Zákon č. 122/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní

Čiastka 35/1993
Platnosť od 01.06.1993 do31.12.2005
Účinnosť od 01.06.1993 do31.12.2005
Zrušený 7/2005 Z. z.

122

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 19. mája 1993,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní sa mení a dopĺňa takto:

1. § 4 ods. 1 znie:

(1) Návrh na vyhlásenie konkurzu je oprávnený podať dlžník, jeho veriteľ, likvidátor právnickej osoby alebo ďalšia osoba, ak to ustanovuje osobitný zákon. Vyhláseniu konkurzu predchádza dohodovacie konanie (ďalej len „dohodovanie“). Ak dlžník alebo jeho tuzemský veriteľ nepodá súdu do desiatich dní od doručenia návrhu na vyhlásenie konkurzu návrh na dohodovanie, začne dohodovanie súd bez návrhu. Do skončenia dohodovania súd neprejedná návrh na vyrovnanie a nerozhodne o vyhlásení konkurzu.“.

2. V § 4 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Cieľom dohodovania je umožniť dlžníkovi vyriešiť jeho úpadok a veriteľom umožniť uspokojenie ich pohľadávok.“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

3. Za § 4 sa vkladajú nové § 4a až 4g, ktoré vrátane nadpisov a poznámok pod čiarou znejú:

„Dohodovanie

§ 4a

(1) Ak návrh na dohodovanie podáva dlžník, je povinný k tomuto návrhu priložiť zoznam veriteľov s výškou pohľadávok voči dlžníkovi. Dlžník je povinný zvolať schôdzu tuzemských veriteľov (ďalej len „schôdza veriteľov“) do 30 dní odo dňa podania návrhu na dohodovanie.

(2) Ak návrh na dohodovanie podal tuzemský veriteľ, je povinný bezodkladne jedno vyhotovenie návrhu doručiť dlžníkovi. Dlžník je povinný predložiť súdu do troch dní odo dňa doručenia návrhu zoznam veriteľov s výškou ich pohľadávok a do 30 dní zvolať schôdzu veriteľov.

(3) Ak návrh na dohodovanie nepodal dlžník alebo jeho tuzemský veriteľ v lehote podľa § 4 ods. 1, súd vyzve dlžníka, aby do 15 dní odo dňa doručenia výzvy zvolal schôdzu veriteľov. Dohodovanie sa v tomto prípade začína dňom doručenia výzvy dlžníkovi.

(4) Schôdza veriteľov, zvolaná podľa odsekov 1 až 3, sa uskutoční do 30 dní od jej zvolania.

(5) Schôdza veriteľov najmä

a) volí a odvoláva členov rady tuzemských veriteľov (ďalej len „rada veriteľov“),

b) schvaľuje projekt ozdravenia,

c) schvaľuje návrh rady veriteľov na skončenie dohodovania pre neplnenie projektu ozdravenia podľa § 4g ods. 1 písm. d).

(6) Na platnosť uznesenia schôdze veriteľov a voľby a odvolania členov rady veriteľov je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov tuzemských veriteľov prítomných na schôdzi veriteľov. Každý tuzemský veriteľ má jeden hlas.

(7) Ak je dlžník zapísaný v obchodnom, živnostenskom alebo inom registri, požiada do siedmich dní od začatia dohodovania o vyznačenie tejto skutočnosti v príslušnom registri a v katastri nehnuteľností. V príslušnom registri a v katastri nehnuteľností sa vyznačí aj zastavenie konkurzného konania podľa § 4g ods. 2. Orgán, ktorý vedie register, zaznamená túto skutočnosť v registri bez toho, aby o tom vydal rozhodnutie.

(8) Priebeh a výsledky schôdze veriteľov osvedčuje notár. Notár oznámi súdu do piatich dní od konania schôdze veriteľov skutočnosť, že rada veriteľov nebola zvolená.

§ 4b

(1) Po začatí dohodovania do ustanovenia rady veriteľov môže dlžník podnikať v rozsahu predmetu podnikania zapísaného v registri.1a)

(2) Po začatí dohodovania nesmie dlžník scudzovať ani zaťažovať nehnuteľnosti, zaväzovať sa ako ručiteľ alebo spoludlžník, ani poskytovať dary zo svojho majetku a vykonávať akékoľvek úkony, ktoré by mohli poškodiť veriteľov, ak rada veriteľov nerozhodne inak.

(3) Na dohodovanie sa vzťahujú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov,1b) ak tento zákon neustanovuje inak.

Rada veriteľov

§ 4c

(1) Tuzemskí veritelia si na ochranu svojich práv a záujmov na schôdzi uskutočnenej podľa § 4a zvolia členov rady veriteľov.

