Dohoda č. 68/1946 Zb.Dohoda o Mezinárodním měnovém fondu.

Čiastka 33/1946
Platnosť od 20.04.1946
Redakčná poznámka

Ratifikačná listina ČSR bola uložená u vlády USA dňa 27.12.1945

OBSAH

68

Dohoda

o Mezinárodním měnovém fondu.

JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ !

Dr. Edvard Beneš,

PRESIDENT REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ,

VŠEM,

KTEŘÍ TENTO LIST ČÍSTI NEBO ČTOUCE SLYŠETI BUDOU,

POZDRAVENÍ.

JMÉNEM ČESKOSLOVENSKA,

BELGIE, BOLIVIE, BRAZILIE, KANADY, ČÍNY, KOLUMBIE, COSTA RICY, EQUADORU, EGYPTA, HABEŠE, FRANCIE, ŘECKA, GUATEMALY, HONDURASU, ISLANDU, INDIE, IRAKU, LUCEMBURKU, NIZOZEMÍ, NORSKA, PARAQUAYE, FILIPIN, POLSKA, JIHOAFRICKÉ UNIE, SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITANIE A SEVERNÍHO IRSKA, SPOJENÝCH STATŮ AMERICKÝCH, URUQUAYE A JUGOSLAVIE,

ZASTOUPENÝCH NA MĚNOVÉ A FINANČNÍ KONFERENCI SPOJENÝCH NÁRODŮ V BETTON WOODS, BYLA SJEDNÁNA DNE 22. ČERVENCE 1944 TATO DOHODA S PŘÍLOHAMI:

(Překlad)

ČLÁNKY DOHODY O MEZINÁRODNÍM MĚNOVÉM FONDU.

Vlády, jejichž jménem je tato Dohoda podepsána, dohodly se takto:

ÚVODNÍ ČLÁNEK.

Mezinárodní měnový fond je založen a bude působiti podle těchto ustanovení:

Článek I.

ÚČEL.

Účelem Mezinárodního měnového fondu jest:

(I) Podporovati mezinárodní měnovou součinnost prostřednictvím stálé instituce, která se postará o ústrojí k poradám a ke spolupráci v mezinárodních měnových problémech.

(II) Usnadňovati rozmach a vyrovnaný vzrůst mezinárodního obchodu a tím přispívati k podpoře a udržování vysokého stupně zaměstnanosti a reálného důchodu, jakož i k rozvoji výrobních pramenů všech členů, základních to cílů hospodářské politiky.

(III) Podporovati kursovou stabilitu měny, udržovati řádná devisová ujednání mezi členy a zabraňovati soutěživému znehodnocení měny.

(IV) Napomáhati při zřizování multilaterálního systému plateb pro běžné transakce mezi členy a při odstraňování takových devisových omezení, která brání rozvoji mezinárodního obchodu.

(V) Dodávati členům důvěru tím, že prostředky Fondu budou jim přístupny za dostatečných ochranných opatření, a takto jim dávati možnost napraviti nesrovnalosti v jejich platebních bilancích, aniž by se Fond uchyloval k opatřením škodlivým národnímu a mezinárodnímu blahobytu.

(VI) V souhlase s tím, co bylo uvedeno, zkracovati a snižovati nerovnováhu v mezinárodních platebních bilancích členů.

Fond se bude při všech rozhodnutích říditi účelem uvedeným v tomto článku.

Článek II.

ČLENSTVÍ.

Část I. Původní členové

Původními členy Fondu budou státy, které jsou zastoupeny na Měnové a finanční konferenci Spojených národů a jejichž vlády přijmou členství před datem uvedeným v článku XX, části 2 e).

Část II. Ostatní členové

Členství bude přístupno vládám jiných zemí v době a za podmínek, jak budou předepsány Fondem.

Článek III.

KVOTY A ÚPISY.

Část I. Kvoty

Každému členu bude přidělena kvota. Kvoty členů, kteří jsou zastoupeni na Měnové a finanční konferenci Spojených národů a přijmou členství před datem uvedeným v článku XX, části 2 e), budou takové, jak jsou uvedeny v příloze A. Kvoty ostatních členů budou stanoveny Fondem.

Část 2. Upravování kvot

Fond prozkoumá vždy po pěti letech kvoty členů, a shledá-li to vhodným, navrhne jejich úpravu. Může také, když to pokládá za účelné, uvažovati i kdykoliv jindy o úpravě kterékoliv jednotlivé kvoty na žádost příslušného člena. K jakékoliv změně kvoty jest zapotřebí čtyřpětinové většiny všech hlasů a žádná kvota nesmí být měněna bez souhlasu příslušného člena.

Část 3. Úpisy: čas, místo a způsob placení

a) Úpis každého člena bude se rovnati jeho kvotě a bude Fondu plně zaplacen u vhodného ukládacího místa toho dne anebo před tím dnem, kdy podle článku XX, části 4 c) nebo d) člen nabude oprávnění kupovati od Fondu jednotlivé měny.

b) Každý člen zaplatí ve zlatě jako minimum menší z těchto dvou částek:

(I) buď dvacetpět procent své kvoty nebo

(II) deset procent své čisté oficiální držby zlata a dolarů Spojených států amerických ke dni, kdy Fond oznámí členu dle článku XX, části 4 a), že bude vbrzku s to započíti s měnovými transakcemi.

Každý člen dodá Fondu potřebná data k určení jeho čisté oficiální držby zlata a dolarů Spojených států amerických.

c) ždý člen zaplatí zbytek své kvoty ve své vlastní měně.

d) Nemůže-li býti u kteréhokoliv člena zjištěna jeho čistá oficiální držba zlata a dolarů Spojených států amerických ke dni uvedenému pod b) (II), protože jeho území bylo obsazeno nepřítelem, určí Fond jiné vhodné datum pro stanovení takové držby. Je-li toto datum pozdější než ono, v kterém se země stane podle článku XX, část 4 c) nebo d) způsobilou kupovati měny od Fondu, dohodnou se Fond a člen na prozatímním placení ve zlatě podle hořejšího b) a zbytek členova úpisu bude zaplacen v jeho měně s podmínkou, že příslušná úprava mezi členem a Fondem bude uskutečněna po zjištění čisté oficiální držby.

Část 4. Platy při změnách kvot

a) Každý člen, který dá souhlas ke zvýšení své kvoty, zaplatí Fondu do 30 dnů ode dne, kdy vyslovil svůj souhlas, dvacetpět procent zvýšení ve zlatě a zbytek ve své vlastní měně. Kdyby však toho dne, kdy člen dá souhlas ke zvýšení, jeho měnové reservy byly nižší než jeho nová kvota, může Fond snížiti částku zvýšení, kterou je nutno zaplatiti ve zlatě.

b) Dá-li člen souhlas ke snížení své kvoty, zaplatí Fond členu do 30 dnů ode dne, kdy člen vyslovil souhlas, částku, která se rovná snížení. Platba se stane ve měně členově a takovým množstvím zlata, aby Fondu nezůstalo z držby členovy měny méně než 75% nové kvoty.

Část 5. Nahrazování měny cennými papíry

Místo jakékoli části členovy měny, jíž podle názoru Fondu není zapotřebí pro jeho operace, přijme Fond od kteréhokoliv člena jeho vlastní směnky nebo podobné obligace, vydané členem nebo ukládacím místem, které člen určí podle článku XIII, části 2. Tyto jistoty budou nepřevoditelné, bezúročné a budou na požádání splatny v paritě tím způsobem, že Fondu bude příslušná částka připsána k dobru v ustanoveném ukládacím místě. Tato část platí nejen pro měnu upsanou členy, ale též pro jakoukoliv měnu, která jest jinak splatná Fondu anebo která jím byla získána.

Článek IV.

PARITY MĚN.

Část 1. Vyjádření parit

a) Parita měny každého člena bude vyjádřena ve zlatě jakožto společném jmenovateli anebo v dolarech Spojených států amerických té váhy a ryzosti, jaké měly k 1. červenci 1944.

b) Všechny výpočty, týkající se měn členů a směřující k uplatňování ustanovení této Dohody, budou se díti na podkladě těchto parit.

Část 2. Nákupy zlata na podkladě parit

Pro členské transakce ve zlatě předepíše Fond marži nad paritou a pod ní a žádný člen nebude kupovati zlato za cenu vyšší, než jest dána paritou po připočtení předepsané marže, anebo prodávati zlato za cenu nižší, než jest dána paritou po odečtení předepsané marže.

Část 3. Devisové transakce založené na paritě

Maximální a minimální kursy pro směnné transakce s měnami členů, které se provádějí uvnitř jejich území, nesmějí se uchylovati od parity

(I) při promptních devisových transakcích o více než jedno procento a

(II) při jiných devisových transakcích o marži, která převyšuje marži pro okamžité devisové transakce o více než Fond uznává za přiměřené.

Část 4. Závazky stran kursové stability

a) Každý člen se zavazuje pracovati společně s Fondem, aby byla podporována kursová stabilita, aby byla udržována řádná devisová ujednání s ostatními členy a aby bylo zabráněno soutěživým devisovým změnám.

b) Každý člen se zavazuje, že vhodnými opatřeními v souhlase s touto dohodou dovolí na svém území devisové transakce mezi svou měnou a měnami ostatních členů, a to pouze v mezích stanovených částí 3 tohoto článku. O členu, jehož měnové úřady ke krytí mezinárodních transakcí skutečně volně kupují a prodávají zlato v mezích Fondem předepsaných podle části 2 tohoto článku, bude se míti za to, že plní tento závazek.

Část 5. Změny parit

a) Člen nebude navrhovati změnu parity své měny leda k opravě základní nerovnováhy.

b) Změna parity členovy měny může se státi jedině na návrh člena a jedině po poradě s Fondem.

c) Je-li navržena změna, Fond nejprve uváží eventuální změny, které již nastaly v počáteční paritě členovy měny, jak jest ustanoveno v článku XX, části 4. Jestliže navržená změna spolu s dřívějšími změnami, ať již jde o zvýšení nebo o snížení,

(I) nepřesahuje deset procent počáteční parity, nevznese Fond námitek;

(II) nepřesahuje dalších deset procent počáteční parity, může Fond buď souhlasiti anebo vznést námitky, avšak musí se vyjádřiti do 72 hodin, vyžaduje-li toho člen;

(III) není v mezích hořejších (I) a (II), může Fond buď souhlasiti anebo vznést námitky, avšak bude oprávněn učinit své vyjádření v delší lhůtě.

d) Jednotné změny parit učiněné podle části 7 tohoto článku nebudou vzaty v úvahu při rozhodování, zda navrhovaná změna spadá pod hořejší (I), (II) nebo (III) části c).

e) Člen může bez souhlasu Fondu změniti paritu své měny, jestliže tato změna nemá vlivu na mezinárodní transakce členů Fondu.

f) Fond bude souhlasiti s navrženou změnou, která jest v mezích podmínek stanovených nahoře pod c) (II) anebo c) (III), je-li přesvědčen, že tato změna jest nutná k nápravě základní nerovnováhy. Dojde-li k tomuto přesvědčení, nevznese námitek proti navržené změně zejména tehdy, děje-li se tak podle domácích sociálních nebo politických směrnic člena navrhujícího změnu.

Část 6. Následek neschválených změn

Jestliže člen změní paritu své měny přes námitky Fondu, pokud jest tento k nim oprávněn, stane se nezpůsobilým používati prostředků Fondu, ledaže by Fond rozhodl jinak; jestliže po uplynutí přiměřené lhůty rozpor mezi členem a Fondem trvá, podrobí se celý případ ustanovením článku XV. části 2 b).

Část 7. Jednotné změny parit

Nehledě k ustanovením části 5 b) tohoto článku může Fond většinou všech hlasů učiniti jednotnou poměrnou změnu parit měn všech členů za předpokladu, že každá taková změna jest schválena každým členem, majícím deset anebo více procent souhrnu kvot. Parita měny členovy nebude však měněna ve smyslu tohoto ustanovení, když do 72 hodin od doby, kdy Fond učinil tento krok, člen sdělí Fondu, že si nepřeje, aby parita jeho měny bylatakovýmto zákrokem měněna.

Část 8. Udržování zlaté hodnoty aktiv Fondu

a) Zlatá hodnota aktiv Fondu bude udržována bez zřetele ke změnám v paritní hodnotě nebo v kursu měny kteréhokoliv člena.

b) Kdykoliv se (I) sníží parita členovy měny anebo (II) kdykoliv podle mínění Fondu poklesne zahraniční hodnota členovy měny na jeho území značnou měrou, zaplatí člen Fondu v přiměřené době částku ve vlastní měně odpovídající snížení zlaté hodnoty jeho měny držené Fondem.

c) Kdykoliv stoupne parita členovy měny, vrátí Fond takovému členu v přiměřené lhůtě takovou částku v jeho měně, která odpovídá zvýšené zlaté hodnotě jeho měny, držené Fondem.

d) Ustanovení této části platí pro jednotnou poměrnou změnu parit měn členů, ledaže by v době, kdy taková změna se navrhuje, Fond rozhodl jinak.

Část 9. Zvláštní měny na územích člena

O členu, navrhujícím změnu parity své měny, bude se mít za to - leč by prohlásil opak - že navrhuje přiměřenou změnu parity zvláštních měn všech území, vůči nimž přijal toto ujednání podle článku XX, části 2 g). Člen může však prohlásiti, že jeho návrh týká se buď jen měny mateřského území anebo jen jedné nebo více zvláště uvedených měn.

Článek V.

TRANSAKCE S FONDEM.

Část 1. Instituce jednající s Fondem

Každý člen bude jednat s Fondem jedině prostřednictvím svého ministerstva financí, ústřední banky, stabilisačního fondu, anebo jiné podobné fiskální instituce a Fond bude jednati pouze s týmiž institucemi anebo jejich prostřednictvím.

Část 2. Omezení operací Fondu

S výjimkou případů, o nichž jsou v této Dohodě jiná ustanovení, operace prováděné na účet Fondu budou omezovány na transakce, jimiž má býti členu na jeho popud zaopatřena měna jiného člena výměnou za zlato anebo za měnu člena, který chce provésti koupi.

Část 3. Podmínky používání prostředků Fondu

a) Člen bude oprávněn kupovati měnu jiného člena od Fondu za vlastní měnu za těchto podmínek:

(I) Člen, který chce koupiti měnu, uvede, že jí nyní potřebuje, aby v této měně konal platy, jež jsou v souhlase s ustanoveními této Dohody;

(II) Fond neoznámil podle článku VII, část 3, že jeho zásoba požadované měny se stala vzácnou;

(III) Zamýšlený nákup nezpůsobil by Fondu zvýšení držby měny kupujícího člena o více než dvacetpět procent jeho kvoty během dvanácti měsíců přede dnem koupě ani překročení dvou set procent jeho kvoty. Dvacetipětiprocentní omezení by platilo potud, pokud by množství členovy měny držené Fondem překročilo 75% jeho kvoty, bylo-li pod touto výší.

(IV) Fond dříve neprohlásil podle části 5 tohoto článku; článku IV, části 6; článku VI, části 1 anebo článku XV, části 2 a), že člen přející si koupě není způsobilý užívati prostředků Fondu.

b) Člen nebude oprávněn bez povolení Fondu používat jeho prostředků k nabývání měny pro termínové transakce.

Část 4. Prominutí podmínek

Fond může podle svého volného uvážení a za podmínek, které chrání jeho zájmy, prominouti kteroukoliv z podmínek, předepsaných v části 3 a) tohoto článku, zejména pokud jde o členy, kteří se vystříhali značného nebo stálého používání prostředků Fondu. Při promíjení Fond uváží periodické nebo výjimečné požadavky člena domáhajícího se prominutí. Fond uváží také ochotu člena dáti v zástavu jako vedlejší zajištění zlato, stříbro, cenné papíry nebo jiná přijatelná aktiva, mající podle názoru Fondu dostatečnou hodnotu, aby chránila jeho zájmy, a může požadovati jako podmínku prominutí, aby bylo dáno do zástavy takové vedlejší zajištění.

Část 5. Nezpůsobilost používati prostředků Fondu

Kdykoliv má Fond za to, že člen používá prostředků Fondu způsobem odporujícím jeho účelu, předloží členu zprávu o mínění Fondu a stanoví přiměřenou lhůtu k odpovědi. Po předložení této zprávy může Fond omeziti používání svých prostředků členem. Nedojde-li do stanovené lhůty od člena odpověď anebo je-li došlá odpověď neuspokojující, může Fond pokračovati v omezování členova používání prostředků Fondu anebo může - přiměřeně člena vyrozuměv - prohlásit jej za nezpůsobilého používati prostředků Fondu.

Část 6. Koupě měny za zlato od Fondu

a) Kterýkoliv člen, který chce získati přímo nebo nepřímo měnu jiného člena za zlato, nabude jí tím, že prodá zlato Fondu, jestliže ovšem je to pro něj stejně výhodné.

b) Ustanovení této části nezabraňuje žádnému členu, aby neprodával na kterémkoliv trhu zlato nově vytěžené v dolech na svých územích.

Část 7. Členův odkup měn držených Fondem

a) Člen může odkoupiti od Fondu a Fond mu prodá za zlato jakoukoliv část jeho měny, kterou drží Fond nad jeho kvotou.

b) Koncem každého finančního roku Fondu člen odkoupí od něho za zlato anebo za směnitelnou měnu, jak je stanoveno v příloze B, část své měny, kterou drží Fond, a to za těchto podmínek:

(I) Každý člen použije při odkupech své vlastní měny od Fondu takové části svých měnových reserv, která se hodnotou rovná polovině jakéhokoliv zvýšení, jež se během roku uskutečnilo v množství členovy měny držené Fondem, s připočtením poloviny jakéhokoliv zvýšení anebo s odečtením poloviny jakéhokoliv snížení, které se během roku uskutečnilo v měnových reservách člena. Toto pravidlo neplatí, klesly-li během roku členovy ěnové reservy o více, než vzrostla zásoba členovy měny držené Fondem.

(II) Když se po provedeném odkupu popsaném v předcházejícím (I), (byl-li vyžadován), shledá, že se množství měny jiného člena, držené členem (anebo zlata nabytého od tohoto člena) zvýšilo transakcemi v této měně s ostatními členy anebo osobami na jejich územích, člen, jehož držba takové měny (aneb zlata) se takto zvýšila, použije tohoto zvýšení, aby odkoupil svou vlastní měnu od Fondu.

c) Žádná z úprav popsaných v hořejším b) nebude prováděna tak dalece, že by

(I) členovy měnové reservy klesly pod jeho kvotu, nebo

(II) množství jeho měny, držené Fondem, kleslo pod sedmdesátpět procent jeho kvoty, nebo

(III) množství kterékoliv měny v držení Fondu, nutné k používání, stouplo nad sedmdesátpět procent kvoty příslušného člena.

Část 8. Poplatky

a) Každý člen, kupující měnu jiného člena od Fondu výměnou za svoji vlastní měnu, zaplatí kromě paritní ceny manipulační poplatek ve výši třičtvrtě procenta, jednotný pro všechny členy. Fond může podle svého volného uvážení zvýšit tento manipulační poplatek, ne však nad jedno procento, anebo jej snížit, ne však pod půl procenta.

b) Fond může vybírati přiměřený manipulační poplatek od každého člena kupujícího zlato od Fondu anebo prodávajícího mu zlato.

c) Fond bude vybírati poplatky jednotné pro všechny členy, které budou placeny kterýmkoliv členem z průměrného denního salda jeho měny držené Fondem, pokud přesahuje kvotu. Tyto poplatky budou se platiti podle těchto sazeb:

(I) Z částek nepřevyšujících kvotu o více než o dvacetpět procent: bez poplatku za první tři měsíce, půl procenta ročně za následujících devět měsíců; a pak zvýšení poplatku o půl procenta za každý následující rok.

(II) Z částek vyšších než dvacetpět procent a ne vyšších než padesát procent kvoty: dalšího půl procenta za první rok a dalšího půl procenta za každý následující rok.

(III) Za každých dalších dvacetpět procent nad kvotu: dalšího půl procenta za první rok a dalšího půl procenta za každý následující rok.

d) Jestliže Fond má v držení tolik měny svého člena, že poplatek použitelný pro kteroukoliv stupnici během jakékoliv doby dosáhne sazby 4% ročně, budou Fond a člen uvažovati o prostředcích, jakými by bylo možno množství měny v držení Fondu snížit. Poté poplatky stoupnou v souhlase s hořejšími ustanoveními

c), až dosáhnou pěti procent, anebo - nebylo-li dosaženo dohody - může Fond potom uložit takové poplatky, jaké považuje za přiměřené.

e) Sazby uvedené nahoře pod c) a d) mohou být měněny tříčtvrtinovou většinou všech hlasů.

f) Všechny poplatky budou placeny ve zlatě. Jestliže však členovy měnové reservy jsou nižší než polovina jeho kvoty, zaplatí člen ve zlatě toliko takovou částku splatných poplatků, jaká vyplývá z poměru těchto reserv k polovině jeho kvoty, zbytek pak zaplatí ve své vlastní měně.

Článek VI.

PŘEVODY KAPITÁLU.

Část 1. Používání prostředků Fondu k převodům kapitálu

a) Člen nesmí používati prostředků Fondu ke krytí značného nebo trvalého úniku kapitálu a Fond může vyzvati člena, aby dozíral nad tím, aby takovému používání prostředků Fondu bylo zabráněno. Opomine-li člen po obdržení takovéto výzvy zaříditi vhodná kontrolní opatření, může ho Fond prohlásit za nezpůsobilého používati prostředků Fondu.

b) O ničem v této části se nemá míti za to, že má

(I) zabrániti používání prostředků Fondu ke kapitálovým transakcím přiměřeného rozsahu, potřebným k rozmachu vývozu anebo k obyčejnému běhu obchodu, bankovnictví anebo jiných oborů anebo

(II) působiti na kapitálové pohyby, které jsou hrazeny z členových vlastních prostředků zlata a cizí měny. Členové se však zavazují, že se takovéto pohyby kapitálu budou díti v souhlase s účelem Fondu.

Část 2 Zvláštní ustanovení pro převody kapitálu

Zůstává-li množství členovy měny, jsoucí v držení Fondu, pod sedmdesátipěti procenty členovy kvoty po bezprostředně předcházející údobí nejméně šesti měsíců, bude člen, když ovšem nebyl prohlášen nezpůsobilým používat prostředků Fondu podle části 1 tohoto článku; článku IV, části 6; článku V, části 5 anebo článku XV, části 2 a), oprávněn - nehledě k ustanovením části 1 tohoto článku - kupovati měnu jiného člena od Fondu za svou vlastní měnu, a to k jakémukoliv účelu, počítajíc v to kapitálové převody. Nákupy pro kapitálové převody podle této části nesmí však býti povoleny, působí-li, že by Fond měl měny člena, jenž si nákupu přeje, více než sedmdesátpět procent jeho kvoty anebo by měl měny požadované méně než sedmdesátpět procent kvoty člena, jehož měna se požaduje.

Část 3 Kontrola kapitálových převodů

Členové mohou vykonávat takovou kontrolu, jaké jest zapotřebí k úpravě mezinárodních kapitálových převodů, avšak žádný člen nesmí vykonávati tuto kontrolu způsobem, který by omezoval platy za běžné transakce anebo který by nepoměrně zdržoval převody fondů k vyrovnávání závazků, vyjma ustanovení článku VII, části 3 b) a článku XIV, části 2.

Článek VII.

