312

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

zo 16. decembra 1993

o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Úvodné ustanovenie

(1) Tento zákon upravuje zdaňovanie tabakových výrobkov spotrebnou daňou (ďalej len „daň“).

(2) Tabakové výrobky sa podľa tohto zákona zdaňujú jednorazovo.

§ 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a) výrobným podnikom prevádzkové priestory zriadené na výroby tabakových výrobkov v rámci podnikateľskej činnosti1). Patria k nim stavebne súvisiace priestory, v ktorých sa nachádzajú zariadenia na výrobu tabakových výrobkov, skladové priestory pre vstupné suroviny, medziprodukty a hotové výrobky, ďalej priestory, plochy a pevne zabudované transportné zariadenia spájajúce tieto priestory a ohraničené plochy, pokiaľ sa používajú na podnikové účely. Výrobným podnikom sú aj stavebne vzdialené priestory a ohraničené plochy používané na výrobné účely,

b) výrobou tabakových výrobkov skladovanie a spracovanie tabaku na tabakové výrobky alebo prepracovanie tabakových výrobkov a ich balenie do obalov, v ktorých sa vyskladňujú na konečnú spotrebu,

c) vyskladnením dochádza k zmene vlastníckeho práva tabakových výrobkov,

d) spotrebiteľským balením cigariet najmenšie balenie určené na konečnú spotrebu,

e) kontrolnou známkou slovenská kontrolná známka (ďalej len „známka“) určená na označenie tabakových výrobkov vyrobených v tuzemsku alebo dovážaných do tuzemska,

f) vývoznou známkou známka určená na označenie tabakových výrobkov vyvážaných z tuzemska,

g) tuzemskom štátne územie Slovenskej republiky,

h) zahraničím územie, ktoré nie je tuzemskom,

i) tabakovým výrobkom cigareta, cigara, cigarka, tabak na fajčenie, žuvací tabak a šnupací tabak,

j) cigarou alebo cigarkou

1. tabakový povrazec určený na fajčenie obalený obalovým listom alebo obalovým listom a krycím listom

1.1 celý úplne z prírodného tabaku,

1.2 s krycím listom úplne z prírodného tabaku,

1.3 s krycím listom bežnej cigarovej farby a s obalovým listom, oba z rekonštituovaného tabaku alebo homogenizovaného tabaku, ak najmenej 60 % hmotnosti tabakovej časti má šírku a dĺžku viac ako 1,75 mm a krycí list je ovinutý do formy špirály v ostrom uhle najmenej 30o k najdlhšej osi cigary,

1.4 s krycím listom bežnej cigarovej farby z rekonštituovaného tabaku alebo homogenizovaného tabaku, ak jej kusová hmotnosť bez filtra a náustku je 2,3 g a viac a ak najmenej 60 % hmotnosti tabakovej časti má šírku a dĺžku viac ako 1,75 mm a jej vonkajší obvod na jednej tretine jej dĺžky je 34 mm a viac,

2. výrobok s krycím listom z prírodného tabaku, rekonštituovaného tabaku alebo homogenizovaného tabaku alebo s krycím listom a obalovým listom z rekonštituovaného tabaku alebo homogenizovaného tabaku, ktorý pozostáva čiastočne z iných látok ako tabak a ktorý spĺňa ostatné podmienky podľa bodu 1,

k) cigaretou

1. tabakový povrazec alebo tabakový povrazec spojený s filtrom, ktorý

1.1 je bez ďalších úprav určený na fajčenie a nie je cigarou alebo cigarkou podľa písmena j) bodu 1,

1.2 sa jednoduchým, nie priemyselným spôsobom vsúva do dutiniek z cigaretového papiera,

1.3 sa jednoduchým, nie priemyselným spôsobom obaľuje do lístkov z cigaretového papiera,

2. výrobok, ktorý pozostáva úplne alebo čiastočne z iných látok ako tabak a ktorý spĺňa ostatné podmienky podľa bodu 1, s výnimkou výrobkov úplne z iných látok ako tabak, ktoré sú určené výlučne na medicinálne účely (medicinálne cigarety),

l) tabakom na fajčenie

1. tabak rezaný alebo inak rozdrobený, zvláknený alebo na pásiky zlisovaný, určený na fajčenie, bez ďalšieho priemyselného spracovania,

2. tabakový zvyšok, ktorý sa môže fajčiť, upravený na drobný predaj, ktorý nie je cigarou alebo cigarkou podľa písmena j) bodu 1 alebo cigaretou podľa písmena k) bodu 1,

m) cigaretovým tabakom na vlastnoručné šúľanie cigariet tabak na fajčenie podľa písmena l), ak z neho najmenej 25 % hmotnosti tabakových častíc má kratší alebo užší rez ako 1,5 mm,

n) žuvacím tabakom tabak v tvare kotúčov, zvitkov, pásov, kociek alebo plátkov, ktorý je upravený tak, že nie je vhodný na fajčenie, ale na žuvanie,

o) šnupacím tabakom na prášok rozomletý tabak alebo zrnitý tabak, ktorý je upravený tak, že nie je vhodný na fajčenie, ale na šnupanie,

p) tabakom na fajčenie, cigaretovým tabakom na vlastnoručné šúľanie cigariet, žuvacím tabakom a šnupacím tabakom aj výrobky, ktoré pozostávajú úplne alebo čiastočne z iných látok ako tabak a ktoré spĺňajú ostatné podmienky písmen l), m), n) alebo o) s výnimkou výrobkov úplne z iných látok ako tabak, ktoré sú určené výlučne na medicinálne účely (medicinálne cigarety).

§ 3

Predmet dane

Predmetom dane sú tabakové výrobky vyrobené v tuzemsku alebo do tuzemska dovezené.

§ 4

Platiteľ dane

Platiteľom dane (ďalej len „platiteľ“) je

a) právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vyrába tabakové výrobky (ďalej len „výrobca“),

b) právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej sa majú vyvážané alebo dovážané tabakové výrobky prepustiť do navrhovaného režimu2) (ďalej len „vývozca“ a „dovozca“),

c) právnická osoba alebo fyzická osoba, u ktorej vznikla daňová povinnosť podľa § 8 ods. 1 písm. e).

§ 5

Základ dane

Základom dane je množstvo tabakových výrobkov vyjadrené v kusoch alebo v kilogramoch.

§ 6

Sadzby dane

Sadzby dane z tabakových výrobkov sa ustanovujú takto:

Číselný znak colného sadzobníkaOpis tovaruSadzba dane
2401 30 00tabakový zvyšok1 350,00 Sk/kg
2402 a 2403cigary, cigarky 1,40 Sk/kus
cigarety s dĺžkou do 70 mm vrátane 1,40 Sk/kus
cigarety s dĺžkou nad 70 mm 1,40 Sk/kus
2403cigaretový tabak na vlastnoručné šúľanie cigariet1 350,00 Sk/kg
2403ostatný tabak na fajčenie vrátane tabakového zvyšku1 350,00 Sk/kg
2403žuvací tabak a šnupací tabak1 350,00 Sk/kg

§ 7

Výpočet dane

(1) Daň sa vypočíta ako súčin základu dane a sadzby dane určenej na príslušný tabakový výrobok.

(2) Daň z vyskladnených tabakových výrobkov je platiteľ povinný sám si vypočítať. Daň z dovezených tabakových výrobkov vypočíta správca dane.

§ 8

Vznik daňovej povinnosti

(1) Daňová povinnosť vzniká

a) výrobcovi dňom vyskladnenia tabakových výrobkov alebo dňom odcudzenia nezdanených tabakových výrobkov pri preprave,

b) dovozcovi pri dovoze tabakových výrobkov dňom vzniku colného dlhu3),

c) právnickej osobe alebo fyzickej osobe dňom nadobudnutia vlastníctva tabakových výrobkov, ktoré sú súčasťou obchodného majetku5) pri predaji výrobného podniku.4) Daňová povinnosť nevznikne, ak sa kupujúci zaregistruje ako platiteľ, a to pred dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy,

d) právnickej osobe alebo fyzickej osobe dňom odcudzenia, ak prepravuje dopravnými prostriedkami nezdanené tabakové výrobky na základe zmluvy uzatvorenej podľa osobitných predpisov6),

e) právnickej osobe alebo fyzickej osobe dňom nadobudnutia alebo zistenia tabakových výrobkov, ak nadobudne tabakové výrobky bez dane alebo ak nevie nákup alebo iný spôsob nadobudnutia tabakových výrobkov doložiť daňovým dokladom,

f) správcovi dane dňom uvedenia nezdanených tabakových výrobkov do obehu7).

(2) Pred vznikom daňovej povinnosti podľa odseku 1 písm. a) a b) cigarety musia byť označené na spotrebiteľskom balení známkou. Cigarety označené poškodenou známkou alebo falzifikátom známky alebo cigarety, ktorých označenie nie je v súlade s osobitným predpisom,7ab) sa na účely tohto zákona posudzujú ako cigarety neoznačené.

(3) Povinnosť označiť cigarety známkou sa nevzťahuje na cigarety dovážané v drobných zásielkach neobchodného charakteru a dovážané cestujúcim ako tovar neobchodného charakteru v množstve stanovenom osobitným predpisom.7a)

(4) Dovozca cigariet je povinný dať si potvrdiť prechod známok do zahraničia pohraničným colným úradom.

(5) V prípade dovozu cigariet je dovozca povinný zúčtovať známky použité na deklarované dovezené množstvo cigariet najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa, v ktorom vznikla daňová povinnosť podľa odseku 1 písm. b). Pri zúčtovaní predloží potvrdenie pohraničného colného úradu o prechode známok do zahraničia podľa odseku 4.

§ 9

Vystavovanie daňových dokladov

(1) Platiteľ dane je povinný pri tuzemskej výrobe vyhotoviť daňový doklad v deň vyskladnenia tabakových výrobkov.

(2) Daňový doklad musí obsahovať

a) poradové číslo daňového dokladu a dátum jeho vyhotovenia,

b) obchodné meno, sídlo, prípadne bydlisko a daňové identifikačné číslo platiteľa,

c) obchodné meno, sídlo, prípadne bydlisko a daňové identifikačné číslo odberateľa, ak bolo pridelené,

d) množstvo tabakových výrobkov vyjadrené v kusoch alebo v kilogramoch, ich názov a číselný znak podľa colného sadzobníka,

e) sadzbu dane a výšku dane celkom zaokrúhlenú na desaťhaliere do 0,05 Sk smerom nadol a od 0,05 Sk vrátane smerom nahor,

f) dátum vyskladnenia.

(3) Správca dane uzná na účely správneho zatriedenia tabakových výrobkov pod číselný znak colného sadzobníka záväznú informáciu o nomenklatúrnom zatriedení tabakových výrobkov vydanú Colným riaditeľstvom Slovenskej republiky.

(4) Platiteľ a každá právnická osoba a fyzická osoba, ktorým vznikne daňová povinnosť podľa § 8 ods. 1 písm. d) odcudzením nezdanených tabakových výrobkov, sú povinní v deň zistenia ich odcudzenia vyhotoviť daňový doklad podľa odseku 2, v ktorom namiesto údajov o odberateľovi uvedú slovo „škoda", namiesto dátumu vyskladnenia dátum vzniku daňovej povinnosti a súčasne zaplatia daň v lehote podľa § 13.

(5) Pri vyskladnení tabakových výrobkov oslobodených od dane sa na doklade vystavenom podľa odseku 2 musí uviesť, že ide o vyskladnenie bez dane vykonané v súlade s § 10 písm. a), c) a d).

(6) Písomné colné vyhlásenie8) je daňovým dokladom pri dovoze tabakových výrobkov a pri vývoze tabakových výrobkov dokladom preukazujúcim uskutočnenie vývozu. Na účely tohto zákona je vývoz tabakových výrobkov uskutočnený, ak sú tabakové výrobky prepustené do režimu vývozu a výstup tabakových výrobkov do zahraničia je potvrdený pohraničným colným úradom v písomnom colnom vyhlásení v odseku C.

(7) Platiteľ je povinný mať okrem uvedených dokladov aj doklady preukazujúce uplatnené nároky na vrátenie dane podľa § 11 ods. 1 písm. b) až d).

(8) Platiteľ je povinný uschovávať všetky doklady rozhodujúce na určenie dane a doklady preukazujúce uplatnenie nároku na vrátenie dane po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom vznikla daňová povinnosť alebo nárok na vrátenie dane.

