Zákon č. 177/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon

Čiastka 48/1993
Platnosť od 12.08.1993 do31.12.2005
Účinnosť od 12.08.1993 do31.12.2005
Zrušený 300/2005 Z. z.

OBSAH

177

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

zo 6. júla 1993,

ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení zákona č. 120/1962 Zb., zákona č. 53/1963 Zb., zákona č. 56/1965 Zb., zákona č. 81/1966 Zb., zákona č. 148/1969 Zb., zákona č. 45/1973 Zb., zákona č. 43/1980 Zb., zákona č. 159/1989 Zb., zákona č. 47/1990 Zb., zákona č. 175/1990 Zb., zákona č. 457/1990 Zb., zákona č. 545/1990 Zb., zákona č. 490/1991 Zb., zákona č. 557/1991 Zb., zákona č. 60/1992 Zb. a nálezu Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky zo 6. septembra 1992 uverejneného v čiastke 93 z roku 1992 Zbierky zákonov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa slová „Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky“ nahrádzajú slovami „Slovenskej republiky“.

2. V § 17 ods. 1 sa slová „Podľa česko-slovenského zákona“ nahrádzajú slovami „Podľa slovenského zákona“.

3. V § 17 ods. 3 znie:

(3) Podľa slovenského zákona sa posudzuje aj trestnosť činu, ktorý bol spáchaný na palube slovenskej lode alebo slovenského lietadla mimo územia republiky. Miesto spáchania takého činu sa posudzuje obdobne podľa odseku 2.“.

4. V § 18 sa slová „česko-slovenského zákona“ nahrádzajú slovami „slovenského zákona“ a slová „česko-slovenský občan“ sa nahrádzajú slovami „občan Slovenskej republiky“.

5. V § 19 sa slová „česko-slovenského zákona“ nahrádzajú slovami „slovenského zákona“.

6. V § 20 ods. 1 sa slová „česko-slovenského zákona“ nahrádzajú slovami „slovenského zákona“.

7. V § 20a ods. 1 sa slová „česko-slovenského zákona“ nahrádzajú slovami „slovenského zákona“ a slová „Česká a Slovenská Federatívna Republika“ sa nahrádzajú slovami „Slovenská republika“.

8. V § 20a ods. 2 sa slová „Česká a Slovenská Federatívna Republika“ nahrádzajú slovami „Slovenská republika“.

9. V § 21 ods. 1 sa slová „Česko-slovenský občan“ nahrádzajú slovami „Občan Slovenskej republiky“.

10. V § 21 ods. 2 sa slová „Česká a Slovenská Federatívna Republika“ nahrádzajú slovami „Slovenská republika“.

11. V § 22 ods. 1 sa slová „česko-slovenským súdom“ nahrádzajú slovami „slovenským súdom“.

12. V § 39 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá táto veta: „Trest odňatia slobody neprevyšujúci jeden rok uložený vojakovi v základnej službe sa môže vykonať aj vo vojenskom nápravnom útvare.“.

13. § 39 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Ak bol trest odňatia slobody uložený vojakovi vykonaný vo vojenskom nápravnom útvare, hľadí sa na páchateľa, akoby nebol odsúdený.“.

14. § 39a sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Ak súd odsudzuje vojaka základnej vojenskej služby na trest odňatia slobody neprevyšujúci jeden rok, môže rozhodnúť, že sa trest vykoná vo vojenskom nápravnom útvare, ak sa domnieva, že tento spôsob výkonu trestu na jeho nápravu postačí.“.

15. V § 46 ods. 2 sa za slovo „česko-slovenské“ vkladajú slová „a slovenské“.

16. V § 53 ods. 1 sa slovo „Kčs“ nahrádza slovom „Sk“.

17. V § 57 sa slová „česko-slovenským občanom“ nahrádzajú slovami „občanom Slovenskej republiky“.

18. V § 62 ods. 1 sa za slová „vojnovej zrady (§ 114)“ vkladajú slová „skrátenie dane (§ 148 ods. 5)“.

19. V § 86 sa za slovo „výchovu“ vkladajú slová „aj na návrh prokurátora“.

20. V § 89 ods. 9 sa za slovo „zboru“ vkladajú slová „člen lesnej, vodnej alebo poľovníckej stráže“.

21. V § 91 sa slová „Česko-slovenský občan“ nahrádzajú slovami „Občan Slovenskej republiky“.

22. § 102 znie:

㤠102

Kto verejne hanobí republiku, Národnú radu Slovenskej republiky, vládu alebo Ústavný súd Slovenskej republiky, potresce sa odňatím slobody až na dva roky.“.

23. V § 114 sa slová „Česko-slovenský občan“ nahrádzajú slovami „Občan Slovenskej republiky“.

24. V § 115 ods. 1 sa slová „Česko-slovenský občan“ nahrádzajú slovami „Občan Slovenskej republiky“.

25. § 118 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce, ak získa činom uvedeným v odseku 1 prospech veľkého rozsahu.“.

26. V § 128b sa slová „až na dva roky“ nahrádzajú slovami „na šesť mesiacov až tri roky alebo peňažným trestom“.

27. V § 128c sa slová „pri verejnej dražbe“ nahrádzajú slovami „v súvislosti s verejnou dražbou“.

28. V § 128c sa slová „až na dva roky“ nahrádzajú slovami „na šesť mesiacov až tri roky“.

29. § 140 včítane nadpisu a jeho odsek 1 znejú:

㤠140

Falšovanie a pozmeňovanie peňazí a cenných papierov

(1) Kto falšuje alebo pozmení peniaze alebo cenné papiere v úmysle dať ich ako pravé alebo platné alebo ako peniaze alebo cenné papiere vyššej hodnoty, alebo kto falšované alebo pozmenené peniaze alebo cenné papiere dá ako pravé, potresce sa odňatím slobody na päť až desať rokov.“.

30. § 141 včítane nadpisu znie:

㤠141

Uvádzanie falšovaných a pozmenených peňazí a cenných papierov

(1) Kto falšované alebo pozmenené peniaze, ktorými mu bolo platené ako pravými, dá ako pravé, potresce sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Rovnako sa potresce ten, kto použije falšované alebo pozmenené cenné papiere ako pravé.“.

31. V § 142 ods. 1 znie:

(1) Kto vyrobí, sebe alebo inému zadováži alebo prechováva nástroj alebo iný predmet spôsobilý na falšovanie alebo pozmeňovanie peňazí, cenných papierov, verejných listín, úradných pečatí a úradných uzáverov, potresce sa odňatím slobody až na dva roky.“.

32. § 143 včítane nadpisu znie:

㤠143

Spoločné ustanovenie

Ochrana podľa § 140 až 142 sa poskytuje aj cudzozemským peniazom, cenným papierom, verejným listinám, úradným pečatiam a úradným uzáverom, ako aj tuzemským a cudzozemským cenným papierom hromadne vydaným, ktoré znejú na majiteľa alebo sú rubopisom prevoditeľné, a šekom.“.

33. § 148 včítane nadpisu znie:

„Skrátenie dane

§ 148

(1) Kto v nie malom rozsahu skráti daň, potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom.

(2) Kto vo väčšom rozsahu skráti daň, potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky alebo peňažným trestom.

(3) Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce,

a) ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 najmenej s dvoma osobami,

b) ak poruší na uľahčenie takého činu úradnú uzáveru.

(4) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potresce, ak činom uvedeným v odseku 1 skráti daň v značnom rozsahu.

(5) Odňatím slobody na päť až dvanásť rokov sa páchateľ potresce, ak činom uvedeným v odseku 1 skráti daň vo veľkom rozsahu.“.

34. Za § 148 sa vkladajú nové § 148a a 148b, ktoré znejú:

㤠148a

(1) Kto z nedbanlivosti vo väčšom rozsahu skráti daň, potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce, ak činom uvedeným v odseku 1 skráti daň vo veľkom rozsahu.

§ 148b

Skrátenie poplatkov a im podobných dávok

Kto, čo aj z nedbanlivosti, skráti v nie malom rozsahu poplatok alebo inú podobnú dávku, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo peňažným trestom.“.

35. Nadpis štvrtého oddielu druhej hlavy druhej časti znie:

„Trestné činy proti predpisom o hospodárskej súťaži, ochranných známkach, chránených vzoroch a vynálezoch a proti autorskému právu“.

36. § 149 včítane nadpisu znie:

㤠149

Zneužitie účasti na hospodárskej súťaži

(1) Kto zneužije účasť na hospodárskej súťaži tým, že

a) nekalou súťažou v hospodárskom styku alebo v rozpore so zvyklosťami súťaže poškodí dobrú povesť alebo ohrozí chod alebo rozvoj podniku súťažiteľa, alebo

b) v rozpore so zákonom o ochrane hospodárskej súťaže uzatvorí alebo sa podieľa na uzatvorení dohody, ktorá je zakázaná, alebo

c) konaním, ktoré je v rozpore s týmto zákonom, spôsobí inému súťažiteľovi značnú škodu, ohrozí chod alebo rozvoj jeho podniku, potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom alebo prepadnutím veci.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov alebo peňažným trestom sa páchateľ potresce, ak činom uvedeným v odseku 1

a) spôsobí inému škodu veľkého rozsahu, alebo

b) spácha taký čin ako člen organizovanej skupiny.“.

37. V § 155 ods. 1 sa vypúšťajú slová „až na tri roky“ a nahrádzajú sa slovami „na jeden rok až päť rokov“.

38. V § 155 ods. 2 sa vypúšťajú slová „jeden rok až päť rokov“ a nahrádzajú sa slovami „dva roky až osem rokov“.

39. V § 167 ods. 1 sa za slová „podľa § 180c ods. 2,“ vkladajú slová „nedovolená výroba a držanie jadrových materiálov (§ 187a ods. 2 a 3), šírenie poplašnej správy (§ 199 ods. 3),“.

40. V § 168 ods. 1 sa za slová „podľa § 180c ods. 2,“ vkladajú slová „nedovolená výroba a držanie jadrových materiálov (§ 187a ods. 2 a 3), šírenie poplašnej správy (§ 199 ods. 3),“.

41. V § 171a ods. 1 sa za slovo „priechodu“ vkladajú slová „alebo kto inému inak pomáha pri prekročení štátnej hranice mimo vyznačeného hraničného priechodu“.

42. V § 176 ods. 1 včítane nadpisu znie:

㤠176

Falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate a úradnej uzávery

(1) Kto falšuje verejnú listinu, úradnú pečať alebo úradnú uzáveru alebo podstatne zmení jej obsah v úmysle, aby sa použili ako pravé, alebo kto použije takúto listinu, úradnú pečať alebo úradnú uzáveru ako pravé, potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom.“.

43. Za § 181b sa vkladajú nové § 181c a 181d, ktoré včítane nadpisov znejú:

㤠181c

Ochrana živočíchov a rastlín

(1) Kto v rozpore s predpismi na ochranu prírody

a) získa pre seba alebo iného chránený druh živočícha alebo rastliny alebo ich vývinové štádiá,

b) poškodí alebo usmrtí chránený druh živočícha alebo jeho vývinové štádium,

c) poškodí alebo zničí chránený druh rastliny alebo jej vývinové štádium,

d) bez povolenia prechováva, transportuje alebo obchoduje s chránenými druhmi živočíchov a rastlín alebo s ich vývinovými štádiami,

e) zámerne odníma alebo inak používa identifikačné označenia chránených živočíchov v rozpore s určenými podmienkami výnimky na chov,

f) poškodí stromy rastúce mimo lesa alebo ich vyrúbe bez povolenia, a spôsobí tým škodu nie nepatrnú alebo ohrozí chránený živočíšny alebo rastlinný druh, potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom alebo prepadnutím veci.

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky alebo peňažným trestom alebo prepadnutím veci sa páchateľ potresce, ak činom uvedeným v odseku 1

a) spôsobí väčšiu škodu, alebo

b) vo väčšom rozsahu ohrozí chránený živočíšny alebo rastlinný druh alebo ich vývinové štádiá.

(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov alebo peňažným trestom sa páchateľ potresce, ak činom uvedeným v odseku 1

a) spôsobí značnú škodu, alebo

b) spácha taký čin ako člen organizovanej skupiny.

(4) Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 škodu veľkého rozsahu.

§ 181d

Pytliactvo

(1) Kto neoprávnene zasiahne do výkonu práva poľovníctva, do výkonu rybárskeho práva alebo kto loví zver a ryby v dobe hájenia alebo zakázaným spôsobom a spôsobí tak škodu nie nepatrnú, potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom alebo prepadnutím veci.

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 väčšiu škodu.

(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce,

a) ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen organizovanej skupiny,

b) ak takým činom spôsobí značnú škodu.

(4) Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 škodu veľkého rozsahu.“.

44. § 187 včítane nadpisu znie:

㤠187

Nedovolená výroba a držanie omamných a psychotropných látok a jedov

(1) Kto bez povolenia vyrobí, dovezie, vyvezie, prevezie, inému zadováži alebo pre iného prechováva omamnú alebo psychotropnú látku alebo jed, potresce sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov alebo peňažným trestom.

(2) Odňatím slobody na dva roky až desať rokov sa páchateľ potresce,

a) ak získa činom uvedeným v odseku 1 značný prospech,

b) ak spácha taký čin voči osobe mladšej ako osemnásť rokov,

c) ak spôsobí takým činom ťažkú ujmu na zdraví.

(3) Odňatím slobody na osem až pätnásť rokov sa páchateľ potresce,

a) ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 ťažkú ujmu na zdraví viacerých osôb alebo smrť,

b) ak spácha taký čin ako člen organizovanej skupiny alebo v spojení s organizovanou skupinou pôsobiacou vo viacerých štátoch, alebo

c) ak získa takým činom prospech veľkého rozsahu.“.

45. Za § 187 sa vkladá nový § 187a, ktorý včítane nadpisu znie:

㤠187a

Nedovolená výroba a držanie jadrových materiálov

(1) Kto bez povolenia vyrobí, dovezie, vyvezie, prevezie, prechováva alebo inému zadováži jadrový alebo iný obdobný rádioaktívny materiál, potresce sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov alebo peňažným trestom.

(2) Odňatím slobody na dva roky až desať rokov sa páchateľ potresce,

a) ak spôsobí takým činom ťažkú ujmu na zdraví,

b) ak získa takým činom značný prospech.

(3) Odňatím slobody na osem až pätnásť rokov sa páchateľ potresce,

a) ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 ťažkú ujmu na zdraví viacerých osôb alebo smrť,

b) ak získa takým činom prospech veľkého rozsahu, alebo

c) ak spácha taký čin ako člen organizovanej skupiny alebo v spojení s organizovanou skupinou pôsobiacou vo viacerých štátoch.“.

46. V § 188 ods. 1 znie:

(1) Kto vyrobí, sebe alebo inému zadováži alebo prechováva predmet určený na nedovolenú výrobu omamnej alebo psychotropnej látky alebo jedu alebo jadrovej alebo obdobnej rádioaktívnej látky, potresce sa odňatím slobody až na tri roky alebo peňažným trestom alebo prepadnutím veci.“.

47. § 195 včítane nadpisu znie:

㤠195

Spoločné ustanovenie

Vláda Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví, čo sa považuje za omamné látky, psychotropné látky, jedy a jadrové látky podľa § 187, 187a, 188, ktoré choroby sa považujú za nákazlivé podľa § 189 až 192 a na ktorých škodcov sa vzťahuje ustanovenie § 192.“.

