Oznámenie č. 200/1993 Z. z.Oznámenie spoločnom postupe pri prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov zo štátnych orgánov a štátnych organizácií Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v súvislosti so zánikom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 54/1993
Platnosť od 13.09.1993
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 22. februárom 1993.

200

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. februára 1993 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spoločnom postupe pri prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov zo štátnych orgánov a štátnych organizácií Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v súvislosti so zánikom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

Dohoda nadobudla platnosť 22. februárom 1993.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spoločnom postupe pri prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov zo štátnych orgánov a štátnych organizácií Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v súvislosti so zánikom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Článok 1

(1) Táto dohoda upravuje postup vlády Slovenskej republiky a vlády Českej republiky pri prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov zo štátnych orgánov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, rozpočtových a príspevkových organizácií napojených na štátny rozpočet federácie a štátnych organizácií v pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktoré boli zriadené zákonom (ďalej len „organizácie v pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky“).

(2) Táto dohoda ďalej upravuje otázky súvisiace s postupom pri nástupe bývalých pracovníkov organizácií v pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky do pracovného pomeru v štátnych orgánoch Slovenskej republiky a Českej republiky a v rozpočtových a príspevkových organizáciách napojených na štátne rozpočty republík a v štátnych organizáciách v pôsobnosti Slovenskej republiky a Českej republiky (ďalej len „organizácie v pôsobnosti Slovenskej republiky alebo Českej republiky“).

Článok 2

(1) Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov zo štátnych orgánov a štátnych organizácií federácie sa vykoná do 31. decembra 1992 a týka sa pracovníkov, ktorí prejdú do organizácie na základe

a) zlúčenia, prípadne splynutia organizácií v pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky ako subjektov pracovnoprávnych vzťahov s organizáciami v pôsobnosti Slovenskej republiky alebo Českej republiky podľa ustanovenia § 249 ods. 1 Zákonníka práce alebo

b) rozdelenia príslušných organizácií v pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky ako subjektov pracovnoprávnych vzťahov podľa ustanovenia § 249 ods. 2 Zákonníka práce alebo

c) prevodu časti organizácie v pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky ako subjektu pracovnoprávnych vzťahov do príslušnej organizácie v pôsobnosti Slovenskej republiky alebo Českej republiky podľa ustanovení § 250 Zákonníka práce.

(2) Vláda Slovenskej republiky a vláda Českej republiky určia organizácie, na ktoré prejdú práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov podľa odseku 1.

(3) Vláda Slovenskej republiky a vláda Českej republiky a ďalšie príslušné orgány a organizácie v pôsobnosti Slovenskej republiky a Českej republiky uplatnia neodkladne konkrétnu požiadavku na prechod pracovníkov z organizácií v pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky do orgánov a organizácií v pôsobnosti Slovenskej republiky alebo Českej republiky na vecne príslušných orgánoch Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a informujú o tom príslušného člena vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

Článok 3

(1) V prípade, že nedôjde k prechodu práv a povinností podľa článku 2, organizácie v pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sú povinné uspokojiť nároky do 31. decembra 1992.

(2) Vláda Slovenskej republiky podľa § 251 Zákonníka práce určí organizáciu, ktorá je povinná uspokojiť nároky pracovníkov zrušenej organizácie, u ktorých nedošlo k prechodu práv a povinností podľa článku 2 alebo ak neboli vyporiadané podľa odseku 1, prípadne uplatňovať voči nim nároky tejto organizácie, ak pracovníci majú ku dňu zrušenia organizácie štátne občianstvo Slovenskej republiky.

(3) Vláda Českej republiky podľa § 251 Zákonníka práce určí organizáciu, ktorá je povinná uspokojiť nároky pracovníkov zrušenej organizácie, u ktorých nedošlo k prechodu práv a povinností podľa článku 2 alebo ak neboli vyporiadané podľa odseku 1, prípadne uplatňovať voči nim nároky tejto organizácie, ak pracovníci majú ku dňu zrušenia organizácie štátne občianstvo Českej republiky.

(4) Personálnu a súvisiacu agendu pracovníkov prevezme organizácia určená podľa článkov 2 a 3. Ak táto organizácia pre niektorých pracovníkov nie je určená, prevezme agendu vecne príslušný ústredný orgán štátnej správy, a ak to nie je možné, určí príslušný orgán alebo organizáciu vláda republiky.

Článok 4

(1) Vláda Slovenskej republiky a vláda Českej republiky sa zaväzujú zabezpečiť, aby do štátnych orgánov, rozpočtových alebo príspevkových organizácií v ich pôsobnosti neboli v roku 1993 prijímaní pracovníci, ktorým bolo vyplatené odstupné pri skončení pracovného pomeru v organizácii v pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Ostatným organizáciám postup podľa prvej vety vláda Slovenskej republiky a vláda Českej republiky odporučí, alebo ich o taký postup požiada.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak pracovník odstupné alebo jeho pomernú časť vráti štátnemu orgánu alebo organizácii, s ktorou uzavrel nový pracovný pomer. Vrátené finančné prostriedky sú príjmom štátneho rozpočtu príslušnej republiky.

Článok 5

Vláda Slovenskej republiky a vláda Českej republiky sa zaväzujú pri uplatňovaní tejto dohody postupovať v súčinnosti s príslušnými odborovými orgánmi.

Článok 6

(1) Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán.

(2) Táto dohoda je v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom a českom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Dané v Bratislave 22. februára 1993.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Vladimír Mečiar v. r.

Za vládu

Českej republiky:

Václav Klaus v. r.