69.

Dohoda

o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj.

JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ!

Dr. Edvard Beneš,

PRESIDENT REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ,

VŠEM,

KTEŘÍ TENTO LIST ČÍSTI NEBO ČTOUCE SLYŠETI BUDOU,

POZDRAVENÍ.

JMÉNEM ČESKOSLOVENSKA,

BELGIE, BOLIVIE, BRAZILIE, KANADY, ČÍNY, COSTA RICY, EQUADORU, EGYPTA, HABEŠE, FRANCIE, ŘECKA, GUATEMALY, HONDURASU, ISLANDU, INDIE, IRAKU, LUCEMBURKU, NIZOZEMÍ, NORSKA, PARAGUAYE, FILIPIN, POLSKA, JIHOAFRICKÉ UNIE, SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITANIE A SEVERNÍHO IRSKA, SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH, URUGUAYE A JUGOSLAVIE,

ZASTOUPENÝCH NA MĚNOVÉ A FINANČNÍ KONFERENCI SPOJENÝCH NÁRODŮV BRETTON WOODS, BYLA SJEDNÁNA DNE 22. ČERVENCE 1944 TATO DOHODA S PŘÍLOHAMI:

(Překlad)

ČLÁNKY DOHODY

O MEDZINÁRODNÍ BANCE PRO OBNOVU A ROZVOJ.

Vlády, jejichž jménem je tato Dohoda podepsána, dohodly se takto:

ÚVODNÍ ČLÁNEK.

Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj je založena a bude působiti podle těchto ustanovení:

Článek I.

ÚČEL.

Účelem Banky jest:

(I) Napomáhat obnově a rozvoji území členů tím, že bude usnadňovati investice kapitálu pro produktivní účely, mezi něž patří znovuvybudování hospodářství zničených nebo rozvrácených válkou, přebudování výrobních prostředků pro potřeby mírové a povzbuzování rozvoje výrobních prostředků a zdrojů v méně vyvinutých zemích.

(II) Podporovati soukromou zahraniční investiční činnost zárukami nebo účastmi na půjčkách a jiných investicích soukromých investorů; jestliže pak soukromý kapitál nebude k disposici za přijatelných podmínek, doplňovati soukromou investiční činnost opatřováním finančních prostředků pro produktivní účely za přiměřených podmínek z vlastního kapitálu, z prostředků, jež získá, a z jiných jejích prostředků.

(III) Podporovati rozsáhlý vyrovnaný vzrůst mezinárodního obchodu a udržování rovnováhy platebních bilancí povzbuzováním mezinárodní investiční činnosti pro rozvoj výrobních prostředků členů, a tím napomáhati zvyšování produktivity, životní úrovně a zlepšování pracovních podmínek na členových územích.

(IV) Zařizovati poskytování půjček nebo zaručování mezinárodních půjček jinde získaných tak, aby nejprve přišly na řadu projekty užitečnější a naléhavější, ať již velké nebo malé.

(V) Prováděti své operace s náležitým zřetelem k vlivu mezinárodních investicí na hospodářské poměry na území členů a napomáhati v prvních poválečných letech vytvoření hladkého přechodu z válečného hospodářství do mírového. Banka bude vedena při všem svém rozhodování právě uvedenými účely.

Článek II.

ČLENSTVÍ A KAPITÁL BANKY.

Část 1. Členství.

a) Původními členy Banky budou ti členové Mezinárodního měnového fondu, kteří přijmou členství v Bance před datem, stanoveným v čl. XI., části 2 e).

b) Členství bude přístupno jiným členům Fondu v době a za podmínek, jak budou určeny Bankou.

Část 2. Schválený kapitál.

a) Schválený základní kapitál Banky bude dolarů 10.000,000.000, vyjádřených v dolarech Spojených států amerických, váhy a ryzosti, jaké měly 1. července 1944. Základní kapitál bude rozdělen na 100.000 akcií o hodnotě al pari po dolarech 100.000, které budou moci upsati pouze členové.

b) Základní kapitál může býti zvýšen, uzná-li to Banka za vhodné tříčtvrtinovou většinou všech oprávněných hlasů.

Část 3. Upisování akcií.

a) Každý člen upíše akcie základního kapitálu Banky. Nejmenší počet akcií, jež mají býti upsány původními členy, jest uveden v příloze A. Minimální počet akcií, které mají býti upsány jinými členy, bude určen Bankou, která reservuje dostatečnou část základního kapitálu pro úpisy takových členů.

b) Banka stanoví podmínky, za kterých mohou členové upsati více akcií schváleného základního kapitálu Banky, než činí jejich minimum.

c) Bude-li schválený základní kapitál Banky zvýšen, bude míti každý člen přiměřenou možnost upsati za podmínek, které Banka určí, takový podíl zvýšeného základního kapitálu, který odpovídá podílu jeho původního úpisu na původním celkovém základním kapitálu Banky, avšak žádný člen nebude povinen upsati jakoukoliv část zvýšeného kapitálu.

Část 4. Upisovací cena akcií.

Akcie zahrnuté do minimálních úpisů původních členů budou vydány al pari. Ostatní akcie budou vydány al pari, pokud Banka většinou všech oprávněných hlasů nerozhodne, aby s ohledem na zvláštní okolnosti byly vydány za jiných podmínek.

Část 5. Rozdělení a splatnost upsaného kapitálu.

Úpis každého člena bude rozdělen na dvě části, a to:

(I) dvacet procent bude splaceno nebo podrobeno výzvě k splacení za podmínek uvedených v části 7 (I) tohoto článku tak, jak to bude Banka potřebovat pro své operace;

(II) zbývajících osmdesát procent bude podrobeno výzvě Banky s splacení jen tehdy, bude-li toho zapotřebí ke splnění závazků Banky, vzniklých podle článku IV, části 1 a) (II) a (III). Výzvy k splácení dosud nesplacených úpisů budou stejné pro všechny akcie.

Část 6. Omezení ručení.

Ručení za akcie bude omezeno na nezaplacenou část upisovací ceny akcií.

Část 7. Způsob splácení úpisů za akcie.

Splácení upsaných akcií bude konáno ve zlatě nebo v dolarech Spojených států amerických a v měnách členů takto:

(I) při splácení podle části 5 (I) tohoto článku budou dvě procenta ceny každé akcie splatna ve zlatě nebo v dolarech Spojených států amerických a zbývajících osmnáct procent na výzvu v měně člena;

(II) když bude učiněna výzva podle části 5 (II) tohoto článku, může býti platba konána podle volby člena buď ve zlatě, v dolarech Spojených států amerických nebo v měně vyžadované ke splnění závazků Banky pro účel, pro který byla výzva učiněna;

(III) když člen koná platby v kterékoliv měně podle výše uvedených odstavců (I) a (II), budou takovéto platby vykonány v částkách, rovnajících se hodnotě členova závazku, jehož se výzva týká. Tento závazek bude úměrnou částí upsaného základního kapitálu Banky, jak byl schválen a vymezen v části 2 tohoto článku.

Část 8. Doba splácení úpisů.

a) Dvě procenta splatná na každou akcii ve zlatě nebo v dolarech Spojených států amerických podle části 7 (I) tohoto článku budou zaplacena do šedesáti dnů ode dne, kdy Banka započne operace, s výhradou, že (I) každému původnímu členu Banky, jehož mateřské území utrpělo nepřátelským obsazením nebo válečnými akcemi za této války, bude poskytnuto právo, odložiti placení půl procenta do pěti let po tomto dni; (II) původní člen, který nemůže vykonati takovou platbu, protože znovu nenabyl držby svých zlatých reserv, které jsou dosud zabaveny nebo immobilisovány v důsledku války, může odložiti všechny platby až do toho dne, který Banka určí.

b) Zbytek ceny každé akcie, splatný podle části 7 (I) tohoto článku, bude splacen tak a tehdy, jak stanoví Banka ve své výzvě, s výhradou, že

(I) Banka během jednoho roku od zahájení své činnosti vyzve k placení ne méně než osmi procent ceny akcie kromě platby dvou procent, uvedené v hořejším odstavci a);

(II) během kterékoliv tříměsíční lhůty nebude vyžádáno více než pět procent ceny akcie.

Část 9. Udržení hodnoty určitých měnových držeb Banky.

a) Kdykoli se sníží (I) parita členovy měny anebo (II) kdykoli podle mínění Banky poklesne zahraniční hodnota členovy měny na jeho území značnou měrou, zaplatí člen Bance v přiměřené době dodatečnou částku ve vlastní měně, dostačující k udržení počáteční hodnoty úpisu člena, který Banka drží a který pochází z měny původně členem do Banky vplacené podle článku II, části 7 (I), z měny uvedené v článku IV, části 2 b) anebo z jakékoli měny, která byla odevzdána dodatečně podle ustanovení tohoto odstavce a která nebyla členem odkoupena za zlato nebo za takovou měnu kteréhokoliv člena, která jest pro Banku přijatelná.

b) Kdykoliv stoupne parita členovy měny, vrátí Banka tomuto členu v přiměřené lhůtě takovou částku členovy měny, která odpovídá vzrůstu hodnoty měny, jak uvedeno v hořejším odstavci a).

c) Banka může upustiti od ustanovení předcházejících odstavců, bude-li Mezinárodním měnovým Fondem provedena jednotná rovnoměrná změna v paritách měn všech členů.

Část 10. Omezení disposice akciemi.

Akcie nesmí býti dány v zástavu ani žádným způsobem zatíženy a bude je lze převésti pouze na Banku.

Článek III.

VŠEOBECNÉ PŘEDPISY O PŮJČKÁCH A ZÁRUKÁCH.

Část 1. Používání prostředků.

a) Prostředků a služeb Banky bude používáno výhradně ve prospěch členů a se spravedlivým zřetelem jak k projektům sloužícím rozvoji, tak k projektům obnovy.

b) Aby usnadnila znovuvybudování a obnovu hospodářství členů, jejichž mateřská území utrpěla velká zpustošení nepřátelským obsazením nebo válečnými akcemi, Banka, stanovíc podmínky a předpoklady půjček, poskytnutých takovým členům, bude zvláště přihlížeti k tomu, aby ulehčila finanční břímě a urychlila dokončení takového znovuvybudování a obnovy.

Část 2. Jednání mezi členy a bankou.

Každý člen bude jednati s Bankou pouze prostřednictvím svého ministerstva financí, ústřední banky, stabilisačního fondu anebo jiné podobné fiskální instituce a Banka bude jednati s členy pouze prostřednictvím týchž institucí.

Část 3. Omezení záruk a zápůjček Banky.

Celková výše nesplacených záruk, účastí na půjčkách a přímých půjček poskytnutých Bankou nesmí býti nikdy zvýšena, jestliže by takovým zvýšením celková částka přesáhla sto procent nezmenšeného upsaného kapitálu, reserv a přebytků Banky.

Část 4. Podmínky, za kterých Banka může poskytovati záruky nebo zápůjčky.

Banka může poskytovati záruky za půjčky, zúčastniti se půjček nebo je poskytovati kterémukoliv členu nebo kterékoliv jeho politické součásti a kterémukoliv obchodnímu, průmyslovému nebo zemědělskému podniku na jeho územích, za těchto podmínek:

1. Jestliže člen, na jehož území je projekt uskutečňován, není sám vypůjčovatelem, člen, ústřední banka nebo jiná podobná instituce, která vyhovuje Bance, plně zaručí splacení kapitálu a placení úroků i jiných nákladů půjčky.

2. Banka je přesvědčena, že za daných podmínek na trhu by nebylo vypůjčovateli možno dostati jinak zápůjčku za takových podmínek, jaké jsou podle mínění Banky pro vypůjčovatele přiměřené.

3. Příslušný výbor, jak jest stanoven v článku V, části 7, předloží po pečlivém studiu prospěšnosti návrhu písemnou zprávu, doporučující projekt.

4. Úroková sazba a jiné náklady jsou podle mínění Banky přiměřené a tato sazba, náklady a umořovací plán kapitálu se hodí k projektu.

5. Poskytujíc nebo zaručujíc zápůjčku, Banka věnuje náležitý zřetel tomu, zda je tu vyhlídka, že vypůjčovatel, a není-li vypůjčovatel, že ručitel bude s to plniti své závazky ze zápůjčky; a Banka bude jednati obezřetně v zájmu jak jednotlivého člena, na jehož území projekt je uskutečňován, tak i všech členů jakožto celku.

6. Při zaručování zápůjčky poskytnuté jinými investory dostane Banka přiměřenou náhradu za svoje risiko.

7. Zápůjčky, poskytnuté nebo zaručené Bankou, budou - s výjimkou zvláštních okolností - určeny pro přesně označené projekty obnovy a rozvoje.

Část 5. Použití zápůjček, za které se Banka zaručila, na kterých se zúčastnila, nebo které poskytla.

a) Banka nebude ukládati žádných podmínek, že výtěžků ze zápůjčky má býti použito na území určitého člena nebo členů.

b) Banka učiní opatření, aby zabezpečila, že výtěžků z kterékoliv zápůjčky bude použito pouze pro účely, pro které zápůjčka byla poskytnuta, s náležitým zřetelem k hospodárnosti a výkonnosti, a bez ohledu na politické nebo jiné mimohospodářské vlivy nebo úvahy.

c) V případě zápůjček, poskytnutých Bankou, otevře Banka účet na jméno vypůjčovatele a suma zápůjčky bude připsána ve prospěch tohoto účtu v měně nebo v měnách, ve kterých zápůjčka byla poskytnuta. Banka dovolí vypůjčovateli vybírati z tohoto účtu takové částky, které jsou určeny na náklady, spojené s projektem, jak mu skutečně budou vznikat.

Článek IV.

ČINNOST.

Část 1. Postup při poskytování nebo usnadňování zápůjček.

a) Banka může poskytovati nebo usnadňovati zápůjčky, které vyhovují všeobecným podmínkám článku III, některým z těchto způsobů:

(I) Poskytuje přímé zápůjčky nebo účastní se na nich, čerpajíc ze svých vlastních prostředků, odpovídajících jejímu nezmenšenému vplacenému kapitálu, přebytku a za podmínek, uvedených v části 6 tohoto článku, i jejím reservám.

(II) Poskytuje přímé zápůjčky nebo účastní se na nich, čerpajíc z prostředků, které si získá na trhu člena nebo si jinak vypůjčí.

(III) Úplně nebo částečně zaručuje půjčky, poskytované obvyklými cestami od soukromých investorů.

b) Banka si může vypůjčiti prostředky uvedené v odstavci a) (II) nebo zaručiti zápůjčky uvedené v odstavci a) (III) pouze se souhlasem člena, na jehož trzích se prostředky získávají, a člena, v jehož měně zápůjčka je označena, a pouze tehdy, jestliže tito členové souhlasí s tím, že výtěžky mohou být bez omezení vyměněny za měnu kteréhokoli jiného člena.

Část 2. Použitelnost a převoditelnost měn.

a) Měny vplacené do Banky podle článku II, části 7 (I), budou zapůjčovány vždy jen se schválením toho člena, o jehož měnu jde; avšak s tou výhradou, že bude-li nutno a bude-li kapitál Bance upsaný plně vyžádán, budou takové měny - bez omezování se strany členů, jejichž měny se nabízejí - používány nebo vyměňovány za měny požadované k plnění smluvních úrokových platů, jiných nákladů, k umořování vlastních zápůjček anebo k plnění závazků Banky, týkajících se takových smluvních platů na zápůjčky zaručené Bankou.

b) Měny, které Banka přijme od vypůjčovatelů nebo ručitelů jakožto úhradu na účet kapitálu přímých zápůjček, poskytnutých v měnách, uvedených v odstavci a), budou vyměňovány za měny jiných členů nebo znovu půjčovány vždy jen se schválením členů, jejichž měn se tato disposice týká; avšak s tou výhradou, že bude-li nutno a bude-li kapitál Bance upsaný plně vyžádán, budou takové měny

- bez omezování se strany členů, jejichž měny se nabízejí

- používány nebo vyměňovány za měny požadované k splnění smluvních úrokových platů, jiných nákladů, k umořování vlastních zápůjček anebo k plnění závazků Banky, týkajících se takových smluvních platů na zápůjčky, zaručené Bankou.

c) Měny, které Banka přijme od vypůjčovatelů nebo ručitelů jakožto úhradu na účet kapitálu přímých zápůjček, poskytnutých Bankou podle části 1 a) (II) tohoto článku, budou drženy a používány bez jakýchkoliv omezení se strany členů tak, aby jimi mohly býti konány umořovací platy anebo platy před splatností nebo odkup části, ev. všech vlastních obligací Banky.

d) Všechny ostatní měny jsoucí Bance k disposici, i s těmi, jež získala na trhu, vydlužila jinak podle části 1 a) (II) tohoto článku, kterých nabyla prodejem zlata, i těch, které došly jako platy úroků nebo jiných nákladů za přímé zápůjčky, poskytnuté podle části 1 a) (I) a (II), i těch, které byly přijaty jako úhrady odměn a jiných nákladů podle části 1 a) (III), budou použity nebo vyměněny za jiné měny nebo zlato, potřebné pro operace Banky, bez omezování se strany členů, jejichž měny se nabízejí.

e) Měn, které vypůjčovatelé získají na trzích členů na zápůjčky, zaručené Bankou podle části 1 a) (III) tohoto článku, bude rovněž použito nebo budou vyměněny za jiné měny bez omezování se strany těchto členů.

Část 3. Opatřování měn pro přímé zápůjčky.

Následující ustanovení bude používáno pro přímé zápůjčky podle části 1 a) (I) a (II) tohoto článku:

a) Banka dodá vypůjčovateli i měny členů jiných než je člen, na jehož území se projekt uskutečňuje, jak jich vypůjčovatel potřebuje pro vydání na území těchto jiných členů, aby dosáhl účelu zápůjčky.

b) Banka může za výjimečných okolností, jestliže vypůjčovatel nemůže za přiměřených podmínek získati místní měnu, potřebnou pro účel zápůjčky, poskytnouti vypůjčovateli jako část zápůjčky přiměřenou částku v této měně.

c) Jestliže projekt nepřímo způsobí zvýšení potřeby cizích devis členem, na jehož území se uskutečňuje, může Banka (za výjimečných okolností) poskytnouti vypůjčovateli jako část zápůjčky přiměřenou částku ve zlatě nebo v cizích devisách, nikoliv však částku vyšší, než činí místní vydání vypůjčovatele v souvislosti s účelem zápůjčky.

d) Banka může za výjimečných okolností na žádost člena, na jehož území se část zápůjčky spotřebuje, odkoupiti za zlato nebo cizí devisy část jeho měny takto použité, avšak v žádném případě nemá část takto vykoupená přesahovati částku, o kterou se při použití zápůjčky na onom území zvýší potřeba cizích devis.

Část 4. Platební ustanovení pro přímé zápůjčky.

Smlouvy o zápůjčkách podle části 1 a) (I) nebo (II) tohoto článku budou sjednávány podle těchto platebních ustanovení:

a) Předpoklady a podmínky pro placení úroků a umořovacích platů, dospělosti a splatnosti každé zápůjčky budou určovány Bankou. Banka rovněž určí úrokovou sazbu a jakékoli jiné předpoklady i podmínky odměny účtované v souvislosti s takovouto zápůjčkou.

V případě zápůjček poskytnutých podle části 1 a) (II) tohoto článku během prvních deseti let činnosti Banky, nebude sazba odměny nižší než jedno procento ročně a ne vyšší než jedno a půl procenta ročně a odměna bude účtována za nesplacenou část takovéto zápůjčky. Ke konci tohoto desetiletého období může býti sazba odměny Bankou snížena, a to ať pro nesplacené části zápůjček již poskytnutých, ať pro budoucí zápůjčky, jestliže reservy nashromážděné Bankou podle části 6 tohoto článku, jakož i z jiných výtěžků budou považovány Bankou za dostatečné, aby ospravedlnily takové snížení. U budoucích zápůjček bude Banka míti rovněž na vůli zvýšiti sazbu odměny nad výše uvedenou mez, jestliže zkušenost ukáže, že zvýšení je vhodné.

b) Všechny smlouvy o zápůjčkách mají ustanoviti měnu nebo měny, ve kterých podle smlouvy mají býti platy Bance konány. Podle volby vypůjčovatele mohou však takovéto platy býti konány ve zlatě nebo po dohodě s Bankou v jiné členské měně než v té, jež je stanovena ve smlouvě.

(I) U zápůjček, poskytnutých podle části 1 a) (I) tohoto článku, smlouvy o zápůjčkách ustanoví, že platy úroků, jiných nákladů a umořování budou Bance konány v zapůjčené měně, leč by člen, jehož měna jest zapůjčena, souhlasil, aby takovéto platy byly konány v některé jiné stanovené měně nebo měnách. Tyto platy, s výhradou předpisů článku II, část 9 c), budou rovny hodnotě takových smluvních platů v době, kdy zápůjčky byly poskytnuty, vyjádřeno v měně ustanovené pro tento účel Bankou, a to tříčtvrtinovou většinou všech oprávněných hlasů.

(II) U zápůjček, poskytnutých podle části 1 a) (II) tohoto článku, celková nesplacená částka, splatná Bance v kterékoli měně, nepřevýší nikdy celkovou částku nesplacených a v téže měně splatných výpůjček Banky podle části 1 a) (II).

c) Jestliže člen trpí akutním nedostatkem devis, takže služba jakékoli zápůjčky, uzavřené tímto členem nebo zaručené jím nebo některou z jeho institucí, nemůže býti plněna stanoveným způsobem, může příslušný člen žádati Banku za zmírnění platebních podmínek. Má-li Banka za to, že jakési zmírnění jest v zájmu onoho člena a činnosti Banky i všech členů jakožto celku, může učiniti opatření, týkající se celku neb části roční služby buď podle jednoho neb obou následujících odstavců:

(I) Banka se může podle svého uvážení dohodnouti s příslušným členem, že přijme platební plnění na zápůjčku v členově měně pro období, jež nepřekročí tři roky, a to za podmínek vhodných pro použití takovéto měny, udržení její devisové hodnoty a pro odkup takové měny za přiměřených podmínek.

(II) Banka může pozměniti podmínky umořování nebo prodloužiti trvání půjčky nebo obojí.

Část 5. Záruky.

a) Zaručujíc zápůjčku, umístěnou obvyklými investičními cestami, Banka bude účtovati záruční odměnu splatnou periodicky z nesplacené částky zápůjčky podle sazby ustanovené Bankou. Během prvních deseti let činnosti Banky nebude tato sazba nižší než jedno procento ročně a ne vyšší než jedno a půl procenta ročně. Ke konci tohoto desetiletého období může býti sazba odměny Bankou snížena, a to ať pro nesplacené části zápůjček již zaručených, ať pro budoucí zápůjčky, jestliže reservy nashromážděné Bankou podle části 6 tohoto článku a z jiných výtěžků budou považovány Bankou za dostatečné, aby ospravedlnily takové snížení. U budoucích zápůjček bude Banka míti rovněž na vůli zvýšiti sazbu odměny nad výše uvedenou mez, jestliže zkušenost ukáže, že zvýšení je vhodné.

b) Záruční odměny bude vypůjčovatel platiti přímo Bance.

c) V podmínkách záruk daných Bankou bude ustanovení, že Banka může omeziti svůj závazek, pokud jde o úroky, jestliže v důsledku prodlení vypůjčovatele a případného ručitele Banka nabídne, že koupí dluhopisy nebo jiné zaručené obligace al pari spolu s úroky vzrostlými ke dni v nabídce označeném.

d) Banka se zmocňuje, aby určila jakékoli jiné předpoklady a podmínky záruky.

Část 6. Zvláštní reserva.

Odměny, jež Banka dostane podle částí 4 a 5 toho článku, budou uloženy stranou jako zvláštní reserva, jíž bude použito výhradně k plnění závazků Banky ve smyslu části 7 tohoto článku. Zvláštní reserva má býti držena ve formě likvidní, podle této Dohody přípustné, jak o ní rozhodnou výkonní ředitelé.

Část 7. Způsoby plnění závazků Banky v případě prodlení.

V případech, že závazky ze zápůjček, jež Banka poskytla, na nichž se zúčastnila nebo jež zaručila, nebudou plněny:

a) Banka učiní taková proveditelná opatření, aby přizpůsobila závazky ze zápůjček, při čemž může použíti opatření uvedených v části 4 c) tohoto článku nebo opatření obdobných.

b) Platy k úhradě závazků Banky ze zápůjček nebo záruk podle části 1 a) (II) a (III) tohoto článku budou účtovány:

(I) nejprve k tíži zvláštní reservy, uvedené v části 6 tohoto článku,

(II) pak v nutném rozsahu a podle volného uvážení Banky k tíži jiných reserv, přebytku a kapitálu, jež má Banka k disposici.

c) Kdykoliv bude nutno plniti smluvní platy z titulu úroků, jiných nákladů nebo umořování vlastních výpůjček Banky nebo plniti závazky Banky vzhledem k podobným platům na zápůjčky jí zaručené, Banka může si vyžádati přiměřenou částku nesplacených úpisů členů v souhlase s článkem II, část 5 a 7. Mimo to, má-li Banka za to, že prodlení může trvati déle, může si vyžádati dodatečnou částku nesplacených úpisů členů, která nebude přesahovati v kterémkoli roce jedno procento celých úpisů členů, a to k těmto účelům:

(I) Aby zcela nebo částečně ještě před dospělostí splatila nesplacenou a jí zaručenou půjčku, se kterou je dlužník v prodlení, nebo se jinak zhostila svého závazku;

(II) aby zcela nebo částečně odkoupila své závazky ze svých vlastních nesplacených výpůjček nebo se jich jinak zhostila.

Část 8. Různá jiná činnost.

Kromě činnosti vyznačené jinde v této Dohodě bude Banka oprávněna:

(I) kupovati a prodávati cenné papíry, které vydala, a kupovati a prodávati cenné papíry, které zaručila nebo do kterých investovala, s výhradou, že Banka obdrží schválení člena, na jehož území cenné papíry mají býti kupovány nebo prodávány;

(II) zaručovati cenné papíry, do kterých investovala, aby usnadnila jejich prodej;

(III) vypůjčovati si měnu kteréhokoli člena se souhlasem tohoto člena;

(IV) kupovati a prodávati jiné takové cenné papíry, jaké ředitelé tříčtvrtinovou většinou všech oprávněných hlasů uznají za vhodné pro investování celé zvláštní reservy nebo její části podle části 6 tohoto článku. Vykonávajíc oprávnění udělené jí touto částí, může Banka jednati s jakoukoli osobou, obchodní společností nebo společenstvem, korporací nebo jinou právní osobou na území kteréhokoliv člena.

