaného tovaru späť do režimu vývozu z režimu dočasného použitia s čiastočným oslobodením od cla, ak sa za toto použitie do zahraničia neposkytuje úhrada
88 50používa sa pri prepustení vyvážaného tovaru späť do režimu vývozu z režimu uskladňovania v colných skladoch
89 11používa sa pri prepustení vyvážaného tovaru späť do režimu vývozu z režimu voľného obehu, ak sa za dovážaný tovar do zahraničia vykonala finančná úhrada
89 12používa sa pri prepustení vyvážaného tovaru späť do režimu vývozu z režimu voľného obehu, ak sa za dovážaný tovar do zahraničia vykonala úhrada iba vývozom iného tovaru alebo poskytnutím služieb
8936používa sa pri prepustení vyvážaného tovaru späť do režimu vývozu z režimu voľného obehu, ak sa za dovážaný tovar do zahraničia neposkytla úhrada

IX. Zoznam kódov dodacích podmienok
(odsek 20 Tlačiva pre vývoz/dovoz)

KódDoložka INCOTERMS - miesto určenia
EXWZo závodu (Ex Works) - dohodnuté miesto
FCAVyplatené dopravcovi (Free Carrier) - dohodnuté miesto
FASVyplatené k boku lode (Free Alongslde Shlp) -dohodnutý prístav
FOBVyplatené na palubu (Free On Board) - dohodnutý prístav nalodenia
CFRNáklady a prepravné (Cost And Freight) - dohodnutý prístav určenia
CIFNáklady, poistenie a prepravné (Cost, Insurance And Freight) - dohodnutý prístav určenia
CPTPreprava platená do (Carriage Paid To) - dohodnuté miesto určenia
CIPPreprava a poistenie platené do (Carriage And Insurance Paid To) - dohodnuté miesto určenia
DAFS dodaním na hranicu (Delivered At Frontier) - dohodnuté miesto
DESS dodaním z lode (Delivered Ex Ship) - dohodnutý prístav určenia
DEQS dodaním z nábrežia, clo platené (Delivered Ex Quay) - dohodnutý prístav určenia
DDUS dodaním clo neplatené (Delivered Dutý Unpaid) - dohodnuté miesto určenia
DDPS dodaním clo platené (Delivered Dutý Paid) -dohodnuté miesto určenia
XXXIná dodacia podmienka - dohodnuté podmienky

Príloha č. 2 vyhlášky č. 82/1993 Z. z.

Vzor 02 - Jednotná colná deklarácia

Príloha č. 2a vyhlášky č. 82/1993 Z. z.

Vzor 02a - Doplnková jednotná colná deklarácia

Príloha č. 3 vyhlášky č. 82/1993 Z. z.

Vzor 03 - Deklarácia údajov o colnej hodnote D. V. 1

Príloha č. 4 vyhlášky č. 82/1993 Z. z.

Vzor 04 - Doplnková deklarácia údajov o colnej hodnote D. V. 1 BIS

Príloha č. 5 vyhlášky 82/1993 Z. z.

Forma, obsah, náležitosti a spôsob ich uvádzania v Tranzitnom vyhlásení

I. Základné ustanovenia

(1) Tranzitné vyhlásenie (ďalej len „Vyhlásenie“) sa podáva na tlačive Tlačivo pre tranzit podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 6 tejto vyhlášky. Tlačivo sa skladá zo štyroch listov tvoriacich zväzok. Ak táto príloha určuje, že sa prikladajú ďalšie listy, tieto listy sú súčasťou Vyhlásenia. Prvý list označený na ľavej strane 1 je určený pre colný orgán, ktorý rozhoduje o prepustení tovaru do režimu tranzitu (ďalej len „colný orgán odoslania“). Druhý list označený na ľavej strane 4 je určený pre colný orgán, ktorému má byť tovar dodaný (ďalej len „colný orgán určenia“).Tretí list označený na ľavej strane 5 slúži ako potvrdenie o dodaní tovaru colnému orgánu určenia pre colný orgán odoslania. Štvrtý list označený na ľavej strane 7 slúži pre potreby deklaranta alebo jeho zástupcu, prípadne prepravcu.

