Oznámenie č. 202/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci v oblasti telekomunikačných služieb ministerstiev vnútra a šifrovej služby

Čiastka 54/1993
Platnosť od 13.09.1993
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. januárom 1993 na základe článku 4 dohody.

202

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 29. októbra 1992 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci v oblasti telekomunikačných služieb ministerstiev vnútra a šifrovej služby.

Dohoda nadobudla platnosť 1. januárom 1993 na základe článku 4 dohody.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci v oblasti telekomunikačných služieb ministerstiev vnútra a šifrovej služby

Vláda Slovenskej republiky

a

vláda Českej republiky,

vedené potrebou zabezpečiť spoluprácu bezpečnostných orgánov obidvoch zmluvných strán v oblasti telekomunikačných služieb ministerstiev vnútra a šifrovej služby,

sa dohodli na tomto:

Článok 1

Zmluvné strany sa zaväzujú, že do prijatia príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov

a) poveria ministrov vnútra výkonom funkcií ústredných šifrových orgánov v rozsahu činností zabezpečovaných bývalým ústredným šifrovým orgánom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky,

b) poveria ministrov vnútra uzatváraním zmlúv v oblasti medzinárodného vládneho utajeného spojenia a v oblasti spolupráce republikových orgánov šifrovej služby vrátane zmluvy o ochrane šifrovacích prostriedkov,

c) splnomocnia ministrov vnútra zabezpečiť výkon medzinárodného a vnútroštátneho utajeného vládneho spojenia.

Článok 2

Práva a povinnosti vyplývajúce zo zmlúv uzatvorených Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou prechádzajú v plnom rozsahu na obe zmluvné strany.

Článok 3

Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluvné strany ju môžu kedykoľvek písomne vypovedať diplomatickou cestou, pričom dohoda stráca platnosť uplynutím šiestich mesiacov odo dňa doručenia výpovede.

Článok 4

Táto dohoda nadobúda platnosť 1. januárom 1993.

Dané v Prahe 29. októbra 1992 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom a českom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Vladimír Mečiar v. r.

Za vládu

Českej republiky:

Václav Klaus v. r.