Část 9. Upozornění, jež má býti umístěno na cenných papírech.

Není-li to na cenném papíru již výslovně stanoveno, každý cenný papír, zaručený nebo vydaný Bankou, ponese na přední straně zřetelné prohlášení, že není obligací žádného státu.

Část 10. Zákaz politické činnosti.

Banka a její úředníci nesmějí zasahovati do politických záležitostí žádného člena. Nesmějí ve svých rozhodnutích dáti na sebe působiti politickou povahou člena nebo členů, jichž se věc týče. Pouze hospodářské zřetele budou určovati jejich rozhodnutí a tyto zřetele budou váženy nestranně, aby bylo dosaženo účelů, stanovených v článku I.

Článek V.

ORGANISACE A SPRÁVA.

Část 1. Složení Banky.

Banka bude míti sbor guvernérů, výkonné ředitele, presidenta a takové jiné úředníky a zaměstnance, aby mohli vykonávati povinnosti stanovené Bankou.

Část 2. Sbor guvernérů.

a) Všechna oprávnění Banky ponese sbor guvernérů, skládající se z guvernérů a jejich náměstků, z nichž vždy jednoho jmenuje každý člen, a to způsobem, jaký si sám určí. Každý guvernér a každý náměstek bude úřadovati pět let, neodvolá-li jej člen, který jej jmenoval, a může býti znovu jmenován. Zástupce nesmí hlasovati leč za nepřítomnosti svého guvernéra. Sbor zvolí jednoho z guvernérů za předsedu.

b) Sbor guvernérů může přenésti na výkonné ředitele zmocnění, aby vykonávali kterákoliv oprávnění sboru kromě těchto:

(I) přijímati nové členy a určovati podmínky jejich přijetí;

(II) zvyšovati nebo snižovati základní kapitál;

(III) suspendovati člena;

(IV) rozhodovati o odvoláních proti výkladům této Dohody učiněným výkonnými řediteli;

(V) sjednávati dohody o spolupráci s jinými mezinárodními organisacemi (kromě neformálních ujednání dočasného a administrativního rázu);

(VI) rozhodovati o trvalém zastavení operací Banky a o rozdělení jejích aktiv;

(VII) určovati rozdělení čistého výnosu Banky.

c) Sbor guvernérů bude konati výroční schůzi a takové jiné schůze, jaké stanoví sbor anebo jaké budou svolány výkonnými řediteli. Schůze sboru budou svolávány řediteli, kdykoli o to požádá pět členů anebo členové, kteří mají čtvrtinu všech oprávněných hlasů.

d) K pravoplatnému usnesení kterékoli schůze sboru guvernérů je zapotřebí většiny guvernérů s nejméně dvěma třetinami všech oprávněných hlasů.

e) Sbor guvernérů může vydati jednací řád, podle kterého mohou výkonní ředitelé, domnívají-li se, že je to v dobrém zájmu Banky, dáti hlasovati o určité otázce guvernérům, aniž by svolávali schůzi sboru.

f) Sbor guvernérů a výkonní ředitelé mohou - pokud jsou k tomu zmocněni - přijmouti takové předpisy a řády, jaké budou nutné nebo vhodné k řádnému provozování obchodů Banky.

g) Guvernéři a jejich náměstci budou vykonávati svůj úřad bez náhrady se strany Banky, avšak Banka jim bude platiti přiměřené náklady vzniklé jejich účastí na schůzích.

h) Sbor guvernérů určí odměnu, jež bude placena výkonným ředitelům a služné, jakož i smluvní služební podmínky presidenta.

Část 3. Hlasování.

a) Každý člen bude míti 250 hlasů a jeden další hlas za každou akcii základního kapitálu, kterou drží.

b) Všechny záležitosti Banky budou rozhodovány většinou odevzdaných hlasů, ledaže by bylo výslovně určeno jinak.

Část 4. Výkonní ředitelé.

a) Výkonní ředitelé budou odpovědni za provádění všeobecné činnosti Banky a za tím účelem budou vykonávati všechna oprávnění, svěřená jim sborem guvernérů.

b) Výkonných ředitelů bude dvanáct a nemusí býti guvernéry. Z nich:

(I) bude pět ustanoveno tak, že každý z pěti členů, majících největší počet akcií, jmenuje jednoho výkonného ředitele;

(II) sedm bude zvoleno podle přílohy B všemi guvernéry kromě oněch guvernérů, kteří byli jmenováni pěti členy zmíněnými podle odst. (I).

„Členy“ se v tomto odstavci rozumějí vlády zemí, jejichž jména jsou uvedena v příloze A, ať jsou to původní členové nebo se stanou členy ve smyslu článku II, části 1 b). Stanou-li se členy vlády jiných zemí, sbor guvernérů může čtyřpětinovou většinou všech oprávněných hlasů zvýšiti celkový počet ředitelů tím, že zvýší počet volených ředitelů. Výkonní ředitelé budou jmenováni nebo voleni každé dva roky.

c) Každý výkonný ředitel jmenuje svého náměstka s plnou mocí jednati za něho v jeho nepřítomnosti. Jsou-li výkonní ředitelé, kteří jmenovali náměstky, přítomni, mohou se náměstkové účastniti schůzí, avšak nesmějí hlasovati.

d) Ředitelé budou zastávati úřad, dokud nebudou jmenováni nebo zvoleni jejich nástupci. Uprázdní-li se úřad zvoleného ředitele dříve než devadesát dní před koncem jeho úředního období, bude pro zbytek období zvolen jiný ředitel guvernéry, kteří zvolili dřívějšího ředitele. Pro zvolení se vyžaduje většina odevzdaných hlasů. Pokud úřad nebude obsazen, náměstek dřívějšího ředitele bude vykonávati jeho oprávnění, vyjímaje oprávnění ustanoviti náměstka.

e) Výkonní ředitelé budou úřadovati nepřetržitě v hlavní úřadovně Banky a budou se scházeti tak často, jak toho budou obchody Banky vyžadovati.

f) K platnému usnesení jakékoli schůze výkonných ředitelů vyžaduje se většina ředitelů, zastupujících nejméně polovinu všech oprávněných hlasů.

g) Každý jmenovaný ředitel bude oprávněn odevzdati tolik hlasů, kolik jich bylo podle části 3 tohoto článku přiznáno členu, který ho jmenoval. Každý zvolený ředitel bude oprávněn odevzdati tolik hlasů, kolika byl sám zvolen. Všechny hlasy, které je ředitel oprávněn odevzdati, budou odevzdány jako jednotka.

h) Sbor guvernérů přijme řády, podle nichž člen, který není oprávněn jmenovati ředitele podle odstavce b), může vyslati zástupce, aby se účastnil kterékoli schůze výkonných ředitelů, v níž se bude projednávat žádost onoho člena nebo věc, jež se ho zvláště dotýká.

i) Výkonní ředitelé mohou ustanoviti takové výbory, jaké považují za potřebné. Členství v takových výborech nemusí býti omezeno na guvernéry nebo ředitele nebo jejich náměstky.

Část 5. President a zaměstnanci.

a) Výkonní ředitelé zvolí presidenta, který nebude ani guvernérem, ani výkonným ředitelem nebo náměstkem žádného z nich. President bude předsedou výkonných ředitelů, avšak nebude míti hlasovací právo s výjimkou rozhodujícího hlasu v případě rovnosti. Může se účastniti schůzí sboru guvernérů, ale nebude na takových schůzích hlasovati. President přestane vykonávati svůj úřad, rozhodnou-li tak výkonní ředitelé.

b) President bude představeným úřadujících zaměstnanců Banky a povede za řízení výkonných ředitelů běžné obchody Banky. Podléhaje všeobecné kontrole výkonných ředitelů, bude odpovědný za organisaci, přijímání a propouštění úředníků a zaměstnanců.

c) President, úředníci a zaměstnanci Banky mají při výkonu svých funkcí služební povinnost jen k Bance a k žádné jiné autoritě. Každý člen Banky musí respektovati mezinárodní povahu této povinnosti a musí se zdržeti všech pokusů vykonávati vliv na kohokoli z nich při výkonu jeho povinnosti.

d) Při jmenování úředníků a zaměstnanců president, maje na zřeteli svrchovanou důležitost toho, aby zajistil co nejvyšší úroveň výkonnosti a technické způsobilosti, bude přihlížeti náležitě k tomu, že je důležité, aby personál byl vybírán na pokud možno nejširší zeměpisné základně.

Část 6. Poradní sbor.

a) Bude zřízen poradní sbor, skládající se z neméně než sedmi členů, vybraných sborem guvernérů z představitelů bankovních, obchodních, průmyslových, dělnických a zemědělských zájmů, a to se zastoupením národů co možná nejširším. V těch oborech, kde existují specialisované mezinárodní organisace, členové sboru, zastupující tyto obory, budou vybíráni v dohodě s těmito organisacemi. Poradní sbor bude raditi Bance v záležitostech všeobecné politiky Banky. Sbor se bude scházeti jednou do roka a na žádost Banky i při jiných příležitostech.

b) Členové poradního sboru budou zastávati svůj úřad po dva roky a mohou býti znovu jmenováni. Budou jim nahrazeny přiměřené náklady vzešlé z činnosti pro Banku.

Část 7. Zápůjčkové výbory.

Banka jmenuje výbory, jichž je třeba, aby podávaly zprávy o zápůjčkách podle článku III, části 4. Každý takový výbor bude míti ve svém středu odborníka, jehož vybere guvernér, zastupující člena, na jehož území se projekt uskutečňuje, a jednoho nebo více členů technického zaměstnanectva Banky.

Část 8. Vztahy k jiným mezinárodním organisacím.

a) Banka bude pracovati v mezích této Dohody spolu s kteroukoli všeobecnou mezinárodní organisací a s veřejnými mezinárodními organisacemi, které mají vymezenou odpovědnost v příbuzných oborech. Každé ujednání o takové spolupráci, které by obsahovalo jakoukoliv změnu v ustanoveních této Dohody, smí býti provedeno toliko po změně této Dohody podle článku VIII.

b) Rozhodujíc o žádostech o zápůjčky nebo o záruky, které se vztahují na záležitosti náležející přímo do oboru působnosti kterékoli mezinárodní organisace druhů uvedených v předcházejícím odstavci, na níž zejména členové Banky mají podíl, Banka uváží názory a doporučení takovéto organisace.

Část 9. Umístění úřadoven.

a) Hlavní úřadovna Banky bude umístěna na území člena, který drží největší podíl akcií.

b) Banka může zříditi jednatelství nebo odbočky na území kteréhokoliv člena Banky.

Část 10. Oblastní úřadovny a sbory.

a) Banka může zříditi oblastní úřadovny a rozhodnouti o jejich umístění a o oblasti, pro kterou každá oblastní úřadovna bude zřízena.

b) Každé oblastní úřadovně bude raditi oblastní poradní sbor, představující celou oblast a vybraný způsobem, jaký Banka určí.

Část 11. Ukládací místa.

a) Každý člen určí svoji ústřední banku jako ukládací místo pro všechny částky, jež Banka drží v jeho měně; nemá-li ústřední banky, určí takový jiný ústav, který bude Bance přijatelný.

b) Banka může držeti jiná aktiva, a to i zlato, na ukládacích místech určených pěti členy, kteří mají největší počet akcií, a na jiných ukládacích místech, které vybere Banka. Z počátku bude alespoň polovina zásoby zlata Banky držena na ukládacím místě určeném členem, na jehož území má Banka svoji hlavní úřadovnu, a nejméně 40% bude drženo na ukládacích místech určených zbývajícími čtyřmi shora uvedenými členy, při čemž každé z těchto ukládacích míst bude z počátku držeti nejméně to množství zlata, které na své akcie splatil člen, který toto místo určuje. Ale všechny převody zlata Bankou budou prováděny s náležitým zřetelem k dopravním nákladům a k předpokládané potřebě Banky. V naléhavém případě mohou výkonní ředitelé převésti všechny zásoby zlata Banky nebo jejich část na kterékoli místo, kde mohou býti dostatečně chráněny.

Část 12. Způsob držeb měny.

Banka přijme od kteréhokoliv člena na místo jakékoli části členovy měny, splacené Bance podle článku II, části 7 (I), nebo k úhradě umořovacích platů na zápůjčky poskytnuté v této měně, jichž Banka nepotřebuje pro svoji činnost, směnky (poukázky) nebo podobné obligace, vydané vládou člena nebo ukládacím místem, určeným takovýmto členem; budou nepřenosné, nezúročitelné a budou splatny svou nominální hodnotou na požádání tak, že budou připsány Bance k dobru na jejím účtě v určeném ukládacím místě.

Část 13. Uveřejňování a opatřování zpráv.

a) Banka bude uveřejňovati výroční zprávu, obsahující přezkoušený závěrečný účet a bude rozesílati členům ve lhůtách tříměsíčních nebo kratších úhrnný výkaz svého finančního stavu a výkaz zisku a ztráty, zpravující o výsledcích její činnosti.

b) Banka může uveřejniti i jiné zprávy, uzná-li to za žádoucí k plnění svého účelu.

c) Výtisky všech zpráv, výkazů a publikací, vydaných podle tohoto článku, budou dodávány členům.

Část 14. Přidělení čistého výnosu.

a) Sbor guvernérů rozhodne každoročně, jaká část čistého výnosu Banky bude po dotování reserv přidělena přebytku a jaká případná část bude rozdělena.

b) Bude-li nějaká část rozdělena, vyplatí se nekumulativně každému členu jako první splátka na rozdělení výnosu pro každý rok částka až do dvou procent ze základny dané průměrnou výší zápůjček, poskytnutých podle článku IV, části 1 a) (I), a nesplacených během roku, a to v měně odpovídající jeho úpisu. Jestliže jsou dvě procenta splacena jako první splátka, zbytek, mající býti rozdělen, bude vyplacen všem členům v poměru jejich akcií. Platy každému členu budou konány v jeho vlastní měně nebo, nemá-li Banka tuto měnu, v jiné měně členu vyhovující. Jestliže takovéto platy budou konány v měnách jiných, než jest členova vlastní měna, převod měny a její použití přijímajícím členem po zaplacení nebude podléhati omezením se strany členů.

Článek VI.

VZDÁNÍ SE A SUSPENSE ČLENSTVÍ:

ZASTAVENÍ ČINNOSTI.

Část 1. Právo členů vzdáti se členství.

Každý člen se může kdykoli vzdáti členství v Bance, zašle-li písemné ohlášení Bance do její hlavní úřadovny. Vzdání se stane se účinným dnem, kdy takové ohlášení bude přijato.

Část 2. Suspense členství.

Nesplní-li člen kterýkoli ze svých závazků vůči Bance, Banka může suspendovati jeho členství rozhodnutím většiny guvernérů, majících většinu všech oprávněných hlasů. Člen takto suspendovaný přestane automaticky býti členem po roce od svého suspendování, leč by touž většinou bylo rozhodnuto suspensi zrušiti. Pokud je členství suspendováno, nebude člen oprávněn vykonávati jakákoliv práva podle této Dohody, kromě práva vzdáti se členství, avšak zůstane vázán všemi závazky.

Část 3. Pozbytí členství v Mezinárodním měnovém fondu.

Každý člen, který přestane býti členem Mezinárodního měnového fondu, přestane po třech měsících automaticky býti členem Banky, ledaže by Banka tříčtvrtinovou většinou všech oprávněných hlasů projevila souhlas s dalším trváním jeho členství.

Část 4. Vyrovnání účtů se státy, které přestanou býti členy.

a) Přestane-li stát býti členem, zůstane vázán svými přímými závazky k Bance, jakož i nepředvídanými povinnostmi vůči Bance tak dlouho, pokud jakákoliv část zápůjček nebo záruk, uzavřených před pozbytím členství, je nesplacena; avšak nebude vázán novými povinnostmi týkajícími se zápůjček a záruk, ke kterým se Banka zavázala později a nebude se účastniti ani na výnosu, ani na nákladech Banky.

b) V době, kdy některý stát přestane býti členem, zařídí

Banka výkup jeho akcií jakožto součást vyrovnání účtů s takovýmto státem, a to v souhlasu s předpisy uvedenými níže pod c) a d). Pro tento účel bude odkupní cenou akcií hodnota, kterou vykazují knihy Banky v den, kdy stát přestává býti členem.

c) Platy za akcie odkoupené Bankou podle této části budou se říditi těmito podmínkami:

(I) Jakoukoliv částku dlužnou státu za jeho akcie zadrží Banka tak dlouho, pokud stát, jeho ústřední banka nebo kterákoliv z jeho institucí zůstane v závazku jakožto vypůjčovatel nebo ručitel vůči Bance; takové částky může, rozhodne-li tak Banka, býti použito ke krytí jakéhokoliv takového závazku, jakmile dospěje. Žádná částka nebude zadržována na účet závazku státu, vyplývajícího podle článku II, části 5 (II) z jeho úpisu akcií. V žádném případě nebude žádná částka dlužná členu za jeho akcie splacena dříve než za šest měsíců po dni, kdy stát přestane býti členem.

(II) Platy za akcie mohou býti konány postupně, jak jsou akcie státem odevzdávány, a to v tom rozsahu, o jaký částka, která tvoří výkupní cenu dle odstavce b), přesahuje úhrn závazků z půjček a záruk, uvedených v odstavci c) (I), a budou konány, dokud bývalý člen neobdrží celou odkupní cenu.

(III) Platy budou konány v měně země, přijímající plat, nebo podle volby Banky ve zlatě.

