Zákon č. 100/1946 Zb.Zákon, kterým se zřizují pedagogické fakulty.

Čiastka 45/1946
Platnosť od 17.05.1946
Účinnosť od 17.05.1946

100.

Zákon

ze dne 9. dubna 1946,

kterým se zřizují pedagogické fakulty

Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1.

(1) Při všech universitách v zemích českých a na Slovensku se zřizují pedagogické fakulty (§ 1 dekretu presidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 132 Sb., o vzdělání učitelstva).

(2) Jejich úkolem je pěstovati vědy pedagogické a vzdělávati v těchto vědách kandidáty učitelství škol všech stupňů a druhů kromě škol vysokých. Pedagogické fakulty poskytují svým posluchačům vzdělání i v jiných oborech, které stanoví ministr školství a osvěty, na Slovensku v dohodě s povereníkem školstva a osvety.

(3) Dobu jejich otevření určí ministr školství a osvěty, na Slovensku v dohodě s povereníkem škosltva a osvety.

§ 2.

Vláda se zmocňuje, aby nařízením zřizovala pobočky pedagogických fakult mimo sídla universit.

§ 3.

(1) Statut pedagogických fakult a jejich poboček vydá vláda nařízením. Statut bude šetřiti základních organizačních předpisů universit a bude jednotný pro celý stát.

(2) Studijní a zkušební řády vydá ministr školství a osvěty, na Slovensku v dohodě s povereníkem školstva a osvety. I tyto řády budou jednotné pro celý stát.


§ 4.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.


Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Gottwald v. r.

Dr. Stránský v. r.

Široký v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Ursíny v. r.

Masaryk v. r.

Gen. Svoboda v. r.

Dr. Ripka v. r.

Nosek v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Kopecký v. r.,

též za ministra Dr. Nejedlého

Dr. Drtina v. r.

Laušman v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Pietor v. r.

gen. Hasal v. r.

Dr. Procházka v. r.,

též za ministra Hálu

Dr. Šoltész v. r.

Majer v. r.

Dr. Clementis v. r.

gen. Dr. Ferjenčík v. r.

Lichner v. r.