Zákon č. 202/1946 Zb.Zákon, jímž se mění některá ustanovení o dani důchodové.

Čiastka 88/1946
Platnosť od 14.11.1946
Účinnosť od 14.11.1946 do01.01.1953

202.

Zákon

ze dne 25. října 1946,

jímž se mění některá ustanovení o dani důchodové.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Čl.1.

Počínajíc berním rokem 1947 se služební požitky poplatníka a příslušníků jeho rodiny nevčítají do důchodu domácnosti (§ 5, odst. 2 zákona ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb., o přímých daních, ve znění zákona ze dne 20. prosince 1945, č. 161 Sb.).

Čl. 2.

Příjemci služebních požitků, kteří jsou příslušníky rodiny (§ 5, odst. 4 z. o př. d.), nepodléhají přirážce pro rodiny s menšími břemeny (§ 19 z. o př. d.) a nemají nárok na snížení daně pro mnohočlenné rodiny (§ 20 z. o př. d.).

Čl. 3.

(1) Služební požitky vyplácené za práci přes čas jsou osvobozeny od daně důchodové.

(2) Služební požitky vyplácené za vyšší výkony jsou osvobozeny od daně důchodové. O tom, co se pokládá za služební požitek za vyšší výkon, rozhodne na zaměstnavatelův návrh ministerstvo financí po slyšení příslušných ministerstev, ústředních hospodářských organisací a Ústřední rady odborů. Na Slovensku toto právo přísluší pověřenectvu financí podle pokynů ministerstva financí a po slyšení příslušného pověřenectva a Ústředí odborových svazů.

(3) Ministr financí stanoví vyhláškou v Úředním listě, jak se provádí řízení podle odstavce 2, při čemž může pověřiti podřízené finanční úřady, aby prováděly toto řízení a o věci rozhodovaly.


Čl. 4.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr financí v dohodě se zúčastněnými ministry.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Dr. Dolanský v. r.