(2) Jednotlivé listy Vyhlásenia sú farebne odlíšené. List č. 1 je na pravej strane označený červeným pásom so šírkou 3 mm. List č. 4 je na pravej strane označený modrými štvorcami so stranami 3 mm a medzerami 3 mm. List č. 5 je na pravej strane označený modrým pásom so šírkou 3 mm. List č. 7 je na pravej strane označený zelenými štvorcami so stranami 3 mm a medzerami 3 mm.

(3) Ak deklarovaná zásielka obsahuje viac ako jednu položku tovaru, pripoja sa k listom č. 1 a 4 Vyhlásenia ložné listy podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 7 tejto vyhlášky.

(4) Deklarant je povinný v súlade s pravidlami uvedenými v tejto prílohe uviesť údaje v odsekoch 1, 2, 3, 4, 5, 8, 15, 17, 18, 21, 31, 35, 40, 44, 50, 52, 53, prípadne 6, 55 a 56 Vyhlásenia.

(5) Vyhlásenie sa vypisuje písacím strojom, tlačiarňou počítača alebo iným podobným spôsobom strojového spracovania modrou alebo čiernou farbou tak, aby údaje boli nezmazateľné a čitateľné. Možno ho vypĺňať aj ručne, nie však obyčajnou ani atramentovou ceruzou. Údaje sa môžu uvádzať iba v príslušných častiach a nesmú sa dopĺňať inými údajmi, na ktoré nie sú príslušné odseky určené. Pri vypĺňaní písacím strojom alebo tlačiarňou s typmi písma podľa medzinárodných noriem je vhodné uviesť prvé písmeno do nastavovacieho okienka v odseku 2 Vyhlásenia.

(6) Číselné a kódové údaje vo Vyhlásení sa nesmú gumovať ani prepisovať. Prípadné opravy sa robia prečiarknutím nesprávnych údajov pri zachovaní ich čitateľnosti a doplnením nových, správnych údajov v tom istom odseku vedľa nesprávneho údaja, nad alebo pod ním. Ak nesprávne údaje nemožno opraviť týmto spôsobom, musí sa vyhotoviť nové Vyhlásenie.

(7) Ustanovenia odsekov 4, 5 a 6 tejto prílohy platia primerane aj pri vypĺňaní ložných listov.

II. Vykazované údaje

Odsek 1 Vyhlásenia

(8) V pravej časti tohto odseku sa uvádza kód „T“.

Odsek 2 Vyhlásenia

(9) V tomto odseku sa uvádza meno, priezvisko, prípadne firma a presná adresa odosielateľa. Pri zberných zásielkach od viacerých odosielateľov sa v tomto odseku uvádza údaj „rôzne“ a k listom 1, 4 a 5 sa pripojí zoznam všetkých odosielateľov so všetkými hore uvedenými údajmi, ktoré sa inak uvádzajú v tomto odseku.

Odsek 3 Vyhlásenia

(10) V ľavej i pravej časti odseku sa uvádza číslo 1.

Odsek 4 Vyhlásenia

(11) V tomto odseku sa uvádza počet pripojených ložných listov.

Odsek 5 Vyhlásenia

(12) V tomto odseku sa uvádza celkový počet položiek tovaru deklarovaných v odseku 31 Vyhlásenia a v pripojených ložných listoch. Ak nie je k Vyhláseniu pripojený ložný list, uvádza sa v tomto odseku číslo 1.

Odsek 6 Vyhlásenia

(13) V tomto odseku sa uvádza celkový počet nákladových (obalových) kusov v zásielke. Vyplnenie tohto odseku nie je povinné, to však neplatí, ak colný orgán jeho vyplnenie vyžaduje.

Odsek 7 Vyhlásenia

(14) Nevypĺňa sa.

