Zákon č. 26/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o opatreniach na zabezpečenie prechodu česko-slovenskej meny na slovenskú menu a o zmene a doplnení devízového zákona

(v znení č. 202/1995 Z. z., 659/2007 Z. z.)

Čiastka 6/1993
Platnosť od 02.02.1993
Účinnosť od 01.01.2008

26

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 2. februára 1993

o opatreniach na zabezpečenie prechodu česko-slovenskej meny na slovenskú menu a o zmene a doplnení devízového zákona

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:Čl. III

Dňom prechodu česko-slovenskej meny na slovenskú menu sa zrušuje § 45 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


I. Gašparovič v. r.

V. Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska.

2) § 45 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb.

3) § 1 ods.1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách.

4) § 3 zákona č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov.

5) § 3 a nasl. zákona č. 123/1992 Zb. o pobyte cudzincov na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

6) Zákon č. 116/1985 Zb. o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike v znení neskorších predpisov.

7) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.

8) § 21 ods. 4 Obchodného zákonníka.

9) § 365 a nasl. Obchodného zákonníka.
§ 517 a nasl. Občianskeho zákonníka.

10) § 140 Trestného zákona.

11) Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 8/1988 Zb. o stiahnutí bankoviek po 10 Kčs vzoru 1960.Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej č. 412/1990 Zb. o stiahnutí bankoviek po 100 Kčs vzoru 1989.Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej č. 413/1990 Zb. o stiahnutí bankoviek po 50 Kčs vzoru 1964 a po 20 Kčs vzoru 1970 a o dodatočnej výmene bankoviek po 10 Kčs vzoru 1960.