Oznámenie č. 267/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o princípoch a spôsoboch plnenia Zmluvy o konvenčných ozbrojených silách v Európe a Záverečného aktu rokovania o početných stavoch osôb v konvenčných ozbrojených silách v Európe

Čiastka 66/1993
Platnosť od 17.11.1993
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe článku VII.

267

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 12. januára 1993 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o princípoch a spôsoboch plnenia Zmluvy o konvenčných ozbrojených silách v Európe a Záverečného aktu rokovania o početných stavoch osôb v konvenčných ozbrojených silách v Európe.

Dohoda nadobudla platnosť na základe článku VII.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o princípoch a spôsoboch plnenia Zmluvy o konvenčných ozbrojených silách v Európe a Záverečného aktu rokovania o početných stavoch osôb v konvenčných ozbrojených silách v Európe

Vláda Slovenskej republiky a vláda Českej republiky (ďalej len „zmluvné strany“) ako vlády nástupníckych štátov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vo vzťahu k Zmluve o konvenčných ozbrojených silách v Európe z 19. novembra 1990 (ďalej len „Zmluva“) a s ňou spojených dokumentov a vo vzťahu k Záverečnému aktu rokovania o početných stavoch osôb v konvenčných ozbrojených silách v Európe z 10. júla 1992 (ďalej len „Záverečný akt“),

potvrdzujúc svoj súhlas s cieľmi a úlohami rokovaní o bezpečnosti a spolupráci v Európe,

považujúc Zmluvu a Záverečný akt za jeden zo základných prvkov nového bezpečnostného systému v Európe,

usilujúc sa pokračovať v plnení všetkých záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy a s ňou spojených dokumentov a zo Záverečného aktu,

berúc do úvahy záujmy bezpečnosti oboch zmluvných strán,

sa dohodli takto:

Článok I

1. Každá zo zmluvných strán bude plne uplatňovať práva a plniť všetky záväzky vyplývajúce zo Zmluvy a s ňou spojených dokumentov a zo Záverečného aktu, počnúc 1. januárom 1993.

2. Zmluvné strany budú podľa potreby spolupracovať pri uplatňovaní svojich práv a plnení povinností vyplývajúcich zo Zmluvy a s ňou spojených dokumentov a zo Záverečného aktu.

Článok II

1. V rámci povinností vyplývajúcich zo Zmluvy a Záverečného aktu sa pre každú zo zmluvných strán príslušnými protokolmi ustanovuje

a) maximálna národná úroveň konvenčnej výzbroje a techniky obmedzovanej Zmluvou,

b) maximálna národná úroveň početných stavov osôb v konvenčných ozbrojených silách,

c) počet mostných tankov v aktívnych jednotkách,

d) znižovacia povinnosť konvenčnej výzbroje a techniky obmedzovanej Zmluvou,

e) počet konvenčnej výzbroje a techniky obmedzovanej Zmluvou, určenej na konverziu na nevojenské účely,

f) počet tankov, bojových obrnených vozidiel, delostrelectva a lietadiel čakajúcich alebo pripravovaných na export alebo reexport,

g) počet aktívnych a pasívnych kvót inšpekcií deklarovaných miest na prvé obdobie znižovania konvenčnej výzbroje a techniky obmedzovanej Zmluvou,

h) rozdelenie finančných nákladov spojených s činnosťou Spoločnej konzultatívnej skupiny.

2. Maximálne národné úrovne konvenčnej výzbroje a techniky zmluvných strán neprekročia v súčte úroveň stanovenú pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku v Dohode o maximálnych úrovniach konvenčnej výzbroje a techniky obmedzovanej Zmluvou medzi Bulharskou ľudovou republikou, Maďarskou republikou, Poľskou republikou, Rumunskom, Zväzom sovietskych socialistických republík a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou vo vzťahu k Zmluve o konvenčných ozbrojených silách v Európe, uzatvorenej 3. novembra 1990 v Budapešti.

3. Početné stavy osôb v konvenčných ozbrojených silách neprekročia v súčte početné stavy osôb v konvenčných ozbrojených silách deklarované Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou v Záverečnom akte.

4. Maximálne úrovne a počty uvedené v protokoloch tvoriacich súčasť tejto Dohody a zakotvené v bode 1 písm. c), d), e), f), g), h) tohto článku sa nebudú prekračovať.