Odsek 8 Vyhlásenia

(15) V tomto odseku sa uvádza meno, priezvisko, prípadne firma a presná adresa príjemcu. Pri zberných zásielkach pre viacerých príjemcov sa v tomto odseku uvádza údaj „rôzne“ a k listom 1, 4 a 5 sa pripojí zoznam všetkých príjemcov so všetkými hore uvedenými náležitosťami.

Odsek 9 Vyhlásenia

(16) Nevypĺňa sa.

Odsek 10 Vyhlásenia

(17) Nevypĺňa sa.

Odsek 11 Vyhlásenia

(18) Nevypĺňa sa.

Odsek 12 Vyhlásenia

(19) Nevypĺňa sa.

Odsek 13 Vyhlásenia

(20) Nevypĺňa sa.

Odsek 14 Vyhlásenia

(21) Nevypĺňa sa.

Odsek 15 Vyhlásenia

(22) V tomto odseku sa uvádza názov krajiny vývozu. Pri zberných zásielkach z viacerých vývozných krajín sa v tomto odseku uvádza údaj „rôzne“. Názvy všetkých vývozných krajín sa uvedú v odseku 44 Vyhlásenia.

Odsek 15a Vyhlásenia

(23) Nevypĺňa sa.

Odsek 15b Vyhlásenia

(24) Nevypĺňa sa.

Odsek 16 Vyhlásenia

(25) Nevypĺňa sa.

Odsek 17 Vyhlásenia

(26) V tomto odseku sa uvádza názov krajiny určenia. Pri zberných zásielkach do viacerých krajín určenia sa v tomto odseku uvádza údaj „rôzne“. Názvy všetkých krajín určenia sa uvedú v odseku 44 Vyhlásenia.

Odsek 17a Vyhlásenia

(27) Nevypĺňa sa.

Odsek 17b Vyhlásenia

(28) Nevypĺňa sa.

Odsek 18 Vyhlásenia

(29) V tomto odseku sa uvádza evidenčné číslo (ŠPZ) dopravného prostriedku, a ak nemá pridelenú tabuľku s evidenčným číslom, uvedie sa druh dopravného prostriedku, na ktorom je tovar naložený v okamihu podania Vyhlásenia. V pravej, hrubo orámovanej časti odseku sa uvedie kód štátu, v ktorom je dopravný prostriedok registrovaný (ak ide o viac dopravných prostriedkov, uvedie sa kód štátu, v ktorom je registrovaný ťahajúci alebo posúvajúci dopravný prostriedok), podľa kódov uvedených v časti IV prílohy č. 1 tejto vyhlášky.

Odsek 19 Vyhlásenia

(30) Nevypĺňa sa.

Odsek 20 Vyhlásenia

(31) Nevypĺňa sa.

Odsek 21 Vyhlásenia

(32) V pravej, hrubo orámovanej časti odseku sa uvádza štátna príslušnosť aktívneho dopravného prostriedku prevážajúceho tovar cez štátnu hranicu krajiny vývozu, ak je známy v čase podania Vyhlásenia, podľa kódov uvedených v časti IV prílohy č. 1 tejto vyhlášky. Ak ide o kombinovanú prepravu alebo ak sa použije viac druhov dopravných prostriedkov, aktívnym dopravným prostriedkom sa rozumie ten, ktorý zabezpečuje pohyb tovaru v danom okamihu (napríklad kamión na vagóne – aktívny dopravný prostriedok je vagón, ťahač s návesom – aktívny dopravný prostriedok je ťahač).

Odsek 22 Vyhlásenia

(33) Nevypĺňa sa.

Odsek 23 Vyhlásenia

(34) Nevypĺňa sa.

Odsek 24 Vyhlásenia

(35) Nevypĺňa sa.

Odsek 25 Vyhlásenia

(36) Nevypĺňa sa.

Odsek 26 Vyhlásenia

(37) Nevypĺňa sa.

Odsek 27 Vyhlásenia

(38) Nevypĺňa sa.

Odsek 28 Vyhlásenia

(39) Nevypĺňa sa.

