251.

Zákon

ze dne 20. prosince 1946

o vyvlastnění Pražského sanatoria v Praze-Podolí.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1.

(1) Vlastnické právo k nemovitostem Pražského sanatoria v Praze-Podolí, zapsaným v knihovních vložkách čís. 1, 2, 3, 4, 73 a 82 pozemkové knihy katastrální obce Podolí č. kat. 12 stavební parcela s obytným domem čp. 1, č. kat. 15 zahrada, č. kat. 241 stavební parcela s domem čp. 159, č. kat. 16 zahrada, č. kat. 6 stavební parcela a č. kat. 7 stavební parcela s obytným stavením čp. 3, č. kat. 12/1 zahrada, č. kat. 1/1 stavební parcela se stavením čp. 5, č. kat. 1/2 stavební parcela a stavení čp. 5, se skleníkem a domem čp. 157, č. kat. 1/4 stavební parcela a obytné stavení čp. 4, č. kat. 2 zahrada, č. kat. 3 zahrada, č. kat. 6 zahrada, č. kat. 144/36 role, č. kat. 4/2 vinice, č. kat. 635 stavební parcela s domem čp. 394, č. kat. 634 stavební parcela se skleníkem, č. kat. 635 stavební parcela, č. kat. 636 čerpací stanice, č. kat. 10 stavební parcela s domem čp. 73, č. kat. 17 zahrada a č. kat. 9/1 stavební parcela s nouzovou stavbou č. 26, přechází na stát s veškerým příslušenstvím a zařízením podle stavu ke dni 9. května 1945.

(2) Způsob využití těchto nemovitostí a jejich příslušenství včetně zařízení určí vláda.

(3) Podle tohoto zákona se vloží do veřejných knih vlastnické právo k nemovitostem uvedeným v odstavci 1 pro republiku Československou.

§ 2.

(1) Československý stát poskytne Pražskému sanatoriu, akciové společnosti se sídlem v Praze-Podolí k úplnému uspokojení jejího nároku na vrácení těchto nemovitostí s veškerým příslušenstvím a zařízením podle § 6 zákona ze dne 16. května 1946, č. 128 Sb., o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o nárocích z této neplatnosti a z jiných zásahů do majetku vzcházejících náhradu ve výši obecné ceny nemovitostí, jejich příslušenství a zařízení jak je uvedeno v § 1, pokud byly ke dni 16. července 1942 v jejím vlastnictví.

(2) Tuto obecnou cenu nejvýše na trojnásobek upsaného akciového kapitálu určí nejvyšší úřad cenový v dohodě se zúčastněnými ministry.

(3) Z této ceny budou zaplaceny všechny knihovní pohledávky a závazky na uvedených nemovitostech váznoucí.

§ 3.

Veškeré písemnosti, jednání a úkony potřebné ku provedení tohoto zákona jsou osvobozeny od všech daní, dávek a poplatků.

§ 4.

Zaměstnance, kteří působí v tomto sanatoriu v den účinnosti tohoto zákona a kteří nepřekročili 60 let věku, převezme stát. Práva a nároky takto převzatých zaměstnanců z jejich služebních a platových poměrů, pokud nepřesahují míru stanovenou v § 212 zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., zůstávají nedotčena. Služební a platové zařazení těchto zaměstnanců provedou příslušní ministři v dohodě s předsedou nejvyššího účetního kontrolního úřadu.


§ 5.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr školství a osvěty, ministr techniky, ministr financí, ministr zdravotnictví v dohodě s ostatními zúčastněnými ministry.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Dr. Stránský v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Ing. Kopecký v. r.

Dr. Procházka v. r.