Vyhláška č. 209/1946 Zb.Vyhláška, jíž se upravuje příslušnost úřadů ve věcech dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku osob, které po 1. listopadu 1945 změnily bydliště, a mění vyhláška ministerstva financí ze dne 12. září 1946, č. 174 Sb., o delegaci berních správ k přijetí přihlášek (přiznání) a k vyměření dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku.

Čiastka 91/1946
Platnosť od 26.11.1946
Účinnosť od 26.11.1946

209.

Vyhláška ministra financí

ze dne 8. listopadu 1946,

jíž se upravuje příslušnost úřadů ve věcech dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku osob, které po 1. listopadu 1945 změnily bydliště, a mění vyhláška ministerstva financí ze dne 12. září 1946, č. 174 Sb., o delegaci berních správ k přijetí přihlášek (přiznání) a k vyměření dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku.

Ministerstvo financí vyhlašuje podle ustanovení § 67, odst. 1 zákona ze dne 15. května 1946, č. 134 Sb., o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku:


Čl. I.

(1) K přijetí přihlášky (přiznání) podle §§ 19 a 63 zákona č. 134/1946 Sb. od fysických osob, které změnily bydliště v době od 1. listopadu 1945 do 30. září 1946 (včetně), a k vyměření dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku těmto osobám se delegují berní správy, v jejichž obvodě měly tyto osoby bydliště dne 30. září 1946. Přihlášky (přiznání) podané u berní správy příslušné podle bydliště ke dni 1. listopadu 1945 postoupí tato berní správa berní správě delegované podle této vyhlášky.

(2) V případech delegace podle odstavce 1 se dávka z majetkového přírůstku a dávka z majetku platí a účtuje u berního úřadu, v jehož obvodě měla osoba povinná dávkou bydliště dne 30. září 1946, neoznámí-li tato osoba písemně berní správě delegované podle odstavce 1 nejpozději do 31. prosince 1946, že dávky zaplatí bernímu úřadu, v jehož obvodě měla bydliště dne 1. Listopadu 1945.

Čl. II.

Ustanovení čl. I, písm. C vyhlášky č. 174/1946 Sb. se pozměňuje tak, že se obvod berní správy Piešťany vylučuje z obvodu delegované berní správy Bratislava-město (pol. 2) a zahrnuje do obvodu delegované berní správy Trenčín (pol. 6).


Čl. III.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Dr. Dolanský v. r.