Odsek 29 Vyhlásenia

(40) Nevypĺňa sa.

Odsek 30 Vyhlásenia

(41) Nevypĺňa sa.

Odsek 31 Vyhlásenia

(42) V hornej časti odseku sa uvádzajú údaje o značkách, číslach a druhu nákladových kusov, obalov a podobne. V prípade prepravy tovaru kontajnermi sa musia uviesť evidenčné čísla všetkých kontajnerov. Ak ide o tovar, ktorý má charakter nebezpečného odpadu, na ktorého prepravu je potrebný osobitný súhlas, uvedie deklarant poznámku „nebezpečný odpad“. Ďalej sa v tomto odseku uvádza názov tovaru. Ak deklarovaná zásielka obsahuje viac ako jednu položku tovaru, uvedú sa v tomto odseku čísla pripojených ložných listov. Názov tovaru musí byť uvedený tak, aby ho bolo možné zaradiť do príslušnej podpoložky colného sadzobníka.

Odsek 32 Vyhlásenia

(43) Nevypĺňa sa.

Odsek 33 Vyhlásenia

(44) Nevypĺňa sa.

Odsek 34a Vyhlásenia

(45) Nevypĺňa sa.

Odsek 34b Vyhlásenia

(46) Nevypĺňa sa.

Odsek 35 Vyhlásenia

(47) V tomto odseku sa uvádza hrubá hmotnosť tovaru deklarovaného v odseku 31 Vyhlásenia. Údaj o hrubej hmotnosti môže byť maximálne deväťmiestny (999 999 999) a zaokrúhľuje sa vždy na celé kilogramy smerom nahor. Nesmie sa uvádzať skratka kg, desatinná čiarka alebo bodka a desatinné čísla. Hrubá hmotnosť je hmotnosť tovaru s obalom potrebným na jeho prepravu a všetkými ostatnými obalmi. Do hrubej hmotnosti sa nezahŕňa hmotnosť dopravných prostriedkov, vratných obalov, prepravných pomôcok a prepravných zariadení, napríklad kontajnerov, prepravných skríň.

Odsek 36 Vyhlásenia

(48) Nevypĺňa sa.

Odsek 37 Vyhlásenia

(49) Nevypĺňa sa.

Odsek 38 Vyhlásenia

(50) Nevypĺňa sa.

Odsek 39 Vyhlásenia

(51) Nevypĺňa sa.

Odsek 40 Vyhlásenia

(52) V tomto odseku sa uvádzajú informácie o predchádzajúcich dokladoch, ak tieto doklady súvisia s Vyhlásením.

Odsek 41 Vyhlásenia

(53) Nevypĺňa sa.

Odsek 42 Vyhlásenia

(54) Nevypĺňa sa.

Odsek 43 Vyhlásenia

(55) Nevypĺňa sa.

Odsek 44 Vyhlásenia

(56) V tomto odseku sa uvádzajú záznamy o predložených povoleniach a osvedčeniach, ak sú na tranzit potrebné. Ak na tranzit nie sú potrebné žiadne povolenia ani osvedčenia, uvedie deklarant v ľavom hornom rohu odseku kód „9“. V prípade, že v odseku 15 alebo 17 je uvedený údaj „rôzne“, uvádzajú sa v ňom údaje o všetkých krajinách.

Odsek 45 Vyhlásenia

(57) Nevypĺňa sa.

Odsek 46 Vyhlásenia

(58) Nevypĺňa sa.

Odsek 47 Vyhlásenia

(59) Nevypĺňa sa.

Odsek 48 Vyhlásenia

(60) Nevypĺňa sa.

Odsek 49 Vyhlásenia

(61) Nevypĺňa sa.

