127.

Stanovy

Potravinové a zemědělské organisace Spojených národů.

JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ!

JMÉNEM REPIBLIKY ČESKOLOVESNKÉ, AUSTRALIE, BELGIE, BOLIVIE, BRAZILIE, KANADY, ČÍNY, KOLUMBIE, KUBY, DÁNSKA, DOMINIKY, EGYPTA, EQUADORU, FRANCIE, ŘECKA, QUATEMALY, HAITI, HONDURASU, ISLANDU, INDIE, IRAKU, LIBERIE, LUCEMBURSKA, MEXIKA, NIZOZEMÍ, NOVÉHO ZÉLANDU, NICARAGUY, NORSKA, PANAMY, PERU, FILIPIN, POLSKA, JIHOAFRICKÉ UNIE, SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ, SPOJENÝCH STATŮ AMERICKÝCH, URUQUAYE A VENEZUELY,

ZASTOUPENÝCH NA POTRAVINOVÉ A ZEMĚDELSKÉ KONFERENCI SPOJENĆH NÁRODŮ, KONANÉ VE DNECH 18. KVĚTNA - 3. ČERVNA 1943 V HOT SPRINGS, VIRGINIA, USA, BYLY SJEDNÁNY

DNE 16.ŘÍJNA 1945 V QUEBECU

TYTO STANOVY POTRAVINOVÉ A ZEMĚDELSKÉ ORGANISACE SPOJENÝCH NÁRODŮ:

Stanovy

Potravinové a zemědělské organisace Spojených národů.

Předmluva

Státy, přijímající tyto Stanovy jsou odhodlány napomáhati obecnému blahu podporou zvláštních i hromadných opatření směřujících k tomu, aby se zvýšila úroveň výživy a životní míra obyvatelstva, které žije pod jejich pravomocí, aby se zabezpečila větší výkonnost výroby a lepší rozdělování všech potravinových a zemědělských výrobků, aby se zlepšily životní podmínky venkovského obyvatelstva, a tak se přispělo k rozvoji světového hospodářství. Proto tímto zřizují Potravinovou a zemědělskou organisaci Spojených národů, dále jmenovanou „Organisace“, skrze niž se členové budou navzájem zpravovati o učiněných opatřeních a o pokroku dosaženém na poli činnosti shora zmíněné.

Článek I

Činnost Organisace

1. Organisace bude shromažďovati, zkoumati, vykládati a rozšiřovati zprávy o výživě, potravinách a zemědělství.

2. Organisace bude podporovati a podle potřeby doporučovati státní i mezinárodní opatření týkající se

a) vědeckého, technologického, sociálního a hospodářského bádání o výživě, potravinách a zemědělství;

b) zdokonalování výchovy a správy ve věcech výživy, potravin a zemědělství i rozšiřování obecné znalosti vyživovací a zemědělské vědy i prakse;

c) udržování přirozených zdrojů a zavádění zlepšených způsobů zemědělské výroby;

d) zdokonalování výrobních pochodů, prodeje a rozdělování potravinových a zemědělských výrobků;

e) přijímání směrnic pro péči o dostatečný zemědělský úvěr státní i mezinárodní;

f) přijímání mezinárodních směrnic pro dohody o zemědělských výrobcích.

3. Úkolem Organisace bude také, aby

a) poskytovala technickou pomoc, budou-li ji vlády požadovat,

b) spolu se zúčastněnými vládami podle potřeby organisovala vysílání missí k podpoře vlád při plnění závazků, které vyplynou z přijatých doporučení shromáždění Spojených národů o potravinách a zemědělství; a

c) vůbec, aby činila všechna nutná a vhodná opatření k provádění úkolů Organisace, uvedených v předmluvě.

Článek II

Členství

1. Původními členy Organisace budou ty ze států vyjmenovaných v příloze I, které přijmou tyto Stanovy podle ustanovení článku XXI.

2. Další členové mohou býti do Organisace přijati usnesením dvoutřetinové většiny všech členů shromáždění, a přijmou-li tyto Stanovy tak, jak budou platit v době přijetí.

