Nariadenie vlády č. 101/1946 Zb.Nařízení, kterým se mění vládní nařízení ze dne 1. března 1932, č. 39 Sb., o užívání titulu odborného lékaře.

Čiastka 46/1946
Platnosť od 18.05.1946
Účinnosť od 18.05.1946

101.

Vládní nařízení

ze dne 9. dubna 1946,

kterým se mění vládní nařízení ze dne 1. března 1932, č. 39 Sb., o užívání titulu odborného lékaře.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 9, odst. 2 zákona ze dne 28. června 1929, č. 114 Sb., o výkonu lékařské prakse:


Čl. I.

Vládní nařízení č. 39/1932 Sb. se mění a doplňuje takto:

1. Za § 3, odst. 2 se vkládají další odstavce tohoto znění:

(3) Do vzdělávací lékařské činnosti ve smyslu odstavce 1 se započítává v rozsahu uvedeném v odstavci 4 odborná činnost před dosažením diplomu doktora veškerého lékařství:

a) vykonal-li ji kandidát lékařství, který byl dne 17. listopadu 1939 zapsán alespoň v 8. studijním běhu na lékařské fakultě některé české university,

b) byla-li vykonána v době od 17. listopadu 1939 do 4. Května 1945 v příslušném oboru na ústavech označených v §§ 5 až 9, a

c) odpovídá-li povahou konaných prací činnosti uvedené v odstavci 2.

(4) Činnost uvedená v odstavci 3 se započítává do vzdělávací lékařské činnosti ve smyslu odstavce 1 jednou čtvrtinou, nejvýše však dobou jednoho roku. Žadateli, který do 17. listopadu 1939 vykonal na lékařské fakultě některé české university s úspěchem druhou přísnou zkoušku doktorskou, lze na souhlasný návrh příslušné lékařské fakulty a lékařské komory (§ 13) započítati činnost uvedenou v odstavci 3 do vzdělávací lékařské činnosti výměrou větší, nejvýše však jednou polovinou.“

2. Za § 4, odst. 2 se vkládá nový odstavec tohoto znění:

(3) Lékařská činnost, vyhovující požadavkům stanoveným v odstavci 2 a konaná v době od 30. září 1938 do 31. Července 1945 v ústavech na území ovládaném spojenci Československé republiky, se započítává zcela do doby uvedené v odstavci 1. Žadatel však musí v každém případě prokázati, že alespoň po dobu jednoho roku konal vzdělávací lékařskou činnost na některém z tuzemských ústavů, označených v §§ 5 až 9. Tato doba se zkracuje na 3 měsíce, dosáhl-li žadatel v příslušném spojeneckém státě oprávnění k výkonu odborné lékařské prakse.“ Dosavadní odstavce 3 a 4 se stávají odstavci 4 a 5.

3. Za § 11, odst. 5 se vkládají další odstavce tohoto znění:

(6) V případě uvedeném v § 3, odst. 4 je nutno mimo to prokázati potvrzením lékařské fakulty některé české university, že žadatel byl dne 17. listopadu 1939 na ní zapsán alespoň v 8. studijním běhu a po případě též, že do tohoto dne vykonal s úspěchem druhou přísnou zkoušku doktorskou.

(7) V případě uvedeném v § 4, odst. 3, třetí větě je nutno předložiti průkaz, že žadatel nabyl v příslušném spojeneckém státě oprávnění k výkonu odborné lékařské prakse v odpovídajícím oboru. Ustanovení odstavce 4, druhé věty tu platí přiměřeně.“


Čl. II.

Ministr zdravotnictví se zmocňuje, aby upravil a ve Sbírce zákonů a nařízení uveřejnil plné znění vládního nařízení č. 39/1932 Sb., jak vyplývá ze změn a doplňků, stanovených tímto nařízením.

Čl. III.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je ministři zdravotnictví a školství a osvěty v dohodě se zúčastněnými ministry.


Fierlinger v. r.

Gottwald v. r.

Ursíny v. r.

Masaryk v. r.

gen. Svoboda v. r.

Nosek v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Kopecký v. r.

Laušman v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Pietor v. r.

Dr. Procházka v. r.

Majer v. r.

gen. Dr. Ferjenčík v. r.

Lichner v. r.