Nariadenie vlády č. 36/1946 Zb.Nařízení, kterým se provádí § 24, odst. 3 zákona ze dne 21. února 1946, č. 28 Sb., o úpravě stálých seznamů voličských.

Čiastka 17/1946
Platnosť od 04.03.1946
Účinnosť od 25.02.1946

OBSAH

36

Vládní nařízení

ze dne 1. března 1946,

kterým se provádí § 24, odst. 3 zákona ze dne 21. února 1946, č. 28 Sb., o úpravě stálých seznamů voličských.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 24, odst. 3 zákona ze dne 21. února 1946, č. 28 Sb., o úpravě stálých seznamů voličských:


§ 1

(1) Poznámka překážky výkonu práva volebního podle § 24 zák. č. 28/1946 Sb. může býti učiněna u těchto osob:

1. v zemích České a Moravskoslezské:

a) u všech členů t. zv. protektorátních vlád,

b) u všech aktivně se projevivších členů dále uvedených organisací, sborů nebo skupin:

aa) Vlajky,

bb) Svatoplukových gard,

cc) Akce národní obnovy,

dd) Akce „Národopisná Morava“ (organisátor Jan Úprka),

ee) Arijské pracovní fronty (organisátor Opletal),

ff) Arijské stráže,

gg) České arijské fronty (organisátor Ing. Roček z Brna),

hh) České pracovní fronty přidružené k ČNST-Vlajce,

chch) Česko-německé společnosti,

ii) Českého svazu válečníků,

jj) Exekutivy býv. vojáků,

kk) Fašistické skupiny při Národním souručenství na Moravě (organisátor Rob. Mišurec),

ll) Hlavního vedení protektorátních fašistů (organisátor Jos. Rambousek v Brně),

mm) Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě (pokud jde o osoby, které nemají očistné listy, vydané ministerstvem vnitra),

nn) Moravských národních socialistů (organisátor E. Pitlík v Brně), přezvaných později na Moravskou nac. soc. stranu, a jejích Fašistických gard, přezvaných později na „Ochranné sbory“,

oo) Nacionálního hnutí spolu s jeho gardami, přezvanými později na „Černé šiky“,

pp) Národního akčního komitétu (organisátor „baron“ Procházka),

rr) Národní obce fašistické - dělnického syndikátu při Národním souručenství (organisátor Jan Trojovský z Brna),

ss) Národně-socialistické české dělnicko-rolnické strany, známější pod označením „Strana zeleného hákového kříže“ (organisátor Mlčoch v Kroměříži),

tt) Národně-socialistické gardy státních aktivistů Velkoněmecké říše, zvané též Nac. soc. garda slovanských aktivistů osy Berlín-Řím (organisátor Fr. Löffler v Jihlavě),

uu) Národně-socialistického hnutí pracujícího lidu (organisátor Blažek),

vv) Národně-socialistické strany dělnické (organisátor Grasblum),

xx) Národního tábora fašistického (organisátoři Kasanda a Břetenář),

yy) Národního tábora fašistického-moravského křídla (organisátor Jar. Vala),

zz) Národní arijské kulturní jednoty,

ab) Národní obce fašistické (organisátor Rud. Gajda),

cd) Protižidovské ligy,

ef) Strany českých fašistů (organisátor Janík),

gh) Svazu arijských mlynářů,

chi) Svazu českých vojáků ze světové války, kteří bojovali po boku německé armády (při Nár. obci fašistické),

jk) Svazu vojáků z fronty,

lm) Ústředního sekretariátu národního tábora fašistického, velitelství fašistických gard, z něhož později vzniklo „České arijské hnutí“ (organisátor O. Peřina v Brně),

no) Zemského vedení moravských fašistů (organisátor J. M. Tichý),

pr) Železné gardy (organisátor Jos. Dostál v Brně),

c) u těch funkcionářů dále uvedených organisací nebo skupin, kteří měli politický vliv v těchto organisacích:

aa) České ligy proti bolševismu,

bb) Českého svazu pro spolupráci s Němci,

cc) Národní odborové ústředny zaměstnanecké,

dd) Svazu zemědělství a lesnictví,

ee) Veřejné osvětové služby,

2. na Slovensku:

a) u všech členů slovenského sněmu, vlád, státních rad po 6. říjnu 1938, jakož i u konceptních úředníků zastupitelských úřadů t. zv. Slovenského státu,

b) u všech funkcionářů Hlinkových gard a u aktivně se projevivších funkcionářů Hlinkovy mládeže, Hlinkovy slovenské ludové strany a Národní obce fašistické,

c) u všech důstojníků a poddůstojníků Hlinkových gard,

d) u všech důstojníků a rotmistrů v t. zv. Hašíkově slovenské armádě, i když se předtím zúčastnili povstání nebo partyzánských bojů,

e) u všech členů Rodobrany, pohotovostních oddílů Hlinkových gard, vybraných úderných jednotek Hlinkových gard, dozorců koncentračních táborů a pracovních táborů, gardistů a háemistů z povolání,

f) u všech orgánů Ústředny státní bezpečnosti a Gestapa,

g) u všech členů jakýchkoli německých nebo maďarských fašistických stran a organisací, i když se dříve hlásili nebo nyní se hlásí k některé slovanské národnosti,

h) u všech aktivně se projevivších členů Slovensko-německé společnosti nebo Německé akademie, jakož i všech spolků, majících za cíl jakoukoliv spolupráci s Němci,

ch) u těch členů Hlinkovy slovenské ludové strany nebo Hlinkových gard, kteří byli arisátory živností nebo podniků nebo členy správních rad, dozorčích výborů nebo představenstev, po případě řediteli, prokuristy nebo vedoucími německých nebo německo-slovenských obchodních společností, bank, podniků, ústavů nebo zařízení, po případě právními zástupci těchto společností a podniků.

(2) Poznámka překážky výkonu volebního práva nemá býti učiněna u osob, které byly do těchto organisací, sborů nebo skupin vyslány illegálními protifašistickými organisacemi nebo které se později svou činností v domácím nebo zahraničním odboji, zejména v povstání nebo v partyzánských bojích, zasloužily o osvobození Československé republiky.


§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti současně se zákonem č. 28/1946 Sb.; provede je ministr vnitra.


Fierlinger v. r.

Gottwald v. r. Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Stránský v. r. Kopecký v. r.

Široký v. r. Laušman v. r.

Ursíny v. r. Ďuriš v. r.

gen. Svoboda v. r. gen. Hasal v. r.

Dr. Ripka v. r. Hála v. r.

Nosek v. r. Dr. Šoltész v. r.

Dr. Šrobár v. r. Dr. Procházka v. r.

gen. Dr. Ferjenčík v. r.