Článek III

Shromáždění

1. Organisace bude míti shromáždění, na němž bude každý členský stát zastoupen jedním členem.

2. Každý členský stát může jmenovati náhradníka, zástupce a poradce pro svého člena shromáždění. Shromáždění může stanoviti pravidla pro účast náhradníků, zástupců a poradců na jednání, avšak každá taková účast bude bez hlasovacího práva, leč že se náhradník nebo zástupce účastní místo člena.

3. Žádný člen shromáždění nemůže zastupovati více než jeden členský stát.

4. Každý členský stát bude míti jen jeden hlas.

5. Shromáždění může vyzvati kteroukoli veřejnou mezinárodní organisaci, která má povinnosti podobné jako Organisace, aby určila zástupce, který se za podmínek shromážděním stanovených bude účastniti jeho schůzí. Žádný takový zástupce nebude míti hlasovacího práva.

6. Shromáždění se sejde nejméně jednou každého roku.

7. Shromáždění si zvolí své vlastní činovníky, upraví svůj jednací řád a stanoví pravidla o svolávání zasedání a určování pořadu jednání.

8. Pokud není jinak výslovně určeno těmito Stanovami nebo pravidly vydanými shromážděním, rozhoduje shromáždění o všech věcech prostou většinou odevzdaných hlasů.

Článek IV

Činnost shromáždění

1. Shromáždění určuje směrnice, schvaluje rozpočet Organisace a bude vykonávati ostatní pravomoci svěřené mu těmito Stanovami.

2. Shromáždění se může dvoutřetinovou většinou odevzdaných hlasů usnášeti ve věci potravin a zemědělství na doporučeních, která se budou předkládat členským státům, aby uvažovaly o jejich provedení státním opatřením.

3. Shromáždění může dvoutřetinovou většinou odevzdaných hlasů předkládati členským státům úmluvy o věcech potravin a zemědělství, aby uvažovaly o jich přijetí příslušným ústavním postupem.

4. Shromáždění vydá pravidla o postupu, jímž má býti postaráno

a) o náležitou poradu s vládami a přiměřenou technickou přípravu ještě před jednáním shromáždění o navrhovaných doporučených a úmluvách; a

b) o náležitou poradu s vládami stran vztahu mezi Organisací a státními institucemi nebo soukromými osobami.

5. Shromáždění může dávati kterékoli veřejné mezinárodní organisaci doporučení v kterékoli věci, patřící k účelu Organisace.

6. Shromáždění může dvoutřetinovou většinou odevzdaných hlasů vysloviti souhlas s tím, aby byla vykonávána kterákoli jiná činnost, která je v souladu s účely organisace a která by na ni byla přenesena vládami nebo stanovena některou dohodou, sjednanou mezi Organisací a některou jinou veřejnou mezinárodní organisací.

Článek V

Výkonný výbor

1. Shromáždění určí výkonný výbor, skládající se nejméně z devíti a ne více než z patnácti členů shromáždění neb jejich náhradníků, zástupců nebo poradců, kteří se hodí svou správní zkušeností nebo jinými zvláštními vlastnostmi k tomu, aby přispěli k dosažení cílů Organisace. Ze žádného členského státu nebude více než jeden člen. Vykonávání a podmínky úřadu členů výkonného výboru budou se říditi pravidly, která vydá shromáždění.

2. Řídíc se ustanoveními paragrafu 1 tohoto článku, bude shromáždění při určování výkonného výboru přihlížeti k tomu, že je žádoucí, aby jeho členstvo zastupovalo co nejrozmanitější zkušenosti v různých typech hospodářství potravinového a zemědělského.

3. Shromáždění může svěřiti výkonnému výboru takové pravomoci, jak samo určí, s výjimkou pravomocí uvedených v § 2 článku II., v článku IV., v § 1 článku VII., v článku XIII. a v článku XX. těchto Stanov.

4. Členové výkonného výboru budou vykonávati pravomoci, svěřené jim shromážděním, za celé shromáždění a nikoli jako zástupci svých vlád.