(IV) Utrpí-li Banka ztráty na zárukách, účastech na

zápůjčkách, nebo na zápůjčkách, které byly nesplaceny v den, kdy stát přestal býti členem, a částka těchto ztrát přesahuje částku, jakou mají reservy určené ke krytí ztrát v den, kdy stát přestal býti členem, bude takový stát zavázán splatiti na požádání částku, o kterou by odkupní cena akcií byla snížena, kdyby ztráty byly vzaty v úvahu tehdy, když odkupní cena byla určována. Mimo to bývalý členský stát zůstane zavázán vůči každé výzvě k doplatku nesplacených úpisů podle článku II, části 5 (II), v tom rozsahu, jaký byl by býval nutný k vyrovnání, kdyby bylo nastalo znehodnocení kapitálu a výzva se stala v dobu, kdy odkupní cena akcií byla určena.

d) Jestliže Banka zastaví trvale svou činnost podle části 5 b) tohoto článku během šesti měsíců ode dne, kdy některý stát přestane býti členem, všechna práva takového státu budou určena předpisy části 5 tohoto článku.

Část 5. Zastavení činnosti a splnění závazků.

a) V případě naléhavé nutnosti mohou výkonní ředitelé zastaviti na čas činnost, pokud jde o nové zápůjčky a záruky, až do vhodné příležitosti pro další úvahu neb jednání sboru guvernérů.

b) Banka může trvale zastaviti svou činnost, pokud jde o nové zápůjčky a záruky, a to usnesením většiny guvernérů, zastupujících většinu všech oprávněných hlasů. Po takovém zastavení ustane Banka v jakékoliv činnosti s výjimkou takové, která směřuje k řádnému provedení, zachování a uchování jejích aktiv a k vyrovnání jejích závazků.

c) Závazek všech členů za nevyžádané úpisy základního kapitálu Banky a závazek vznikající ze znehodnocení jejich vlastních měn bude trvati, pokud nebudou uspokojeny všechny nároky věřitelů i se všemi případnými nároky přímo nepředvídanými.

d) Všichni věřitelé s přímými nároky budou vyplaceni z aktiv Banky a pak z platů konaných Bance na výzvy na nesplacené úpisy. Před vykonáváním jakýchkoli platů věřitelům, majícím přímé nároky, učiní výkonní ředitelé taková opatření, jakých bude podle jejich soudu zapotřebí, aby bylo zajištěno věřitelům majícím případné nároky přímo nepředvídané, že budou splněny ve stejném poměru jako nároky přímé.

e) Členům nebude nic rozděleno na účet jejich úpisů základního kapitálu Banky,

(I) dokud všechny závazky vůči věřitelům nebudou splněny nebo nebude o ně postaráno a

(II) dokud většina guvernérů, majících většinu oprávněných hlasů, nerozhodne, že takové rozdělení učiní.

f) Jakmile bude učiněno rozhodnutí o provedení rozdělení podle odstavce e), mohou výkonní ředitelé dvoutřetinovou většinou provésti postupné rozdělení aktiv Banky členům až do vyčerpání. Toto rozdělení jest podmíněno předcházejícím uspokojením neuhrazených nároků Banky proti každému členu.

g) Dříve než dojde k jakémukoli rozdělení aktiv, výkonní ředitelé stanoví poměrný podíl každého člena podle poměru jeho držby akcií k úhrnu akcií Banky jsoucích v oběhu.

h) Výkonní ředitelé ocení ke dni rozdělení aktiva, jež mají býti rozdělena, a pak budou postupovati při rozdělování takto:

(I) Každému členu bude vyplacena v jeho vlastních obligacích nebo v obligacích jeho oficiálních míst nebo právních osob na jeho území, pokud jich Banka může použít pro rozdělení, částka, která se v hodnotě rovná členovu poměrnému podílu na celkové částce, která má být rozdělena.

(II) Zbytek, příslušející členovi po výplatě učiněné podle (I), bude vyplacen v jeho vlastní měně, pokud je bankou držena, až do částky, rovnající se hodnotou tomuto zbytku.

(III) Zbytek, příslušející členovi po výplatě konané podle (I) a (II), bude zaplacen ve zlatě nebo měně, přijatelné členu, pokud je Banka drží, až do částky, rovnající se hodnotou tomuto zbytku.

(IV) Jakákoliv zbývající aktiva, držená Bankou po vykonání platů členům podle bodů (I), (II) a (III), budou rozdělena pro rata mezi členy.

i) Každý člen, který obdrží aktiva, rozdělená Bankou podle odstavce h), bude k nim míti táž práva, jaká měla Banka před jich rozdělením.

Článek VII.

STATUS, IMUNITY A PŘEDNOSTNÍ PRÁVA.

Část 1. Účel článku.

Aby Banka mohla plniti funkce, kterými je pověřena, budou jí na území každého člena přiznány status, imunity a přednostní práva uvedené v tomto článku.

Část 2. Status Banky.

Banka má býti plnoprávnou právnickou osobou a zejména bude způsobilou:

(I) uzavírati smlouvy;

(II) nabývati nemovitého i movitého majetku a nakládati jím;

(III) zahajovati právní řízení.

Část 3. Postavení Banky vzhledem k soudnímu řízení.

Žaloby proti Bance mohou býti podávány pouze u soudu příslušné jurisdikce na území člena, na kterém Banka má úřadovnu, ustanovila jednatele k přijímání soudních obsílek nebo žalob, nebo vydala nebo zaručila cenné papíry. Žaloby však nesmějí býti podávány členy nebo osobami, které jednají za členy nebo odvozují od nich nároky. Majetek a aktiva Banky budou, ať jsou umístěny kdekoli nebo drženy kýmkoli, prosty všech způsobů zabavení, zatížení nebo exekuce před vydáním konečného rozsudku proti Bance.

Část 4. Nezabavitelnost aktiv.

Majetek a aktiva Banky, ať jsou umístěny kdekoli a drženy kýmkoli, budou bezpečny před prohlídkou, rekvisicí, zabavením, vyvlastněním nebo jakýmkoliv jiným způsobem zabrání správním nebo zákonodárným jednáním.

Část 5. Imunita archivů.

Archivy Banky jsou nedotknutelné.

Část 6. Osvobození aktiv od omezení.

V míře potřebné k vykonávání činnosti Banky podle této Dohody a v mezích ustanovení této Dohody, budou všechen majetek a aktiva Banky osvobozeny od omezení, nařízení, kontrol a příročí jakéhokoliv druhu.

Část 7. Přednostní práva pro zprávy.

S oficiálními zprávami Banky bude každý člen zacházeti stejně jako s oficiálními zprávami jiných členů.

Část 8. Imunity a výsady úředníků a zaměstnanců.

Všichni guvernéři, výkonní ředitelé, náměstkové, úředníci a zaměstnanci Banky

(I) budou požívati imunity proti sporům vzniklým z jednání, která podnikli ve své úřední hodnosti, leč by se Banka této imunity vzdala;

(II) nejsou-li místními státními příslušníky, budou požívati týchž imunit proti přistěhovaleckým omezením, požadavkům cizinecké registrace a závazkům vojenské služby i týchž výhod vzhledem k devisovým omezením, jaké členové přiznávají zástupcům jiných členů, jejich úředníkům a zaměstnancům v obdobných hodnostech;

(III) budou jim povoleny tytéž cestovní výhody, jaké členové přiznávají zástupcům jiných členů, jejich úředníkům a zaměstnancům v obdobných hodnostech.

Část 9. Osvobození od daní.

a) Banka, její aktiva, majetek, výnos i její operace a transakce, dovolené touto Dohodou, budou osvobozeny od jakéhokoliv zdanění a od všech povinností celních. Banka bude také osvobozena od závazku vybírati nebo platiti jakoukoliv daň nebo clo.

b) Nebude vybírána daň z platů a jiných příjmů, placených Bankou výkonným ředitelům, jejich náměstkům nebo zaměstnancům Banky, kteří nejsou místními občany, místními poddanými nebo jinými místními státními příslušníky.

c) Obligace nebo cenné papíry vydané Bankou (a to i jejich úroky a dividendy), kýmkoli držené, nebudou podléhati žádnému zdanění,

(I) které diskriminuje takovou obligaci nebo cenný papír jen proto, že je vydán Bankou;

(II) jestliže jediným zákonným odůvodněním takového zdanění jest místo nebo měna, ve které jsou vydány, splatny nebo placeny, nebo umístění úřadovny nebo obchodního místa Banky;

d) Obligace nebo cenné papíry zaručené Bankou (a to i jejich dividendy a úroky) kýmkoli držené, nebudou podléhati žádnému zdanění,

(I) které diskriminuje takovou obligaci nebo cenný papír jen proto, že je vydán Bankou;

(II) jestliže jediným zákonným odůvodněním takového zdanění jest umístění úřadovny nebo obchodního místa Banky.

Část 10. Použití článku.

