Zákon č. 123/1946 Zb.Zákon, kterým se doplňují ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 138 Sb., o trestání některých provinění proti národní cti.

Čiastka 53/1946
Platnosť od 12.06.1946
Účinnosť od 26.05.1946

123.

Zákon

ze dne 16. května 1946,

kterým se doplňují ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 138 Sb., o trestání některých provinění proti národní cti.

Prozatimní Národní shromaždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Čl. I.

V § 3 dekretu č. 138/1945 Zb. se připojují na konci tyto věty:

„U činů, o nichž okresní nárosní výbor nabude vědomosti ze spisů, jež jsou v den 26. května 1946 u doudu (mimořádneho lidového soudu), veřejného žalobce, správního úřadu (orgánu) a budou mu odstoupeny teprve po tomto dnu, počína se promlčecí lhůta dnem, kdy tyto spisy dojdou příslušnému okresnímu národnímu výboru. Trestní řízení musí však býti zahákeno před skončením účinnosti zákona ze dne 19. června 1945, č. 16 Sb., o postrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech, ve znění zákona ze dne 24. ledna 1946, č. 22 Sb., skončí-li tato účinost před 31. prosimcem 1946, nejdéle do tohoto dne."


Čl. II

Tento zákon nabýva účinnosti dnem 26. května 1946 a platí jen v zemích České a Moravskoslezské; provede jej ministr vnitra.


Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Nosek v. r.