(2) Členmi rady veriteľov môžu byť len tuzemskí veritelia dlžníka; členom rady veriteľov je vždy tuzemský veriteľ s najväčšou pohľadávkou voči dlžníkovi. Ostatní členovia rady veriteľov sú volení. Právnickú osobu a fyzickú osobu zastupuje v rade veriteľov vždy len jedna poverená tuzemská fyzická osoba.

(3) Rada veriteľov sa skladá najviac zo siedmich členov; počet členov je nepárny. Rada veriteľov rozhoduje dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov. Každý člen má jeden hlas. Členovia rady veriteľov si volia predsedu rady veriteľov a podpredsedu rady veriteľov. Predseda rady veriteľov zvoláva a vedie rokovanie rady veriteľov. Podpredseda rady veriteľov vykonáva práva a povinnosti predsedu rady veriteľov v čase jeho neprítomnosti.

(4) Za zastupovanie právnických osôb a fyzických osôb v rade veriteľov a za výkon funkcie člena rady veriteľov patrí primeraná odmena; jej výšku schvaľuje schôdza veriteľov.

(5) Všetky náklady spojené s dohodovaním uhrádza dlžník.

§ 4d

(1) Rada veriteľov zodpovedá za svoju činnosť schôdzi veriteľov.

(2) Rada veriteľov je povinná zvolať schôdzu veriteľov vždy, ak o to požiada najmenej polovica členov rady veriteľov alebo najmenej jedna tretina tuzemských veriteľov; schôdzu veriteľov zvolá, ak sa má schváliť projekt ozdravenia alebo podať návrh na skončenie dohodovania pre neplnenie projektu ozdravenia podľa § 4g ods. 1 písm. d).

(3) Ak je dlžníkom štátny podnik alebo akciová spoločnosť so stopercentnou majetkovou účasťou štátu, zúčastňuje sa na schôdzi veriteľov a rokovaní rady veriteľov aj zakladateľ. Ak je dlžníkom obchodná spoločnosť, v ktorej má Fond národného majetku Slovenskej republiky majetkovú účasť aspoň 34 %, zúčastňuje sa na schôdzi veriteľov a rokovaní rady veriteľov aj Fond národného majetku Slovenskej republiky.

§ 4e

(1) Ak je dlžník zapísaný v obchodnom, živnostenskom alebo inom registri, požiada do siedmich dní od zvolenia rady veriteľov o vyznačenie tejto skutočnosti v príslušnom registri a v katastri nehnuteľností. Orgán, ktorý vedie register, zaznamená túto skutočnosť v registri bez toho, aby o tom vydal rozhodnutie.

(2) Rada veriteľov je oprávnená najmä

a) pozastaviť na čas dohodovania výkon funkcií vedúcich pracovníkov dlžníka 1c) a ustanoviť vedúcich pracovníkov do funkcií na čas dohodovania,

b) poveriť fyzickú osobu alebo právnickú osobu vykonávaním dohľadu nad podnikateľskou činnosťou dlžníka počas dohodovania,

c) dopĺňať zoznam veriteľov predložený dlžníkom,

d) zúčastňovať sa na vypracúvaní projektu ozdravenia,

e) schvaľovať návrh projektu ozdravenia,

f) kontrolovať plnenie projektu ozdravenia, získavať všetky informácie pri vypracúvaní projektu ozdravenia a pri jeho plnení; tým nie sú dotknuté ustanovenia § 17 Obchodného zákonníka,

g) navrhovať opatrenia v prípade neplnenia projektu ozdravenia,

h) zvolávať schôdzu veriteľov.

(3) Súhlas na nakladanie s majetkom udeľuje dlžníkovi rada veriteľov.

(4) Rada veriteľov môže po svojom ustanovení pozastaviť splátky úverov a ich úrokov a do 30 dní dohodnúť s príslušným peňažným ústavom nové termíny splátok s možnosťou krátkodobého prerušenia splátok.

(5) Členovia rady veriteľov a ostatné fyzické osoby, ktoré sa zúčastňujú na dohodovaní, sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa v dohodovaní dozvedeli. Táto povinnosť trvá ešte päť rokov od skončenia dohodovania. Od tejto povinnosti ich môže oslobodiť iba súd. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na zákonom uloženú povinnosť prekaziť alebo oznámiť spáchanie trestného činu orgánom činným v trestnom konaní.

§ 4f

Projekt ozdravenia

(1) Projekt ozdravenia má zabezpečiť ozdravenie finančnej situácie dlžníka s cieľom odstrániť jeho úpadok a zabezpečiť jeho ďalší efektívny rozvoj.

