225

Vyhláška ministra financí

ze dne 25. října 1946

o částečném uvolnění vývozu věcných darů a stěhovaných svršků.

Podle § 14, odst. 3 zákona ze dne 11. dubna 1946, č. 92 Sb., o vázaném devisovém hospodářství (devisový zákon), stanovím v dohodě s Národní bankou Československou:


Čl. 1.

Bez povolení ministerstva financí (na Slovensku pověřenectva financí) nebo finančních úřadů jím určených lze vyvážeti

1. věci, které s sebou v cestovním styku vezou cestující osoby, zřízenci veřejných podniků dopravních, lodníci a letci ke svému vlastnímu užívání nebo k výkonu svého povolání, pokud jsou přiměřené poměrům těchto osob,

2. zrušený od 11. 2. 1948,

3. věci, sloužící v pohraničním styku výkonu zaměstnání nebo uspokojení denních potřeb pohraničních obyvatel.

Čl. 2.

Bez povolení ministerstva financí (na Slovensku pověřenectva financí) nebo finančních úřadů jím určených lze dále vyvážeti

1. věcné dary, řády, vyznamenání, čestné ceny a pod., věnované nebo udělené do zahraničí československými veřejnými činiteli nebo československými úřady,

2. zrušený od 11. 2. 1948,

Čl. 3.

Jiné předpisy, jimiž jest vývoz předmětů, uvolněných podle čl. 1 a 2 k výstupu do ciziny, vázán na zvláštní povolení, zůstávají nedotčeny.

Čl. 4.

Jednání a opominutí příčící se ustanovením této vyhlášky se stíhají podle oddílu IV devisového zákona.


Čl. 5.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Dr. Dolanský v. r.