§ 10

Oslobodenie od dane

Od dane sú oslobodené tabakové výrobky

a) odovzdané ako vzorky na vykonanie kvalitatívnej skúšky z vlastného podnetu platiteľa oprávnenému orgánu10) alebo odobraté z podnetu tohto orgánu,

b) dovezené výrobcom bez prostredníctva druhej osoby na výrobu tabakových výrobkov,

c) vyvážané výrobcom bez prostredníctva druhej osoby,

d) vyvážané platiteľom, ak sú označené vývoznou známkou alebo známkou krajiny, do ktorej sa vyvážajú,

e) dodané výrobnému podniku správcom dane na výrobu tabakových výrobkov alebo na ich zničenie,

f) zúčtované ako straty na majetku a škody, ku ktorým došlo vo výrobnom podniku pred vznikom daňovej povinnosti a ktoré boli spôsobené neodvrátiteľnou udalosťou, požiarom alebo živelnou pohromou, ktorá nemá pôvod v prevádzke alebo vo vlastnom konaní poškodeného s výnimkou odcudzenia tabakových výrobkov, a to na základe úradného zistenia a potvrdenia,

g) dovážané v drobných zásielkach neobchodného charakteru a dovážané cestujúcim ako tovar neobchodného charakteru v množstve stanovenom osobitným predpisom.7a)

§ 11

Nárok na vrátenie dane

(1) Registrovaný platiteľ má nárok na vrátenie iba zaplatenej dane do konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom nárok na vrátenie dane vznikol, na základe predloženého dokladu potvrdzujúceho jej zaplatenie, a to v prípade

a) vývozu zdanených tabakových výrobkov v rámci podnikateľskej činnosti1),

b) prevzatia zdanených tabakových výrobkov na výrobu tabakových výrobkov a balenie do obalov, v ktorých sa vyskladňujú na konečnú spotrebu,

c) preukázateľného prevzatia tabakových výrobkov vrátených odberateľmi,

d) nesprávneho výpočtu dane alebo iného omylu11) v neprospech odberateľa na základe vystaveného dobropisu.

(2) Platiteľ nemá nárok na vrátenie dane, ak nevie doložiť nárok na vrátenie daňovým dokladom, prípadne dobropisom.

(3) Nárok na vrátenie dane môže platiteľ uplatniť iba na príslušnom daňovom úrade.

(4) V prípade uplatnenia nároku na vrátenie dane pri spätnom vývoze cigariet z dôvodu reklamácií sa neuplatní ustanovenie § 2 písm. f) zákona, ak spätný vývoz uskutoční platiteľ, ktorý cigarety do tuzemska doviezol.

(5) Platiteľ má nárok na vrátenie zaplatenej dane len do výšky dane vypočítanej podľa sadzby dane platnej v deň vzniku daňovej povinnosti.

§ 12

Daňové priznanie

(1) Platiteľ, ktorému vznikla daňová povinnosť alebo nárok na vrátenie dane, je povinný predložiť daňové priznanie miestne príslušnému daňovému úradu. Daňové priznanie je platiteľ povinný predložiť aj v prípade, keď mu nevznikla daňová povinnosť alebo nárok na vrátenie dane.

(2) Platiteľ je povinný do 15 dní po skončení zdaňovacieho obdobia podať daňové priznanie.

(3) Pokiaľ platiteľ zistí, že daňové priznanie, ktoré predložil, je nesprávne alebo neúplné a jeho oprava má za následok

a) zvýšenie daňovej povinnosti alebo zníženie nároku na vrátenie dane, je povinný bez meškania predložiť správcovi dane dodatočné daňové priznanie s uvedením zdaňovacieho obdobia, ktorého sa týka,

b) zníženie daňovej povinnosti alebo zvýšenie nároku na vrátenie dane, môže spolu so žiadosťou predložiť dodatočné daňové priznanie správcovi dane najneskôr do uplynutia 1 roka od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie. V žiadosti uvedie zdaňovacie obdobie, ktorého sa zníženie daňovej povinnosti alebo nároku na vrátenie týka.

§ 13

Zdaňovacie obdobie a splatnosť dane

(1) Zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac.

(2) Daň je splatná do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňová povinnosť vznikla.

(3) Pri dovoze tabakových výrobkov je daň splatná podľa osobitného predpisu13).

(4) Splatnosť nároku na vrátenie dane je do 10 dní po uplynutí lehoty určenej na predloženie daňového priznania alebo do 10 dní od dátumu skutočného predloženia daňového priznania, ak platiteľ daňové priznanie nepredložil včas.

§ 13a

Zdaňovacie obdobie, daňové priznanie a splatnosť dane platiteľa v konkurznom konaní a vyrovnacom konaní

(1) Ak je na platiteľa vyhlásený konkurz alebo ak je platiteľovi povolené vyrovnanie, končí sa prebiehajúce zdaňovacie obdobie platiteľa dňom, ktorý predchádza dňu vyhlásenia konkurzu, alebo dňom, ktorý predchádza dňu povolenia vyrovnania. Ďalšie zdaňovacie obdobie platiteľa sa začína dňom vyhlásenia konkurzu alebo dňom povolenia vyrovnania a končí sa posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo bolo povolené vyrovnanie; ďalej je zdaňovacím obdobím platiteľa kalendárny mesiac.

(2) Dňom zrušenia konkurzu sa končí prebiehajúce zdaňovacie obdobie platiteľa. Ďalšie zdaňovacie obdobie platiteľa sa začína dňom nasledujúcim po dni zrušenia konkurzu a končí sa posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom bol konkurz zrušený.

(3) Daňové priznania za zdaňovacie obdobia uvedené v odsekoch 1 a 2 je platiteľ povinný predložiť do 15 dní po skončení zdaňovacieho obdobia.

(4) Daň za zdaňovacie obdobia uvedené v odsekoch 1 a 2 je splatná do 25 dní od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňová povinnosť vznikla.

§ 14

Registrácia a oznamovacia povinnosť

(1) Platiteľ je povinný sa registrovať na miestne príslušnom daňovom úrade najneskôr do vzniku prvej daňovej povinnosti alebo do vzniku prvého nároku na vrátenie dane. Platiteľ, ktorý je výrobcom, dovozcom alebo vývozcom cigariet, je povinný po registrácii písomne požiadať Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") o pridelenie registračného odberného čísla. K žiadosti je povinný pripojiť osvedčenie o registrácii platiteľa spotrebnej dane z tabakových výrobkov a odporúčanie správcu dane, ktorý bude pri vydaní svojho stanoviska vychádzať zo stavu daňových nedoplatkov žiadateľa.

(2) O zrušenie registrácie môže platiteľ požiadať najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa registrácie s výnimkou podľa odseku 4. Platiteľovi, ktorý do šiestich mesiacov od dátumu pridelenia registračného odberného čísla neuskutoční dovoz cigariet, zruší ministerstvo pridelené registračné odberné číslo a upovedomí o tom všetkých správcov dane. Platiteľovi, ktorý bez udania dôvodu neprevezme objednané známky, zruší ministerstvo na základe oznámenia vyhotoviteľa známok13a) pridelené registračné odberné číslo okamžite a upovedomí o tom všetkých správcov dane. Miestne príslušní správcovia dane na základe oznámenia ministerstva zrušia týmto platiteľom registráciu pred uplynutím lehoty podľa prvej vety.

(3) Platiteľ je povinný oznámiť správcovi dane najneskoršie nasledujúci pracovný deň po vzniku škody alebo odcudzení nezdanených tabakových výrobkov túto skutočnosť.

(4) Platiteľ je povinný písomne požiadať daňový úrad o zrušenie registrácie do piatich pracovných dní odo dňa zrušenia právnickej osoby alebo odo dňa, v ktorom mu zaniklo oprávnenie na podnikanie, alebo odo dňa, v ktorom skončil činnosť, na ktorej základe sa stal platiteľom.

(5) Daňový úrad môže zrušiť registráciu, ak zistil, že platiteľ nespĺňa podmienky na registráciu.

(6) Daňový úrad pred zrušením registrácie vykoná daňovú kontrolu, určí platiteľovi posledné zdaňovacie obdobie a vyzve platiteľa na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie. Po vykonaní daňovej kontroly daňový úrad rozhodne o zrušení registrácie. Daňový úrad o zrušení registrácie vydá rozhodnutie.

§ 15

Zákaz kusového predaja cigariet

(1) Kusový predaj cigariet z otvoreného spotrebiteľského balenia alebo mimo tohto balenia je zakázaný.

(2) Každá právnická osoba a fyzická osoba, ktorá predáva tabakové výrobky na konečnú spotrebu, je povinná v mieste ich predaja viditeľne umiestniť nápis „Kusový predaj cigariet je zakázaný" s výškou písma najmenej 30 mm.

§ 15a

Osobitná úprava postupu pri nútenom predaji podliehajúcom dani

(1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonala predaj tabakových výrobkov platiteľa podľa osobitného predpisu13b) na dražbe alebo iným spôsobom a z výťažku predaja uspokojuje svoju pohľadávku alebo pohľadávku inej osoby, je povinná tento predaj oznámiť daňovému úradu platiteľa najneskôr do 15 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom tabakové výrobky predala, a v tej istej lehote je povinná tomuto daňovému úradu zaplatiť daň.