5. Zmluvné strany potvrdzujú výkladové vyhlásenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky súvisiace s otázkou stálych označených skladov konvenčnej výzbroje a techniky obmedzovanej Zmluvou, ktoré bolo prednesené 3. novembra 1990 v Budapešti a 14. júna 1991 vo Viedni.

Článok III

1. Na základe spoločnej dohody a v súlade so znižovacou povinnosťou a iných ustanovení Zmluvy a s ňou spojených dokumentov si zmluvné strany navzájom odovzdajú konvenčnú výzbroj a techniku obmedzovanú Zmluvou.

2. Zmluvné strany sa zaväzujú rozdeliť znižovaciu povinnosť Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a pokračovať v znižovaní konvenčnej výzbroje a techniky obmedzovanej Zmluvou podľa odsúhlasených pravidiel a procedúr a podľa časových limitov stanovených v Zmluve a s ňou spojených dokumentoch.

3. S cieľom optimálne organizovať znižovací proces konvenčnej výzbroje a techniky obmedzovanej Zmluvou a s cieľom znížiť náklady na znižovanie sa zmluvné strany dohodli, že v prípade potreby budú spoločne využívať miesta znižovania konvenčnej výzbroje a techniky.

4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že najneskôr 1. januára 1994 začnú znižovať konvenčnú výzbroj, do tej doby notifikovanú na export, ktorá sa však z akýchkoľvek dôvodov nebude exportovať, a to podľa zásad a procedúr stanovených v Zmluve a s ňou spojených dokumentoch.

Článok IV

1. Zmluvné strany vyjadrujú ochotu spolupracovať v otázkach prípravy a výmeny informácií a notifikácií stanovených Zmluvou a s ňou spojených dokumentoch.

2. Zmluvné strany potvrdzujú, že informácia o konvenčnej výzbroji a technike obmedzovanej Zmluvou ozbrojených síl Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, poskytnutá k 15. decembru 1992, vrátane technických údajov a fotografií konvenčnej výzbroje a techniky obmedzovanej Zmluvou, zostáva v platnosti dovtedy, kým nová informácia poskytnutá Slovenskou republikou a Českou republikou nenadobudne platnosť.

Článok V

1. Zmluvné strany potvrdzujú, že v priebehu prvej fázy znižovania konvenčnej výzbroje a techniky obmedzovanej Zmluvou ich súhrnná pasívna kvóta inšpekcií deklarovaných miest nebude menšia ako pasívna kvóta inšpekcií deklarovaných miest Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky stanovená pre ňu podľa údajov o počte objektov kontroly notifikovaných v súlade s Protokolom o výmene informácie pri nadobudnutí platnosti Zmluvy 17. júla 1992.

2. Zmluvné strany potvrdzujú, že v priebehu prvej fázy znižovania konvenčnej výzbroje a techniky obmedzovanej Zmluvou ich súhrnná aktívna kvóta inšpekcií nebude väčšia ako kvóta aktívnych inšpekcií Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky notifikovaná v súlade s Protokolom o výmene informácie pri nadobudnutí platnosti Zmluvy 17. júla 1992.

3. Zmluvné strany budú podľa potreby spolupracovať pri vykonávaní inšpekčnej činnosti a pri vytváraní medzinárodných inšpekčných tímov na vykonávanie inšpekcií na území ostatných účastníckych štátov Zmluvy, ktoré nie sú zmluvnými stranami.

Článok VI

Neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody sú: Protokol o maximálnych úrovniach konvenčnej výzbroje a techniky obmedzovanej Zmluvou; Protokol o maximálnych národných úrovniach početných stavov osôb v konvenčných ozbrojených silách; Protokol o počte mostných tankov v aktívnych jednotkách; Protokol o znižovacej povinnosti konvenčnej výzbroje a techniky obmedzovanej Zmluvou; Protokol o konvenčnej výzbroji a technike obmedzovanej Zmluvou, určenej na konverziu na nevojenské účely; Protokol o konvenčnej výzbroji a technike obmedzovanej Zmluvou, určenej na export; Protokol o počte aktívnych a pasívnych inšpekcií deklarovaných miest v prvej fáze znižovania konvenčnej výzbroje a techniky obmedzovanej Zmluvou; Protokol o rozdelení finančných nákladov spojených s činnosťou Spoločnej konzultatívnej skupiny.

Článok VII

Dohoda nadobudne platnosť dňom jej podpisu. Doba jej platnosti a odstúpenie od nej sa bude riadiť príslušnými ustanoveniami článku XIX Zmluvy.

Táto Dohoda bude zaregistrovaná podľa článku 102 Organizačného poriadku Organizácie Spojených národov.

Dané v Prahe 12. januára 1993 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom a českom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Zmluvné strany sa dohodli, že vláda Českej republiky je poverená odovzdať kópie Dohody všetkým účastníckym štátom Zmluvy, depozitárovi Zmluvy vláde Holandského kráľovstva a depozitárovi Budapeštianskej dohody vláde Maďarskej republiky.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Vladimír Mečiar v. r.

Za vládu

Českej republiky:

Václav Klaus v. r.

PROTOKOL

o maximálnych úrovniach konvenčnej výzbroje a techniky obmedzovanej Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Českou republikou

Zmluvné strany ako nástupnícke štáty Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vo vzťahu k Zmluve o konvenčných ozbrojených silách v Európe (ďalej len „Zmluva“) a Dohode o maximálnych úrovniach konvenčnej výzbroje a techniky obmedzovanej Zmluvou medzi Bulharskou ľudovou republikou, Maďarskou republikou, Poľskou republikou, Rumunskom, Zväzom sovietskych socialistických republík a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou v súvislosti so Zmluvou (ďalej len „Budapeštianska dohoda“) potvrdzujú, že:

1. ich maximálne úrovne konvenčnej výzbroje a techniky obmedzovanej Zmluvou v súčte neprekročia maximálnu úroveň stanovenú pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku v Budapeštianskej dohode,

2. v súlade s ustanoveniami článku I Budapeštianskej dohody sa pre každú zmluvnú stranu stanovuje nasledovná maximálna úroveň konvenčnej výzbroje a techniky obmedzovanej Zmluvou:

Slovenská republika
Bojové tanky najviac 478 kusov
Bojové obrnené vozidlá najviac 683 kusov
- z toho bojové vozidlá pechoty a bojové vozidlá s ťažkou výzbrojou najviac 476 kusov
- z toho bojové vozidlá s ťažkou výzbrojou najviac 34 kusov
Delostrelecké systémy najviac 383 kusov
Bojové lietadlá najviac 115 kusov
Úderné vrtuľníky najviac 25 kusov
Česká republika
Bojové tanky najviac 957 kusov
Bojové obrnené vozidlá najviac 1 367 kusov
- z toho bojové vozidlá pechoty a bojové vozidlá s ťažkou výzbrojou najviac 954 kusov
- z toho bojové vozidlá s ťažkou výzbrojou najviac 69 kusov
Delostrelecké systémy najviac 767 kusov
Bojové lietadlá najviac 230 kusov
Úderné vrtuľníky najviac 50 kusov

3. V súlade s ustanoveniami Zmluvy a tohto Protokolu každá zmluvná strana bude mať právo zmeniť svoju maximálnu úroveň konvenčnej výzbroje a techniky obmedzovanej Zmluvou. Zmluvná strana, ktorá zamýšľa zvýšiť svoju maximálnu úroveň konvenčnej výzbroje a techniky obmedzovanej Zmluvou, bude mať právo ju zvýšiť výhradne so súhlasom druhej zmluvnej strany, a to takým spôsobom, aby príslušné ustanovenia Zmluvy neboli porušené.

V prípade, že zmluvná strana oznámi zámer zvýšiť svoju maximálnu úroveň konvenčnej výzbroje a techniky obmedzovanej Zmluvou, druhá zmluvná strana bude najneskôr do 14 dní po prijatí takejto notifikácie informovať druhú zmluvnú stranu o svojom stanovisku. V prípade, že sa nedosiahne konsenzus, zmluvná strana zamýšľajúca zvýšiť svoju maximálnu úroveň konvenčnej výzbroje a techniky obmedzovanej Zmluvou bude postupovať v súlade s príslušnými procedúrami a ustanoveniami Zmluvy.

Jednostranné zníženie počtu konvenčnej výzbroje a techniky obmedzovanej Zmluvou nedáva druhej zmluvnej strane právo zvýšiť svoju maximálnu úroveň konvenčnej výzbroje a techniky obmedzovanej Zmluvou.

4. Využívanie maximálnej úrovne konvenčnej výzbroje a techniky obmedzovanej Zmluvou je suverénnym právom každej zmluvnej strany.

PROTOKOL

o maximálnych národných úrovniach početných stavov osôb v konvenčných ozbrojených silách

Zmluvné strany ako nástupnícke štáty Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vo vzťahu k Záverečnému aktu rokovania o početných stavoch osôb v konvenčných ozbrojených silách v Európe potvrdzujú, že ich maximálne národné úrovne počtu osôb v konvenčných ozbrojených silách v súčte neprekročia maximálne národné úrovne počtu osôb v konvenčných ozbrojených silách deklarované Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou 10. júla 1992.

1. V súlade s paragrafom 1 článku II Záverečného aktu podpísaného 10. júla 1992 v Helsinkách zmluvné strany deklarujú nasledovné maximálne úrovne početných stavov osôb v konvenčných ozbrojených silách:

Slovenská republika

najviac 46 667 osôb

Česká republika

najviac 93 333 osôb

2. V súlade s ustanoveniami tejto Dohody a tohto Protokolu každá zmluvná strana bude mať právo zmeniť svoju maximálnu národnú úroveň počtu osôb v konvenčných ozbrojených silách. Zmluvná strana, ktorá zamýšľa zvýšiť svoju maximálnu národnú úroveň počtu osôb v konvenčných ozbrojených silách, bude mať právo ju zvýšiť len so súhlasom druhej zmluvnej strany, a to takým spôsobom, aby nedošlo k porušeniu zodpovedajúcich ustanovení Záverečného aktu.

V prípade, že zmluvná strana oznámi zámer zvýšiť svoju maximálnu národnú úroveň počtu osôb v konvenčných ozbrojených silách, druhá zmluvná strana bude najneskôr do 14 dní po prijatí takej notifikácie informovať druhú zmluvnú stranu o svojom stanovisku. V prípade, že sa nedosiahne konsenzus, zmluvná strana zamýšľajúca zvýšiť svoju maximálnu národnú úroveň počtu osôb v konvenčných ozbrojených silách bude postupovať v súlade s príslušnými procedúrami a ustanoveniami Záverečného aktu.

Jednostranné zníženie maximálnej národnej úrovne počtu osôb v konvenčných ozbrojených silách nedáva druhej zmluvnej strane právo zvýšiť svoju maximálnu národnú úroveň počtu osôb vo svojich konvenčných ozbrojených silách.

3. Využívanie deklarovanej maximálnej národnej úrovne počtu osôb v konvenčných ozbrojených silách je suverénnym právom každej zmluvnej strany.

PROTOKOL

o počte mostných tankov v aktívnych jednotkách

Zmluvné strany ako nástupnícke štáty Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vo vzťahu k Zmluve potvrdzujú, že ich maximálny počet mostných tankov v aktívnych jednotkách neprekročí v súčte maximálny počet mostných tankov stanovený pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku.

1. V súlade s Budapeštianskou dohodou z 3. novembra 1990 Česká a Slovenská Federatívna Republika mohla mať v aktívnych jednotkách najviac 50 mostných tankov. Zmluvné strany sa dohodli rozdeliť ich počet takto:

Slovenská republika

najviac 17 kusov

Česká republika

najviac 33 kusov

2. Uvedený počet mostných tankov v aktívnych jednotkách môže ktorákoľvek zmluvná strana zvýšiť len na základe vzájomnej dohody s tým, že druhá zmluvná strana zníži svoju úroveň mostných tankov v aktívnych jednotkách.

PROTOKOL

o znižovacej povinnosti konvenčnej výzbroje a techniky obmedzovanej Zmluvou

Zmluvné strany ako nástupnícke štáty Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vo vzťahu k Zmluve potvrdzujú, že ich znižovacia povinnosť v súčte nebude menšia ako znižovacia povinnosť Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

1. V súlade s článkom 6 časti VIII Zmluvy Česká a Slovenská Federatívna Republika notifikovala 17. júla 1992 svoju znižovaciu povinnosť v kategóriách konvenčnej výzbroje a techniky obmedzovanej Zmluvou. Zmluvné strany sa dohodli na rozdelení znižovacej povinnosti takto:

