Zákon č. 318/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1992 Zb. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, štátnej správe súdov, vybavovaní sťažností a o voľbách prísediacich (zákon o štátnej správe súdov) v znení neskorších predpisov

Čiastka 78/1993
Platnosť od 31.12.1993 do31.03.2005
Účinnosť od 01.01.1994 do31.03.2005
Zrušený 757/2004 Z. z.

318

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

zo 16. decembra 1993,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1992 Zb. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, štátnej správe súdov, vybavovaní sťažností a o voľbách prísediacich (zákon o štátnej správe súdov) v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1992 Zb. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, štátnej správe súdov, vybavovaní sťažností a o voľbách prísediacich (zákon o štátnej správe súdov) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 12/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 110/1993 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 6 ods. 1 znie:

(1) Obchodný register pre obvod Krajského súdu v Bratislave vedie Okresný súd Bratislava-vidiek.“.

2. § 6 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Obchodný register pre obvod Mestského súdu v Bratislave vedie Obvodný súd Bratislava I.“.


Čl. II

Návrhy podané obchodnému registru pre obvod Krajského súdu v Bratislave a pre obvod Mestského súdu v Bratislave pred účinnosťou tohto zákona vybaví obchodný register pre obvod Mestského súdu v Bratislave.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1994.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.