Oznámenie č. 204/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu na koordináciu hospodárskej mobilizácie

Čiastka 54/1993
Platnosť od 13.09.1993 do31.12.2002
Zrušený 414/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Tento výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

204

OZNÁMENIE

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 32 zákona č. 40/1961 Zb. o obrane Československej socialistickej republiky a v súlade s § 3 ods. 1 písm. j) zákona č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

výnos č. 2/1993 z 20. augusta 1993 na koordináciu hospodárskej mobilizácie.

Týmto výnosom sa ustanovujú opatrenia na koordináciu hospodárskej mobilizácie v čase mieru a na zabezpečenie nevyhnutných potrieb ozbrojených zložiek a obyvateľstva za brannej pohotovosti štátu.

Tento výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydá výnos vo forme samostatnej publikácie.

Do výnosu možno nazrieť na odbore krízového manažmentu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.