(2) Ak právnická osoba alebo fyzická osoba vykonala predaj tabakových výrobkov podľa odseku 1 osobe, ktorá je platiteľom, vyhotoví doklad o predaji, ktorý sa považuje za daňový doklad podľa § 9. V tomto doklade okrem náležitostí daňového dokladu podľa § 9 uvedie svoje obchodné meno, sídlo alebo trvalý pobyt a právny dôvod núteného predaja tabakových výrobkov. Kópiu tohto dokladu odovzdá platiteľovi, ktorého tabakové výrobky sa predali.

(3) Platiteľ, ktorého tabakové výrobky sa predali spôsobom podľa odseku 1, uvedie daň, ktorá sa viaže k tejto skutočnosti, v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom daňová povinnosť vznikla, a svoju výslednú daň upraví o sumu dane, ktorú je povinná zaplatiť právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 1.

(4) Ak sa tabakové výrobky predali podľa odseku 1 osobe, ktorá je platiteľom, zaplatenie dane týmto platiteľom právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá vykonala predaj tabakových výrobkov, sa považuje za zaplatenie dane platiteľovi, ktorého tabakové výrobky sa predali, a za splnenie podmienky na účely nároku na vrátenie dane podľa § 11.

(5) Ak sa tabakové výrobky platiteľa predali pri výkone daňovej exekúcie,13c) uhradí daň daňový úrad a o úhrade upovedomí platiteľa. Platiteľ dane uvedie daň, ktorá sa viaže k tejto skutočnosti, v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom daňová povinnosť vznikla, a svoju výslednú daň upraví o sumu dane, ktorú uhradil daňový úrad. Ak daňový úrad vykonal predaj tabakových výrobkov osobe, ktorá je platiteľom, považuje sa doklad o predaji tabakových výrobkov, ktorý vyhotovil daňový úrad, za daňový doklad podľa § 9. Zaplatenie dane daňovému úradu sa považuje za zaplatenie dane platiteľovi, ktorého tabakové výrobky sa predali, a za splnenie podmienky na účely nároku na vrátenie dane podľa § 11.

§ 16

Zvýšenie dane, penále a pokuty

(1) Z rozdielu medzi daňovou povinnosťou platiteľa uvedenou v daňovom priznaní a skutočnou daňovou povinnosťou platiteľa určí zvýšenie dane vo výške 100 % z nedoplatku dane správca dane. Ak túto skutočnosť zistí platiteľ sám a ak o tom bez meškania upovedomí správcu dane spôsobom uvedeným v § 12 ods. 3, predpíše správca dane zvýšenie dane vo výške 20 % z nedoplatku dane.

(2) Ak daň nebola zaplatená včas a v správnej výške, je platiteľ povinný zaplatiť okrem nedoplatku dane14) penále vo výške 0,1 % z nedoplatku dane za každý deň omeškania.

(3) Ak platiteľ nepredloží daňové priznanie včas za zdaňovacie obdobie, ktorého sa toto daňové priznanie týka, správca dane mu uloží pokutu vo výške 5 000 Sk za každý začatý deň omeškania.

(4) Ak platiteľ nesplní riadne a včas povinnosť registrácie alebo oznamovaciu povinnosť podľa § 14, správca dane mu uloží za každý i začatý deň omeškania pokutu vo výške 10 000 Sk, najviac však 1 000 000 Sk.

(5) Ak dovozca nesplní povinnosť podľa § 8 ods. 4 a 5, správca dane mu uloží pokutu až do výšky 1 000 000 Sk, najmenej však 100 000 Sk.

(6) Správca dane uloží pokutu vo výške dane pripadajúcej na zistené množstvo tabakových výrobkov zvýšenú o 5 000 Sk, najmenej však 10 000 Sk

a) predávajúcej osobe, ak zistí predaj cigariet neoznačených na spotrebiteľskom balení známkou alebo označených vývoznou známkou,

b) právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ak zistí, že právnická osoba alebo fyzická osoba nadobudla tabakové výrobky bez dane, alebo ak nevie nákup alebo iný spôsob nadobudnutia tabakových výrobkov doložiť daňovým dokladom;

správca dane súčasne tieto tabakové výrobky zabezpečí.15) Takto zabezpečené tabakové výrobky sú majetkom štátu. Rovnako postupuje správca dane v prípade zistenia prepravy a skladovania neoznačených cigariet.