Slovenská republika
Bojové tanky najmenej 423 kusov
Bojové obrnené vozidlá najmenej 574 kusov
- z toho bojové vozidlá pechoty a bojové vozidlá s ťažkou výzbrojou 0 kusov
- z toho bojové vozidlá s ťažkou výzbrojou 0 kusov
Delostrelecké systémy najmenej 485 kusov
Bojové lietadlá najmenej 2 kusy
Úderné vrtuľníky 0 kusov
Česká republika
Bojové tanky najmenej 846 kusov
Bojové obrnené vozidlá najmenej 1 149 kusov
- z toho bojové vozidlá pechoty a bojové vozidlá s ťažkou výzbrojou 0 kusov
- z toho bojové vozidlá s ťažkou výzbrojou 0 kusov
Delostrelecké systémy najmenej 969 kusov
Bojové lietadlá najmenej 5 kusov
Úderné vrtuľníky 0 kusov

2. Zmluvná strana zamýšľajúca zmeniť svoju znižovaciu povinnosť bude mať právo vykonať túto zmenu spôsobom, ktorý bude v súlade so všetkými ustanoveniami Zmluvy.

Jednostranné zvýšenie znižovacej povinnosti v ktorejkoľvek kategórii konvenčnej výzbroje a techniky obmedzovanej Zmluvou nedáva druhej zmluvnej strane právo znížiť svoju znižovaciu povinnosť v ktorejkoľvek kategórii konvenčnej výzbroje a techniky obmedzovanej Zmluvou.

3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú dôsledne dodržiavať stanovené procedúry znižovania konvenčnej výzbroje a techniky obmedzovanej Zmluvou vrátane ustanovení článku 4 A, B, C, D časti VIII Zmluvy týkajúcich sa fáz znižovania.

PROTOKOL

o konvenčnej výzbroji a technike obmedzovanej Zmluvou, určenej na konverziu na nevojenské účely

Zmluvné strany ako nástupnícke štáty Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vo vzťahu k Zmluve potvrdzujú, že počet ich konvenčnej výzbroje a techniky obmedzovaný Zmluvou, určený na konverziu na nevojenské účely neprekročí v súčte počet konvenčnej výzbroje a techniky obmedzovaný Zmluvou, určený na konverziu na nevojenské účely notifikovaný Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou.

1. V súlade s článkom 9 časti VIII Zmluvy Česká a Slovenská Federatívna Republika notifikovala 17. júla 1992 počet konvenčnej výzbroje a techniky obmedzovanej Zmluvou, určený na konverziu na nevojenské účely. Zmluvné strany sa dohodli rozdeliť počet konvenčnej výzbroje a techniky obmedzovaný Zmluvou, určený na konverziu na nevojenské účely takto:

Slovenská republika
Bojové tanky &nbsp najviac 50 kusov
Bojové obrnené vozidlá &nbsp najviac 33 kusov
Česká republika
Bojové tanky &nbsp najviac 100 kusov
Bojové obrnené vozidlá &nbsp najviac 67 kusov

PROTOKOL

o konvenčnej výzbroji a technike obmedzovanej Zmluvou, určenej na export

Zmluvné strany ako nástupnícke štáty Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vo vzťahu k Zmluve potvrdzujú, že v súčte nebudú exportovať viac výzbroje a techniky obmedzovanej Zmluvou, ako bolo notifikované Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou.

1. V súlade s paragrafom A(4) článku I časti IV Protokolu o notifikácii a výmene informácií k Zmluve Česká a Slovenská Federatívna Republika notifikovala 17. júla 1992 počet konvenčnej výzbroje a techniky obmedzovaný Zmluvou, určený na export.

Zmluvné strany sa dohodli rozdeliť počet konvenčnej výzbroje a techniky obmedzovaný Zmluvou a určený na export takto:

Slovenská republika
Bojové tanky najviac 168 kusov
Bojové obrnené vozidlá najviac 237 kusov
Delostrelecké systémy najviac 259 kusov
Bojové lietadlá najviac 29 kusov
Česká republika
Bojové tanky najviac 332 kusov
Bojové obrnené vozidlá najviac 473 kusov
Delostrelecké systémy najviac 519 kusov
Bojové lietadlá najviac 59 kusov

2. Jednostranné zníženie počtu konvenčnej výzbroje a techniky obmedzovaného Zmluvou, určeného na export nedáva druhej zmluvnej strane právo zvýšiť počet konvenčnej výzbroje a techniky obmedzovaný Zmluvou, určený na export.

3. Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade, že export konvenčnej výzbroje a techniky obmedzovanej Zmluvou, určenej na export sa nebude z akýchkoľvek dôvodov realizovať do konca roka 1993, začnú bezpodmienečne znižovať túto výzbroj v súlade s ustanoveniami a procedúrami Zmluvy a s ňou spojenými dokumentmi.

