Zákon č. 249/1946 Zb.Zákon o zatímní úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy a některých jiných osob veřejného práva.

Čiastka 106/1946
Platnosť od 30.12.1946 do31.12.1949
Účinnosť od 29.12.1949 do31.12.1949
Zrušený 279/1949 Zb.

249.

Zákon

ze 20. prosince 1946

o zatímní úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy a některých jiných osob veřejného práva.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákone:


ČÁST PRVNÍ.

Hospodářství svazků územní samosprávy.

Oddíl první.

Samosprávní přirážky.

§ 1.

Nevybírání samosprávních přerážek k přímým daním.

Přirážky svazků územní samosprávy (zemské, okresní a obecní) k přímým daním státním na rok 1946, 1947 a 1948 nelze vybírati.

§ 2.

Platby na přirážky za léta dřívější.

(1) Všechny platby na přirážky svazků územní samosprávy k přímým daním státním na berní rok 1945 a léta předchozí plynou od 1. ledna 1946 do státní pokladny.

(2) K dani z vyššího služného se vyberou v zemích České a Moravskoslezské přirážky svazků územní samosprávy na berní roky 1943 a 1944 sazbami pro dotčený rok usnesenýmí (povolenými) a na berní rok 1945 sazbami roku 1944 rovněž ve prospěch státní pokladny.

§ 3.

Přepisování a vybírání obecních přirážek.

(1) Předpisování a vybírání obecních přirážek k přímým daním na berní rok 1945 a léta předchozí přísluší od 1. ledna 1946 výhradně berním úřadům.

(2) Obce na Slovensku, které vypočítavaly, předpisovaly a vybíraly obecní přirážky k přímým daním na bearní rok 1945 nebo léta předchozí vlastními orgány, odevzdají berním úřadům nedoplatky a přeplatky na obecních přirážkách za rok 1945 a léta předchozí zjištěné ke dni 31. prosince 1945, dále předpisy a odpisy na obecních přirážkách za rok 1945 a léta předchozí provedené v roce 1946 a platby na obecní přirážky přijaté v roce 1946. Způsob, jakým berní úřady převezmou od obcí tyto částky, určí ministr financí po slyšení pověřence financí.

(3) Bilanční výsledky okresních a obecních přirážek na Slovensku, vyplynuvších ve výroční bilanci daňového účtu na rok 1945, jsou konečným vyúčtováním všech drujů přirážek na rok 1945 a léta předchozí mezi státní poklanou a svazky územní samosprávy.

§ 4.

Předpisování a vybírání obecních příspěvků.

Příspěvky podle §§ 25 a 26 zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 329 Sb., o přechodné úpravě finančního hospodářství obcí, nebudou za léta 1946, 1947 a 1948 vyměřovány a vybírány berními úřady. Tyto příspěvky předpisuje místní národní výbor a vybírá je svými orgány.

Oddíl druhý.

Náhradové příděly.

§ 5.

(1) Na místě přirážek, uvedených v § 1, obdrží na každý z roků 1946, 1947 a 1948 ze státní pokladny:

a) země Česká háhradový příděl 411,300.000 Kčs a země Moravskoslezské náhradový příděl 163,000.000 Kčs;

b) okresy a obce (jejich části) v zemích České a Moravskoslezské, ne něž se nevztahuje ustanovení písm. c), náhradové příděly ve výši přídělů, poskytovných podle použivatelných přídělů, poskytovaných podle použivatelných ustanovení na místě odpadnuvších a do státní pokladny plynoucích přírážek na rok 1945 (po zkrácení ve prospěch zamí pro příspěvky finančne slabým okresům a obcím);

c) okresy a obce (jejich části) v zemích České a Moravskoslezské, obsazené v roce 1938 cezí mocí nebo vyklizené v době nesvobody pro vojenské nebo jiné účely okupantů, náhradové příděly ve výši, kterou určí ministr vnitra v dohodě s ministerem financí po návrhu příslušného zamského národního výboru, a to pokud jde o svazky v roce 1938 obsazené, na podkladě jejich přirážkových základen podle posledních stastických dat pro ně známých, a pokud jde o svazky za nesvobody vyklizené, podle posledně známé přirážkové základny, jinak však podle obdoby zásad stanovených pro určování přídělů obcím a okresů v těchoto zamích na rok 1945;

d) okresy a obce (jejich části) na Slovensku, na něž se nevztahuje ustanovení písm. e), náhradové příděly vypočtené z přirážkových základen přímých daní podrobených přirážkám, stanovených na berní rok 1945, a to pokud jde o obce, sazbami přirážek platnými pro rok 1945, byly-li tyto sazby oznámeny berním úřadům do 30. září 1945, jinak sazbami posledně známími, a pokud jde o okresy, sazbami 70 % u daně činžovní a 180 % u ostatních daní přímích. Tyto příděly se zkracují ve prospěch finančně slabých okresů a obcí, a to o 10 % u okresů, o 7 % u města Bratislavy [a u města Košic - písm. e)] a o 5 % u ostatních obcí;

e) okresy a obce (jejich části) na Slovensku, obsazené v letech 1938 a 1939 cizí mocí, náhradové příděly vypočtené z přirážkových základen přímých daní podrobených přirážkám, stanovených na berní rok 1937, a to pokud jde o obce sazbami 100 % u daně činžovní a 300 % u ostatních daní přímých, a pokud jde o okresy, sazbami 70 % u daně činžovní a 180 % u ostatních daní přímých. Pokud jde o město Košice, vypočte se příděl sazbami 170 % u daně činžovní a 480 % u ostatních daní přímých. Nelze-li přirážkovou základnu pro některou obec nebo některý okres zjistiti, vypočte se výše přídělu na podkladě přirážkové základny svazku, známé podle posledních statistických dat. Ustanovení písm. d) poslední věty platí obdobně.

(2) Náhradový příděl poukazuje svazku územní samosprávy, po případě zúčtuje v jeho prospěch, finanční správa v měsíčních lhůtách pozadu splatných, činí-li roční částka přídělu aspoň 6.000 Kčs; je-li však nižší, poukazuje (zúčtuje) finanční správa náhradový příděl čtvrtletně pozadu. Na Slovensku se odečtou od ročních náhradových přídělů přirážkové podíly, které byly na rok 1946 již vyplaceny.

(3) Částky, o něž se náhradové příděly okresů a obcí zkracují, poukazuje (zúčtuje) finanční správa ve čtvrtletních, pozadu splatných lhůtách příslušné zami, na Slovensku Fondu státních přídělů při pověřenectvu vnitra.

Oddíl třetí.

Jiné státní příděly.

§ 6.

Příděly zemím.

(1) Zemím České a Moravskoslezské se poskytuje na správní rok 1946, 1947 a 1948 celkový příděl ze státní pokladny 270,000.000 Kčs ročně, z něhož přísluší zemi České 120,.000.000 Kčs a zemi Moravskoslezské 150,000.000 Kčs.

(2) Tyto příděly obdrží země na místě dosavadních přídělů z výnosu daně z piva.

§ 7.

Příděly obcím.

(1) Celá splatná daň domovní, předepsaná v obci na berní rok 1946, 1947 a 1948, se přiděluje v těchto letech těm obcím, kterébyly v letech 1938 a 1939 obsazeny cizí mocí. Ostatním obcím se přiděluje tato daň jen tehdy, nebylo-li jim povoleno vybirati na rok 1944 více než 250 % obecních přirážek.

(2) Ustanoveni čl. III, odst. 7 finančního zákona na rok 1946 pozbývá platnosti.

Oddíl čtvrtý.

Pomoc finančně slabým okresů a obcím.

§ 8.

Příspěvky zemí a z Fondu státních přídělů.

(1) Na přispěvky finančně slabým okresům a obcím (§ 11, odst. 2 zákona ze dne 15. června 1927, č. 77 Sb., o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samospráva, ve znění zákona ze dne 9. dubna 1935, č. 69 Sb.) jsou povinny použíti země Česká a Moravskoslezská na každý z roků 1946, 1947 a 1948 vedle částek, jichž se jim dostává krácením náhradových přídělů okresů a obcí a jako náhradového přídělu na místě části bývalých obecních přírážek k všeobedné a zvláštní dani výdělkové, též z přídělů poskytovaných podle § 6 pro každý z roků 1946, 1947 a 1948 země Česká a Moravskoslezská nejméně 33,000.000 Kčs.

(2) Fondu státních přídělů při pověřenectvu vnitra se poskytuje ve prospěch finančně slabých okresů a obcí na Slovensku příděl ze státní pokladny na rok 1947 a 1948 po 60,979.800Kčs, na rok 1947 a 1948 po 75,000.000 Kčs. Příděl je splatný ve stejných splátkách koncem každého kalendářního čtvrtletí. Mimo to se dostane Fondu státních přídělů částek, o něž byly zkráceny náhradové příděly okresů a obcí na Slovensku [§ 5, odst. 1, písm. d) a e)]. Příděly, uvedené v ustanovení věty prvé a třetí, obdrží Fond státních přídělů na místě všech dosavadních přídělů. Ustanovení § 21, odst. 3, věty třetí zák. č. 77/1927 Sb. ve znění zákona č. 69/1935 Sb. pozbývá platnosti.

§ 9.

Mimořádná pomoc.

(1) Ministr vnitra může v dohodě s ministrem financí zemím České a Moravskoslezské a okresům a obcím v obvodu těchto zemí, pokud by se jejich nejnutnější potřeba řádného rozpočtu na rok 1947 nemohla uhraditi podle platných předpisů, na řádně odůvodněný návrh příslušného zemského národního výboru, poskytnouti na úhradu schodku řádného rozpočtu na rok 1947 příspevky do celkové výše 2,000.000 Kčs.

(2) Pokud jde o okresy a obce na Slovensku, může tak učiniti pověřenec vnitra udělených v dohodě s ministrem financí, a to do celkové výše příspěvku 300,000.000 Kčs na úhradu schodku řádného rozpočtu na rok 1946 ado celkové výše příspěvků 400,000.000 Kčs na úhradu schodků řádného rozpočtu na rok 1947.

(3) Podle obdoby ustanovení předchozích odstavců lze poskytnouti svazkům územní samosprávy též příspěvky na úhradu schodku řádného rozpočtu na rok 1948 do celkové výše, kterou stanoví ministr vnitra v dohodě s ministrem financí, a to pokud jde o okresy a obce na Slovensku, po slyšení pověřenců vnitra a financí.

Oddíl šestý.

Obecní dávky a poplatky.

§ 11.

(1) Vletech 1947 a 1948 může obec vybírati obecní dávky a poplatky podle pravidel odpovídajících vzorným pravidlům, pokud jde o sazby vyjádřené měnovými jednotkami, jen nejvyššími sazbami uvedenými ve vzoroných pravidlech. Ustanovení § 11, odst. 1 a 2 se nevztahují na obecní dávku ze psů.

(2) V obcích, které již vybírají platně obecní dávky a poplatky podle pravidel odpovídajících vzornýmpravidlům, avšak v sazbách nižších než jsou nejvyšší sazby podle vzorných pravidel vyjádřené měnovými jednotkami, zvyšují se počínajíc 1. lednem 1947 sazby těchto dávek a poplatků na tuto nejvyšší sazbu přímo ze zákona. Ustanovení § 11, odst. 1 a 2 se nevztahují na obecní dávku ze psů.

(3) O povinnosti obecních orgánů k náhradě škody, vzniklé obci porušením ustanovení předchozích odstavců, rozhoduje nadřízený národní výbor (úřad). Ustanovení § 19, odst. 5, vět páté až sedné zák. č. 77/1927 Sb. ve znění zákona ze dne 27. listopadu 1930, č. 169 Sb., platí obdobně. Na Slovensku užije se obdobně zvláštního ustanovení o náhradě škody způsobené okresu v oboru finančního hospodáření.

(4) Povolení k vybírání obecních dávek a poplatků olatná v roce 1946, jakož i schválená pravidla o jejich vybířání nepozbudou platnosti před koncem roku 1948, nezruší-li obec sama pravidla o vybíání dávek (poplatků) nebo nenahradí-li se jinými pravidly. Ustanovení odstavce 2 zůstává nezměněno. Ustanovení § 11, odst. 4 se vztahuje také na povolení k vybírání obecních dávek a poplatků, udělená po roce 1946.

Oddíl sedmý.

Rozpočty svazků územní samosprávy.

§ 12.

(1) Příslušné národní výbory musí se usnésti o rozpočtech svazků územní samosprávy na rok 1948 tak včasne, aby byly předloženy ke schválení nejpozději do 15. června 1947.Do téže neprodlužitelné lhůty nutno předložiti řádně doložené žádosti za příspěvek pro finančně slabé okresy nebo obce (§ 8).

(2) Rozpočet školní obce na rok 1948 budiš zaslán s potřebnými výkazy a vysvětlivkami příslušnému národnímu výboru nejpozději do 15. května 1947.

(3) Příslušný orgán (úřad) jest povinen rozhodnouti o schválení rozpočtu svazku územní samosprávy na rok 1948 nejpozději do 31. srpna 1947. To platí obdobně pro rozhodování o odvolání z usnesení o rozpočtu svazku územní samosprávy, o odvolání proti školnímu rozpočtu nebo rozvrhu jeho schodku, jakož i o žádosti za příspěvěk na rok 1948 (§ 3).

(4) Má-li země nárok na náhradový příděl, určený na podkladě zemské přirážky, která vyžadovala povolení vlády, projedná se její rozpočet v řízení podle § 45, odst. 2 a § 55, odst. 2 zákona ze dne 14. července 1927, č. 125 Sb., o organisaci politické správy. Rozpočty okresů a statutárních obcí (obcí se zřízeným magistrátem), jakož i rozpočty obcí, které žádají za příspěvek podle § 11 zák. č. 77/1927 Sb. nebo za příspěvek podle § 9, schvaluje zemský národní výbor, na Slovensku pověřenectvo vnitra. Rozpočty ostatních obcí schvaluje okresní národní výbor.

(5) O náhradě škody, vzniklé svazku územní samosprávy porušením ustanovení odstavce 1, 2 nebo 3, platí obdévně ustanovení § 11, odst. 3.

ČÁST DRUHÁ.

Hospodářství jiných osob veřejného práva.

§ 13.

Nevybírání přirážek k přímým daním.

(1) K přímým daním se nevybírají na léta 1946, 1947 a 1948 školní přirážka, zdravotní přirážka, přirážka obchodních a živnostenských komor, zvláštní přirážka k pozemkové dani ve prospěch živelních fondů, přirážka k pozemkové dani jako příspěvek pro jednotné svazy zemědělců, jakož i cestní přírážka pro Fond vicinálních cest.

(2) Ustanovení § 2 a § 3, odst. 3 platí obdobně.

(3) V zemích České a Moravskoslezské se vybere na berní léta 1943, 1944 a 1945 přirážka školní a přirážka zdravotní k dani z vyššího služného rovněž ve prospěch státní pokladny.

§ 14.

Náhradové příděly.

(1) Na místě přirážek, uvedených v § 13, obdrží na každý roků 1946, 1947 a 1948 ze státní pokladny:

b) Ústředna obchodních a živnostenských komor v Praze náhradový příděl 100,000.000 Kčs, obchodní a průmyslové komory na Slovensku náhradové příděly v celkové částce 20,000.000 Kčs, z nichž případá na obchodní a průmyslovou komoru v Banské Bystrici 3,200.000 Kčs a obchodní a průmyslovou komoru v Košicích 2,300.000 Kčs;

e) Fond vicinálních cest náhradový příděl 150,000.000 Kčs.

(2) Usanovení § 5, odst. 2, poslední věty a § 5, odst. 3 platí obdobně tou odchylkou, že náhradový příděl jednotným svazům zemědělců je splatný vzdy patnáctého každého měsíce.