(2) Projekt ozdravenia vypracúva

a) dlžník v spolupráci s radou veriteľov, alebo

b) rada veriteľov v spolupráci s dlžníkom a zakladateľom, ak je dlžníkom štátny podnik alebo akciová spoločnosť so stopercentnou majetkovou účasťou štátu, alebo v spolupráci s dlžníkom a s Fondom národného majetku Slovenskej republiky, ak je dlžníkom obchodná spoločnosť, v ktorej má Fond národného majetku Slovenskej republiky majetkovú účasť aspoň 34 %, alebo

c) právnická osoba alebo fyzická osoba poverená radou veriteľov a dlžníkom.

(3) Projekt ozdravenia obsahuje najmä

a) analýzu doterajšej činnosti dlžníka,

b) príčiny, rozsah a dôsledky úpadku,

c) organizačné a vecné opatrenia na odstránenie príčin úpadku,

d) časový harmonogram uspokojovania pohľadávok veriteľov,

e) časový harmonogram plnenia opatrení,

f) spôsob zabezpečenia ďalšieho efektívneho rozvoja.

(4) Rada veriteľov je povinná do 60 dní od svojho zvolenia predložiť súdu schválený projekt ozdravenia.

§ 4g

Skončenie dohodovania

(1) Súd skončí dohodovanie,

a) ak notár oznámi, že v lehote podľa § 4a ods. 4 nebola zvolaná rada veriteľov,

b) ak rada veriteľov nepredloží súdu schválený projekt ozdravenia v lehote podľa § 4f ods. 4,

c) ak rada veriteľov neoznámi súdu plnenie projektu ozdravenia ani po uplynutí troch mesiacov od začatia dohodovania; súd môže predĺžiť túto lehotu na žiadosť rady veriteľov,

d) ak rada veriteľov na základe rozhodnutia schôdze veriteľov oznámi súdu neplnenie projektu ozdravenia.

(2) Súd zastaví konkurzné konanie, ak mu rada veriteľov pred uplynutím troch mesiacov od začatia dohodovania alebo v lehote predĺženej súdom na žiadosť rady veriteľov oznámi splnenie projektu ozdravenia.“.

4. Za § 17 sa vkladá nový § 17a, ktorý znie:

㤠17a

(1) Súčasťou zoznamu podľa § 17 ods. 1 je vyhodnotenie záväzkov úpadcu z hľadiska životného prostredia.

(2) Vyhodnotenie podľa odseku 1 obsahuje

a) zhodnotenie, v ktorých smeroch úpadca dodržuje, prípadne v ktorých nemôže dodržovať platné právne predpisy na ochranu životného prostredia, s vyčíslením nákladov, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie súladu s týmito predpismi,

b) prehľad platieb za znečisťovanie životného prostredia a za využívanie prírodných zdrojov 4a) a prehľad sankcií za poškodzovanie životného prostredia uložených úpadcovi podľa zákona o životnom prostredí alebo podľa iných osobitných predpisov,

c) vyčíslenie škôd na životnom prostredí spôsobené doterajšou činnosťou úpadcu.4b)

(3) Vláda Slovenskej republiky ustanoví nariadením podrobnosti o spôsobe vyhodnotenia záväzkov podľa odseku 1.

5. V § 32 ods. 1 sa na konci textu pripája táto veta:

„Neuspokojená časť pohľadávok podľa § 17a ods. 2 písm. c) prechádza na štát.“.

6. § 67 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

(3) Tento zákon okrem § 4a až 4g a § 46 až 66 sa nepoužije

a) u dlžníkov hospodáriacich na poľnohospodárskej pôde alebo lesnej pôde, a to v čase od 1. apríla do 30. septembra kalendárneho roka,

b) u dlžníkov hospodáriacich na poľnohospodárskej pôde alebo lesnej pôde zapísaných do príslušného registra po 31. decembri 1992, a to v čase do 30. septembra 1994,

c) u dlžníkov z oblasti dopravy a spojov, ak majú pre štát zásadný strategický hospodársky význam; výnimku z tohto ustanovenia môže na základe návrhu zakladateľa povoliť vláda Slovenskej republiky.

(4) Vláda Slovenskej republiky môže ustanoviť osobitné podmienky na použitie tohto zákona u dlžníkov hospodáriacich na pôde, a to v záujme plynulosti biologického reprodukčného procesu.“.


Čl. II

Tento zákon sa použije aj na konanie začaté pred dňom nadobudnutia jeho účinnosti, ak súd nerozhodol o povolení vyrovnania alebo o vyhlásení konkurzu.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

1a) Napr. § 28 Obchodného zákonníka.

1b) Napr. Zákonník práce.
Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z.

1c) Napr. § 19 zákona č. 111/1990 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z.

4a) § 31 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí.

4b) Napr. § 8 ods. 2 zákona č. 17/1992 Zb.