(7) Ak správca dane zistí kusový predaj cigariet, uloží predávajúcej osobe pokutu vo výške 10 000 Sk. Ak správca dane zistí, že v mieste predaja cigariet nie je umiestnený nápis podľa § 15 ods. 2, uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe pokutu 1 000 Sk.

(8) Zvýšenie dane, penále a pokuty sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia príslušného daňového úradu.

§ 17

Správca dane

Správcom dane je príslušný daňový úrad, pri dovoze tabakových výrobkov colný úrad.

Splnomocňovacie, prechodné a záverečné ustanovenia

§ 18

Ministerstvo financií Slovenskej republiky upraví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o vyhotovení známok, spôsobe ich použitia, odbere a zúčtovaní známok, ako aj ďalšie náležitosti súvisiace s povinnosťou označovania cigariet známkami.

§ 19

Podľa doterajších predpisov sa až do svojho uplynutia posudzujú všetky lehoty, ktoré začali plynúť pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, ako aj na ne nadväzujúce lehoty na uplatnenie práv.

§ 19a

Lehota podľa znenia § 12 ods. 4 platného do 31. decembra 2001 ostáva zachovaná, ak začala plynúť pred 1. januárom 2002.

§ 20

(1) Podľa tohto zákona musia byť označené známkou všetky cigarety dovezené na územie Slovenskej republiky po 1. januári 1994 a cigarety tuzemskej výroby v mäkkom spotrebiteľskom balení vyrobené po tomto dátume s výnimkou cigariet tuzemskej výroby v tvrdom spotrebiteľskom balení a cigariet v tvrdom spotrebiteľskom balení vyrobených v Českej republike a dovezených ich výrobcom na územie Slovenskej republiky.

(2) Cigarety tuzemskej výroby v tvrdom spotrebiteľskom balení a cigarety v tvrdom spotrebiteľskom balení vyrobené v Českej republike, ktoré majú byť dovezené na územie Slovenskej republiky, musia byť označené známkou od 1. júla 1994.

(3) Predaj dovezených cigariet a cigariet tuzemskej výroby v mäkkom spotrebiteľskom balení bez označenia známkou je po 1. apríli 1994 neprípustný.

(4) Predaj cigariet tuzemskej výroby v tvrdom spotrebiteľskom balení a cigariet v tvrdom spotrebiteľskom balení dovezených ich výrobcom v Českej republike na územie Slovenskej republiky bez označenia známkou je po 1. októbri 1994 neprípustný.


§ 21

Zrušujú sa § 38 až 40a zákona č. 213/1992 Zb. o spotrebných daniach v znení zákona č. 595/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1993 Z. z., ako aj prvá časť a tretia časť zákona, ak sa týkajú zdaňovania tabaku a tabakových výrobkov spotrebnou daňou.

§ 22

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1994.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2) § 2 písm. m) zákona č. 618/1992 Zb. Colný zákon.

3) § 194 Colného zákona.

4) § 476 Obchodného zákonníka.

5) § 6 Obchodného zákonníka.

6) § 610 a nasl. Obchodného zákonníka.

7) § 251 Colného zákona, § 124 zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a § 72 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 165/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1993 Z. z.

7a) § 36 a 50 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 17/1994 Z. z. o oslobodení tovaru od dovozného cla.

7ab) Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 313/1993 Z. z. o označení niektorých tabakových výrobkov kontrolnou známkou v znení vyhlášky č. 304/1995 Z. z. a vyhlášky č. 124/1997 Z. z.

8) Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 82/1993 Z. z., o forme, obsahu a náležitostiach colného vyhlásenia a o spôsobe vedenia colnej štatistiky.

9) § 61 Colného zákona.

10) Zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve (úplné znenie č. 84/1987 Zb.).

11) § 54 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

12) § 39 a 63 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

13) § 226 a nasl. Colného zákona.

13a) § 5 ods. 6 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 313/1993 Z. z. o označení niektorých tabakových výrobkov kontrolnou známkou.

13b) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.§ 299 Obchodného zákonníka.Občiansky súdny poriadok.

13c) § 73 až 93 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

14) § 62 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb.

15) § 14a zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb.