Vyhláška č. 51/1946 Zb.Vyhláška o způsobu zapravování poplatku z obchodních a živnostenských knih.

Čiastka 24/1946
Platnosť od 16.03.1946
Účinnosť od 16.03.1946

51.

Vyhláška ministra financí

ze dne 13. března 1946

o způsobu zapravování poplatku z obchodních a živnostenských knih.

Podle § 8, odst. 8 zákona ze dne 19. února 1946, č. 32 Sb., o sjednocení a úpravě některých poplatkových předpisů, vyhlašuji, a to pro Slovensko v dohodě s pověřencem financí:


§ 1.

(1) Poplatek z vázaných obchodních a živnostenských knih se zapravuje

1. kolkovými známkami nebo úředně vtištěnými kolkovými značkami anebo

2. v hotovosti.

(2) Před zaplacením poplatku je poplatník povinen

a) provléknout pevnou nit všemi listy tak, aby se mohly její oba dva konce svázat a připevnit pečetí na vnitřní straně obalu nebo na prvé straně knihy (předsádce) a

b) poznamenat na prvé straně knihy (předsádce) úhrnný počet listů knihy a plošnou výměru jednotlivých listů a připojit svůj čitelný podpis v plném znění.

§ 2.

(1) Platí-li poplatník poplatek z vázaných knih kolkovými známkami nebo v hotovosti, předloží knihy upravené podle § 1, odst. 2 bernímu (poplatkovému) úřadu. Zjistí-li, že podmínky jsou řádně splněny, připevní úřad oba volné konce provléknuté nitě pečetním voskem a vtiskne do něho úřední pečeť.

(2) Kolkové známky k zaplacení poplatku z celé knihy se nalepí na prvou stranu knihy (předsádku); úřad znehodnotí kolkové známky úředním razítkem a vyznačí jejich celkovou hodnotu.

(3) Žádá-li poplatník o úřední vtisk kolkových značek (kolkovou signaturu), jest povinen předem zaplatiti celkovou částku poplatku z knih hotově u pokladny úřadu, který vtisk kolkových značek provádí (toho času jen Ústřední státní pokladna v Praze), nebo vplatním lístkem Poštovní spořitelny na účet tohoto úřadu a předložiti knihy buď přímo nebo prostřednictvím berního úřadu. Úřad vtisk kolkových značek provádějící postupuje obdobně podle odstavce 1.

(4) V hotovosti lze zaplatiti poplatek vplatním lístkem Poštovní spořitelny na účet berního (poplatkového) úřadu, který potvrdí na první straně knihy (předsádce) zaplacení poplatku a jeho částku.

§ 3.

(1) Poplatek z obchodních a živnostenských knih vedených na volných listech se zapravuje

1. nalepením kolkových známek nebo úředním vtiskem kolkových značek na každý volný list anebo

2. v hotovosti paušálem povoleným na nekolkovanou žádost.

(2) Platí-li se poplatek z volných listů kolkovými známkami, nalepí se kolková známka na každý list před prvním obchodním zápisem a znehodnotí se podle platných předpisů, t. j. přepíše se alespoň jedním řádkem (na Slovensku dvěma řádky) prvého zápisu anebo se dá orazítkovati u berního úřadu.

(3) O úředním vtisku kolkových značek na volné listy platí ustanovení § 2, odst. 3, věty prvé.

(4) Za povolení paušálu z volných listů třeba žádati u okresního finančního ředitelství (poplatkového úřadu) dříve, než se začne těchto listů používati, s uvedením přibližného počtu listů, kterých se použije v určitém období, alespoň jednoročním. K žádosti jest nutno připojiti vzory listů. Úřad určí výši paušálu podle počtu a plošné míry volných listů.

§ 4.

(1) Vázaných obchodních a živnostenských knih, jakož i volných listů, které byly řádně kolkovány nebo z nichž byl poplatek zaplacen podle dřívějších zákonných ustanovení, lze používati i nadále bez doplnění poplatku.

(2) Bude-li poplatník dále používati k obchodním zápisům vázaných obchodních a živnostenských knih, které nebyly dosud zpoplatněny, protože prvý zápis do nich se stal v době od 1. Října 1943 do 15. března 1946, musí z nich zapraviti poplatek podle ustanovení §§ 1 a 2. Lze-li již použitou část knihy zřetelně uzavříti nebo odděliti, takže se do této části knihy nebude již zapisovati, dovoluje se, aby poplatek byl zapraven jen ze zbývajících čistých listů knihy. V tom případě se provede zapečetění a okolkování knihy podle ustanovení §§ 1 a 2 na prvém listě části knihy podrobené poplatku.

(3) Bude-li poplatník používati k obchodním zápisům volných listů obchodních a živnostenských knih, které nebyly dosud zpoplatněny, protože prvý zápis do nich se stal v době od 1. Října 1943 do 15. března 1946, musí z nich zapraviti poplatek podle předpisu § 3.


§ 5.

Poplatníkům, kteří do 30. dubna 1946 řádně zapraví poplatky z obchodních a živnostenských knih podle ustanovení této vyhlášky anebo v téže lhůtě podají žádost za povolení paušálu z volných listů, nebude předepsán zvýšený poplatek podle § 8, odst. 7 zák. č. 32/1946 Sb.


Dr. Šrobár v. r.