Predpisy v roku 1946

Číslo Názov predpisu Účinnosť od
1/1946 Zb. Nařízení, jímž se vydává železniční přepravní řád. 01.01.1946
2/1946 Zb. Ústavný zákon o Zakarpatskej Ukrajine a úprave štátnych hraníc so Svazom sovietskych socialistických republík. 21.01.1946
3/1946 Zb. Nařízení o změně úrokové sazby ze vkladů na vkladní knížky Poštovní spořitelny. 01.11.1945
4/1946 Zb. Vyhláška o odvádění srážek daně důchodové, srážek daně rentové, daně z tantiem a mimořádné daně postihující dividendy a úroky z některých cenných papírů pevně zúročitelných. 01.01.1946
5/1946 Zb. Vyhláška o nástupních termínech v roce 1946. 21.01.1946
6/1946 Zb. Nařízení, kterým se vydává statut národních podniků průmyslových. 25.01.1946
9/1946 Zb. Nařízení, kterým se vydává statut Vysoké školy politické a sociální v Praze. 30.01.1946
10/1946 Zb. Nařízení, kterým se zrušuje podnik „Státní statky zemědělských škol a výzkumných ústavů zemědělských" a nahrazuje samostatnými podniky „Státní statky zemědělských škol" a „Státní pokusné statky výzkumných ústavů zemědělských". 01.01.1946
11/1946 Zb. Vyhláška o otištění smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětskych socialistických republik, podepsané v Moskvě dne 12. prosince 1943. 22.02.1946
12/1946 Zb. Zákon, jímž se schvalují, doplňují a mění předpisy o obnovení právního pořádku. 13.02.1946
13/1946 Zb. Zákon, kterým se zrušuje Exportní ústav československý. 13.02.1946
14/1946 Zb. Zákon o zatímní úpravě vojenské služby žen v československé branné moci. 06.10.1944
15/1946 Zb. Zákon o zvýšení státního příspěvku vyživovacího. 01.12.1945
16/1946 Zb. Vyhláška o pozbytí platnosti obchodních smluv, dohod, úmluv a ujednání, sjednaných mezi republikou Československou a Rakouskem. 29.09.1938
17/1946 Zb. Vyhláška, kterou se opravuje tisková chyba v zákoně ze dne 20. prosince 1945, č. 161 Sb., jímž se mění některá ustanovení o daní důchodové. 13.02.1946
18/1946 Zb. Zákon o pracovních poměrech osob nastoupivších presenční službu. 01.10.1946
20/1946 Zb. Zákon o výchovném a zaopatřovacích platech u dětí veřejných zaměstnanců, které studují na vysokých školách. 01.06.1946
21/1946 Zb. Nařízení o prodloužení opční lhůty podle smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině. 01.01.1946
22/1946 Zb. Zákon, jímž se schvalují, mění a doplňují předpisy o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech. 19.02.1946
23/1946 Zb. Vyhláška o úplném znění zákona o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech. 19.02.1946
24/1946 Zb. Zákon o dočasné příslušnosti ve věcech náležejících soudům porotním a kmetským. 01.01.1946
25/1946 Zb. Vyhláška o přihlášení částek zaplacených jako prémie jednou provždy za připojištění u nositelů veřejnoprávního pojištění a za pojištění u jiných zaopatřovacích zařízení. 19.02.1946
26/1946 Zb. Vyhláška o přihlášení závodních (členských) podílů a zápůjček členů výdělkových a hospodářských společenstev (družstev), podílů a zápůjček u společností s ručením obmezeným a peněžitých závazků podniků proti vlastním zaměstnancům. 19.02.1946
27/1946 Zb. Vyhláška o pozbytí platnosti obchodních smluv, dohod, úmluv a ujednání mezi republikou Československou a státy nepřátelskými, jakož i o neplatnosti všech smluv, dohod, úmluv a ujednání téhož druhu, uzavřených v době nesvobody. 15.03.1939
28/1946 Zb. Zákon o úpravě stálých seznamů voličských 25.02.1946
29/1946 Zb. Zákon, kterým se zavádějí pracovní průkazy. 27.02.1946
30/1946 Zb. Zákon o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů. 01.03.1946
31/1946 Zb. Zákon o dani z obratu. 01.03.1946
32/1946 Zb. Zákon o sjednocení a úpravě některých poplatkových předpisů. 16.03.1946
33/1946 Zb. Zákon o odčinění některých křivd způsobených českému pracujícímu dorostu. 01.10.1945
34/1946 Zb. Zákon, jímž se vymezuje pojem „československého partyzána". 04.03.1946
35/1946 Zb. Zákon o obnovení univerzity v Olomouci. 04.03.1946
36/1946 Zb. Nařízení, kterým se provádí § 24, odst. 3 zákona ze dne 21. února 1946, č. 28 Sb., o úpravě stálých seznamů voličských. 25.02.1946
37/1946 Zb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 31. května 1932, č. 83 Sb., o úpravě náležitostí vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a některých jiných osob jim co do náležitostí na roveň postavených, jakož i o zaopatření déle sloužících, a kterým se stanoví zvláštní přídavek déle sloužícím, a kterým se zároveň mění vládní nařízení ze dne 15. června 1934, č. 111 Sb., o náležitostech vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a některých jiných osob jim co do náležitostí na roveň postavených. 01.01.1946
38/1946 Zb. Zákon o některých opatřeních ve vedení seznamů soudních znalců, vnucených správců, správců konkursní podstaty a vyrovnacích správců. 07.03.1946
40/1946 Zb. Nařízení o rozdělení podniku „Státní lesy a statky". 07.03.1946
41/1946 Zb. Vyhláška o platnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 20. prosince 1940, č. 4/1941 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje Československý válečný kříž z r. 1939. 22.03.1946
42/1946 Zb. Vyhláška o platnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 20. prosince 1940, č. 5/1941 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje Československá medaile za chrabrost před nepřítelem. 22.03.1946
43/1946 Zb. Vyhláška o platnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 9. února 1945, č. 7 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje Československý vojenský řád Bílého lva „Za vítězství". 22.03.1946
44/1946 Zb. Vyhláška o zapravování kolkových poplatků ze železničních nákladních listů, přepravních a spěšninových lístků, zavazadlových lístků a železničních odběrných listů. 16.03.1946
45/1946 Zb. Nařízení, kterým se vydává statut a jednací řád Fondů národní obnovy. 14.03.1946
46/1946 Zb. Nařízení, jímž se mění předpisy vládního nařízení ze dne 10. července 1931, č. 132 Sb., o zvláštních podmínkách pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem a pro povýšení úředníka v jednotlivých úřednických kategoriích a služebních oborech, pokud jde o stanovení zvláštních podmínek pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem v kategoriích úředníků vyšší pomocné soudní služby a úředníků soudní kancelářské služby. 14.03.1946
50/1946 Zb. Vyhláška, kterou se stanoví obrazec a barva kolku z hracích karet a vydávají předpisy o způsobu a podmínkách okolkování hracích karet. 16.03.1946
51/1946 Zb. Vyhláška o způsobu zapravování poplatku z obchodních a živnostenských knih. 16.03.1946
47/1946 Zb. Zákon o odstranění křivd a o některých ochranných opatřeních v oboru veřejnoprávního sociálního pojištění. 01.06.1945
48/1946 Zb. Zákon o hospodaření minerálními oleji a pohonnými látkami. 02.04.1946
49/1946 Zb. Nařízení, kterým se mění vládní nařízení ze dne 22. května 1935, č. 111 Sb., jímž se provádí § 34, odst. 2 vojenského kárného zákona. 18.03.1946
52/1946 Zb. Zákon, kterým se prohlašuje den 7. března za památný den. 26.03.1946
53/1946 Zb. Zákon o zřízení „Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze". 26.03.1946
54/1946 Zb. Zákon o letním čase. 26.03.1946
55/1946 Zb. Vyhláška o umístění kolků na účtech a o placení poplatků z účtů paušálem. 27.03.1946
56/1946 Zb. Vyhláška o platnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 20. dubna 1943, č. 5 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje Československá vojenská medaile za zásluhy. 13.04.1946
57/1946 Zb. Ústavní zákon, kterým se schvalují a prohlašují za zákon dekrety presidenta republiky. 03.04.1946
58/1946 Zb. Vyhláška, kterou se stanoví výše výrobních, skladních a manipulačních výtrat u nápojů z hroznů a číselná výše monopolní daně z lihu. 01.03.1946
59/1946 Zb. Finanční zákon, kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1946. 01.01.1946
60/1946 Zb. Zákon, jímž se schvalují, mění a doplňují předpisy o některých opatřeních ve věcech knihovních. 08.04.1946
61/1946 Zb. Vyhláška o úplném znění zákona o některých opatřeních ve věcech knihovních. 08.04.1946
62/1946 Zb. Nařízení o opatřeních proti rakovině bramborů (Synchytrium endobioticum). 20.04.1946
63/1946 Zb. Nařízení o zřízení správního okresu Nové Město nad Metují. 20.04.2008
64/1946 Zb. Vyhláška ministra financí kterou se stanoví způsob zapravení kolkových poplatků z poštovních průvodek. 13.04.1946
72/1946 Zb. Zákon o úpravě některých právních poměrů důstojníků a rotmistrů z povolání a o převzetí některých osob do československé branné moci. 13.04.1946
65/1946 Zb. Ústavní zákon o ústavodárném Národním shromáždění. 18.04.1946
66/1946 Zb. Vyhláška, kterou se činí opatření podle čl. 1, odst. 4 ústavního zákona o ústavodárném Národním shromáždění. 18.04.1946
67/1946 Zb. Zákon o volbě ústavodárného Národního shromáždění. 18.04.1946
68/1946 Zb. Dohoda o Mezinárodním měnovém fondu.