VZÁCNE MĚNY.

Část 1. Všeobecný nedostatek měn

Shledá-li Fond, že se vyvíjí všeobecný nedostatek určité měny, může to oznámiti členům a vydati zprávu, uvádějící příčiny nedostatku a obsahující doporučení, jak jej odstranit. Zástupce člena, o jehož měnu jde, zúčastní se přípravy této zprávy.

Část 2. Opatření k doplnění vzácných měn držených Fondem

Pokládá-li to Fond za účelné pro doplnění množství měny kteréhokoliv člena ve svém držení, může učiniti jedno či obě tato opatření:

(I) Navrhnouti členu, aby tento za předpokladů a podmínek, ujednaných mezi Fondem a členem, zapůjčil mu svou měnu anebo aby si Fond za souhlasu člena vypůjčil takovou měnu z jiného pramene buď na území člena nebo mimo ně, avšak žádný člen není povinen udíleti takové zápůjčky Fondu anebo schváliti Fondu, aby si vypůjčil jeho měnu z jiného pramene.

(II) Žádati, aby člen prodal svou měnu za zlato.

Část 3. Nedostatečné měnové zásoby Fondu

a) Stane-li se Fondu zřejmým, že poptávka po členově měně vážně ohrožuje schopnost Fondu dodávati tuto měnu, Fond oficiálně prohlásí - ať již vydal nebo nevydal zprávu dle části 1 tohoto článku - takovou měnu za vzácnou a bude od tohoto okamžiku přidělovati svoji pohotovou a přibývající zásobu vzácné měny s patřičným zřetelem na poměrné potřeby členů, na všeobecnou mezinárodní hospodářskou situaci a všechny jiné důležité okolnosti. Fond vydá také zprávu o svém kroku.

b) Formální prohlášení podle hořejšího odstavce a) bude

působit jako zmocnění kteréhokoliv člena, aby po poradě s Fondem dočasně omezil volnost devisových operací ve vzácné měně. Bez újmy ustanovení článku IV, části 3 a 4, bude mít člen úplnou moc stanoviti druh takovýchto omezení, ale tato nesmí jíti dále, než pokud je zapotřebí, aby poptávka po vzácné měně se omezila na zásobu, kterou příslušný člen drží, nebo jež mu přibývá; omezení mají být uvolněna a odstraněna tak rychle, jak to okolnosti dovolí.

c) Zmocnění podle hořejšího odstavce b) vyprší, kdykoliv Fond úředně prohlásí, že měna, o niž jde, není již vzácnou.

Část 4. Provádění omezování

Každý člen, ukládající omezení, týkající se měny kteréhokoliv jiného člena podle ustanovení části 3 b) tohoto článku, má přátelsky uvážit jakékoliv námitky jiného člena, týkající se provádění těchto omezení.

Část 5. Účinek jiných mezinárodních dohod na omezení

Členové souhlasí s tím, že se nebudou závazků z úmluv uzavřených před touto Dohodou s jiným členem dovolávati takovým způsobem, který by bránil prováděti ustanovení tohoto článku.

Článek VIII.

VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY ČLENŮ.

Část 1. Úvod

Dodatkem k závazkům, převzatým podle ostatních článků této Dohody, podrobuje se každý člen závazkům uvedeným v tomto článku.

Část 2. Vystříhání se omezování běžných plateb

a) Bez újmy ustanovení článku VII, části 3 b), článku XIV, části 2, nesmí žádný člen bez souhlasu Fondu ukládati omezení na platby a převody za běžné mezinárodní transakce.

b) Devisové kontrakty, které se týkají měny kteréhokoliv člena a které se příčí devisovým kontrolním nařízením onoho člena udržovaným nebo ukládaným v souhlase s touto Dohodou, nebudou vynutitelny na území žádného člena. Kromě toho mohou členové ve vzájemné dohodě společně pracovat o opatřeních, kterými by se kontrolní devisová opatření kteréhokoliv člena stávala účinnějšími s výhradou, že se taková opatření a nařízení shodují s touto Dohodou.

Část 3. Vystříhání se diskriminačních měnových praktik

Žádný člen se nesmí účastniti anebo dovoliti svým fiskálním institucím, uvedeným v článku V, části 1, aby se účastnily jakýchkoliv diskriminačních měnových úprav anebo praktik s mnohotvarou měnou, vyjma, jak je k tomu oprávněn dle této Dohody anebo jak je to schváleno Fondem. Jestliže v době, kdy tato Dohoda nabude účinnosti, jsou takové úpravy a praktiky prováděny, poradí se člen, o něhož jde, s Fondem, jak je postupně odstranit, ledaže jsou udržovány nebo ukládány podle článku XIV, části 2, v kterémžto případě bude použito ustanovení části 4 onoho článku.

Část 4. Směnitelnost cizích sald

a) Každý člen bude kupovati salda své měny, držené jiným členem, jestliže tento, žádaje o koupi, doloží:

(I) že salda, která mají být koupena, byla nedávno nabyta, a to běžnými transakcemi, nebo

(II) že jejich směny jest zapotřebí k platbám za běžné transakce.

Kupující člen bude míti na vybranou zaplatiti buď ve měně člena, žádajícího o koupi, nebo ve zlatě.

b) Povinnost uvedená nahoře pod a) neplatí,

(I) když směnitelnost sald byla omezena podle části 2 tohoto článku anebo článku VI, části 3, anebo

(II) když se salda nahromadila transakcemi, provedenými před tím, než člen odstranil omezení udržovaná nebo ukládaná podle článku XIV, části 2;

(III) když sald bylo nabyto způsobem, jenž se příčí devisovým nařízením člena, který jest žádán, aby je koupil anebo

(IV) když měna nabízejícího člena byla prohlášena za vzácnou podle článku VII, části 3 a), nebo

(V) když člen, jenž byl žádán, aby provedl koupi, není z jakéhokoliv důvodu oprávněn kupovati od Fondu za svoji vlastní měnu měny jiných členů.

Část 5. Dodávání informací

a) Fond může žádati, aby členové poskytovali takové informace, které považuje za nutné pro své operace, počítajíc v to - jako minimum nutné pro účinné plnění povinností Fondu - státní data týkající se:

(I) oficiální držby (1) zlata, (2) cizích měn, a to jak doma, tak i v cizině;

(II) domácí a zahraniční držby (1) zlata, (2) cizích měn u jiných bankovních a finančních institucí než u oficiálních míst;

(III) těžby zlata;

(IV) vývozu a dovozu zlata podle zemí určení a původu;

(V) celkového vývozu a dovozu zboží, vyjádřeného v domácí měně podle zemí určení a původu;

(VI) mezinárodní platební bilance počítajíc v to (1) obchod se zbožím a službami, (2) transakce ve zlatě, (3) známé kapitálové transakce a (4) jiné položky;

(VII) mezinárodního stavu investičního, t.j. investic na územích člena, patřících cizině a investic v cizině, patřících osobám na jeho územích, pokud je ovšem možno tyto informace poskytnouti;

(VIII) národního důchodu;

(IX) cenových indexů, t.j. indexů cen zboží ve velkém i v malém a cen vývozních i dovozních;

(X) nákupních a prodejních sazeb cizích měn;

(XI) devisových kontrol, t.j. obšírné výkazy o devisových kontrolních opatřeních platných v době přijetí členství ve Fondu a podrobnostech pozdějších změn, jak se stanou;

(XII) tam, kde existuje oficiální zúčtovací zařízení, zevrubné údaje o částkách připravených k zúčtování a vyplývajících z obchodních a finančních transakcí a o délce doby, po kterou takové nedoplatky nebyly vyrovnány.

b) Při žádostech o informace uváží Fond měnící se schopnost členů dodávati žádaná data. Členové nebudou povinni poskytovati informace tak podrobně, že by se tím prozrazovaly věci jednotlivců nebo korporací. Členové se však zavazují, že dodají vyžádané informace tak podrobně a přesně, jak to lze provésti a že se vyhnou - pokud možno - pouhým odhadům.

c) Dohodou se členy si Fond může zařídit, aby obdržel další informace. Má působit jako ústředí pro sbírání a výměnu informací o měnových a finančních problémech a tak bude usnadňovati přípravu studií, jež mají pomoci členům při plánování směrnic, sledujících účely Fondu.

Část 6. Porady mezi členy o existujících mezinárodních dohodách

Tam, kde je podle této Dohody člen zmocněn, aby za zvláštních nebo dočasných okolností, v Dohodě uvedených, udržoval anebo zaváděl omezení devisových transakcí, a tam, kde jsou mezi členy jiné závazky uzavřené před touto Dohodou a odporující použití takových omezení, strany účastné na těchto závazcích poradí se spolu, aby učinily vzájemně přijatelné úpravy, tak, jak jich bude zapotřebí. Ustanovení tohoto článku nebudou na újmu použití článku VII, části 5.

Člének IX.

STATUS, IMUNITY A PŘEDNOSTNÍ PRÁVA.

Část 1. Účel článku

Aby Fond mohl plniti funkce, kterými je pověřen, budou mu na území každého člena přiznány status, imunity a přednostní práva uvedená v tomto článku.

Část 2. Status Fondu

Fond má býti plnoprávnou právnickou osobou a zejména bude způsobilým:

(I) uzavírati smlouvy;

(II) nabývati nemovitého a movitého majetku a nakládati jím;

(III) zahajovati právní řízení.

Část 3. Soudní imunita

Fond, jeho majetek a jeho aktiva, kdekoli jsoucí a kýmkoli držená, budou používati imunity proti jakémukoli soudnímu stíhání, ledaže by se Fond výslovně vzdal své imunity pro účely některého soudního řízení nebo v důsledku podmínek nějaké smlouvy.

Část 4. Imunita proti jiným zákrokům

Majetek a aktiva Fondu, kdekoli umístěné a kýmkoli držené, budou bezpečny před prohlídkou, rekvisicí, zabavením, vyvlastněním anebo před jakýmkoliv jiným způsobem zabrání správním anebo zákonodárným jednáním.

Část 5. Imunita archivů

Archivy Fondu jsou nedotknutelné.

Část 6. Osvobození aktiv od omezení

Všechen majetek a aktiva Fondu budou, pokud je toho zapotřebí k provádění této Dohody, osvobozeny od omezení, nařízení, kontrol a příročí jakéhokoliv druhu.

Část 7. Přednostní právo pro zprávy

S oficiálními zprávami Fondu bude členy zacházeno stejně jako s oficiálními zprávami jiných členů.

Část 8. Imunity a výsady úředníků a zaměstnanců

Všichni guvernéři, výkonní ředitelé, náměstkové, úředníci a zaměstnanci Fondu

(I) budou požívati imunity proti sporům vzniklým z jednání, která podnikli ve své úřední hodnosti, leč by se Fond této imunity vzdal,

(II) nejsou-li místními státními příslušníky, budou požívati týchž imunit proti přistěhovaleckým omezením, požadavkům cizinecké registrace a závazkům vojenské služby i týchž výhod vzhledem k devisovým omezením, jaké členové přiznávají zástupcům jiných členů jejich úředníkům a zaměstnancům v obdobných hodnostech,

(III) budou jim povoleny tytéž cestovní výhody, jaké členové přiznávají zástupcům jiných členů, jejich úředníkům a zaměstnancům v obdobných hodnostech.

Část 9. Osvobození od daní

a) Fond, jeho aktiva, majetek, příjem i jeho operace a transakce, dovolené touto Dohodou, budou osvobozeny od jakéhokoliv zdanění a od všech povinností celních. Fond bude také osvobozen od závazku vybírati nebo platiti jakoukoliv daň nebo clo.

b) Nebude vybírána daň z platů a jiných příjmů, placených Fondem výkonným ředitelům, jejich náměstkům, úředníkům nebo zaměstnancům Fondu, kteří nejsou místními občany, místními poddanými nebo jinými místními státními příslušníky.

c) Obligace nebo cenné papíry, vydané Fondem a kýmkoliv držené a to i jejich úroky a dividendy, nebudou podléhati žádnému zdanění,

(I) které diskriminuje takovou obligaci nebo cenný papír jen pro jejich původ,

(II) jestliže jediným zákonným odůvodněním takového zdanění jest místo nebo měna, ve které jsou vydány, splatny nebo placeny, nebo umístění úřadovny nebo obchodního místa Fondu.

Část 10. Použití článku

Každý člen učiní na svém území nutná opatření, aby v rámci vlastního právního řádu uplatnil zásady, vyslovené v tomto článku, a bude informovati Fond o podrobnostech opatření, která učinil.

Článek X.

VZTAHY K JINÝM MEZINÁRODNÍM ORGANISACÍM

Fond bude pracovati v mezích této Dohody spolu s kteroukoli všeobecnou mezinárodní organisací a s veřejnými mezinárodními organisacemi, které mají vymezenou odpovědnost v příbuzných oborech. Každé ujednání o takové spolupráci, které by obsahovalo jakoukoli změnu v ustanoveních této Dohody, smí býti provedeno toliko po změně této Dohody podle článku XVII.

Článek XI.

VZTAHY K NEČLENSKÝM ZEMÍM.

Část 1. Závazky týkající se vztahů k nečlenským zemím

Každý člen se zavazuje:

(I) že se neúčastní ani nedovolí, aby některá z jeho fiskálních institucí, uvedených v článku V, části 1, se účastnila jakýchkoliv transakcí s nečlenem anebo s osobami na územích nečlenů, které by odporovaly ustanovením této Dohody anebo účelu Fondu;

(II) že nebude pracovati spolu s nečlenem anebo s osobami na územích nečlena v jednáních, která by odporovala ustanovením této Dohody anebo účelu Fondu; a

(III) že bude pracovati spolu s Fondem, aby bylo na jeho územích použito vhodných opatření k zabránění takových transakcí s nečleny anebo s osobami na jejich územích, které by odporovaly ustanovením této Dohody anebo účelu Fondu.

Část 2. Omezení transakcí s nečlenskými zeměmi

Žádné ustanovení této Dohody nebude omezovati právo jakéhokoliv člena ukládati omezení devisových transakcí s nečleny anebo s osobami na jejich území, leč by Fond shledal, že taková omezení poškozují zájmy členů a odporují účelu Fondu.

Článek XII.

ORGANISACE A SPRÁVA.

Část 1. Složení Fondu

Fond bude míti sbor guvernérů, výkonné ředitele, vedoucího ředitele a zaměstnanectvo.

Část 2. Sbor guvernérů

a) Všechna oprávnění Fondu ponese sbor guvernérů skládající se z guvernérů a jejich náměstků, z nichž vždy jednoho jmenuje každý člen, a to způsobem, jaký si sám určí. Každý guvernér a každý náměstek bude úřadovati pět let, neodvolá-li jej člen, který ho jmenoval, a může být znovu jmenován. Náměstek nesmí hlasovati, leda za nepřítomnosti svého guvernéra. Sbor zvolí jednoho z guvernérů za předsedu.

b) Sbor guvernérů může svěřiti výkonným ředitelům zmocnění, aby vykonávali kterákoliv oprávnění sboru kromě těchto:

(I) přijímati nové členy a určovati podmínky jejich přijetí;

(II) schvalovati revisi kvot;

(III) schvalovati jednotné změny v paritě měn všech členů;

(IV) sjednávati dohody o spolupráci s jinými mezinárodními organisacemi (kromě neformálních ujednání dočasného nebo administrativního rázu);

(V) určovati rozdělení čistého výnosu Fondu;

(VI) požádati člena, aby se vzdal členství;

(VII) rozhodovati o likvidaci Fondu;

(VIII) rozhodovati o odvoláních proti výkladům této Dohody učiněným výkonnými řediteli.

c) Sbor guvernérů bude konati výroční schůzi a takové jiné schůze, jaké stanoví sbor anebo jaké budou svolány výkonnými řediteli. Schůze sboru budou svolávány řediteli, kdykoliv o to požádá pět členů anebo členové, kteří mají čtvrtinu všech oprávněných hlasů.

d) K pravoplatnému usnesení kterékoli schůze sboru guvernérů je zapotřebí většiny guvernérů s nejméně dvěma třetinami všech oprávněných hlasů.

e) Každý guvernér bude oprávněn odevzdati tolik hlasů, kolik jich bylo přiznáno podle části 5 tohoto článku členu, který je jmenoval.

f) Sbor guvernérů může vydati jednací řád, podle kterého mohou výkonní ředitelé, domnívají-li se, že je to v dobrém zájmu Fondu, dáti hlasovati o určité otázce guvernérům, aniž by svolávali schůzi sboru.

g) Sbor guvernérů a výkonní ředitelé mohou - pokud jsou k tomu zmocněni - přijmouti takové předpisy a řády, jaké budou nutné nebo vhodné k řádnému provozování obchodů Fondu.

h) Guvernéři a jejich náměstci budou vykonávati svůj úřad bez náhrady se strany Fondu, avšak Fond jim bude platiti přiměřené náklady vzniklé jejich účastí na schůzích.

i) Sbor guvernérů určí odměnu, jež má býti placena výkonným ředitelům a služné, jakož i smluvní služební podmínky vedoucího ředitele.

Část 3. Výkonní ředitelé

a) Výkonní ředitelé budou odpovědni za provádění všeobecných operací Fondu a za tím účelem budou vykonávati všechna oprávnění, svěřená jim sborem guvernérů.

b) Výkonných ředitelů bude nejméně dvanáct a nemusí být guvernéry.

(I) Pět z nich bude jmenováno pěti členy, kteří mají největší kvoty.

(II) Nanejvýš dva budou jmenováni, až vejdou v platnost ustanovení uvedená pod c).

(III) Pět bude voleno členy, kteří nejsou oprávněni jmenovati ředitele, nepočítaje v to americké republiky.

(IV) Dva budou voleni americkými republikami, které nejsou oprávněny jmenovati ředitele. „Členy“ se v tomto odstavci rozumějí vlády zemí, jejichž jména jsou uvedena v příloze A, bez rozdílu, zdali se staly členy ve smyslu článku XX anebo ve smyslu článku II, části 2. Stanou-li se členy vlády jiných zemí, sbor guvernérů může čtyřpětinovou většinou všech oprávněných hlasů zvýšiti počet volených ředitelů.

c) Může se státi při druhé nebo některé další pravidelné volbě ředitelů, že mezi členy, oprávněnými podle hořejšího b) (I) jmenovati ředitele, nebudou dva takoví, držby jejichž měny u Fondu byly v průměru předcházejících dvou let sníženy pod jejich kvoty o největší absolutní částky vyjádřené ve zlatě jako v společném jmenovateli. V takovém případě budou podle okolností oprávněni jmenovati ředitele jeden nebo oba takoví členové.

d) Bez újmy článku XX, část 3 b), volby volených ředitelů budou se konati ve dvouletých obdobích ve smyslu předpisů přílohy C, doplněných takovými řády, které Fond považuje za vhodné. Kdykoliv sbor guvernérů zvýší počet ředitelů, jež mají být voleni podle hořejšího ustanovení b), vydá řády měnící vhodně poměr hlasů požadovaných k volbě ředitelů podle předpisů přílohy C.

e) Každý ředitel jmenuje náměstka s plnou mocí jednati za něho v jeho nepřítomnosti. Jsou-li ředitelé, kteří jmenovali náměstky, přítomni, mohou se náměstkové účastniti schůzí, avšak nesmějí hlasovati.

f) Ředitelé budou zastávati úřad, dokud nebudou jmenováni nebo zvoleni jejich nástupci. Uprázdní-li se úřad zvoleného ředitele dříve než devadesát dní před koncem jeho úředního období, bude pro zbytek období zvolen jiný ředitel členy, kteří zvolili dřívějšího ředitele. Pro zvolení se vyžaduje většina odevzdaných hlasů. Dokud úřad nebude obsazen, náměstek dřívějšího ředitele bude vykonávati jeho oprávnění, vyjímaje oprávnění jmenovati náměstka.

g) Výkonní ředitelé budou úřadovati nepřetržitě v hlavní úřadovně Fondu a budou se scházeti tak často, jak toho budou obchody Fondu vyžadovat.

h) K platnému usnesení jakékoli schůze výkonných ředitelů vyžaduje se většina ředitelů, zastupujících nejméně polovinu všech oprávněných hlasů.

i) Každý jmenovaný ředitel bude oprávněn odevzdati tolik hlasů, kolik jich bylo podle části 5 tohoto článku přiznáno členu, který ho jmenoval. Každý zvolený ředitel bude oprávněn odevzdati tolik hlasů, kolika byl sám zvolen. V případech, kdy platí ustanovení části 5 b) tohoto článku, bude počet hlasů, který by jinak ředitel směl odevzdati, přiměřeně zvýšen anebo snížen. Všechny hlasy, které je ředitel oprávněn odevzdati, budou odevzdávány jako jednotka.

j) Sbor guvernérů přijme řády, podle nichž člen, který není oprávněn jmenovati ředitele dle ustanovení hořejšího b), může vyslati zástupce, aby se účastnil kterékoli schůze výkonných ředitelů, v níž se bude projednávati žádost onoho člena anebo věc, jež se ho zvláště dotýká.

k) Výkonní ředitelé mohou ustanoviti takové výbory, jaké považují za potřebné. Členství v takových výborech nemusí býti omezeno na guvernéry nebo ředitele nebo jejich náměstky.

Část 4. Vedoucí ředitel a zaměstnanectvo

a) Výkonní ředitelé zvolí vedoucího ředitele, který nebude ani guvernérem, ani výkonným ředitelem. Vedoucí ředitel bude předsedou výkonných ředitelů, avšak nebude mít hlasovací právo s výjimkou rozhodujícího hlasu v případě rovnosti. Může se účastniti schůzí sboru guvernérů, ale nebude na takovýchto schůzích hlasovati. Vedoucí ředitel přestane vykonávat svůj úřad, rozhodnou-li tak výkonní ředitelé.

b) Vedoucí ředitel bude představeným úřadujících zaměstnanců Fondu a povede za řízení výkonných ředitelů běžné obchody Fondu. Podléhaje všeobecné kontrole výkonných ředitelů, bude odpovědný za organisaci, přijímání a propouštění zaměstnanců Fondu.

c) Vedoucí ředitel a zaměstnanci Fondu mají při výkonu svých funkcí služební povinnost jen k Fondu, ale k žádné jiné autoritě. Každý člen Fondu musí respektovati mezinárodní povahu této povinnosti a musí se zdržeti všech pokusů vykonávati vliv na kteréhokoliv zaměstnance při výkonu jeho funkcí.

d) Při jmenování zaměstnanců vedoucí ředitel, maje na zřeteli svrchovanou důležitost toho, aby zajistil co nejvyšší úroveň výkonnosti a technické způsobilosti, bude přihlížeti náležitě k tomu, aby personál byl vybírán na pokud možno nejširší zeměpisné základně.

Část 5. Hlasování

a) Každý člen bude míti dvěstěpadesát hlasů a jeden další hlas za každou část jeho kvoty rovnající se stotisíci dolarům Spojených států amerických.

b) Kdykoliv je nutno hlasovati podle článku V, části 4 anebo 5, každý člen bude míti počet hlasů, k němuž je oprávněn podle hořejšího odstavce a), a to upravený takto:

(I) připočte se jeden hlas za každých 400.000 dolarů Spojených států amerických z čistých odprodejů jeho měny až do dne, kdy se hlasuje, anebo

(II) odečte se jeden hlas za každých 400.000 dolarů Spojených států amerických z jeho čistých nákupů měn jiných členů až do dne, kdy se hlasuje, a to za předpokladu, že ani o čistých nákupech, ani o čistých odprodejích nebude se nikdy míti za to, že přesahují částku rovnou kvotě příslušného člena.

c) Pro všechny výpočty podle této části bude se míti za to, že dolar Spojených států amerických má váhu a ryzost, která platila 1. července 1944, upravenou pro jakoukoliv jednotnou změnu podle článku IV, části 7, dojde-li k prominutí podmínek podle části 8 d) onoho článku.

d) Všechna rozhodnutí Fondu budou se díti většinou odevzdaných hlasů, ledaže by bylo výslovně ustanoveno jinak.

Část 6. Rozdělování čistého výnosu

a) Sbor guvernérů rozhodne každoročně, jaká část čistého výnosu Fondu bude uložena jako reserva a jaká případná část bude rozdělena.

b) Dojde-li k nějakému rozdělení, budou nejprve rozdělena dvě procenta nekumulativně každému členu z částky, o kterou sedmdesátpět procent jeho kvoty přesahovalo průměrné množství jeho měny v držení Fondu během onoho roku. Zbytek bude vyplacen všem členům v poměru k jejich kvotám. Platby každému členu se stanou v jeho vlastní měně.

Část 7. Uveřejňování zpráv

a) Fond bude uveřejňovati výroční zprávu obsahující jeho přezkoušený závěrečný účet a bude vydávati v tříměsíčních nebo kratších obdobích úhrnný výkaz svých transakcí a svých držeb zlata a jednotlivých měn členů.

b) Fond může uveřejňovati jiné takové zprávy, uzná-li to za žádoucí pro plnění svého účelu.

Část 8. Oznámení názorů členům

Fond bude míti kdykoliv právo oznamovati neformálně své názory kterémukoliv členu o kterékoliv věci, která se vyskytne v souvislosti s touto Dohodou. Fond může dvoutřetinovou většinou všech oprávněných hlasů rozhodnouti, že uveřejní zprávu podanou členu o jeho měnových nebo hospodářských poměrech a o vývojových tendencích, které by vedly k vážné nerovnováze v mezinárodní platební bilanci členů. Není-li člen oprávněn jmenovati výkonného ředitele, bude oprávněn k zastoupení podle části 3 j) tohoto článku. Fond nebude uveřejňovati zprávu obsahující změny v základní struktuře hospodářské organisace členů.

Článek XIII.

ÚŘADOVNY A UKLÁDACÍ MÍSTA

Část 1. Umístění úřadoven

Hlavní úřadovna Fondu bude umístěna na území člena majícího největší kvotu a jednatelství anebo odbočky mohou být zřízeny na územích ostatních členů.

Část 2. Ukládací místa

a) Každá členská země určí svoji ústřední banku jako ukládací místo pro všechny částky, jež Fond drží v její měně; nemá-li ústřední banky, určí takový jiný ústav, který bude Fondu přijatelný.

b) Fond může držeti jiná aktiva, a to i zlato, na ukládacích místech, určených pěti členy, kteří mají největší kvoty, a na jiných ukládacích místech, která vybere Fond. Z počátku bude alespoň polovina držeb Fondu držena na ukládacím místě určeném členem, na jehož území má Fond svoji hlavní úřadovnu, a nejméně čtyřicet procent bude drženo na ukládacích místech určených zbývajícími čtyřmi shora uvedenými členy. Ale všechny převody zlata Fondem budou prováděny s náležitým zřetelem k dopravním nákladům a předpokládaným požadavkům Fondu. V naléhavém případě mohou výkonní ředitelé převésti všechny zásoby zlata Fondu nebo jejich část na kterékoliv místo, kde mohou býti dostatečně chráněny.

Část 3. Záruky za aktiva Fondu

Každý člen přejímá za všechna aktiva Fondu záruku proti ztrátě vzniklé z neplnění nebo z prodlení ukládacího místa, které ustanovil.

Článek XIV.

PŘECHODNÉ OBDOBÍ

Část 1. Úvod

Fond nezamýšlí poskytovati prostředky pro pomoc anebo obnovu anebo se zabývati mezinárodním zadlužením vznikajícím z války.

Část 2. Omezení devisová

V přechodné poválečné době mohou členové, nehledě k ustanovením kterýchkoli jiných článků této Dohody, udržovati a upravovati podle měnících se poměrů (a v případě členů, jejichž území byla nepřítelem obsazena, zaváděti, kde je toho zapotřebí) omezení plateb a převodů pro běžné mezinárodní transakce. Členové budou však při své devisové politice míti stálý zřetel k účelu Fondu a jakmile to poměry dovolí, učiní všechna možná opatření k vývoji takových obchodních a finančních ujednání s ostatními členy, která by usnadňovala mezinárodní platby a udržování stability devis. Členové zejména odvolají omezení udržovaná anebo uložená podle této části, jakmile se přesvědčí, že budou s to i bez takových omezení vyrovnati svou platební bilanci způsobem, který by přílišně nezatěžoval jejich přístup k prostředkům Fondu.

Část 3. Oznámení pro Fond

Každý člen ohlásí Fondu, dříve než se stane způsobilým kupovati měnu od Fondu podle článku XX, části 4 c) anebo d), zdali zamýšlí použíti přechodných úprav v části 2 tohoto článku anebo zdali je připraven převzíti závazky článku VIII, části 2, 3 a 4. Člen používající přechodných úprav ohlásí pak Fondu, jakmile bude připraven převzíti shora zmíněné závazky.

Část 4. Činnost Fondu vztahující se na omezení

O omezeních, jsoucích ještě v platnosti podle části 2 tohoto článku, podá Fondu zprávu nejpozději do tří let ode dne, kdy zahájí činnost, a poté vždy každoročně. Do pěti let ode dne, kdy Fond zahájí svou činnost, a poté vždy každoročně každý člen, který dosud udržuje omezení neslučitelná s článkem VIII, částí 2, 3 anebo 4, poradí se s Fondem, zdali je má dále podržovati. Fond může, považuje-li to v mimořádných okolnostech za nutné, kteréhokoliv člena upozorniti na to, že jsou vhodné podmínky pro odvolání určitého omezení anebo pro všeobecné upuštění od omezení, neslučitelných s ustanoveními kteréhokoli článku této Dohody. Členu bude dána přiměřená lhůta k odpovědi na taková upozornění. Shledá-li Fond, že člen trvá na omezeních, jež jsou v rozporu s účelem Fondu, bude člen podroben ustanovení článku XV, části 2 a).

Část 5. Povaha přechodného období

Ve svých vztazích k členům bude Fond přihlížeti k tomu, že poválečné přechodné období bude obdobím změn a úprav a v případech pochybnosti, při rozhodování o žádostech tím způsobených a podávaných kterýmkoliv členem, dá za pravdu členovi, budou-li pro jeho stanovisko rozumné důvody.

Článek XV.

VZDÁNÍ SE ČLENSTVÍ

Část 1. Právo členů vzdáti se členství

Každý člen může se kdykoliv vzdáti členství, oznámí-li to písemně Fondu do jeho hlavní úřadovny. Vzdání se stane účinným dnem, kdy taková zpráva došla.

Část 2. Nucené vzdání se

a) Nesplní-li člen kterýkoli ze svých závazků podle této Dohody, může Fond prohlásiti člena za nezpůsobilého používati prostředků Fondu. O ustanoveních této části se nemá míti za to, že omezují ustanovení článku IV, části 6, článku V, části 5, anebo článku VI, části 1.

b) Kdyby člen setrval po uplynutí přiměřené lhůty v neplnění některé z povinností podle této Dohody, anebo kdyby rozpor mezi členem a Fondem podle článku IV, části 6 trval, může býti člen vyzván, aby se vzdal členství ve Fondu rozhodnutím sboru guvernérů, učiněným většinou guvernérů, zastupujících většinu všech oprávněných hlasů.

c) Budou přijaty řády k zabezpečení, aby dříve než bude proti členu postupováno podle hořejších ustanovení a) nebo b), byl člen v přiměřené lhůtě vyrozuměn o stížnosti proti němu a aby mu byla dána dostatečná příležitost přednésti svoje stanovisko ústně i písemně.

Část 3. Vyrovnání účtů vystupujících členů

Když člen vystupuje z Fondu, přestanou normální transakce Fondu v jeho měně a vyrovnání účtů mezi ním a Fondem stane se přiměřeně urychleně dohodou mezi ním a Fondem. Nedojde-li k dohodě rychle, bude použito k vyrovnání účtů ustanovení přílohy D.

Článek XVI.

USTANOVENÍ PRO PŘÍPAD NOUZE.

Část 1. Dočasná suspense

a) V případě nouze anebo kdyby se vyvinuly nepředvídané okolnosti ohrožující operace Fondu, mohou výkonní ředitelé jednomyslně rozhodnout, že po dobu, nepřesahující stodvacet dnů, nemají účinnosti tato ustanovení:

(I) článek IV, části 3 a 4 b),

(II) článek V, části 2, 3, 7, 8 a) a e),

(III) článek VI, část 2,

(IV) článek XI, část 1.

b) Zároveň s rozhodnutím o suspensi kteréhokoliv ze shora uvedených ustanovení svolají výkonní ředitelé schůzi sboru guvernérů na nejbližší vhodný den.

c) Výkonní ředitelé nemají prodlužovat žádnou suspensi nad stodvacet dnů. Avšak taková suspense může býti prodloužena nejdéle o dalších dvěstěčtyřicet dnů, rozhodne-li tak sbor guvernérů čtyřpětinovou většinou všech oprávněných hlasů, avšak nemá býti dále prodloužena, leda po změně této Dohody podle článku XVII.

d) Výkonní ředitelé mohou většinou oprávněných hlasů kdykoliv prohlásiti takovou suspensi za skončenu.

Část 2. Likvidace Fondu

a) Fond nemůže být likvidován, leč rozhodnutím sboru guvernérů. V případě naléhavosti, rozhodnou-li výkonní ředitelé, že likvidace Fondu jest nutná, mohou dočasně zastaviti všechny transakce až do rozhodnutí sboru.

b) Rozhodne-li sbor guvernérů, že Fond má býti likvidován, přestane Fond ihned vykonávat každou činnost až na onu, která souvisí s řádným inkasem a likvidací jeho aktiv a vyrovnáním jeho pasiv, a všechny závazky členů dle této Dohody přestanou kromě těch, které jsou uvedeny v tomto článku, v článku XVIII, odstavec c), v příloze D, odstavec 7 a v příloze E.

c) Likvidace se provede podle ustanovení přílohy E.

Čl. XVII

Změny stanov

a) Jakýkoli návrh na úpravu této Dohody, ať vychází od člena, guvernéra anebo výkonných ředitelů, bude oznámen předsedovi sboru guvernérů, ten pak přednese návrh sboru. Bude-li navržená změna schválena sborem, Fond se dotáže všech členů okružním dopisem anebo telegramem, zdali navrženou změnu přijímají. Přijmou-li navrženou změnu tři pětiny členů, mající čtyři pětiny všech oprávněných hlasů, ověří Fond tuto skutečnost formální zprávou řízenou na všechny členy.

b) Nehledě k tomu, co bylo uvedeno pod a), vyžaduje se přijetí všemi členy v případě každé změny, která nově upravuje:

(I) právo vzdáti se členství ve Fondu (článek XV, část 1);

(II) ustanovení, že nesmí býti učiněna žádná změna členovy kvoty bez jeho souhlasu (článek III, část 2);

(III) ustanovení, že nesmí býti učiněna žádná změna parity členovy měny, leč by to sám člen navrhl [článek IV, část 5 b)].

c) Změny nabudou účinnosti pro všechny členy tři měsíce po dni formální zprávy, ledaže by v okružním dopise anebo telegramu byla určena lhůta kratší.

Článek XVIII.

VÝKLAD DOHODY.

a) Jakákoli otázka výkladu ustanovení této Dohody, vzniknuvší mezi kterýmkoli členem a Fondem anebo mezi kterýmikoli členy Fondu; bude předložena k rozhodnutí výkonným ředitelům. Jestliže se otázka týká zvláště člena, který není oprávněn jmenovati výkonného ředitele, bude tento člen oprávněn k zastoupení dle článku XII, části 3 j).

b) V každém případě, kdy výkonní ředitelé učiní rozhodnutí dle hořejšího ustanovení a), může každý člen žádati, aby otázka byla předložena sboru guvernérů; jejich rozhodnutí bude konečné. Až do rozhodnutí sboru může Fond, považuje-li to za nutné, jednati na základě rozhodnutí výkonných ředitelů.

c) Kdykoliv vznikne neshoda mezi Fondem a členem, který vystoupil, anebo Fondem a kterýmkoliv členem za likvidace Fondu, bude taková neshoda předložena rozhodnutí tribunálu tří arbitrů, a to jednoho jmenovaného Fondem, druhého jmenovaného členem anebo vystupujícím členem a rozhodčího, kterého má, leč by se strany dohodly jinak, jmenovati president Stálého soudu mezinárodní spravedlnosti anebo jiná taková autorita, jak bude předepsáno řádem, který Fond přijme. Rozhodčí má plnou moc vyřizovati všechny otázky řízení, o nichž vznikne mezi stranami neshoda.

Článek XIX.

VÝKLAD POUŽITÝCH VÝRAZŮ.

Při výkladu ustanovení této Dohody bude se Fond a jeho členové říditi těmito zásadami:

a) Členovy měnové reservy znamenají jeho čistou oficiální držbu zlata, držbu směnitelných měn ostatních členů a měn takových nečlenů, jež Fond určí.

b) Oficiálními držbami členovými míní se ústřední držby (t.j. držby jeho ministerstva financí, ústřední banky, stabilisačního fondu anebo podobné fiskální instituce).

c) Držby jiných oficiálních institucí anebo jiných bank na jeho územích může Fond v každém jednotlivém případě po poradě s členem pokládati za oficiální držby, a to v tom rozsahu, o nějž převyšují částky potřebné k normálnímu provozu; při zjišťování, zda v určitém případě jsou držby vyšší než ony potřebné částky, je třeba odečísti od takovýchto držeb částky měny dlužné oficiálním institucím a bankám na územích členů anebo nečlenů uvedených níže pod d).

d) Členovými držbami směnitelných měn míní se jeho držby měn ostatních členů, kteří nepoužívají přechodných úprav podle článku XIV, části 2, spolu s jeho držbami měn takových nečlenů, jaké může Fond čas od času určovati. Do pojmu měny se pro tento účel zahrnují bez omezení mince, papírové peníze, bankovní účty, bankovní směnky a státní obligace vydané se splatností do dvanácti měsíců.

e) Členovy měnové reservy vypočtou se tak, že se od jeho ústředních držeb odečtou měnové závazky k ministerstvům financí, ústředním bankám, stabilisačním fondům anebo podobným fiskálním institucím ostatních členů anebo nečlenů uvedených nahoře pod d), jakož i podobné závazky k jiným oficiálním institucím a jiným bankám na územích členů anebo nečlenů, uvedených nahoře pod d). K těmto čistým držbám připočtou se částky považované za oficiální držby jiných oficiálních institucí a jiných bank podle ustanovení uvedeného nahoře pod c).

f) Držba Fondu členovy měny bude zahrnovati všechny cenné papíry přijaté Fondem dle článku III, části 5.

g) Po poradě se členem, který používá přechodných úprav podle článku XIV, části 2, může Fond pro výpočet měnových reserv za držby směnitelné měny považovati takové jeho držby měn, které mají zvláštní právo ke konversi v jinou měnu anebo ve zlato.

h) Pro výpočet úpisů zlata podle článku III, části 3, záleží členovy čisté oficiální držby zlata a dolarů Spojených států amerických v jeho oficiálních držbách zlata a měny Spojených států amerických po odečtení ústředních držeb jeho měny ostatními zeměmi a držeb jeho měny jinými oficiálními institucemi a jinými bankami, jestliže tyto držby mají zvláštní práva ke konversi ve zlato nebo měnu Spojených států amerických.

i) Platbami za běžné transakce míní se platby, které neslouží převodu kapitálu; zahrnují bez jakéhokoliv omezení:

1. všechny platby splatné v souvislosti se zahraničním obchodem, jinými běžnými obchody, počítaje v to služby a normální krátkodobá bankovní a úvěrová opatření;

2. platby splatné jako úroky z půjček a jako čistý příjem z jiných investic;

3. platby mírné výše na umoření zápůjček a na znehodnocení přímých investic;

4. mírné poukazy na výlohy spojené s výživou rodiny. Po poradě s členy, jichž se to týká, může Fond určiti, zda jednotlivé transakce mohou být považovány za běžné a nebo kapitálové transakce.

Článek XX.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.

Část 1. Nabytí účinnosti

Tato Dohoda nabude účinnosti, jakmile bude podepsána jménem států, které mají šedesátpět procent všech kvot uvedených v příloze A a jakmile budou jejich jménem složeny listiny uvedené v části 2 a) tohoto článku, v žádném případě však tato Dohoda nenabude účinnosti před 1. květnem 1945.

Část 2 Podpisy

a) Každý stát, jehož jménem je tato Dohoda podepsána, složí u vlády Spojených států amerických listinu prohlašující, že přijal tuto Dohodu v souhlase se svými zákony a že podnikl všechny potřebné kroky, aby mohl prováděti všechny své závazky podle této Dohody.

b) Každý stát se stane členem Fondu ode dne, kdy bude za něj složena listina uvedená v odstavci a), avšak žádný stát se nestane členem, dokud tato Dohoda nenabude účinnosti podle části 1 tohoto článku.

c) Vláda Spojených států amerických vyrozumí vlády všech zemí, jejichž jména jsou uvedena v příloze A, a všechny státy, jejichž členství bude schváleno podle článku II, části 2, o všech podpisech této Dohody a o složení všech listin, uvedených v odstavci a).

d) V době, kdy tato Dohoda bude jeho jménem podepsána, každý stát odevzdá vládě Spojených států amerických k úhradě správních výloh Fondu jednu setinu procenta svého celkového úpisu ve zlatě anebo v dolarech Spojených států amerických. Vláda Spojených států amerických povede tyto peníze na zvláštním ukládacím účtě a odevzdá je sboru guvernérů Fondu, jakmile bude svolána zahajovací schůze podle části 3 tohoto článku. Jestliže tato Dohoda nenabude účinnosti do 31. prosince 1945, vláda Spojených států amerických vrátí tyto peníze státům, které je odevzdaly.

e) Tato Dohoda bude moci býti podepsána do 31. prosince 1945 ve Washingtonu jménem vlád zemí, jejichž jména jsou vedena v příloze A.

f) Po 31. prosinci 1945 bude tato Dohoda moci býti podepsána jménem vlád zemí, jejichž členství bylo schváleno podle článku II, části 2.

g) Podpisem této Dohody všechny státy ji přijímají jak za sebe, tak i za všechny své kolonie, zámořská území, všechna území pod svou ochranou, suverenitou anebo autoritou a za všechna území, nad nimiž vykonávají mandát.

h) Pokud jde o státy, jejichž mateřská území byla obsazena nepřítelem, může být složení listiny uvedené v odstavci a) odloženo až do 180 dnů po dni, kdy tato území budou osvobozena. Jestliže však nebude některým takovým státem složena před uplynutím této lhůty, podpis připojený jménem onoho státu se stane neplatným a část úpisu, zaplacená podle odstavce d), bude mu vrácena.

i) Odstavce d) a h) nabudou účinnosti vůči každému signatárnímu státu ode dne jeho podpisu.

Část 3. Zahájení činnosti Fondu

a) Jakmile tato Dohoda nabude účinnosti podle části 1 tohoto článku, každý člen jmenuje guvernéra a člen mající největší kvotu svolá první schůzi sboru guvernérů.

b) Na první schůzi sboru guvernérů budou učiněna opatření pro volbu prozatímních výkonných ředitelů. Vlády pěti zemí, pro které jsou stanoveny největší kvoty v příloze A, jmenují prozatímní výkonné ředitele. Jestliže se jedna anebo více takových vlád nestanou členy, zůstane výkonné ředitelství, které by byly oprávněny obsadit, uprázdněno, dokud se nestanou členy anebo až do 1. ledna 1946, podle toho, které datum bude dřívější. Sedm prozatímních výkonných ředitelů bude zvoleno podle ustanovení přílohy C a zůstane v úřadě až do dne první řádné volby výkonných ředitelů, která se bude konati co možná nejdříve po 1. lednu 1946.

c) Sbor guvernérů může přenésti na prozatímní výkonné ředitele všechna práva mimo ona, která na výkonné ředitele přenesena být nemohou.

Část 4. Počáteční stanovení paritních hodnot

a) Má-li Fond za to, že bude brzy s to zahájiti devisové transakce, ohlásí to členům a požádá každého člena, aby oznámil do třiceti dnů paritní hodnotu své měny, založenou na kursech devis z šedesátého dne předtím, než tato Dohoda vejde v účinnost. Žádný člen, jehož mateřské území bylo obsazeno nepřítelem, nebude vyzýván, aby učinil takové oznámení, pokud ono území je jevištěm závažnějších válečných akcí anebo po takovou dobu poté, jak stanoví Fond. Když takový člen oznámí paritní hodnotu své měny, bude použito níže uvedených předpisů d).

b) Paritní hodnota oznámená členem, jehož mateřské území nebylo obsazeno nepřítelem, bude paritní hodnotou členovy měny pro účely této Dohody, ledaže by do devadesáti dnů po obdržení žádosti zmíněné nahoře pod a), (I) člen oznámil Fondu, že považuje paritní hodnotu za neuspokojivou anebo (II) by Fond ohlásil členu, že podle jeho názoru paritní hodnota nemůže býti udržena, aniž by způsobila, že by Fond byl postižen nároky se strany onoho člena anebo jiných členů v rozsahu, který by poškozoval Fond i členy. Učiní-li se ohlášení podle nahoře uvedeného (I) anebo (II), dohodne se Fond a člen o vhodné paritě pro onu měnu ve lhůtě stanovené Fondem podle všech závažných okolností. Nedohodnou-li se Fond a člen do lhůty takto stanovené, bude se míti za to, že člen vystoupil z Fondu dnem, kdy vyprší lhůta.

c) Byla-li paritní hodnota členovy měny stanovena podle hořejšího odstavce b), buď vypršením devadesáti dnů bez ohlášení anebo dohodou po ohlášení, bude člen oprávněn kupovati od Fondu měny ostatních členů v plné míře dovolené v této Dohodě za předpokladu, že Fond započne s devisovými transakcemi.

d) V případě člena, jehož mateřské území bylo obsazeno nepřítelem, bude použito předpisů uvedených nahoře pod b) s těmito obměnami:

(I) Lhůta devadesáti dnů bude prodloužena tak, aby končila dnem, který bude stanoven dohodou mezi Fondem a členem.

(II) Během prodloužené lhůty může člen, započne-li Fond devisové transakce, kupovati za svoji měnu od Fondu měny ostatních členů, avšak toliko za takových podmínek a v takovém množství, jak bude předepsáno Fondem.

(III) Kdykoliv před datem stanoveným podle hořejšího (I) mohou býti provedeny dohodou s Fondem změny v paritní hodnotě oznámené podle hořejšího odstavce a).

e) Zavede-li člen, jehož mateřské území bylo obsazeno nepřítelem, novou měnovou jednotku před datem stanoveným podle odstavce d) (I), bude paritní hodnota stanovená oním členem pro novou jednotku oznámena Fondu a bude použito ustanovení uvedených shora pod d).

f) Změny paritních hodnot dohodnuté s Fondem podle této části nebudou vzaty v úvahu při stanovení, zda navrhovaná změna spadá pod (I), (II) anebo (III) článku IV, části 5 c).

g) V měně svého mateřského území, jejíž paritu oznamuje Fondu, vyjádří člen také hodnotu všech zvláštních měn, které snad platí na územích, za něž přijal tuto Dohodu podle části 2 g) tohoto článku. Žádný člen nebude však vyzýván, aby učinil oznámení týkající se zvláštní měny na území, které bylo obsazeno nepřítelem, dokud je ono území jevištěm závažnějších válečných akcí anebo po takovou dobu poté, jak ji stanoví Fond. Fond vypočítá paritní hodnotu každé jednotlivé měny na podkladě paritní hodnoty takto oznámené. Oznámení anebo sdělení učiněné Fondu podle hořejšího odstavce a), b) anebo d) stran paritní hodnoty měny, bude také považováno, ledaže by byl stanoven opak, za oznámení nebo sdělení stran paritní hodnoty všech zvláštních měn zmíněných nahoře. Kterýkoliv člen může však učiniti oznámení anebo sdělení vztahující se na mateřskou anebo kteroukoliv z jednotlivých měn samu. Učiní-li tak člen, bude použito ustanovení předcházejících odstavců [v tom i hořejšího d), bylo-li území, kde jsou zvláštní měny, obsazeno nepřítelem] na každou z těchto měn zvlášť.

h) Fond zahájí devisové transakce dnem, jak jej určí po tom, až se členové mající 65% všech kvot uvedených v příloze A stanou podle předcházejících odstavců této části způsobilými nakupovati měny jiných členů, avšak v žádném případě ne dříve, než skončí závažnější válečné akce v Evropě.

i) Fond může odložiti devisové transakce s kterýmkoliv členem, jsou-li okolnosti takové, že by podle názoru Fondu vedly k používání prostředků Fondu způsobem, který by se neshodoval s účelem této Dohody anebo který by byl škodlivý pro Fond anebo členy.

j) Paritní hodnota měn států, které své přání státi se členy projeví po 31. prosinci 1945, budou určeny podle ustanovení článku II, části 2.

Dáno ve Washingtoně, dne dvacátého sedmého prosince roku tisícího devítistého čtyřicátého pátého, v jediném vyhotovení, které zůstane uloženo v archivech vlády Spojených států amerických. Ta pošle ověřené opisy všem státům, jejichž jména jsou uvedena v příloze A, a všem státům, jejichž členství je schváleno podle článku II, části 2.

Čemuž na svědomí jsme připojili své podpisy:

Belgie:
p. Louis A. Goffin,
chargé d`affaires ad interim Belgie
ve Washingtoně,

Bolivie:
Jeho Excellence Seňor Don Victor Andrade,
mimořádný velvyslanec a zplnomocněnec Bolivie
ve Washingtoně,

Brazilie:
Ctihodný Fernando Lobo,
velvyslanecký rada Brazilie ve Washingtoně,

Kanada:
Jeho Excellence Lester B. Pearson,
mimořádný velvyslanec a zplnomocněnec Kanady
ve Washingtoně,

Čína:
Jeho Excellence Dr. Wei Tao-ming,
mimořádný velvyslanec a zplnomocněnec Číny
ve Washingtoně,

Kolumbie:
Jeho Excellence
Seňor Don Carlos Sanz de Santamaria,
mimořádný velvyslanec a zplnomocněnec Kolumbie
ve Washingtoně,

Costa Rica:
Jeho Excellence
Seňor Don Francisco de P. Gutierrez,
mimořádný velvyslanec a zplnomocněnec Costa Ricy
ve Washingtoně,

Československo:
Jeho Excellence Vladimír Hurban,
mimořádný velvyslanec a zplnomocněnec Československa
ve Washingtoně,

Equador:
Jeho Excellence Seňor Galo Plaza,
mimořádný velvyslanec a zplnomocněnec Equadoru
ve Washingtoně,

Egypt:
Ctihodný Aniz Azer,
velvyslanecký rada a chargé d`affaires ad interim
Egypta ve Washingtoně,

Habeš:
p. Getahoun Tesemma,
chargé d`affaires Habeše ve Washingtoně,

Francie:
Jeho Excellence Henri Bonnet,
mimořádný velvyslanec a zplnomocněnec Francie
ve Washingtoně,

Řecko:
Jeho Excellence Cimon P. Diamantopoulos,
mimořádný velvyslanec a zplnomocněnec Řecka
ve Washingtoně,

Guatemala:
Jeho Excellence Seňor Jorge Garcia Granados,
mimořádný velvyslanec a zplnomocněnec Guatemaly
ve Washingtoně,

Honduras:
Jeho Excellence
Seňor Dr. Don Julián R. Cáceres,
mimořádný velvyslanec a zplnomocněnec Hondurasu
ve Washingtoně,

Island:
Ctihodný Thor Thors,
mimořádný vyslanec a zplnomocněný ministr Islandu
ve Washingtoně,

Indie:
Ctihodný Sir Girja Shankar Bajpai,
generální zástupce Indie ve Washingtoně,

Irak:
Ctihodný Ali Jawdat,
mimořádný vyslanec a zplnomocněný ministr Iraku
ve Washingtoně,

Lucemburk:
Ctihodný Hugues Le Gallais,
mimořádný vyslanec a zplnomocněný ministr
Lucemburku ve Washingtoně,

Nizozemí:
Jeho Excellence Dr. A. Loudon,
mimořádný velvyslanec a zplnomocněnec Nizozemí
ve Washingtoně,

Norsko:
Jeho Excellence
Wilhelm Munthe de Morgenstierne,
mimořádný velvyslanec a zplnomocněnec Norska
ve Washingtoně,

Paraguay:
Jeho Excellence
Seňor Dr. Don Celso R. Velázquez,
mimořádný velvyslanec a zplnomocněnec Paraguaye
ve Washingtoně,

Společenství Filipinské:
Brigadýr Carlos P. Romulo,
resident Filipin ve Washingtoně,

Polsko:
Jeho Excellence Dr. Oskar Lange,
mimořádný velvyslanec a zplnomocněnec Polska
ve Washingtoně,

Jihoafrická Unie:
Ctihodný H. T. Andrews,
mimořádný vyslanec a zplnomocněný ministr
Jihoafrické Unie ve Washingtoně,

Spojené království Velké Britanie a Severního Irska:
Jeho Excellence
the Right Honorable the Earl of Halifax,
mimořádný velvyslanec a zplnomocněnec
Spojeného království ve Washingtoně,

Spojené státy americké:
Ctihodný Fred M. Vinson,
sekretář Úřadu pokladu Spojených států amerických,

Uruguay:
Seňor Cesar Montero de Bustamante,
chargé d`affaires ad interim Uruguaye
ve Washingtoně,

Jugoslavie:
Jeho Excellence Stanoje Simic,
mimořádný velvyslanec a zplnomocněnec Jugoslavie
ve Washingtoně.

SHLÉHNUVŠE A PROZKOUMAVŠE TUTO DOHODU A VĚDOUCE, ŽE PROZATIMNÍ NÁRODNÍ SHROMÁŽDĚNÍ REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ S NÍ SOUHLASÍ, PROHLAŠUJEME JI ZA SCHVÁLENÚ, PŘIJATU, POTVRZENU A UTVZENU A MOCÍ LISTU TOHOTO PODEPSANÉHO NAŠÍ RUKOU VLASTNÍ JI SCHVALUJEME, PŘIJÍMÁME, POTVRZUJEME A UTVRZUJEME, SLIBUJÍCE SLOVEM SVÝM, JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ, ŽE JI PEVNĚ A NEPORUŠITELNĚ ZACHOVÁME A NEDOPUSTÍME, ABY PROTI NÍ JEDNÁNO BYLO Z JAKÉKOLI PŘÍČINY A JAKÝMKOLI VYMYŠLENÝM ZPŮSOBEM. TOMU NA SVĚDOMÍ JSME TENTO LIST VYHOTOVITI KÁZALI A K NĚMU PEČEŤ REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ PŘITISKNOUTI DALI: JENŽ JEST DÁN NA HRADĚ PRAŽSKÉM, DNE 19. PROSINCE LÉTA TISÍCÍHO DEVÍTISTÉHO ČTYŘICÁTÉHO PÁTÉHO.

President republiky Československé:

Dr. EDVARD BENEŠ v. r.

Ministr zahraničních věcí:

JAN MASARYK v. r.

Vyhlašuje se s tím, že ratifikační listina Československé Republiky byla uložena ve smyslu článku XX, části 1 a části 2 (a) a (d) Dohody u vlády Spojených států amerických dne 27. Prosince 1945 spolu s ratifikačními listinami těchto států:

Belgie, Bolivie, Kanady, Číny, Kolumbie, Equadoru, Egypta, Habeše, Francie, Řecka, Guatemaly, Hondurasu, Islandu, Indie, Iraku, Lucemburku, Nizozemí, Norska, Paraguaye, Filipin, Jihoafrické Unie, Spojeného království Velké Britanie a Severního Irska, Spojených států amerických, Uruguaye a Jugoslavie.

Do 31. prosince 1945 přistoupily a jsou tudíž také původními členy Fondu tyto státy:

28. prosince 1945 Republika Dominikánská a Iran,

29. 31. prosince 1945 Chile, Kuba, Mexiko a Peru.

Úhrn upsaných kvot Fondu jest 7.324,500.000 dolarů (83,22% kvot Fondu), takže úhrn kvot států, které podepsaly a ratifikovaly tuto Dohodu, jest nad 65% úhrnu všech kvot a tato Dohoda tudíž ve smyslu článku XX, části 1 nabyla mezinárodní účinnosti před 31. prosincem 1945.

Masaryk v. r.

PŘÍLOHA A

Kvoty.

(V milionech amerických dolarů)
Australie200
Belgie225
Bolivie10
Brazilie150
Costarica5
Československo125
Čína550
Dánsko*)
Dominikánská republika5
Ecuador5
Egypt45
El Salvador2,5
Filipiny15
Francie450
Guatemala5
Habeš6
Haiti5
Honduras2,5
Chile50
Indie400
Irak8
Iran25
Island1
Jihoafrická Unie100
Jugoslavie60
Kanada300
Kolumbie50
Kuba50
Liberie0,5
Lucembursko10
Mexiko90
Nicaragua2
Nizozemsko275
Norsko50
Nový Zéland50
Panama0,5
Paraguaya2
Peru25
Polsko125
Řecko40
Spojené království1300
Spojené státy americké2750
Svaz sovětských socialistických republik1200
Uruguay15
Venezuela15
*) Kvota Dánska bude stanovena Fondem, jakmile dánská vláda prohlásí svoji ochotu podepsati tuto Dohodu, avšak před tím, než k podpisu dojde.

PŘÍLOHA B.

Předpisy o členově odkupu jeho měny držené Fondem.

1. Při stanovení rozsahu. do jakého bude prováděn odkup členovy měny od Fondu dle článku V, části 7 b), každým jednotlivým druhem měnové reservy, t. j. zlatem a každou jednotlivou směnitelnou měnou, bude použito následujícího pravidla, podmíněného ustanovením dolejšího odstavce 2.

a) Nestouply-li členovy měnové rezervy během roku, bude částka, která má býti zaplacena Fondu, rozržena na všechny druhy rezerv v tom poměru, v němž je člen drží ke konci roku.

b) Stouply-li ělenovy měnové rezervy během roku, bude část sumy splatné Fondu, rovnající se polovině zvýšení, rozržena na ony druhy rezerv, které stouply, a to v poměru k částce, o kterou každá z nich stoupla. Zbytek sumy splatné Fondu bude rozvržen na všechny druhy rezerv v poměru k tomu, kolik jich členu zbylo.

c) Jestliže by po všech odkupech, vyžadovaných podle článku V, části 7 b), výsledek převyšoval kterékoliv z hranic uvedených v článku V, části 7 c), Fond bude vyžadovati, aby takové odkupy byly členy prováděny poměrně, tak aby hranice nebyly překročovány.

2. Fond nebude nabývati měny od žádného nečlena podle článku V, části 7 b) a c).

3. Při vypočítávání měnových rezerv a zvýšení měnových rezerv během kteréhokoliv roku pro účely článku V, části 7 b) a c), nebude přihlíženo - ledaže by byly členem pro takové držby jinak odpočítávány - k žádnemu zvýšení oněch měnových rezerv, které jsou důsledkem toho, že měny dříve nesměnitelné staly se směnitelnými během roku; aneb k držbám, které jsou výtěžkem dlouhodobé anebo středodobé půjčky uzavřené během roku; anebo k džbám, které byly převedeny anebo dány stranou n azaplacení půjčky během následujícího roku.

4. Členům, jejichž mateřská území byla obsazena nepřítelem, nebude do výpočtu jejich měnových rezerv a zvýšení těchto reserv pojímáno zlato, které se nově vytěží v dolech na jejich mateřských územích do pěti let poté, kdy tato Dohoda nabude účinnosti.

PŘÍLOHA C.

Volba výkonných ředitelů.

1. Volba volených výkonných ředitelů bude se konati hlasováním guvernérů, oprávněných k volbě podle článku XII, části 3 b), (III) a (IV).

2. Při hlasování o pěti ředitelích, volených podle článku XII, části 3 b) (III), každý guvernér oprávněný k volbě, odevzdá pro jednu osobu všechny hlasy, ke kterým je oprávněn podle článku XII, části 5 a). Pět osob, které dostanou největší počet hlasů, stane se řediteli, za předpokladu, že žádna osoba, která dostane méně než devatenáct procent všech hlasů, které mohou býti odevzdány (způsobilé hlasy), nebude považována za zvolenou.

3. Nebude-li zvoleno pět osob při prvním hlasování, bude se konati druhé hlasování, při kterém osoba, která dostala nejmenší počet hlasů, nebude volitelná a při němž budou voliti toliko a) oni guvernéři, kteří při prvným hlasováni hlasovali pro osobu nezvolenou, a b) oni guvernéři, o jejichž hlasech, odevzdaných pro osobu zvolenou, má se podle dolejšího odstavce 4 za to, že zvýšili počet hlasů odevzdaných pro onu osobu nad dvacet procent způsobilých hlasů.

4. Při rozhodování, zdali o hlasech odevzdaných některým guvernérem, má se míti za to, že zvýšili celkový počet hlasů odevzdaných pro některou osobu nad dvacet procent způsobilých hlasů, bude se o oněch dvaceti procentech míti za to, že zahrnují: především hlasy guvernéra, který odevzdal největší počet hlasů pro takovou osobu, pak hlasy guvernéra. který odevzdal nejblíže největší počet hlasů a tak dále, až se dosáhne dvaceti procent.

5. O každém guvernéru, z jehož hlasů musí být část započítána, ab yzvýšila celkový počet hlasů pro některou osobu nad devatenáct procent, bude se míti za to, že odevzdal všechny svoje hlasy pro takovou osobu, i když celkový počet hlasů pro takovou osobu tím převýší dvacet procent.

6. Jestliže při druhém hlasování nebude zvoleno pět osob, budou se konati další hlasování podle týchž zásad tak dlouho, až bude zvoleno pět osob, za předpokladu, že po zvolení čtyř osob může býti pátá zvolena prostou většinou zbývajícich hlasů a bude se míti za to, že byla zvolena všemi těmito hlasy.

7. Ředitelé, kteří mají býti voleni podle článku XII, části 3 b) (IV) americkými republikami, budou voleni takto:

a) Každý ředitel bude volen zvláště.

b) Při volbě prvního ředitele každý guvernér, zastupujíci americkou republiku, která je oprávněna zúčastniti se volby, bude hlasovati pro jednu osob, všemi hlasy, k nimž je oprávněn. Osoba, která dostane největší počet hlasů, bude zvolena, předpokládajíc, že dostala nejméně čtyřicetpět procent všech hlasů.

c) Nebude-li zvolena žádná osoba napoprvé, budou se konati další hlasování; při každém z nich bude osoba, která dostane nejmenší počet hlasů, vyloučena, až někdo dostane počet hlasů, postačující k volbě dle hořejšího odstavce b).

d) Guvernéři, jejichž hlasy přispěly k volbě prvního ředitele, nezúčastní se volby druhého ředitele.

e) Osoby, které neměly úspěchu při prvním hlasování, bude lze volit za druhého ředitele.

f) Pro volbu druhého ředitele bude vyžadována většina hlasů, které mohou býti odevzdány. Nedostane-li při prvním hlasování žádná osoba většinu, budou se konati další hlasování; při každém z nich bude vyloučena osoba, která obdržela nejmenší počet hlasů, až některá osoba dostane většinu.

g) O druhém řediteli bude se míti za to, že byl zvolen všemi hlasy, které mohly býti odevzdány při hlasování zabezpečujícím jeho volbu.

PŘÍLOHA D.

Vyrovnání účtů vystupujících členů.

1. Fond bude povinen platiti vystupujícímu členu částku rovnou jeho kvotě, zvětšenou o jakékoli jiné částky, jež mu Fond dluží, a zmenšenou o jakékoliv částky v jeho měně, které sám dluhuje Fondu, počítaje v to poplatky, vznikající po datu jeho vystoupení; avšak žádná platba nebude se konati do šesti měsíců po dni vystoupení. Platby se budou konati v měně vystupujícího člena.

2. Jestliže Fond nemá tolik měny vystupujícího člena, aby vyplatil čistou částku, kterou mu dluhuje, zaplatí zbytek ve zlatě anebo takovým jiným způsobem, jak bude dohodnuto. Nedojde-li mezi Fondem a vystupujícím členem k dohodě do šesti měsíců ode dne vystoupení, měna držená Fondem bude vystupujícímu členu vyplacena ihned. Jakýkoliv splatný zbytek bude placen v desíti pololetních splátkách během následujících pěti let. Každá taková splátka bude placena podle volby Fondu buďto ve měně vystupujícího člena, získané po jeho vystoupení, anebo dodáním zlata.

3. Nedodrží-li Fond některou splátku, dlužnou podle předcházejících odstavců, vystupující člen bude oprávněn žádati, aby Fond platil splátky v kterékoliv měně držené Fondem s výjimkou měn, které byly prohlášeny za vzácné podle článku VII, části 3.

4. Jestliže Fond má více měny vystupujícího člena než je mu dlužen a jestliže se do šesti měsíců ode dne výstupu nedosáhne dohody o způsobu vyrovnání účtů, dřívější člen bude povinen vykoupiti takovou přebytečnou měnu ve zlatě anebo podle své volby v měnách členů, které v době výkupu jsou směnitelné. Výkup stane se podle parity existující v době vystoupení z Fondu. Vystupující člen dokončí výkup během pěti let ode dne vystoupení anebo během delší lhůty, jak bude stanovena Fondem; nebude na něm však vyžadováno, aby vykoupil během půlletní lhůty více než jednu desetinu přebytku, který byl v držbě jeho měny u Fondu ke dni vystoupení, zvětšenou o to, čeho v této měně bylo dále nabyto během oné půlletní lhůty. Jestliže vystupující člen nesplní tento závazek, může Fond řádným způsobem na jakémkoliv trhu likvidovati částku měny, která měla býti vykoupena.

5. Kterýkoliv člen přející si obdržeti měnu člena, který vystoupil, nabude jí koupí od Fondu v rozsahu, v jakém takový člen má přístup k prostředkům Fondu a v jakém je taková měna k disposici dle hořejšího odstavce 4.

6. Vystupující člen ručí za stálé neomezené používání měny užité podle shora uvedených odstavců 4 a 5 ke koupi zboží anebo k platbě částek, dlužných jemu anebo osobám na jeho územích. Nahradí Fondu jakoukoliv ztrátu vyplývající z rozdílu mezi paritou jeho měny v den výstupu a hodnotou realisovanou Fondem při použití podle hořejších odstavců 4 a 5.

7. V případě, že by Fond vstoupil do likvidace dle článku XVI, části 2, během šesti měsíců ode dne výstupu člena, bude účet mezi Fondem a onou vládou vyrovnán dle stanovení článku XVI, části 2, a přílohy E.

PŘÍLOHA E.

Administrace likvidace.

1. Za likvidace budou míti při rozdělování aktiv Fondu přednost pasiva jiná než splácení úpisů. Při uhrazování každého takového pasiva bude Fond používat svých aktiv v tomto pořadí:

a) měny, v níž je pasivum splatné;

b) zlata;

c) všech ostatních měn podle možnosti v poměru ke kvotám členů.

2. Po úhradě pasiv Fondu podle hořejšího odstavce 1, bude zbytek aktiv Fondu poměrně rozdělen takto:

a) Fond rozdělí svou držbu zlata mezi členy, jejichž měny jsou v držení Fondu v částkách menších, než jsou jejich kvoty. Tito členové budou míti účast na takto rozdělovaném zlatu v poměru částek, o něž jejich kvoty převyšují fondovou držbu jejich měn.

b) Fond přidělí každému členu jednu polovinu svých držeb členovy měny, avšak takovýto příděl nebude převyšovati padesát procent členovy kvoty.

c) Fond rozdělí poměrně zbytek svých držeb každé měny mezi všechny členy v poměru k částkám dlužným každému členu po přidělení podle a) a b).

3. Každý člen vykoupí držby své měny přidělené ostatním členům podle hořejšího 2 c) a dohodne se s Fondem během tří měsíců po rozhodnutí o likvidaci na řádném postupu při takovémto výkupu.

4. Nedohodne-li se člen s Fondem během tříměsíční lhůty, zmíněné v hořejším odstavci 3, Fond použije měn jiných členů, přidělených tomuto členu podle hořejšího 2c) k výkupu měny onoho člena, přidělené jiným členům. Každé měny, přidělené členu, který se nedohodl, bude použito tak dalece, jak bude možno, k výkupu jeho měny přidělené členům, kteří uzavřeli dohody s Fondem podle hořejšího odstavce 3.

5. Dohodl-li se člen s Fondem podle hořejšího odstavce 3, použije Fond měn jiných členů přidělených onomu členu dle hořejšího 2c), k výkupu měny onoho člena přidělené jiným členům, kteří uzavřeli dohody s Fondem podle odstavce 3. Každá částka takto vykoupená bude vykoupena ve měně člena, jemuž byla přidělena.

6. Po provedení předcházejících odstavců vyplatí Fond každému členu zbývající měny držené na jeho účet.

7. Každý člen, jehož měna byla rozdělena jiným členům podle hořejšího odstavce 6, vykoupí takovouto měnu ve zlatě nebo podle své volby ve měně člena způsobem, na jakém se navzájem dohodnou. Jestliže se příslušní členové jinak nedohodnou, člen povinný výkupem dokončí jej během pěti let od data rozdělení, avšak nebude vyžadováno, aby vykoupil v jakémkoliv pololetním období více než jednu desetinu částky rozdělené druhým členům. Jestliže člen nesplní tento závazek, částka měny, která měla býti vykoupena, může býti likvidována řádným způsobem na jakémkoliv trhu.

8. Každý člen, jehož měna byla rozdělena jiným členům podle hořejšího odstavce 6, ručí za stálé neomezené používání takovéto měny ke koupi zboží nebo k úhradě částek dlužných jemu nebo osobám na jeho územích. Každý člen tak zavázaný souhlasí s tím, že nahradí ostatním členům jakoukoliv ztrátu vyplývající z rozdílu mezi paritní hodnotou jeho měny ke dni, kdy bylo rozhodnuto Fond likvidovat, a hodnotou realisovanou takovými členy při použití jeho měny.

Anglické znenie textu