Oznámenie č. 288/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje postup účtovania pri prevode vlastníctva bytov z vlastníctva štátu na nájomcu

Čiastka 70/1993
Platnosť od 30.11.1993
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

288

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve

opatrenie z 15. novembra 1993 č. 65/261/1993, ktorým sa ustanovuje postup pri prevode vlastníctva bytov z vlastníctva štátu na nájomcu.

Opatrením sa ustanovuje postup účtovania pri prevode vlastníctva bytov z vlastníctva štátu na nájomcu v prípadoch, keď sa cena bytu pri prevode určuje podľa § 18 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Podľa tohto opatrenia postupujú štátne podniky, štátne rozpočtové a príspevkové organizácie a obchodné spoločnosti so 100 % majetkovou účasťou štátu, ktoré majú právo hospodárenia s bytmi.

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 12/1993 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.