69/1946 Zb. Dohoda o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj.
70/1946 Zb. Nařízení, kterým se mění vládní nařízení ze dne 20. dubna 1943, č. 5 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje československá vojenská medaile za zásluhy. 21.02.1945
71/1946 Zb. Vyhláška o stažení poukázek z roku 1944, znějících na jednu korunu. 25.04.1946
73/1946 Zb. Vyhláška o ražbě a vydání mincí po 1 Kčs. 25.04.1946
74/1946 Zb. Ústavní zákon o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti. 29.04.1946
75/1946 Zb. Zákon o přiznávání hospodářských a právních úlev krajanům vracejícím se do vlasti, zejména z Maďarska. 29.04.1946
76/1946 Zb. Zákon o zrušení a o změně soudních rozhodnutí v občanských věcech právních z doby nesvobody. 29.04.1946
77/1946 Zb. Nařízení, kterým se vydává Statut národních podniků potravinářských. 02.05.1946
78/1946 Zb. Vyhláška, kterou se vyhlašuje změna sazeb vládního nařízení ze dne 5. prosince 1940 č. 436 Sb., o poplatcích za prohlídku jatečných zvířat a masa (poplatkový řád za prohlídky masa). 01.04.1946
79/1946 Zb. Vyhláška, kterou se vyhlašuje změna sazeb vládního nařízení ze dne 5. prosince 1940, č. 437 Sb., o úpravě některých služebních poměrů veterinářů a prohližitelů, vykonávajících prohlídku jatečných zvířat a masa, a některých otázek s tím souvisících. 01.04.1946
80/1946 Zb. Vyhláška, kterou se rozšiřuje výpočet přípravků podrobených úřednímu dozoru podle opiového zákona. 03.05.1946
81/1946 Zb. Vyhláška o právní neúčinnosti celně-sazebních ustanovení dodatkové úmluvy z 30. března 1931 k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a Jihoslavií ze dne 14. listopadu 1928 a dodatkových dohod k ní ze dne 10. listopadu 1936 a 1. července 1938. 18.05.1946
82/1946 Zb. Vyhláška o úpravě příslušnosti v trestních věcech důchodkových. 03.05.1946
83/1946 Zb. Zákon o pracovních (učebních) poměrech Němců, Maďarů, zrádců a jejich pomahačů. 03.05.1946
84/1946 Zb. Nařízení o zavedení letního času v roce 1946. 03.05.1946
85/1946 Zb. Vyhláška, kterou se uveřejňuje oznámení Národní banky Československé o vydání bankovek pětitisícikorunových s datem 1. listopadu 1945. 03.05.1946
86/1946 Zb. Zákon o stavební obnově. 09.05.1946
87/1946 Zb. Zákon, jímž se mění zákon ze dne 14. července 1927, č. 115 Sb., o úpravě zeměměřičského studia na vysokých školách technických. 08.05.1946
88/1946 Zb. Vyhláška o zatímním přenesení působnosti okresního národního výboru v Dobrušce ve volebních věcech na okresní národní výbor v Novém Městě nad Metují. 01.05.1946
89/1946 Zb. Vyhláška o venkovských správních okresech se sídlem v Praze. 27.11.1945
90/1946 Zb. Zákon, podle kterého lze prohlásiti dny 9. května a 29. srpna v roce 1946 za dny pracovního klidu. 09.05.1946
91/1946 Zb. Zákon o právních předpisech pro statistiku zahraničního obchodu na území republiky Československé a o přechodném zrušení povinnosti předkládati při statistickém hlášení dovozu osvědčení o výrobním původu zboží. 30.05.1946
92/1946 Zb. Zákon o vázaném devisovém hospodářství (devisový zákon). 15.05.1946
93/1946 Zb. Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé k některým ustanovením devizového zákona. 15.05.1946
94/1946 Zb. Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o vývozu, dovozu a průvozu platidel v cestovním styku. 15.05.1946
95/1946 Zb. Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o hlášení pohledávek a závazků vůči cizině, jakož i o hlášení některých majetkových hodnot a práv. 15.05.1946
96/1946 Zb. Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o nakládání s drahými kovy. 15.05.1946
97/1946 Zb. Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o dovozu a průvozu říšských marek. 15.05.1946
98/1946 Zb. Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 19. února 1946, č. 30 Sb., o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů. 16.05.1946
99/1946 Zb. Zákon o daňových úlevách na opravy domů prováděné z důvodu poškození válečnými událostmi. 17.05.1946
100/1946 Zb. Zákon, kterým se zřizují pedagogické fakulty. 17.05.1946
111/1946 Zb. Zákon o zmocnění ke sjednávání zahraničních úvěrů. 17.05.1946
101/1946 Zb. Nařízení, kterým se mění vládní nařízení ze dne 1. března 1932, č. 39 Sb., o užívání titulu odborného lékaře. 18.05.1946
102/1946 Zb. Vyhláška o úplném znění vládního nařízení o užívání titulu odborného lékaře. 18.05.1946
103/1946 Zb. Zákon o zvláštních služebních přídavcích soudců z povolání a ostatních justičních zaměstnanců. 01.01.1946
104/1946 Zb. Nařízení, jímž se mění § 219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu. 21.05.1946
105/1946 Zb. Nařízení, jímž se zřizuje československý vojenský řád „Za svobodu". 05.05.1946
107/1946 Zb. Zákon o úpravě stavební činnosti a přídělu stavebních hmot. 30.05.1946
108/1946 Zb. Nařízení, kterým se zrušuje Úschovna hromadných sirotčích pokladen v Brně. 29.05.1946
109/1946 Zb. Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 13. února 1946, č. 33 Sb., o odčinění některých křivd způsobených českému pracujícímu dorostu. 01.10.1946
110/1946 Zb. Nařízení o zrušení nebo změně rozhodnutí správních úřadů z doby nesvobody a o úřadech zřízených v době nesvobody. 29.05.1946
112/1946 Zb. Zákon, kterým se mění zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 304 Sb., o zabírání budov neb jejich částí pro účely veřejné. 01.01.1946
113/1946 Zb. Vyhláška o úplném znění zákona o zabírání budov neb jejich částí pro účely veřejné. 01.01.1946
114/1946 Zb. Zákon o zvýšení táx stanovených zákonom o ochrane známok. 04.06.1946
115/1946 Zb. Zákon o právnosti jednání souvisících s bojem o znovunabytí svobody Čechů a Slováků. 04.06.1946
116/1946 Zb. Zákon o jednotné organisaci podnikového početnictví. 04.06.1946
117/1946 Zb. Zákon o úpravě celního sazebníku v době přechodné. 04.06.1946
119/1946 Zb. Nařízení o úpravě některých služebních a platových poměrů příslušníků finanční stráže. 01.11.1945
122/1946 Zb. Zákon o studiu statisticko-pojistném. 12.06.1946
123/1946 Zb. Zákon, kterým se doplňují ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 138 Sb., o trestání některých provinění proti národní cti. 26.05.1946
124/1946 Zb. Zákon o mimoriadnych opatreniach v obore ochranných vzorkov. 12.06.1946
125/1946 Zb. Zákon o mimoriadnych opatreniach v obore ochranných známok. 12.06.1946
126/1946 Zb. Zákon o úpravě zemědělských pachtovních poměrů. 19.06.1946
127/1946 Zb. Stanovy Potravinové a zemědělské organisace Spojených národů. 09.04.1946
128/1946 Zb. Zákon o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o nárocích z této neplatnosti a z jiných zásahů do majetku vzcházejících. 17.06.1946
129/1946 Zb. Zákon o procesních opatřeních v soudních řízeních pro některé nároky z doby nesvobody. 24.06.1946
130/1946 Zb. Zákon o doplnění a změně dekretu presidenta republiky ze dne 4. října 1945, č. 105 Sb., o očistných komisích pro přezkoumání činnosti veřejných zaměstnanců. 17.06.1946
131/1946 Zb. Zákon, jímž se mění některá ustanovení zákona ze dne 19. prosince 1934, č. 279 Sb., o započítání vojenské služby v některých služebních poměrech. 01.05.1946
132/1946 Zb. Zákon o výměře výslužného některých státních a jiných veřejných zaměstnanců. 17.06.1946
133/1946 Zb. Nařízení, jímž se částečně mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 25. září 1924, č. 206 Sb., kterým se provádí zákon o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní, ve znění předpisů je měnících a doplňujících. 01.01.1946
134/1946 Zb. Zákon o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku. 30.09.1946
135/1946 Zb. Zákon o daňové a důchodkové (poplatkové) amnestii. 18.06.1946
136/1946 Zb. Zákon o umisťování a jiném zaopatření účastníků národního boje za osvobození. 18.06.1946
137/1946 Zb. Zákon o národních kulturních komisích pro správu státního kulturního majetku. 18.06.1946
139/1946 Zb. Zákon, jímž se zatímně upravují platové a některé služební poměry vojenských a četnických gážistů. 01.01.1946
140/1946 Zb. Nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 5. března 1927, č. 16 Sb., o úpravě služebních a platových poměrů řemeslných zaměstnanců v technické službě stavební a udržovací a v automobilním provozu Československé pošty, ve znění vládního nařízení ze dne 18. října 1945, č. 111 Sb. 01.11.1946
141/1946 Zb. Nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží. 01.07.1946
143/1946 Zb. Zákon o úpravě pracovních poměrů dotčených důsledky národní revoluce. 24.06.1946
144/1946 Zb. Zákon o jednotné odborové organisaci. 24.06.1946
145/1946 Zb. Dohoda medzi Československom a Maďarskom o výmene obyvateľstva.
146/1946 Zb. Nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 5. března 1927, č. 15 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů zaměstnanců československých státních drah, ve znění nařízení je doplňujících a pozměňujících. 01.07.1946
147/1946 Zb. Vyhláška o úplném znění vládního nařízení ze dne 5. března 1927, č. 15 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů zaměstnanců československých státních drah. 28.06.1946
149/1946 Zb. Zákon o prodloužení účinnosti dekretů presidenta republiky o mimořádném lidovém soudnictví. 09.07.1946
151/1946 Zb. Nařízení o uvolnění některých stavebních hmot. 18.07.1946
152/1946 Zb. Nařízení, jímž se zřizuje Československý velitelský řád Jana Žižky z Trocnova. 10.07.1946
153/1946 Zb. Ústavní zákon, jímž se mění ústavní dekret presidenta republiky ze dne 2. dubna 1945, č. 1 Sb., o nové organisaci vlády a ministerstev v době přechodné. 17.07.1946
154/1946 Zb. Nařízení, jímž se zřizuje Československá Jánošíkova medaile. 17.07.1946
155/1946 Zb. Vyhláška, kterou se opravuje tisková chyba v zákoně ze dne 16. května 1946, č. 126 Sb., o úpravě zemědělských pachtovních poměrů. 17.07.1946
156/1946 Zb. Dojednanie pre utvorenie Europskej uholnej organizácie.
157/1946 Zb. Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Dohoda mezi vládou republiky Československé a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vzájemných dodávkách zboží, podepsaná v Moskvě dne 12. dubna 1946. 12.04.1946
158/1946 Zb. Zákon, jímž se mění zákon ze dne 22. ledna 1946, č. 24 Sb., o dočasné příslušnosti ve věcech náležejících soudům porotním a kmetským. 01.07.1946
159/1946 Zb. Nařízení, jímž se částečně mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 25. září 1924, č. 206 Sb., kterým se provádí zákon o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní, ve znění předpisů je měnících a doplňujících. 01.01.1946
161/1946 Zb. Zákon o zálohách na náhradu za některé válečné škody a škody způsobené mimořádnými poměry. 24.08.1946
162/1946 Zb. Zákon, kterým se mění zákon ze dne 19. února 1946, č. 30 Sb., o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů. 01.07.1946
163/1946 Zb. Zákon o mimořádných opatřeních bytové péče. 09.08.1946
164/1946 Zb. Zákon o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce. 01.01.1946
165/1946 Zb. Zákon o trestní ochraně národních podniků, znárodněných podniků a podniků pod národní správou. 12.08.1946
166/1946 Zb. Zákon, jímž se mění a doplňují trestní řády. 12.08.1946
167/1946 Zb. Zákon, ktorým sa rozširuje na územie Slovenska platnosť dekrétu prezidenta Republiky zo dňa 27. októbra 1945, č. 116 Sb., o zmene zákona zo dňa 25. júna 1926, č. 122 Sb. a vládneho nariadenia zo dňa 17. júla 1928, č. 124 Sb., o úprave platov duchovenstva cirkví a náboženských spoločností štátom uznaných prípadne recipovaných, a o platovom prídavku k najnižšiemu ročnému príjmu duchovenstva. 01.01.1946
168/1946 Zb. Smlouva o přátelství, vzájemné pomoci a mírové spolupráci mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslavií. 09.05.1946
169/1946 Zb. Nařízení, kterým se vydávají podrobné předpisy k finančnímu zákonu na rok 1946. 01.01.1946
170/1946 Zb. Nařízení, kterým se vydává statut pedagogických fakult a určuje studijní doba učitelů. 02.09.1946
171/1946 Zb. Nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 20. března 1936, č. 60 Sb., o podmínkách, za jakých se nabývá zvláštní odborné způsobilosti pro zubní lékařství, a o platnosti ustanovení vydaných pro ostatní obory odborné prakse lékařské i pro obor zubního lékařství. 19.09.1946
172/1946 Zb. Vyhláška o úplném znění vládního nařízení o podmínkách, za jakých se nabývá zvláštní odborné způsobilosti pro zubní lékařství, a o platnosti ustanovení vydaných pro ostatní obory odborné prakse lékařské i pro obor zubního lékařství. 19.09.1946
173/1946 Zb. Vyhláška, jíž se stanoví den počátku účinnosti zákona ze dne 15. května 1946, č. 134 Sb., o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku. 27.09.1946
174/1946 Zb. Vyhláška o delegaci berních správ k přijetí přihlášek (přiznání) a k vyměření dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku. 30.09.1946
177/1946 Zb. Zákon o úpravě pracovní doby v pekárnách. 09.10.1946
178/1946 Zb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška ze dne 21. prosince 1945, č. 164 Sb., o obvodech a sídlech okresních úřadů ochrany práce a jejich poboček. 02.10.1946
179/1946 Zb. Ústavní zákon o udělení státního občanství krajanům z Maďarska. 04.10.1946
181/1946 Zb. Nařízení o konci letního času v roce 1946. 04.10.1946
182/1946 Zb. Zákon, jímž se mění zákon ze dne 15. května 1946, č. 135 Sb., o daňové a důchodkové (poplatkové) amnestii. 05.10.1946
183/1946 Zb. Zákon o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů. 15.10.1946
185/1946 Zb. Vyhláška, jíž se mění vyhláška ministra financí ze dne 23. března 1946, č. 58 Sb., kterou se stanoví výše výrobních, skladních a manipulačních výtrat u nápojů z hroznů a číselná výše monopolní daně z lihu. 07.10.1946
186/1946 Zb. Smluva medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík o Zakarpatskej Ukrajine. 30.01.1946
187/1946 Zb. Zákon, kterým se zřizuje Společnost pro obnovu Lidic. 21.10.1946
188/1946 Zb. Nařízení o statutu Společnosti pro obnovu Lidic. 21.10.1946
189/1946 Zb. Zákon o povinném očkování proti záškrtu. 26.10.1946
190/1946 Zb. Zákon o započtení vojenské služby a o odčinění křivd lékárnickým osobám. 26.10.1946
191/1946 Zb. Nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 7. července 1926, č. 114 Sb., o úpravě služebních a platových poměrů pomocných zřízenců, a rozšiřuje platnost ustanovení §§ 62 a 63 služební pragmatiky (zákon č. 15/1914 ř. z.) na některé státní zaměstnance. 26.10.1946
192/1946 Zb. Zákon o dvouletém hospodářském plánu. 29.10.1946
193/1946 Zb. Zákon o úpravě některých poměrů sirotčích pokladen. 30.10.1946
194/1946 Zb. Nařízení, jímž se doplňuje a mění vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 104 Sb., o služebních kategoriích vojenských a četnických důstojníků. 30.10.1946
195/1946 Zb. Zákon o použivatelnosti předpisů z doby nesvobody. 15.11.1946
196/1946 Zb. Zákon, jímž se doplňují některá ustanovení zákona ze dne 24. července 1919, č. 462 Sb., o propůjčování míst legionářům. 31.10.1946
197/1946 Zb. Zákon o ústavním výboru ústavodárného Národního shromáždění. 31.10.1946
198/1946 Zb. Zákon o zrušení a o změně soudních rozhodnutí o rozvodu nebo o rozluce z doby nesvobody. 08.11.1946
199/1946 Zb. Zákon o uznání rozhodnutí v manželských věcech, vydaných soudy nebo úřady v cizině, v oblasti československého právního řádu 08.12.1946
200/1946 Zb. Zákon o některých opatřeních v oboru obchodního a společenstevního práva. 08.11.1946
202/1946 Zb. Zákon, jímž se mění některá ustanovení o dani důchodové. 14.11.1946
203/1946 Zb. Vyhláška o přistoupení republiky Československé k Úmluvě a ujednáním Světové poštovní unie z roku 1939 (Buenos Aires). 10.08.1945
204/1946 Zb. Zákon, kterým se mění některé předpisy o obchodních knihách. 19.11.1946
205/1946 Zb. Nařízení, kterým se stanoví jednotné účetní zásady. 19.11.1946
206/1946 Zb. Zákon o zvláštních služebních přídavcích justičních důstojníků z povolání, důstojníků a gážistů mimo služební třídy soudní kancelářské služby z povolání a ostatních zaměstnanců vojenských justičních úřadů. 01.01.1946
207/1946 Zb. Zákon o udělování státní novinářské ceny Karla Havlíčka Borovského. 20.11.1946
208/1946 Zb. Zákon o vyměřování obecní dávky z nájemného a obecních poplatků, vybíraných na podkladě nájemného nebo nájemní hodnoty, na léta 1944 až 1946. 20.11.1946
209/1946 Zb. Vyhláška, jíž se upravuje příslušnost úřadů ve věcech dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku osob, které po 1. listopadu 1945 změnily bydliště, a mění vyhláška ministerstva financí ze dne 12. září 1946, č. 174 Sb., o delegaci berních správ k přijetí přihlášek (přiznání) a k vyměření dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku. 26.11.1946
210/1946 Zb. Vyhláška o nástupních termínech lékařů, zvěrolékařů a magistrů farmacie do presenční služby a do vojenského výcviku v roce 1947. 26.11.1946
211/1946 Zb. Vyhláška, kterou se uveřejňuje oznámení Národní banky Československé o vydání bankovek pětisetkorunových s datem 12. března 1946. 26.11.1946
212/1946 Zb. Zákon o zimním čase. 27.11.1946
213/1946 Zb. Nařízení o zavedení zimního času v období 1946/1947. 27.11.1946
214/1946 Zb. Vyhláška, kterou se opravují tiskové chyby v dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 103 Sb., o znárodnění soukromých pojišťoven. 03.12.1946
215/1946 Zb. Nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 103 Sb., o znárodnění soukromých pojišťoven. 03.12.1946
216/1946 Zb. Nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 104 Sb., o závodních a podnikových radách. 06.12.1946
217/1946 Zb. Nařízení, jímž se stanoví konec doby zvýšeného ohrožení republiky. 07.12.1946
218/1946 Zb. Vyhláška o úpravě příslušnosti v trestních věcech důchodkových. 07.12.1946
219/1946 Zb. Nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží. 01.01.1947
220/1946 Zb. Nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 5. března 1927, č. 16 Sb., o úpravě služebních a platových poměrů řemeslných zaměstnanců v technické službě stavební a udržovací a v automobilním provozu Československé pošty, ve znění předpisů je měnících a doplňujících. 01.07.1946
221/1946 Zb. Nařízení, jímž se doplňuje vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 103 Sb., o úřednických kategoriích a úředních titulech, a vládní nařízení ze dne 10. července 1931, č. 132 Sb., o zvláštních podmínkách pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem a pro povýšení úředníka v jednotlivých úřednických kategoriích a služebních oborech. 01.07.1946
222/1946 Zb. Zákon o pošte (poštový zákon). 12.01.1947
223/1946 Zb. Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 7. listopadu 1946, č. 222 Sb., o poště (poštovní zákon). 12.01.1947
224/1946 Zb. Vyhláška o rozšíření koncese pro troleybusovou dráhu ve Zlíně. 13.12.1946
225/1946 Zb. Vyhláška o částečném uvolnění vývozu věcných darů a stěhovaných svršků. 14.12.1946
226/1946 Zb. Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost dohoda o vyclívání jihoslovanských vín. 15.12.1946
227/1946 Zb. Zákon o některých opatřeních v občanských věcech právních. 03.01.1947
228/1946 Zb. Zákon o rozhodčích soudech pro úpravu některých závazků národních podniků. 19.12.1946
229/1946 Zb. Nařízení o úpravě služby vnitřního státního dluhu v roce 1946. 01.01.1946
231/1946 Zb. Nařízení, jímž se mění § 219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu. 19.12.1946
232/1946 Zb. Zákon o porotních soudech. 01.03.1947
233/1946 Zb. Nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 21. února 1946, č. 31 Sb., o dani z obratu. 01.01.1947
234/1946 Zb. Finanční zákon, kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1947. 01.01.1947
236/1946 Zb. Zákon o náhradě poštovného za zásilky v soudním řízení. 01.01.1947
237/1946 Zb. Nařízení o vyměření náhrady poštovného za zásilky v soudním řízení. 01.01.1947
238/1946 Zb. Nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení zákona o umisťování délesloužících. 28.12.1946
239/1946 Zb. Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 27. března 1931, č. 57 Sb., o použití úředníků vyšší pomocné soudní služby u soudů a poručenských (sirotčích) úřadů. 05.01.1947
240/1946 Zb. Vyhláška o skončení platnosti vládního nařízení ze dne 18. ledna 1929, č. 9 Sb., o zákazu soudně vymáhati vklady učiněné ve starých rakousko-uherských korunách u poštovních úřadů na nynějším území republiky Československé pro poštovní spořitelnu budapešťskou nebo vídeňskou. 12.01.1947
241/1946 Zb. Vyhláška o štatúte Osídľovacieho úradu pre Slovensko v Bratislave. 28.12.1946
242/1946 Zb. Vyhláška, kterou se vyjímají další obce z účinnosti ustanovení § 1 vládního nařízení ze dne 21. března 1942, č. 109 Sb., o změně stavebních řádů (1. stavební novela). 14.01.1947
243/1946 Zb. Vyhláška o některých opatřeních v oboru územní organisace okresních soudů v zemích České a Moravskoslezské. 01.01.1947
244/1946 Zb. Zákon o parlamentní kontrolní a úsporné komisi. 30.12.1946
245/1946 Zb. Zákon, jímž se mění a doplňují dekrety presidenta republiky o mimořádném lidovém soudnictví a prodlužuje jejich účinnost. 09.01.1947
246/1946 Zb. Zákon, kterým se mění ustanovení dekretu presidenta republiky o trestání některých provinění proti národní cti. 30.12.1946
247/1946 Zb. Zákon, jímž se mění a doplňují předpisy o očistných komisích pro přezkoumání činnosti veřejných zaměstnanců. 30.12.1946
248/1946 Zb. Zákon o úpravě svátkového práva. 01.01.1947
249/1946 Zb. Zákon o zatímní úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy a některých jiných osob veřejného práva. 01.01.1946
250/1946 Zb. Zákon o jednorázovém osidlovacím příspěvku na úhradu mimořádných stěhovacích a zařizovacích výloh. 30.12.1946
251/1946 Zb. Zákon o vyvlastnění Pražského sanatoria v Praze-Podolí. 30.12.1946
252/1946 Zb. Zákon o jednorázové výpomoci a o přídavcích k zaopatřovacím požitkům bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém a jejich rodinných příslušníků. 30.12.1946
254/1946 Zb. Vyhláška o lhůtě k podávání žádostí o vrácení československého státního občanství manžely československých státních občanek. 01.01.1947
255/1946 Zb. Zákon o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození. 18.06.1946
257/1946 Zb. Vyhláška o obvodech rozhodčích soudů pro úpravu pracovních poměrů dotčených důsledky národní revoluce. 31.12.1946
Presunúť na začiatok