Odsek 50 Vyhlásenia

(62) V tomto odseku sa uvádza meno a priezvisko, prípadne názov firmy, ako aj úplná adresa deklaranta, ktorý zabezpečil colný dlh. V prostriedku hornej časti tohto odseku sa uvádza jeho daňové identifikačné číslo. Ak deklarant nemá daňové identifikačné číslo a je právnická osoba, uvádza sa osemmiestne identifikačné číslo organizácie, prípadne colné registračné číslo. Ak je deklarant fyzická osoba, uvádza svoje rodné číslo. Ak je deklarant zahraničná osoba, tento údaj sa neuvádza. Pri priamom zastúpení sa v tomto odseku uvádza aj zástupca deklaranta s uvedením mena, priezviska, prípadne firmy a plnej adresy. Pravá časť odseku je vyhradená na vlastnoručný podpis deklaranta, pri priamom zastúpení vlastnoručný podpis zástupcu. Ak je deklarantom alebo jeho zástupcom právnická osoba, podpisujúca osoba musí pri svojom podpise uviesť aj svoje meno a priezvisko a postavenie vo firme.

Odsek 51 Vyhlásenia

(63) Nevypĺňa sa.

Odsek 52 Vyhlásenia

(64) V hornej polovici tohto odseku sa uvádza druh poskytnutej záruky, prípadne jej evidenčné číslo. V pravej, hrubo orámovanej časti sa uvádza kód druhu záruky podľa uvedenej tabuľky.

Druh zárukyKód
Celková záruka1
Jednotlivá záruka2
Zloženie hotovosti3
Paušálna záruka4
Oslobodenie od povinnosti zabezpečiť colný dlh8

Celkovou zárukou sa rozumie zabezpečenie colného dlhu, ktorý vznikol alebo by mohol vzniknúť z niekoľkých operácií jedného dlžníka. Jednotlivou zárukou sa rozumie zabezpečenie colného dlhu, ktorý vznikol alebo by mohol vzniknúť z jednej operácie jedného dlžníka.

Odsek 53 Vyhlásenia

(65) V tomto odseku sa uvádza názov colného orgánu určenia.

Odsek 54 Vyhlásenia

(61) Nevypĺňa sa.

Odsek 50 Vyhlásenia

(62) V tomto odseku sa uvádza meno a priezvisko, prípadne názov firmy, ako aj úplná adresa deklaranta, ktorý zabezpečil colný dlh. V prostriedku hornej časti tohto odseku sa uvádza jeho daňové identifikačné číslo. Ak deklarant nemá daňové identifikačné číslo a je právnická osoba, uvádza sa osemmiestne identifikačné číslo organizácie, prípadne colné registračné číslo. Ak je deklarant fyzická osoba, uvádza svoje rodné číslo. Ak je deklarant zahraničná osoba, tento údaj sa neuvádza. Pri priamom zastúpení sa v tomto odseku uvádza aj zástupca deklaranta s uvedením mena, priezviska, prípadne firmy a plnej adresy. Pravá časť odseku je vyhradená na vlastnoručný podpis deklaranta, pri priamom zastúpení vlastnoručný podpis zástupcu. Ak je deklarantom alebo jeho zástupcom právnická osoba, podpisujúca osoba musí pri svojom podpise uviesť aj svoje meno a priezvisko a postavenie vo firme.

Odsek 51 Vyhlásenia

(63) Nevypĺňa sa.

Odsek 52 Vyhlásenia

(64) V hornej polovici tohto odseku sa uvádza druh poskytnutej záruky, prípadne jej evidenčné číslo. V pravej, hrubo orámovanej časti sa uvádza kód druhu záruky podľa uvedenej tabuľky.

Celkovou zárukou sa rozumie zabezpečenie colného dlhu, ktorý vznikol alebo by mohol vzniknúť z niekoľkých operácií jedného dlžníka. Jednotlivou zárukou sa rozumie zabezpečenie colného dlhu, ktorý vznikol alebo by mohol vzniknúť z jednej operácie jedného dlžníka.

Odsek 53 Vyhlásenia

(65) V tomto odseku sa uvádza názov colného orgánu určenia.

Odsek 54 Vyhlásenia

(66) Nevypĺňa sa.

Odsek 55 Vyhlásenia

(67) V tomto odseku dopravca uvádza zmenu dopravného prostriedku v prípade prekládky tovaru v priebehu tranzitu. Táto skutočnosť musí byť oznámená najbližšiemu colnému orgánu pred zamýšľanou prekládkou, v prípade krajnej núdze ihneď po vykonanej prekládke.

Odsek 56 Vyhlásenia

(68) V tomto odseku uvádza dopravca všetky ďalšie skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na nedodržanie podmienok tranzitu. Napríklad pri výmene ťahača ťažnej súpravy, ak sa neuskutočňuje prekládka tovaru, uvádza sa v odseku evidenčné číslo (ŠPZ) a štátna príslušnosť nového ťahača.

Odsek A Vyhlásenia

(69) Nevypĺňa sa.

Odsek B Vyhlásenia

(70) Odsek je určený na informácie a poznámky colného orgánu súvisiace s tranzitom.

Odsek C Vyhlásenia

(71) V tomto odseku colný orgán odoslania uvádza evidenčné číslo, pod ktorým je Vyhlásenie uvedené v jeho evidencii, dátum zápisu, podpis a odtlačok úradnej pečiatky.

Odsek D Vyhlásenia

(72) V tomto odseku colný orgán odoslania uvádza počet a čísla priložených uzáver, lehotu určenú na dodanie tovaru colnému orgánu určenia, podpis a odtlačok úradnej pečiatky.

Odsek E Vyhlásenia

(73) Nevypĺňa sa.

Odsek F Vyhlásenia

(74) V tomto odseku colný orgán potvrdí skutočnosti uvedené prepravcom v odseku 55 Vyhlásenia.

Odsek G Vyhlásenia

(75) V tomto odseku orgány verejnej správy na požiadanie dopravcu môžu potvrdiť skutočnosti uvedené dopravcom v odseku 56 Vyhlásenia.

Odsek H Vyhlásenia

(76) Nevypĺňa sa.

Odsek I Vyhlásenia

(77) V tomto odseku uvedie colný orgán určenia dátum dodania tovaru, výsledok kontroly, evidenčné číslo, pod ktorým je Vyhlásenie uvedené v jeho evidencii, dátum odoslania spätného listu colnému orgánu odoslania, podpis a odtlačok úradnej pečiatky.

Odsek J Vyhlásenia

(78) Tento odsek slúži colnému orgánu určenia na zápis o vykonanej kontrole.

III. Ložný list

(79) Ako ložný list sa môže použiť každý doklad, ktorý má formu podľa prílohy č. 7 tejto vyhlášky.

(80) Ložný list musí obsahovať

a) nadpis Ložný list,

b) orámovanú plochu s rozmermi 70 x 55 mm, rozdelenú na dve časti, z ktorých horná časť má rozmery 70 x 15 mm. V tejto časti sa uvádza údaj totožný s údajom odseku 1 Vyhlásenia. Dolná časť sa vyplní tak ako odsek C Vyhlásenia,

c) stĺpce s nadpismi

1. Poradové číslo,

2. Znaky, čísla, počet a druh nákladových kusov, názov tovaru,

3. Krajina odoslania/vývozu,

4. Hrubá hmotnosť (kg),

5. Miesto pre úradné záznamy.

Stĺpec s nadpisom Miesto pre úradné záznamy musí byť široký minimálne 30 mm.

(81) Ako ložný list sa môže použiť iba predná strana tlačiva.

(82) Každá položka tovaru uvedená v ložnom liste sa označí poradovým číslom.

(83) Nevyplnené časti ložného listu sa prečiarknu tak, aby nebolo možné urobiť dodatočný zápis.

(84) Ložný list sa predkladá v dvoch exemplároch, s ktorými sa bude postupovať spôsobom uvedeným v odseku 3 tejto prílohy.

(85) Ak sa k jednému listu Vyhlásenia pripája viac ložných listov, označí ich deklarant poradovým číslom.

(86) Všetky exempláre ložných listov označí colný orgán odoslania tým istým evidenčným číslom, akým je označené Vyhlásenie, ku ktorému sa pripájajú.

IV. Manipulácia s Vyhlásením

(87) Pre každú kusovú alebo celokamiónovú zásielku tovaru, ktorú má colný orgán odoslania prepustiť do režimu tranzitu, sa predloží samostatné Vyhlásenie, prípadne doplnené ložnými listami, ktoré tvoria trvalú prílohu listov č. 1 a 4 Vyhlásenia.

(88) Colnému orgánu odoslania sa predloží predpísaným spôsobom vyplnené Vyhlásenie pozostávajúce z listov č. 1, 4 a 5.

(89) Ak deklarant predloží colnému orgánu odoslania zhodne s listami č. 1, 4 a 5 vyplnený aj list č. 7 a požiada o jeho potvrdenie, colný orgán žiadosti vyhovie.

(90) Colný orgán odoslania si pri svojej evidencii ponechá list č. 1 Vyhlásenia a listy č. 4 a 5 sprevádzajú zásielku k colnému orgánu určenia. Colný orgán určenia potvrdí predpísaným spôsobom listy č. 4 a 5. List č. 4 si ponechá pri svojej evidencii a list č. 5 vráti (odošle) colnému orgánu odoslania.

(91) Na požiadanie deklaranta colný orgán určenia potvrdí dodanie tovaru na útržku listu č. 5, ktorý oddelí a odovzdá deklarantovi.

Príloha č. 6 vyhlášky č. 82/1993 Z. z.

Vzor 06

Príloha č. 7 vyhlášky č. 82/1993 Z. z.

Vzor 07

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška ministerstva zahraničných vecí č. 89/1963 Zb. o Colnom dohovore o karnetoch E.C.S. pre obchodné vzorky a o Colnom dohovore o karnete A.T.A. pre dovozný colný záznam tovaru.
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 144/1982 Zb. o Colnom dohovore o medzinárodnej preprave tovaru na podklade karnetov TIR (Dohovor TIR).
Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o podpísaní Dohovoru o používaní colných dokladov pri preprave nákladov v priamej automobilovej doprave tovaru (registrované v čiastke 36/1985 Zb.).

2) § 2 písm. g) Colného zákona č. 618/1992 Zb.

3) § 8 vyhlášky Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 288/1992 Zb. o úplnom oslobodení od dovozného cla tovaru dovážaného do záznamového obehu v tuzemsku za účelom dočasného použitia.

4) § 14 písm. b), c), d) vyhlášky č. 288/1992 Zb.

5) § 43 vyhlášky č. 288/1992 Zb.

6) § 48 písm. a) vyhlášky č. 288/1992 Zb.

7) § 57 až 58 vyhlášky č. 288/1992 Zb.

8) Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 43/1991 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon, v znení vyhlášky č. 397/1991 Zb. a vyhlášky č. 287/1992 Zb.

9) § 31 ods. 11 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov.

10) § 11 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.

1) § 31 ods. 11 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 165/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 173/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1994 Z. z.

2) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 314/1993 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník.

3) Zákon č. 547/1990 Zb. o nakladaní s niektorými druhmi tovaru a technológií a o ich kontrole.

4) Napríklad vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 17/1994 Z. z. o oslobodení tovaru od dovozného cla.

5) § 45 ods. 4 zákona č. 222/1992 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 596/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1994 Z. z.

6) § 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 309/1993 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 179/1994 Z. z.§ 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 310/1993 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1994 Z. z.§ 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 311/1993 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1994 Z. z.§ 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1994 Z. z.§ 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1994 Z. z.

7) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 11/1975 Zb. o Dohovore o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR).

8) § 21 až 35 Colného zákona č. 618/1992 Zb.

9) § 46 zákona č. 222/1992 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 596/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1994 Z. z.
§ 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 309/1993 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 179/1994 Z. z.
§ 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 310/1993 Z.z. o spotrebnej dani z piva v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1994 Z. z.
§ 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 311/1993 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1994 Z. z.
§ 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1994 Z. z.
§ 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1994 Z. z.