Vyhláška č. 321/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa určujú správne poplatky vyberané zastupiteľskými úradmi Slovenskej republiky od devízových cudzozemcov

Čiastka 78/1993
Platnosť od 31.12.1993 do31.07.1995
Účinnosť od 01.01.1994 do31.07.1995
Zrušený 145/1995 Z. z.

321

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

zo 7. decembra 1993,

ktorou sa určujú správne poplatky vyberané zastupiteľskými úradmi Slovenskej republiky od devízových cudzozemcov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky podľa § 17 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 320/1992 Zb. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1993 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Za úkony a konania vykonávané zastupiteľskými úradmi Slovenskej republiky sa od devízových cudzozemcov vyberajú správne poplatky vo výške uvedenej v sadzobníku, ktorý je prílohou tejto vyhlášky.

(2) Správne poplatky podľa odseku 1 sa vyberajú v prípadoch ustanovených zákonom1) aj od devízových tuzemcov.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1994.


Július Tóth v. r.


Príloha vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 321/1993 Z. z.

SADZOBNÍK

Splnomocnenie:

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky môže v odôvodnených prípadoch zvýšiť alebo znížiť sadzbu správneho poplatku (ďalej len „poplatok“) z dôvodu vzájomnosti, so zreteľom na zvyklosti a cenovú úroveň štátu, v územnej pôsobnosti príslušného zastupiteľského úradu Slovenskej republiky.

Položka 1

a) Vstupné, návratné, jednosmerné prejazdné vízum

660 Sk

b) Obojstranné prejazdné vízum

990 Sk

c) Trvalé návratné alebo prejazdné vízum s použiteľnosťou na 3 mesiace

1 540 Sk

d) Trvalé návratné alebo prejazdné vízum s použiteľnosťou na 6 mesiacov

2 750 Sk

e) Trvalé návratné alebo prejazdné vízum s použiteľnosťou 12 mesiacov

3 850 Sk

f) Predĺženie platnosti spätného víza

330 Sk

g) Predĺženie platnosti víza

50 % príslušného poplatku

Oslobodenie:

Od poplatku za udelenie víza sú oslobodení:

1. Držitelia diplomatických a služobných pasov, ak je zachovaná vzájomnosť.

2. Deti do 15 rokov, ak necestujú na vlastný cestovný doklad.

3. Občania štátov, s ktorými Slovenská republika uzavrela dohody o bezplatnom udeľovaní víz, jednostranne zrušila vízové poplatky alebo na základe reciprocity.

4. Krajania, ktorí podliehajú vízovej povinnosti a ktorým sú udeľované trvalé víza s platnosťou na 1 rok.

5. Novinári, ktorí sú akreditovaní v Slovenskej republike, na základe predloženia platného novinárskeho preukazu vydaného Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky.

6. Významné osoby, v súlade s medzinárodnými zvyklosťami.

Poznámka:

Poplatky podľa tejto položky sa vyberajú dvojnásobkom príslušnej sadzby, ak ide o prednostné udelenie víza, najmä v dobe mimo úradných hodín.

Položka 2

Podanie žiadosti o povolenie dlhodobého alebo trvalého pobytu

200 Sk

Položka 3

Podanie žiadosti na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky

900 Sk

Položka 4

Uzavretie manželstva pred zastupiteľským úradom Slovenskej republiky

3 750 Sk

Položka 5

Úradná úschova

a) peňazí, cenných papierov, vkladných knižiek a iných cenných predmetov, zo sumy alebo ceny predmetu, za každý aj začatý rok

1 %, najmenej 250 Sk

b) listín alebo spisov, za každý aj začatý rok

300 Sk

Poznámka:

Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak veci pod písmenami a) a b) sú uložené na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky len za účelom doručenia.

Položka 6

a) Spísanie písomností o správnych úkonoch, najmä zmlúv, závetov a pod.

750 Sk

b) Spísanie plnomocenstva s overením podpisu

250 Sk

Položka 7

Vidovanie listín

250 Sk

Položka 8

a) Overenie podpisu na listine a na jej rovnopise, za každý podpis

300 Sk

b) Overenie odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu na listine vydanej cudzozemskými
orgánmi na použitie v Slovenskej republike (superlegalizácia), za každý odtlačok a za každý
podpis

750 Sk

Položka 9

a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie) vrátane overenia

300 Sk

b) Overenie správnosti predloženého odpisu (fotokópie)

300 Sk

c) Overenie správnosti predloženého prekladu

300 Sk

Položka 10

Potvrdenie vydané zastupiteľským úradom Slovenskej republiky

200 Sk

Položka 11

Vyhotovenie prekladu spisového materiálu

a) do slovenského jazyka

750 Sk za každú i začatú stranu

b) zo slovenského jazyka

800 Sk za každú i začatú stranu

c) z jedného cudzieho jazyka do druhého

1 250 Sk za každú i začatú stranu

d) z čínskeho, japonského, kórejského jazyka a z iných znakových jazykov,

za každý slovný znak
50 Sk

e) do čínskeho, japonského, kórejského jazyka a iných znakových jazykov,

za každý slovný znak
50 Sk

Položka 12

Vydanie odpisu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných záznamov, registrov,
evidencií listín alebo spisov

200 Sk

Položka 13

Potvrdenie alebo písomné oznámenie o pobyte osoby, za každú osobu

200 Sk

Položka 14

Vydanie povolenia na vývoz, prevoz alebo dovoz

a) každej zbrane, špeciálneho expanzného prístroja alebo ich hlavných častí

1 500 Sk

b) streliva

1 000 Sk

Oslobodenie:

1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom Národnej rady Slovenskej republiky, prezidenta Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky. Od poplatku sú ďalej oslobodené osoby, ktoré sa zúčastnia na medzinárodných súťažiach, ktorých súčasťou je športová streľba.

2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené povolenia na vývoz, prevoz alebo dovoz zbrane získanej ako cena streleckých alebo podobných súťaží.

3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa podľa medzinárodných zmlúv poskytuje pri ich pobyte na území Slovenskej republiky osobná ochrana a členovia ozbrojených doprovodov týchto osôb.

Poznámky pod čiarou

1) Bod 4 Splnomocnenia k II. časti prílohy zákona Slovenskej národnej rady č. 320/1992 Zb. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1993 Z. z.