Každý člen učiní taková opatření, jaká budou nutná na jeho vlastním území, za tím účelem, aby v rámci vlastního právního řádu uplatnil zásady, vyslovené v tomto článku, a bude informovati Banku o podrobnostech opatření, která učinil.

Článek VIII.

ZMNĚNY STANOV.

a) Jakýkoliv návrh na úpravy této Dohody, ať vychází od člena, guvernéra anebo výkonných ředitelů, bude oznámen předsedovi sboru guvernérů; ten pak předloží návrh sboru. Bude-li navržená změna schválena sborem, Banka se dotáže všech členů okružním dopisem anebo telegramem, zdali navrženou změnu přijímají. Přijmou-li navrženou změnu tři pětiny členů, mající čtyři pětiny všech oprávněných hlasů, ověří Banka tuto skutečnost formální zprávou řízenou na všechny členy.

b) Nehledě k tomu, co bylo uvedeno pod a), vyžaduje se přijetí všemi členy v případě každé změny, která nově upravuje (I) právo vzdáti se členství v Bance stanovené článkem VI, část 1; (II) právo zajištěné článkem II, část 3 c); (III) omezení ručení stanovené článkem II, část 6.

c) Změny nabudou účinnosti pro všechny členy tři měsíce po dni formální zprávy, leč by byla v okružním dopise nebo telegramu určena lhůta kratší.

Článek IX.

VÝKLAD DOHODY.

a) Jakákoli otázka výkladu ustanovení této Dohody, vzniknuvší mezi kterýmkoli členem a Bankou anebo mezi kterýmikoli členy Banky, bude předložena k rozhodnutí výkonným ředitelům. Jestliže se otázka týká zvláště člena, který není oprávněn jmenovati výkonného ředitele, bude tento člen oprávněn k zastoupení podle článku V, části 4 h).

b) V každém případě, kdy výkonní ředitelé učiní rozhodnutí podle odstavce a), může každý člen žádati, aby otázka byla předložena sboru guvernérů; jejich rozhodnutí bude konečné. Až do rozhodnutí sboru může Banka, považuje-li to za nutné, jednati na základě rozhodnutí výkonných ředitelů.

c) Kdykoli vznikne neshoda mezi Bankou a zemí, která přestala býti členem anebo mezi Bankou a kterýmkoli členem za trvalého zastavení činnosti Banky, bude taková neshoda předložena k rozhodnutí tribunálu tří arbitrů, a to jednoho jmenovaného Bankou, druhého jmenovaného příslušnou zemí a rozhodčího, kterého má - leč by se strany dohodly jinak - jmenovati president Stálého soudu mezinárodní spravedlnosti nebo jiná taková autorita, jak bude předepsáno řádem, který Banka přijme. Rozhodčí má plnou moc vyřizovati všechny otázky řízení, o nichž vznikne mezi stranami neshoda.

Článek X.

PŘEDPOKLÁDANÝ SOUHLAS.

Kdykoli je nutný souhlas člena k tomu, aby Banka podnikla nějaké jednání, souhlas se bude - s výjimkou jednání podle článku VIII - předpokládati, nepředloží-li člen námitky během takové přiměřené doby, jakou Banka ustanoví, zpravujíc člena o zamýšleném jednání.

Článek XI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.

Část 1. Nabytí účinnosti.

Tato Dohoda nabude účinnosti, jakmile bude podepsána jménem států, jejichž nejmenší úpisy činí nejméně šedesátpět procent celkových úpisů, uvedených v příloze A, a jakmile budou jejich jménem složeny listiny uvedené v části 2 a) tohoto článku; v žádném případě však tato Dohoda nenabude účinnosti před 1. květnem 1945.

Část 2. Podpisy.

a) Každý stát, jehož jménem je tato Dohoda podepsána, složí u vlády Spojených států amerických listinu prohlašující, že přijal tuto Dohodu v souhlase se svými zákony a že podnikl všechny potřebné kroky, aby mohl prováděti všechny své závazky podle této Dohody.

b) Každý stát se stane členem Banky ode dne, kdy bude složena listina uvedená v odstavci a), avšak žádný stát se nestane členem, dokud tato Dohoda nenabude účinnosti podle části 1 tohoto článku.

c) Vláda Spojených států amerických vyrozumí vlády všech zemí, jejichž jména jsou uvedena v příloze A, a všechny státy, jejichž členství bude schváleno podle článku II, části 1 b), o všech podpisech této Dohody a o složení všech listin uvedených v odstavci a).

d) V době, kdy tato Dohoda bude jeho jménem podepsána, odevzdá každý stát vládě Spojených států amerických k úhradě správních výloh Banky jednu setinu procenta z ceny každé akcie ve zlatě anebo v dolarech Spojených států amerických. Tato platba bude připsána k dobru na účet platby, jež má býti učiněna ve smyslu článku II, části 8 a). Vláda Spojených států amerických povede tyto peníze na zvláštním ukládacím účtě a odevzdá je sboru guvernérů Banky, jakmile bude svolána zahajovací schůze podle části 3 tohoto článku. Jestliže tato Dohoda nenabude účinnosti do 31. prosince 1945, vláda Spojených států amerických vrátí tyto peníze státům, které je odevzdaly.

e) Tato Dohoda bude moci býti podepsána do 31. prosince 1945 ve Washingtonu jménem vlád zemí, jejichž jména jsou uvedena v příloze A.

f) Po 31. prosinci 1945 bude tato Dohoda moci býti podepsána jménem vlády každé země, jejíž členství bylo schváleno podle článku II, části 1 b).

g) Podpisem této Dohody všechny státy ji přijímají jak za sebe, tak i za všechny své kolonie, zámořská území, všechna území pod svou ochranou, suverenitou anebo autoritou a za všechna území, nad nimiž vykonávají mandát.

h) Pokud jde o státy, jejichž mateřská území byla obsazena nepřítelem, může být uložení listiny uvedené v odstavci a) odloženo až do 180 dnů po dni, kdy tato území budou osvobozena. Jestliže však nebude některým takovým státem složena před uplynutím této lhůty, podpis připojený jménem onoho státu se stane neplatným a část úpisu, zaplacená podle odstavce d), bude mu vrácena.

i) Odstavce d) a h) nabudou účinnosti vůči každému signatárnímu státu ode dne jeho podpisu.

Část 3. Zahájení činnosti Banky.

a) Jakmile tato Dohoda nabude účinnosti podle části 1 tohoto článku, každý člen jmenuje guvernéra a člen, kterému je přidělen v příloze A největší počet akcií, svolá první schůzi sboru guvernérů.

b) Na první schůzi sboru guvernérů budou učiněna opatření pro volbu prozatímních výkonných ředitelů. Vlády pěti zemí, jimž je v příloze A přidělen největší počet akcií, jmenují prozatímní výkonné ředitele. Jestliže se jedna nebo více takových vlád nestanou členy, zůstane výkonné ředitelství, které by byly oprávněny obsadit, uprázdněno, dokud se nestanou členy anebo až do 1. ledna 1946 podle toho, které datum bude dřívější. Sedm prozatímních výkonných ředitelů bude zvoleno podle ustanovení přílohy B a zůstane v úřadě až do dne první řádné volby výkonných ředitelů, která se bude konati co možná nejdříve po 1. lednu 1946.

c) Sbor guvernérů může přenésti na prozatímní výkonné ředitele všechna oprávnění mimo ona, která na výkonné ředitele přenesena býti nemohou.

d) Banka zpraví členy, jakmile bude připravena započíti činnost.

Dáno ve Washingtoně, dne dvacátého sedmého prosince roku tisícího devítistého čtyřicátého pátého, v jediném vyhotovení, které zůstane uloženo v archivech vlády Spojených států amerických. Ta pošle ověřené opisy všem státům, jejichž jména jsou uvedena v příloze A, a všem státům, jejichž členství je schváleno podle článku II, části 1 b).

Čemuž na svědomí jsme připojili své podpisy:

Belgie:
p. Louis A. Goffin,
chargé d`affaires ad interim Belgie
ve Washingtoně,

Bolivie:
Jeho Excellence Seňor Don Victor Andrade,
mimořádný velvyslanec a zplnomocněnec Bolivie
ve Washingtoně,

Brazilie:
Ctihodný Fernando Lobo,
velvyslanecký rada Brazilie ve Washingtoně,

Kanada:
Jeho Excellence Lester B. Pearson,
mimořádný velvyslanec a zplnomocněnec Kanady
ve Washingtoně,

Čína:
Jeho Excellence Dr. Wei Tao-ming,
mimořádný velvyslanec a zplnomocněnec Číny
ve Washingtoně,

Costa Rica:
Jeho Excellence
Seňor Don Francisco de P. Gutierrez,
mimořádný velvyslanec a zplnomocněnec Costa Ricy
ve Washingtoně,

Československo:
Jeho Excellence Vladimír Hurban,
mimořádný velvyslanec a zplnomocněnec Československa
ve Washingtoně,

Equador:
Jeho Excellence Seňor Galo Plaza,
mimořádný velvyslanec a zplnomocněnec Equadoru
ve Washingtoně,

Egypt:
Ctihodný Anis Azer,
velvyslanecký rada a chargé d`affaires ad interim
Egypta ve Washingtoně,

Habeš:
p. Getahoun Tesemma,
chargé d`affaires Habeše ve Washingtoně,

Francie:
Jeho Excellence Henri Bonnet,
řádný velvyslanec a zplnomocněnec Francie
ve Washingtoně,

Řecko:
Jeho Excellence Cimon P. Diamantopoulos,
mimořádný velvyslanec a zplnomocněnec Řecka
ve Washingtoně,

Guatemala:
Jeho Excellence Seňor Jorge Garcia Granados,
mimořádný velvyslanec a zplnomocněnec Guatemaly
ve Washingtoně,

Honduras:
Jeho Excellence
Seňor Dr. Don Julián R. Cáceres,
mimořádný velvyslanec a zplnomocněnec Hondurasu
ve Washingtoně,

Island:
Ctihodný Thor Thors,
mimořádný vyslanec a zplnomocněný ministr Islandu
ve Washingtoně,

Indie:
Ctihodný Sir Girja Shankar Bajpai,
generální zástupce Indie ve Washingtoně,

Irak:
Ctihodný Ali Jawdat,
mimořádný vyslanec a zplnomocněný ministr Iraku
ve Washingtoně,

Lucemburk:
Ctihodný Hugues Le Gallais,
mimořádný vyslanec a zplnomocněný ministr
Lucemburku ve Washingtoně,

Nizozemí:
Jeho Excellence Dr. A. Loudon,
mimořádný velvyslanec a zplnomocněnec Nizozemí
ve Washingtoně,

Norsko:
Jeho Excellence
Wilhelm Munthe de Morgenstierne,
mimořádný velvyslanec a zplnomocněnec Norska
ve Washingtoně,

Paraguay:
Jeho Excellence
Seňor Dr. Don Celso R. Velázquez,
mimořádný velvyslanec a zplnomocněnec Paraguaye
ve Washingtoně,

Společenství Filipinské:
Brigadýr Carlos P. Romulo,
resident Filipin ve Washingtoně,

Polsko:
Jeho Excellence Dr. Oskar Lange,
mimořádný velvyslanec a zplnomocněnec Polska
ve Washingtoně,

Jihoafrická Unie:
Ctihodný H. T. Andrews,
mimořádný vyslanec a zplnomocněný ministr
Jihoafrické Unie ve Washingtoně,

Spojené království Velké
Britanie a Severního Irska:
Jeho Excellence
the Right Honorable the Earl of Halifax,
mimořádný velvyslanec a zplnomocněnec
Spojeného království ve Washingtoně,

Spojené Státy americké:
Ctihodný Fred M. Vinson,
sekretář Úřadu pokladu Spojených států
amerických,

Uruguay:
Seňor Cesar Montero de Bustamante,
chargé d`affaires ad interim Uruguaye
ve Washingtoně,

Jugoslavie:
Jeho Excellence Stanoje Simic,
mimořádný velvyslanec a zplnomocněnec Jugoslavie
ve Washingtoně.

SHLÉDNUVŠE A PROZKOUMAVŠE TUTO DOHODU A VĚDOUCE, ŽE PROZATÍMNÍ NÁRODNÍ SHROMŽDĚNÍ REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ S NÍ SOUHLASÍ, PROHLAŠUJEME JI ZA SCHVÁLENU, PŘIJATU, POTVRZENU A UTVRZENU A MOCÍ LISTU TOHOTO PODEPSANÉHO NAŠÍ RUKOU VLASTNÍ JI SCHVALUJEME, PŘIJÍMÁME, POTVRZUJEME A UTVRZUJEME, SLUBUJÍCE SLOVEM SVÝM, JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ, ŽE JI PEVNĚ A NEPORUŠITELNĚ ZACHOVÁVAME A NEDOPUSTÍME, ABY PROTI NÍ JEDNÁNO BYLO Z JAKÉKOLI PŘÍČINY A JAKÝMKOLI VYMYŠLENÝM ZPŮSOBEM.

Tomu na svědomí jsme tento list vyhotoviti kázali a k němu pečeť republiky Československé přitisknouti dali.

Jenž jest dán na Hradě pražském, dne 19. prosince léta tisícího devítistého čtyřicátého pátého.

President Republiky Československé:

Dr. EDVARD BENEŠ v. r.

Ministr zahraničních věcí:

JAN MASARYK v. r.

L.S.

Vyhlašuje se s tím, že ratifikační listina Československé republiky byla uložena ve smyslu článku XI, části 1 a části 2 a) a d) Dohody u vlády Spojených států amerických dne 27. prosince 1945 spolu s ratifikačními listinami těchto států:

Belgie, Bolivie, Kanady, Číny, Equadoru, Egypta, Habeše, Francie, Řecka, Guatemaly, Hondurasu, Islandu, Indie, Iraku, Lucemburku, Nizozemí, Norska, Paraguaye, Filipin, Jihoafrické Unie, Spojeného království Velké Britanie a Severního Irska, Spojených států amerických, Uruguaye a Jugoslavie.

Do 31. prosince 1945 přistoupily a jsou tudíž také původními členy Banky tyto státy:

28. prosince 1945 Republika Dominikánská a Iran,

31. prosince 1945 Chile, Kuba, Mexiko a Peru.

Úhrn upsaných kvot Banky jest 7.600,000.000 dolarů (83,52% kvot Banky, takže úhrn kvot států, které podepsaly a ratifikovaly tuto Dohodu, jest nad 65% úhrnu všech kvot a tato Dohoda tudíž ve smyslu článku XI, části 1 nabyla mezinárodní účinnosti před 31. prosincem 1945.

Masaryk v. r.

PŘÍLOHA A.

Úpisy

(Miliony amerických dolarů)
Australie200
Belgie225
Bolivie7
Costarica2
Československo125
Čína600
Dánsko *)
Dominikánská republika2
Ecuador3,2
Egypt40
El Salvador1
Filipiny15
Francie450
Guatemala 2
Habeš3
Haiti2
Honduras1
Chile35
Indie400
Irak6
Iran24
Island1
Jihoafrická republika 100
Jugoslavie40
Kanada325
Kolumbie 35
Kuba35
Liberie0,5
Lucembursko10
Mexiko65
Nicaragua0,8
Nizozemsko 275
Norsko50
Nový Zéland 50
Panama0,2
Paraguay0,8
Peru17,5
Polsko125
Řecko25
Spojené království 1,300
Spojené státy americké 3,175
Svaz sovětských socialistických republik 1,200
Uruguay10,5
Venezuela10,5
Celkem 9,100

PŘÍLOHA B.

VOLBA VÝKONNÝCH ŘEDITELŮ.

1. Volba volených výkonných ředitelů bude se konati hlasováním guvernérů, oprávněných k volbě podle článku V, části 4b).

2. Při hlasování o volebných výkonných ředitelích, každý guvernér, oprávněný k volbě, odevzdá pro jednu osobu všechny hlasy, k nimž je podle části 3, článku V oprávněn člen jej jmenovavší. Sedm osob, které dostanou největší počet halsů, stane se výkonnými řediteli s tou výjumkou, že nebude považována za zvolenu žádná osoby, která dostane méně než 14 procent všech způsobilých hlasů.

3. Nebude-li zvoleno sedm osob při prvním hlasovámí, při kterém osoba, která dostala nejmenší počet hlasů, nebude volitelná a při němž budou voliti pouze a) ti guvernéři, kteří při prvním hlasování hlasovali pro osobu neodevzdaných pro osobu zvolenou, má se podle odstavce 4 za to, že zvýšily počet hlasů odevzdaných pro onu osobu nad 15 procent způsobilých hlasů.

4. Při rozhodování, zdali o hlasech, odevzdaných některým fuvernérem, má se míti za to, že zvýšily celkový počet hlasů odevtdaných pro některou osobu nad patnáct procent způsobilých hlasů, bide se o oněch patnácti procentech míti za to, že zahrnují především hlasy guvernéra, který odevzdal najvětší počet hlasů pro takovou osobu, pak hlasy guvernéra, který odevzdal najbližší největší počet atd., až se dosáhne patnácti procent.

5. O každém guvernétu, u jehož hlasů musí býti část započítána, aby zvýšila celkový počet hlasů pro některou osobu ned čtrnáct procent, bude se míti za to, že odevzdal všechny svoje hlasy pro takovou osobu, i když celkový počet hlasů pro tuto osobu tím převýší patnáct procet.

6. Jestliže při druhém hlasování nebude zvoleno sedm osob, budou se konati další halsování podle týchž zásad, tak dlouho až bude zvoleno sedm osob, za předpokladu, že po zvolení šesti osob může býti sedmá zvolena prostou většinou zbývajících hlasů a bude se míti za to, že byla zvolena všemi těmito hlasy.

Anglické znenie textu