Vyhláška č. 305/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o spôsobe a rozsahu financovania geologických prác a zabezpečenia alebo likvidácie starých banských diel a ich následkov zo štátneho rozpočtu

Čiastka 75/1993
Platnosť od 29.12.1993
Účinnosť od 01.01.1994 do14.12.2014
Zrušený 337/2014 Z. z.

305

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

zo 17. decembra 1993

o spôsobe a rozsahu financovania geologických prác a zabezpečenia alebo likvidácie starých banských diel a ich následkov zo štátneho rozpočtu

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 95/1990 Zb. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1990 a o zmenách zákona Slovenskej národnej rady č. 169/1982 Zb. o rozpočtovom určení výnosu a správe odvodov, dôchodkovej dane a príspevkov na sociálne zabezpečenie ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška upravuje financovanie geologických prác1) a zabezpečenia alebo likvidácie starých banských diel2) a ich následkov z prostriedkov štátneho rozpočtu.

§ 2

Geologické práce a zabezpečenie alebo likvidácia starých banských diel a ich následkov sa v súlade s geologickými úlohami a koncepciami, dlhodobými výhľadmi a plánmi systematického geologického výskumu a prieskumu územia Slovenskej republiky3) financujú v rozsahu podľa § 3 tejto vyhlášky z prostriedkov štátneho rozpočtu prostredníctvom kapitoly Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), a to do výšky určenej zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rok.

§ 3

(1) Z prostriedkov štátneho rozpočtu sa môže financovať

a) regionálna geológia,4)

b) vyhľadávací ložiskový prieskum5) vyhradených nerastov,6)

c) zisťovanie a overovanie geologických podmienok na zriaďovanie, prevádzku a likvidáciu zariadení na uskladňovanie plynov, kvapalín a odpadov v prírodných horninových štruktúrach a podzemných priestoroch a na využívanie tepelnej energie zemskej kôry,

d) vyhľadávací hydrogeologický prieskum,7)

e) orientačný inžinierskogeologický prieskum,8)

f) orientačný prieskum geologických faktorov životného prostredia,9)

g) činnosť spojená s vedením registra starých banských diel,

h) zabezpečenie alebo likvidácia starých banských diel a ich následkov.

(2) Z prostriedkov štátneho rozpočtu sa môže financovať aj projektovanie geologických prác uvedených v odseku 1 vrátane ich vyhodnocovania.

§ 4

(1) Geologické práce financované z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa § 3 tejto vyhlášky vykonáva právnická alebo fyzická osoba (ďalej len „organizácia“), ktorá bola vybratá na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže.10)

(2) Ministerstvo s organizáciou vybratou podľa odseku 1 uzatvorí podľa osobitných predpisov11) zmluvu na vykonávanie geologických prác.

(3) Rozpočet projektu geologických prác12) je podkladom na určenie ceny geologických prác, ktorá sa určí podľa osobitného predpisu.13)

§ 5

Organizácia, ktorá získa vyhradené nerasty pri vyhľadávacom ložiskovom prieskume vyhradených nerastov financovanom zo štátneho rozpočtu, zabezpečí ich predaj za cenu podľa osobitného predpisu.13) Takto získané prostriedky po odrátaní nákladov spojených s predajom nerastov a po odrátaní 10 % rozdielu ceny bez dane z pridanej hodnoty a nákladov spojených s predajom nerastov odvedie organizácia do štátneho rozpočtu prostredníctvom kapitoly ministerstva; štátne rozpočtové organizácie príjmy z predaja odvedú do štátneho rozpočtu.

§ 6

(1) Ak sa začali a neukončili pred dňom účinnosti tejto vyhlášky geologické práce etapy predbežného ložiskového prieskumu financované zo štátneho rozpočtu, financujú sa zo štátneho rozpočtu najdlhšie do 31. decembra 1994 za podmienok uvedených v odseku 2.

(2) Organizácia, s ktorou má ministerstvo uzatvorenú zmluvu o prevzatí a úhrade geologických prác etapy predbežného ložiskového prieskumu, alebo jej právny nástupca môže požiadať ministerstvo do troch mesiacov od účinnosti tejto vyhlášky o uzavretie zmluvy, ktorou potvrdí záväzky z doterajšieho zmluvného vzťahu o prevzatí geologických prác etapy predbežného ložiskového prieskumu a ich úhrade; inak ministerstvo zabezpečí likvidáciu geologických prác.

(3) Geologické práce etapy vyhľadávacieho ložiskového prieskumu na nevyhradené nerasty, ktoré sa začali a neukončili dňom účinnosti tejto vyhlášky, prestávajú sa financovať z prostriedkov štátneho rozpočtu.

(4) Z prostriedkov štátneho rozpočtu sa dofinancujú len práce spojené s likvidáciou geologických prác uvedených v odseku 3 a ich vyhodnocovaním.

§ 7

Pri financovaní geologických prác zo štátneho rozpočtu platia ustanovenia osobitného predpisu,14) ak táto vyhláška neustanovuje inak.

§ 8

Výnimku z ustanovení § 3 ods. 1 a § 6 ods. 1 tejto vyhlášky môže udeliť Ministerstvo financií Slovenskej republiky na návrh ministerstva.


§ 9

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií, Štátnej plánovacej komisie a Ústredného geologického úradu č. 9/1967 Zb. projektovaní a financovaní geologických prác v znení vyhlášky Slovenského geologického úradu č. 127/1989 Zb. o projektovaní, vykonávaní a vyhodnocovaní geologických prác, o udeľovaní povolenia a o odbornej spôsobilosti na ich výkon.

§ 10

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1994.


Július Tóth v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 ods. 1. zákona Slovenskej národnej rady č. 52/1988 Zb. o geologických prácach a o Slovenskom geologickom úrade v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 497/1991 Zb.

2) § 35 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb.

3) § 18 ods. 1 písm. a) až c) zákona SNR č. 52/1988 Zb. v znení zákona SNR č. 497/1991 Zb.

4) § 3 ods. 3 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 217/1993 Z. z. o projektovaní, vykonávaní a vyhodnocovaní geologických prác.

5) § 5 ods. 2 vyhlášky č. 217/1993 Z. z.

6) § 3 ods. 1 zákona č. 44/1988 Zb.

7) § 6 ods. 2 vyhlášky č. 217/1993 Z. z.

8) § 7 ods. 2 vyhlášky č. 217/1993 Z. z.

9) § 8 ods. 2 vyhlášky č. 217/1993 Z. z.

10) § 281 a nasl. Obchodného zákonníka.

11) Napr. § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka.

12) § 6 ods. 1 zákona SNR č. 52/1988 Zb. v znení zákona SNR č. 497/1991 Zb.

13) § 2 zákona č. 526/1990 Zb. o cenách.

14) Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 638/1992 Zb. o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácii.