Zákon č. 42/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnej pokladnici

Čiastka 10/1993
Platnosť od 15.02.1993 do30.06.2002
Účinnosť od 15.02.1993 do30.06.2002
Zrušený 291/2002 Z. z.

42

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 20. januára 1993

o Štátnej pokladnici

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Všeobecné ustanovenia

§ 1

Tento zákon upravuje vznik, postavenie a pôsobnosť Štátnej pokladnice.

§ 2

(1) Zriaďuje sa Štátna pokladnica ako orgán štátnej správy so sídlom v Bratislave.

(2) Štátna pokladnica je rozpočtovou organizáciou; nezapisuje sa do obchodného registra.

Riadenie a činnosť Štátnej pokladnice

§ 3

(1) Štátnu pokladnicu riadi Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

(2) Na čele Štátnej pokladnice je riaditeľ, ktorého menuje a odvoláva minister financií Slovenskej republiky. Riaditeľ zodpovedá za hospodárenie Štátnej pokladnice.

(3) Podrobnosti o organizačnom usporiadaní Štátnej pokladnice upravuje štatút, ktorý schvaľuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

§ 4

(1) Štátna pokladnica

a) vykonáva plánovanie, mobilizáciu a kontrolu toku hotovosti, znovurozdeľovanie hotovosti a investovanie hotovostného prebytku Slovenskej republiky,

b) riadi a vykonáva správu, rozpočtovanie a úverové operácie rozpočtovej kapitoly Štátny dlh Slovenskej republiky,1)

c) spravuje štátne finančné aktíva, štátne finančné pasíva a peňažné prostriedky štátu v rozsahu ustanovenom Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

(2) Štátne finančné aktíva môže so súhlasom Národnej rady Slovenskej republiky Štátna pokladnica použiť v prípade, ak sú prostriedky

a) vytvorené z rozpočtového hospodárenia minulých rokov,

b) vytvorené z ďalších finančných operácií Slovenskej republiky.

(3) Prostriedky vytvorené z výsledkov vlastného hospodárenia Štátna pokladnica použije v prospech finančného hospodárenia Slovenskej republiky.

(4) Štátna pokladnica ďalej

a) vykonáva návratné krátkodobé a dlhodobé operácie úverového charakteru so štátnymi peňažnými prostriedkami v súlade so zásadami a zámermi rozpočtovej, finančnej a peňažno-úverovej politiky,

b) vykonáva operácie na finančných trhoch v prospech finančného hospodárenia Slovenskej republiky,

c) vnáša v mene štátu vklad štátu do obchodných spoločností a podieľa sa v nich na právach a povinnostiach spoločníkov alebo akcionárov podľa Obchodného zákonníka,

d) vykonáva ďalšie návratné a dlhodobé finančné operácie štátneho rozpočtu podľa rozhodnutia vlády Slovenskej republiky.

§ 5

Štátna pokladnica

a) poskytuje dočasné štátne finančné výpomoci,

b) poskytuje úrokové bonifikácie,

c) využíva ostatné finančné nástroje až do výšky kreditných zostatkov príslušných účtov štátnych finančných aktív, prípadne do výšky prostriedkov určených zákonom Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom rozpočte Slovenskej republiky pre kapitolu Štátny dlh Slovenskej republiky.

§ 6

Kontrolu hospodárenia Štátnej pokladnice vykonáva Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky.


§ 7

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 8 ods.1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky.