177.

Zákon

ze dne 13. září 1946

o úpravě pracovní doby v pekárnách.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1.

(1) Pokud není dále stanoveno jinak, nesmí nikdo v pekárnách pracovati v době od 22. hodiny do 6. hodiny.

(2) Pekárnami podle odstavce 1 se rozumějí zejména též průmyslové a řemeslné pekárny včetně mlýnských a družstevních pekáren a pekárenská oddělení, přičleněná k jiným závodům, soukromým nebo veřejným ústavům.

§ 2.

(1) Zákaz podle § 1 se nevztahuje na přípravné práce.

(2) Přípravnými pracemi podle odstavce 1 se rozumějí topení v pecích a práce nutné k přípravě těsta včetně jeho odvažování (řezů) k výrobě bílého pečiva.

(3) S přípravnými pracemi smí se započíti při výrobě bílého pečiva nejdříve ve 3 hodiny a při výrobě chleba nejdříve o půlnoci.

(4) Ministr sociální péče může vyhláškou v Úředním listě, na Slovensku též v Úředním věstníku, stanoviti nejvyšší přípustný počet zaměstnanců, kteří smějí býti zaměstnáni přípravnými pracemi v době od půlnoci, po případě od 3. hodiny do 6. hodiny.

(5) Přípravnými pracemi v době noční (odstavec 4) nesmějí býti zaměstnáváni zaměstnanci mužského pohlaví mladší 18 roků a ženy. Výjimka je přípustná u učňů mladších 18 let v posledním půl roce učení, aby se vyučili přípravným pracem, ale jen potud, nepracuje-li se v pekárně na více směn.

§ 3.

(1) Vyžaduje-li to veřejný zájem, může ministr sociální péče v dohodě s ministrem výživy po slyšení zúčastněných zájmových organisací zaměstnanců a zaměstnavatelů povoliti pro celé skupiny pekáren nebo pro jednotlivé pekárny s více než 50 zaměstnanci na přechodnou dobu výjimky ze zákazu podle § 1.

(2) Okresní úřad ochrany práce může po slyšení zúčastněných zájmových organisací zaměstnanců a zaměstnavatelů povoliti pro jednotlivé pekárny na přechodnou dobu výjimky ze zákazu podle § 1:

a) jde-li o nutnou opravu provozního zařízení, kterou v dovolené pracovní době nelze provésti bez přerušení pravidelné výroby, nebo o poruchu v pravidelné výrobě, způsobenou takovou opravou, nebo

b) vyžaduje-li to veřejný zájem, pokud jde o pekárny s nejvýše 50 zaměstnanci, nebo

c) jde-li o pekárny, které pracují pro potřeby vojenské správy.

(3) Byla-li povolena výjimka podle odstavců 1 nebo 2, stanoví se zároveň její rozsah.

§ 4.

Za dovolené práce, konané v době od 22. hodiny do 6. hodiny, obsažené v §§ 2 a 3, náleží zaměstnancům příplatek za noční práci podle příslušné mzdové (platové) úpravy.

§ 5.

(1) Dozor na provádění ustanovení tohoto zákona a předpisů podle něho vydaných přísluší ministerstvu sociální péče, které jej též vykonává prostřednictvím okresních úřadů ochrany práce. Místní orgány sboru národní bezpečnosti poskytují na jejich žádost pomoc při výkonu dozoru.

(2) Dozorčí osoby a orgány uvedené v odstavci 1 jsou oprávněny v rozsahu nezbytně nutném pro výkon dozoru (odstavec 1) provésti kdykoliv prohlídku provozních místností pekáren. Při tom jsou povinny dbáti ustanovení §§ 8 až 10 ústavního zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 293 Sb., o ochraně svobody osobní, domovní a tajemství listovního, jakož i zachovati mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dověděly při své činnosti, zejména o obchodním a výrobním tajemství, a zdržeti se jakéhokoliv zneužití takových tajemství. Povinnost mlčenlivosti nezaniká skončením činnosti nebo vystoupením ze služebního poměru.

(3) Provozovatel pekárny je povinen učiniti opatření, aby dozorčí osoby a orgány uvedené v odstavci 1 mohly kdykoliv bez průtahu vstoupiti do provozních místností pekáren.

§ 6.

(1) Kdo koná práci nebo zaměstnává jiné osoby v rozporu s ustanoveními §§ 1, 2 nebo § 3, odst. 3 nebo s předpisy, které budou vydány podle § 2, odst. 4, nebo kdo brání nebo ztěžuje dozorčím osobám a orgánům uvedeným v § 5, odst. 1 výkon dozoru v pekárnách nebo kdo jedná proti ustanovení § 5, odst. 3, bude potrestán, nejde-li o čin přísněji trestný, okresním úřadem ochrany práce pořádkovou pokutou od 3.000 Kčs do 10.000 Kčs; byl-li čin spáchán opětovně, bude pachatel potrestán okresním národním výborem na návrh okresního úřadu ochrany práce pro správní přestupek pokutou od 10.000 Kčs do 100.000 Kčs nebo vězením od 1 do 3 měsíců nebo oběma těmito tresty. Porušení povinností uložených dozorčím osobám a orgánům uvedeným v § 5, odst. 2 trestají bez újmy stíhání a trestů disciplinárních nebo soudních okresní národní výbory správními tresty, a to pokutou od 10.000 Kčs do 100.000 Kčs nebo vězením od 1 do 3 měsíců nebo oběma těmito tresty.

(2) Byla-li jako správní trest uložena pokuta, buď zároveň pro případ její nedobytnosti vyměřen náhradní trest vězení podle míry zavinění v mezích sazby trestu na svobodě na čin stanovené.

(3) Okresní národní výbor odejme provozovateli pekárny na návrh okresního úřadu ochrany práce živnostenské oprávnění na dobu nejméně 1 měsíce a nejvýše jednoho roku, byl-li alespoň dvakrát potrestán podle ustanovení odstavce 1.

§ 7.

Ustanovení tohoto zákona se nevztahují na vojenské pekárny.


§ 8.

Tento zákon nabývá účinnosti sedmým dnem po vyhlášení; provede jej ministr sociální péče v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Nosek v. r., za ministra Dr. Nejedlého