5. Výkonný výbor určí své činovníky a řídě se rozhodnutími shromáždění upraví svůj jednací řád.

Článek VI

Jiné výbory a shromáždění

1. Shromáždění může zřizovati technické a územní stálé výbory a jmenovati výbory, které by prostudovaly některou věc související s účely Organisace a podaly o ní zprávu.

2. Shromáždění může svolávati obecná, technická, územní nebo jiná zvláštní shromáždění způsobem, pro nějž se rozhodne, a může se postarati o to, aby na nich byla zastoupena státní nebo mezinárodní tělesa, která se zabývají výživou, potravinami nebo zemědělstvím.

Článek VII

Generální ředitel

1. Organisace bude míti generálního ředitele, který bude zvolen shromážděním způsobem a za podmínek, jež určí shromáždění.

2. Podléhaje obecnému dohledu shromáždění a jeho výkonného výboru, bude míti generální ředitel všechnu pravomoc k řízení práce Organisace.

3. Generální ředitel nebo zástupce jím určený účastní se bez hlasovacího práva všech schůzí shromáždění a jeho výkonného výboru a bude připravovat pro jednání shromáždění a výkonného výboru návrhy na vhodná opatření ve věcech, jež jim budou předkládány.

Článek VIII

Personál

1. Personál Organisace bude jmenovati generální ředitel způsobem, který určí pravidla stanovená shromážděním.

2. Personál organisace bude odpovědný generálnímu řediteli. Povinnosti personálu budou povahy výhradně mezinárodní a personál nemá od žádného činitele mimo Organisaci požadovati ani přijímati pokynů, týkajících se výkonu jeho povinností. Členské státy se zavazují, že budou plně šetřiti mezinárodní povahy povinností personálu a že se nebudou snažiti působit na žádného svého příslušníka ve výkonu jeho povinností.

3. Při jmenování personálu bude generální ředitel, maje na zřeteli svrchovaný význam toho, aby zabezpečil co nejvyšší úroveň výkonnosti a technických schopností, přihlížeti náležitě k důležitosti toho, aby vybral personál na zeměpisné základně co nejširší.

4. Každý členský stát se zavazuje, že přizná - pokud to bude podle jeho ústavního postupu možné - generálnímu řediteli a vyššímu úřednictvu privilegia a imunity diplomatické, ostatnímu pak personálu všechny úlevy a imunity, které se přiznávají nediplomatickému personálu přidělenému diplomatickým zastoupením, případně že přizná ostatnímu personálu imunity a úlevy, které mohou později býti přiznány stejně postaveným členům personálu jiných veřejných mezinárodních organisací.

Článek IX

Sídlo

Sídlo Organisace bude určeno shromážděním.

Článek X

Územní a styčné úřadovny

1. Zřídí se takové územní úřadovny, jak je určí generální ředitel se schválením shromáždění.

2. Generální ředitel může jmenovati styčné úředníky pro určité země nebo území podle dohody se zúčastněnou vládou.

Článek XI

Zprávy členů

1. Každý členský stát bude Organisaci periodicky podávati zprávy o pokroku v dosahování účelu Organisace uvedeného v předmluvě a o akci, kterou provádí podle doporučení učiněných shromážděním nebo podle dohod jím předložených.

2. Tyto zprávy se budou podávati v takových lhůtách, v takové podobě a s takovými údaji, jak by toho žádalo shromáždění.

3. Generální ředitel předloží tyto zprávy spolu s jejich rozborem shromáždění a uveřejní zprávy a rozbory, jež budou shromážděním pro uveřejnění schváleny, spolu se zprávami jich se týkajícími a shromážděním přijatými.

4. Generální ředitel může požádati kterýkoli členský stát, aby předložil zprávu, která se týká účelu Organisace.

5. Každý členský stát oznámí Organisaci na požádání všechny zákony, nařízení a úřední zprávy i statistiky, týkající se výživy, potravin a zemědělství, jakmile budou uveřejněny.

Článek XII

Spolupráce s jinými organisacemi

1. Aby bylo postaráno o těsnou spolupráci mezi Organisací a jinými veřejnými mezinárodními organisacemi s podobnými povinnostmi, může shromáždění, řídíc se ustanoveními článku XIII., s příslušnými činiteli těchto organisací uzavříti dohodu, která určí rozdělení povinností a způsoby spolupráce.

2. Generální ředitel může, řídě se usneseními shromáždění, uzavříti dohodu s jinými veřejnými mezinárodními organisacemi o společném výkonu prací, společné úpravě získávání, školení, služebních podmínek personálu a jiných s tím souvisejících věcí, jakož i o jeho výměně.

Článek XIII

Poměr k jiným všeobecným světovým organisacím

1. Organisace bude ve shodě s postupem stanoveným v následujícím paragrafu součástí kterékoli všeobecné mezinárodní organisace, jíž bude svěřeno koordinování činnosti mezinárodních organisací se zvláštními úkoly.

2. Ujednání, stanovící vztahy mezi Organisací a takovou všeobecnou organisací, musí schváliti shromáždění. Nehledě na ustanovení článku XX., mohou taková ujednání, jestliže budou v shromáždění schválena dvoutřetinovou většinou odevzdaných hlasů, měniti ustanovení těchto Stanov, avšak s tou výhradou, že žádná taková ujednání nemají měniti účely a meze Organisace dané těmito Stanovami.

Článek XIV

Dozor na jiné organisace

Shromáždění může schváliti ujednání, kterými se jiné veřejné mezinárodní organisace, zabývající se otázkami potravin a zemědělství, podřizují všeobecné pravomoci Organisace za podmínek, které budou dohodnuty s příslušnými činiteli zúčastněné organisace.

Článek XV

Právní postavení

1. Organisace bude míti charakter právní osoby schopné prováděti každý právní akt vhodný k jejímu účelu, který nepřekračuje pravomoci dané jí těmito Stanovami.

2. Každý členský stát se zavazuje, že přizná - pokud to bude podle jeho ústavního postupu možné - Organisaci všechny imunity a úlevy, jež přiznává diplomatickým zastupitelstvím, v tom i neporušitelnost místností a archivu, vynětí z jurisdikce a zdanění.

3. Shromáždění učiní opatření, aby spory, týkající se služebních smluv a podmínek pro jmenování členů personálu, byly rozhodovány správním soudem.

Článek XVI

Ryby a lesnické výrobky

V těchto Stanovách se výrazem „zemědělství“ a jeho odvozeninami rozumějí i rybářství, mořské produkty, lesnictví a lesnické prvotní výrobky.

Článek XVII

Výklad stanov

Jakákoli otázka nebo spor stran výkladu těchto Stanov nebo jakékoliv mezinárodní dohody přijaté v souvislosti s nimi budou předkládány k rozhodnutí příslušnému mezinárodnímu soudu nebo rozhodčímu soudu způsobem, jehož pravidla určí shromáždění.

Článek XVIII

Výdaje

1. Řídě se ustanoveními článku XXV. bude generální ředitel předkládati shromáždění roční rozpočet, kryjící předpokládané výdaje Organisace. Po schválení rozpočtu bude úhrnná částka rozvržena na členské státy v poměru, který určí čas od času shromáždění. Každý členský stát se zavazuje, že Organisaci neprodleně přispěje svým podílem takto určeným, řídě se při tom požadavky svého ústavního postupu.

2. Každý členský stát zaplatí, když přijme tyto Stanovy, jako první příspěvek svůj podíl na ročním rozpočtu pro běžný finanční rok.

3. Finanční rok Organisace bude od 1. července do 30. června, jestliže shromáždění neurčí jinak.

Článek XIX

Vystoupení

Každý členský stát může oznámiti své vystoupení z Organisace kdykoli po uplynutí čtyř let od svého přijetí těchto Stanov. Toto oznámení nabude účinnosti za rok po dni jeho sdělení generálnímu řediteli Organisace za podmínky, že má onen stát v té době zaplaceny své příspěvky za všechna léta svého členství počítaje v to i finanční rok následující po datu takového oznámení.

Článek XX

Změny stanov

1. Pro změny těchto Stanov, které obsahují nové závazky členských států, vyžaduje se, aby je shromáždění schválilo dvoutřetinovou většinou všech svých členů, a jakmile je přijmou dvě třetiny členských států, nabudou účinnosti pro každý členský stát, který změnu přijal, a potom pro každý zbývající členský stát, jakmile ji přijme.

2. Ostatní změny nabudou účinnosti, když je shromáždění schválí dvoutřetinovou většinou všech svých členů.

Článek XXI

Účinnost stanov

1. Tyto Stanovy mohou přijmouti státy vyjmenované v příloze I.

2. Listiny o přijetí odevzdá každá vláda zatímní potravinové a zemědělské komisi Spojených národů. Ta oznámí jejich přijetí vládám států vyjmenovaných v příloze I. Přijetí může býti zatímní komisi oznámeno diplomatickým zástupcem; v tom případě musí býti listina o přijetí odevzdána komisi co nejdříve po oznámení.

3. Jakmile zatímní komise obdrží dvacet oznámení o přijetí, postará se o to, aby tyto Stanovy byly v jediném vyhotovení podepsány řádně k tomu oprávněnými diplomatickými zástupci států, které oznámily přijetí. Kdyby byly takto podepsány nejméně dvaceti ze států vyjmenovaných v příloze I., nabudou tyto Stanovy ihned účinnosti.

4. Přijetí, která budou oznámena po tom, co tyto Stanovy se stanou účinnými, nabudou účinnosti, jakmile je obdrží zatímní komise Organisace.

Článek XXII

První zasedání shromáždění

Zatímní potravinová a zemědělská komise Spojených národů svolá první zasedání shromáždění ve vhodné době po tom, co tyto Stanovy se staly účinnými.

Článek XXIII

Úřední jazyk

Dokud shromáždění neschválí pravidla o jazyku, bude jednati anglicky.

Článek XXIV

Dočasné sídlo

Dočasné sídlo Organisace bude ve Washingtoně, dokud shromáždění nerozhodne jinak.

Článek XXV

První finanční rok

Tato výjimečná opatření se týkají prvního finančního roku, v kterém tyto Stanovy nabudou platnosti:

a) rozpočtem bude zatímní rozpočet uvedený v příloze II těchto Stanov;

b) členské státy budou přispívat v poměru uvedeném v příloze II těchto Stanov, avšak s tou výhradou, že si každý členský stát může odpočítati částku, kterou již přispěl na výdaje zatímní komise.

Článek XXVI

Rozpuštění zatímní komise

Při zahájení prvního zasedání shromáždění bude zatímní potravinová a zemědělská komise Spojených národů pokládána za rozpuštěnou a její spisy a jiný majetek se stanou majetkem Organisace.

Příloha I.

Státy oprávněné k původnímu členství:

Australie
Belgie
Bolivie
Brazilie
Československo
Čína
Dánsko
Dominikánská republika
Equador
Egypt
Filipiny
Francie
Guatemala
Habeš
Haiti
Honduras
Chile
Indie
Irak
Iran
Island
Jihoafrická republika
Jugoslavie
Kanada
Kolumbie
Kostarica
Kuba
Liberie
Lucemburk
Mexiko
Nicaragua
Nizozemsko
Norsko
Nový Zéland
Panama
Paraguaya
Peru
Polsko
Řecko
Salvador
Spojené království
Spojené státy americké
Svaz sovětskych socialistických republik
Uruguay
Venezuela

Příloha II.

Rozpočet na první finanční rok.

Zatímní rozpočet na první finanční rok dělá 2,500.000 amerických dolarů. Zbytek bude základem kapitálového jmění.