4. Zmluvné strany sa tiež zaväzujú, že v prípade, keď export konvenčnej výzbroje a techniky obmedzovanej Zmluvou, určenej na export sa nebude realizovať do konca roku 1993, prevedú túto výzbroj a techniku obmedzovanú Zmluvou, určenú na export 1. januárom 1994 do svojich znižovacích povinností. Túto zmenu budú notifikovať vo výmene informácie o konvenčných ozbrojených silách 15. decembra 1993.

PROTOKOL

o počte aktívnych a pasívnych inšpekcií deklarovaných miest v prvej fáze znižovania konvenčnej výzbroje a techniky obmedzovanej Zmluvou

Zmluvné strany ako nástupnícke štáty Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vo vzťahu k Zmluve potvrdzujú, že ich počet aktívnych a pasívnych inšpekcií deklarovaných miest v prvej fáze znižovania nebude v súčte nižší ako počet aktívnych a pasívnych inšpekcií deklarovaných miest ustanovený pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku na základe počtu objektov kontroly notifikovaných vo výmene informácie 17. júla 1992.

V splade s časťou II Zmluvy, článkom 24/B Protokolu o inšpekciách Česká a Slovenská Federatívna Republika natifikovala 17. júla 1992 svoju kvótu aktívnych inšpekcií na prvú fázu znižovania konvenčnej výzbroje a technicky obmedzenej Zmluvou. Zmluvné strany potvrdzujú, že ich kvóty aktívnych inšpekcií v súčte neprekročia kvótu aktívnych inšpekcií notifikovanou Českou a Slovenskej Federatívnou Republikou.

1. Zmluvné strany sa dohodli rozdeliť kvóty aktívnych a pasívnych inšpekcií deklarovaných miest na prvú fázu znižovania konvenčnej výzbroje a techniky obmedzovanej Zmluvou takto:

Slovenská republika
Kvóta pasívnych inšpekcií deklarovaných miest 3
Kvóta aktívnych inšpekcií deklarovaných miest 3
Česká republika
Kvóta pasívnych inšpekcií deklarovaných miest 8
Kvóta aktívnych inšpekcií deklarovaných miest 8

2. V súlade s časťou II Zmluvy, článkom 24 Protokolu o inšpekciách sa zmluvné strany dohodli rozdeliť kvóty aktívnych inšpekcií vykonávaných vnútri vlastnej skupiny štátov v prvej fáze znižovania konvenčnej výzbroje a techniky obmedzovanej Zmluvou takto:

Slovenská republika:

2 aktívne inšpekcie

Česká republika

3 aktívne inšpekcie

3. Zmluvné strany budú podľa potreby spolupracovať pri zabezpečovaní inšpekčného režimu. Podľa potreby budú tiež spolupracovať pri vytváraní medzinárodných inšpekčných tímov na vykonávanie inšpekcií na území ostatných účastníckych štátov.

4. Jednostranné zníženie alebo nevyužitie kvóty aktívnych inšpekcií jednou zo zmluvných strán nedáva druhej zmluvnej strane právo zvýšiť pre ňu ustanovený počet aktívnych inšpekcií.

PROTOKOL

o rozdelení finančných nákladov spojených s činnosťou Spoločnej konzultatívnej skupiny

Zmluvné strany ako nástupnícke štáty Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vo vzťahu k Zmluve potvrdzujú, že preberajú záväzky týkajúce sa rozdelenia finančných nákladov spojených s činnosťou Spoločnej konzultatívnej skupiny. Zmluvné strany budú odo dňa podpísania Dohody vystupovať ako samostatní účastníci Zmluvy.

1. V súlade so Zmluvou a článkom 11 Protokolu o Spoločnej konzultatívnej skupine Česká a Slovenská Federatívna Republika súhlasila s prijatím 2,34 % podielu nákladov Spoločnej konzultatívnej skupiny. Zmluvné strany sa dohodli rozdeliť tento podiel Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky takto:

Slovenská republika 0,78 %

Česká republika 1,56 %

2. Zmluvné strany súhlasia, že v prípade prijatia nového rozdelenia nákladov spojených s činnosťou Spoločnej konzultatívnej skupiny bude každá zmluvná strana vystupovať ako samostatný a suverénny účastnícky štát.