ČÁST TŘETÍ.

Náhradní přirážky.

§ 15.

(1) Na místě přírážek, uvedených v §§ 1 a 13, se vyberou na berní léta 1946, 1947 a 1948 tyto náhradní přirážky, jejichž výnos plyne do státní pokladnyˇ:

a) k dani činžovní v Praze, Brně a Bratislavě 200 %, v ostatních místech 300 %;

b) k dani všeobecné výdělkové, komovní třídní, rentové přímo vybírané a z vyššího služného 800 %;

c) k dani pozemkové 1000 %;

d) ke zvláštní dani výdělkové 2 %.

(2) Náhradní přirážka ke zvláštní dani výdělkové [odstavevec 1, písm.d)] se vybírá jen od poplatníků této daně, kteří platili podle dosavadních předpisů komorní přirážku. Ustanovenie § 15, ods. 2 zákona č. 249/1946 Sb. neplatí pre daňový rok 1950.

(3) Náhradní přiřážky podle odstavce 1 se vyberou v zemích České a Moravskoslezské na území, které bylo v roce 1938 obsazeno cizí mocí, též na berní rok 1945 a léta předchotí, pokud se tam na uvedené berní roky vyměří přímé daně podle předpisů, platných nebo použivatelných pro vnitřní oblast českých zemí.


ČÁST ČTVRTÁ.

Ustanovení společná a závěřečná.

§ 16.

Do lhůt o promlčení obecních dávek, poplatků a příspěvků se nevčítají léta 1939 až 1945.

§ 17.

Ustanovení předpisů o finančním hospodářství svazků územní samosprávy (§ 1) a jiných osob veřejného práva (§§ 13 a 14), pokud neodporují tomuto zákonu, zůstávají nedotčena.

§ 18.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1946; provede jej ministr vnitra v dohodě s ministrem financí, a pokud jde o ostanovení části druhé a třetí, ministr financí v dohodě se zúčastněnými ministry.

Čl. II.

Částka 2.000,000.000 Kčs, uvedená v § 9, odst. 1 zák. č. 249/1946 Sb., se zvyšuje na 2.561,000.000 Kčs. Zálohy poskytnuté svazkům lidové správy podle čl. XXII finančního zákona republiky Československé ze dne 29. března 1946, č. 59 Sb., kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1946, se zúčtují jako státní příspěvek.

Čl. III.

Částka 2.900,000.000 Kčs, stanovená v státním rozpočtu na rok 1948 na mimořádnou pomoc svazkům lidové správy, zvyšuje se o dalších 200,000.000 Kčs, jichž se použije na dluhovou službu ze zápůjček obcí a okresů, uzavřených na investice v rámci dvouletého hospodářského plánu a na investice z místních zdrojů. Rozvržení této částky se provede podle obdoby § 9, odst. 3 zák. č. 249/1946 Sb. ve znění vyplývajícím z čl. I a II.

Čl. IV.

(1) Ministerstvo vnitra stanoví v dohodě s ministerstvem financí, generálním sekretariátem Hospodářské rady a nejvyšším účetním kontrolním úřadem po slyšení zemských národních výborů a pověřenectva vnitra zásady a směrnice pro rozpočetnictví a účetnictví vlastní (mimopodnikové) správy svazků lidové správy tak, aby tím bylo vyhověno potřebám hospodářského plánování a vlastním potřebám těchto svazků.

(2) Ministerstvo vnitra vydává v dohodě s generálním sekretariátem Hospodářské rady, ministerstvem financí a nejvyšším účetním kontrolním úřadem po slyšení zemských národních výborů a pověřenectva vnitra předpisy ve věcech podnikového početnictví svazků lidové správy podle směrnic a vysvětlivek vydávaných generálním sekretariátem Hospodářské rady podle zákona ze dne 16. května 1946, č. 116 Sb., o jednotné organisaci podnikového početnictví.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Nosek v. r.

Dr. Dolanský v. r.