K této částce přispějí členské státy v tomto poměru:

%
Australie3,33
Belgie1,28
Bolivie0,29
Brazilie3,46
Československo1,40
Čína6,50
Dánsko0,62
Dominikánská republika0,05
Ecuador0,05
Egypt1,73
Filipiny0,25
Francie5,69
Guatemala0,05
Habeš0,29
Haiti0,05
Honduras0,05
Chile1,15
Indie4,25
Irak0,44
Iran0,71
Island0,05
Jihoafrická unie2,31
Jugoslavie0,71
Kanada5,06
Kolumbie0,71
Kostarica0,05
Kuba0,71
Liberie0,05
Lucemburk0,05
Mexiko1,87
Nicaragua0,05
Nizozemsko1,38
Norsko0,62
Nový Zéland 1,15
Panama0,05
Paraguay0,05
Peru0,71
Polsko0,38
Salvador0,05
Spojené království15,00
Spojené státy americké25,00
Svaz sovětských socialistických republik8,00
Uruguay0,58
Venezuela0,58
Nové členové100

Dáno v Quebecu dne 16. října roku tisícího devítistého čtyřicátého pátého v anglické řeči, v jediném vyhotovení, které bude uloženo v archivu Potravinové a zemědělské organisace Spojených národů a jehož ověřené opisy budou odevzdány generálním ředitelem vládám států, vypočítaných v příloze I těchto Stanov a vládám členů přijatých do Organisace shromážděním podle ustanovení článku II.

Na důkaz toho jsme připojili své podpisy:

Australie
Alfred Thorpe Stirling

Belgie
Arthur Wauters

Bolivie
Seňor Don Victor Andrade

Brazilie
Lourival Fontes

Kanada
Hon. James G. Gardiner

Čína
Dr. P. W. Tsou

Kolumbie
Seňor Don Guillermo Eliseo Suárez

Kuba
Seňor Enrique Perez-Cisneros

Československo
František Pavlásek

Dánsko
Henrik Louis Hans de Kauffmann

Dominikánská republika
Mario E. de Moya

Ecuador
Seňor Dr. L. N. Ponce

Egypt
Anis Azer

Francie
C. Tanguy-Prigent, André Mayer

Řecko
Nicholas G. Lely

Guatemala
Dr. Enrique Lopez-Herrarte

Haiti
Edouard Baker

Honduras
Dr. Julián R. Cáreres

Island
Thor Thors

Indie
Sir Girja Shankar Pajpai

Irak
Ali Jawdat

Liberie
Frederic A. Price

Lucemburk
Dr. Hugues Le Gallais

Mexiko
Manuel J. Zevada

Nizozemsko
S. L. Mansholt

Nový Zéland
David Wilson

Nicaragua
Dr. Alberto Sevilla Sacasa

Norsko
Dr. Anders Fjelstad

Panama
Julio E. Heurtematte

Peru
Juan Chávez

Filipiny
Dr. Maximo Kalaw

Polsko
Stanislaw Mikolajczyk

Jihoafrická unie
Philippus R. Viljoen

Spojené království
Roger Makins

Spojené státy americké
Clinton P. Anderson

Uruguay
Juan Felipe Yriart

Venezuela
Dr. M. A. Falcón-Briceňo

PROZKOUMAVŠE TYTO STANOVY A VĚDOUCE, ŽE PROZATIMNÍ NÁRODNÍ SHROMAŽDĚNÍ REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ S NIMI SOUHLASÍ, SCHVALUJEME A POTVRZUJEME JE.

TOMU NA SVĚDOMÍ JSME TENTO LIST PODEPSALI A K NĚMU PEČEŤ REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ PŘITISKNOUTI DALI.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM DNE 30. BŘEZNA LÉTA TISÍCIHO DEVÍTISTÉHO ČTYŘICÁTÉHO ŠESTÉHO.

Dr. EDUARD BENEŠ v. r.

President republiky Československé.

JAN MASARYK v. r.

Ministr zahraničných věcí.

Vyhlašuje se s tím, že Československá republika podepsala tyto Stanovy dne 16. října 1945 a jest tedy původním členem Organisace. Ratifikační listina byla ve smyslu článku XXI., odst. 2 uložena dne 9. dubna 1946 v archivu Organisace.

Jan Masaryk v. r.

Anglické znenie textu