48. § 199 znie:

㤠199

(1) Kto úmyselne spôsobí nebezpečenstvo vážneho znepokojenia aspoň časti obyvateľstva nejakého miesta tým, že rozširuje poplašnú správu, ktorá je nepravdivá, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo peňažným trestom.

(2) Kto správu uvedenú v odseku 1, hoci vie, že je nepravdivá a môže vyvolať opatrenie vedúce k nebezpečenstvu vážneho znepokojenia aspoň časti obyvateľstva nejakého miesta, oznámi podniku alebo organizácii alebo bezpečnostnému alebo inému štátnemu orgánu alebo hromadnému informačnému prostriedku, potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

(3) Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce,

a) ak spácha čin uvedený v odseku 2 opätovne, alebo

b) ak spôsobí takým činom vážnu poruchu v hospodárskej prevádzke alebo hospodárskej činnosti podniku alebo organizácie alebo v činnosti štátneho orgánu alebo iný obzvlášť závažný následok.“.

49. § 234a včítane nadpisu znie:

㤠234a

Branie rukojemníka

(1) Kto sa zmocní rukojemníka a hrozí, že ho usmrtí alebo že mu spôsobí ujmu na zdraví alebo inú vážnu ujmu s cieľom donútiť iného, aby niečo konal, opomenul alebo strpel, potresce sa odňatím slobody na tri roky až desať rokov.

(2) Odňatím slobody na osem až dvanásť rokov sa páchateľ potresce,

a) ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen organizovanej skupiny,

b) ak v súvislosti s takým činom neoprávnene vnikne do domu alebo do bytu iného alebo tam neoprávnene zotrvá,

c) ak je pri takom čine rukojemníkom osoba mladšia ako osemnásť rokov,

d) ak sú pri takom čine rukojemníkmi viaceré osoby, alebo

e) ak spôsobí takým činom ťažkú ujmu na zdraví.

(3) Odňatím slobody na desať až pätnásť rokov alebo výnimočným trestom sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 smrť.“.

50. Za § 250a sa vkladá nový § 250b, ktorý včítane nadpisu znie:

㤠250b

Nepovolená prevádzka lotérií a iných podobných hier

(1) Kto bez povolenia prevádzkuje lotériu alebo inú podobnú hru, potresce sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa potresce ten, kto činom uvedeným v odseku 1 spôsobí značnú škodu.

(3) Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce,

a) ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 škodu veľkého rozsahu, alebo

b) ak spácha taký čin ako člen organizovanej skupiny.“.

51. § 256b včítane nadpisu znie:

㤠256b

Machinácie v súvislosti s konkurzným a vyrovnávacím konaním

(1) Kto ako konkurzný veriteľ v súvislosti s hlasovaním o nútenom vyrovnaní alebo ako veriteľ v súvislosti s hlasovaním na vyrovnávacom pojednávaní prijme alebo si dá sľúbiť majetkový alebo iný prospech, potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky alebo peňažným trestom.

(2) Rovnako sa potresce, kto veriteľovi v súvislosti s hlasovaním o nútenom vyrovnaní za súhlas s vyrovnaním poskytne, ponúkne alebo sľúbi majetkový alebo iný prospech.“.

52. § 257a včítane nadpisu znie:

㤠257a

Poškodenie a zneužitie záznamu na nosiči informácií

(1) Kto v úmysle spôsobiť inému škodu alebo inú ujmu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech získa prístup k nosiču informácií a

a) také informácie neoprávnene použije,

b) informácie zničí, poškodí alebo urobí neupotrebiteľnými, alebo

c) urobí zásah do technického alebo programového vybavenia počítača, potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky alebo zákazom činnosti alebo peňažným trestom alebo prepadnutím veci.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce,

a) ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen organizovanej skupiny, alebo

b) ak spôsobí takým činom značnú škodu alebo ak získa sebe alebo inému značný prospech.

(3) Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 škodu veľkého rozsahu alebo ak získa sebe alebo inému prospech veľkého rozsahu.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.