Nariadenie vlády č. 119/1946 Zb.Nařízení o úpravě některých služebních a platových poměrů příslušníků finanční stráže.

Čiastka 51/1946
Platnosť od 04.06.1946
Účinnosť od 01.11.1945

119.

Vládní nařízení

ze dne 26. dubna 1946

o úpravě některých služebních a platových poměrů příslušníků finanční stráže.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 3 dekretu presidenta republiky ze dne 2. října 1945, č. 86 Sb., o znovuvybudování finanční stráže v zemích České a Moravskoslezské a o úpravě některých služebních a platových poměrů příslušníků finanční stráže:


Čl. I.

Služební a platové poměry příslušníků finanční stráže se řídí nadále předpisy, platnými pro tyto příslušníky dne 29. září 1938, a to se změnami vyplývajícími z tohoto nařízení.


Čl. II.

(1) Ustanovení dílu III. části druhé vládního nařízení ze dne 19. prosince 1930, č. 202 Sb., kterým se provádějí předpisy o organisaci finanční stráže a upravují její služební a některé platové poměry, se zrušují.

(2) Kde se ve vládním nařízení č. 202/1930 Sb. mluví o zřízencích finanční stráže, rozumějí se tím gažisté finanční stráže mimo služební třídy (dále gažisté finanční stráže).

(3) Ve vládním nařízení č. 202/1930 Sb. se ustanovení §§ 35 a 36 zrušují a ustanovení §§ 5, 9, 12, 15, 16, 17, § 21, odst. 4, §§ 33, 34, 38, 40 a § 44, odst. 1, se mění nebo doplňují a znějí takto:

§ 5.

Sbor finanční stráže se skládá z úředníků finanční služby strážní a gažistů finanční stráže mimo služební třídy (dále gažistů finanční stráže).

§ 9.

Díl I. platí pro úředníky finanční služby strážní, díl II. pro gažisty finanční stráže a díl III. pro všechny příslušníky finanční stráže, pokud z tohoto nařízení jinak neplyne.

§ 12.

(1) Úředníci finanční služby strážní jsou státními pragmatikálními úředníky III. služební třídy, při čemž pro ně platí odchylky vyplývající z tohoto nařízení.

(2) Služební místa úředníků finanční služby strážní se systemisují podle svého významu a se zřetelem na způsob služby v rámci stanovené normální potřeby sil ve 4. až 8. platové stupnici.

§ 15.

Systemisace služebních míst

Služební místa gažistů finanční stráže se systemisují v I., II. a III. platové stupnici.

§ 16.

Čekatelé finanční stráže

(1) Čekatelem finanční stráže (dále čekatel) může býti

ustanoven jen, kdo splnil mimo všeobecné podmínky pro ustanovení ve státní službě ještě tyto zvláštní podmínky:

a) dovršil nejméně 21. rok věku a nepřekročil 25. rok věku,

b) vykonal zákonitou vojenskou službu presenční se zbraní,

c) jest svobodný, ovdovělý nebo rozloučený, bezdětný a bez vyživovacích závazků,

d) úspěšně absolvoval jednoroční účební běh spojený se školou měšťanskou nebo jiné vzdělání rovnocenné,

e) má tělesnou výšku nejméně 168 cm a

f) má duševní a tělesnou způsobilost zjištěnou úředním lékařem, určeným finanční správou, jakož i ostatní vlastnosti nezbytné pro službu ve finanční stráži.

(2) Ministerstvo financí může v případech hodných mimořádného zřetele povoliti úchylku od zvláštních podmínek stanovených v odstavci 1, písm. a) až e).

(3) Čekatelská doba se stanoví jedním rokem, musí býti ztrávena ve sboru finanční stráže a je započitatelná pro zvýšení služného.

(4) Čekateli náleží po čekatelskou dobu služební plat III. platové stupnice a služební titul „pomocný dozorce finanční stráže“.

(5) Při nástupu služby vykoná čekatel přísahu ve znění stanoveném § 21, odst. 1.

(6) Zjistí-li se, že čekatel nemá potřebnou způsobilost ke službě, nebo nevyhoví-li podmínkám předepsaným pro trvalé ustanovení, budiž služební poměr zrušen. Při jinak bezvadném chování přizná se čekateli zároveň odbytné ve výměře jednoměsíčního platu.

(7) Čekatel v činné službě nesmí bez předchozího svolení ministerstva financí uzavříti sňatek.

(8) Ustanovení tohoto nařízení o gažistech finanční stráže platí, pokud se jinak nestanoví, i pro čekatele.

§ 17.

(1) Gažistou finanční stráže se ustanoví čekatel, který

a) dovršil stanovenou čekatelskou dobu (§ 16, odst. 3),

b) vyhovuje podmínkám § 16, odst. 1, písm. f) a

c) absolvoval s prospěchem cvičný kurs pro finanční stráž.

(2) Předpisy o vyloučení a odkladu zvýšení služného platné pro úředníky (§ 16 platového zákona) se vztahují obdobně na ustanovení čekatele gažistou finanční stráže.

§ 21.

(4) Přísahu nekonají gažisté finanční stráže, kteří ji vykonali jako čekatelé.

§ 33.

Služební tituly

(1) Gažistovi finanční stráže ustanovenému na služebním místě, systemisovaném ve III. platové stupnici, náleží služební titul „dozorce finanční stráže“, po případě „naddozorce finanční stráže“, na služebním místě, systemisovaném ve II. platové stupnici, služební titul „respicient finanční stráže“ a na služebním místě, systemisovaném v I. platové stupnici, služební titul „vrchní respicient finanční stráže“.

(2) Gažista finanční stráže jest povinen užívati ve služebním styku svého služebního titulu.

§ 34.

Platové poměry

(1) Pro gažisty finanční stráže platí obdobně ustanovení § 131, § 135, odst. 1, § 138, odst. 1 až 4, §§ 139 až 142, 146, 147, § 148, odst. 1 a 4, §§ 149 až 151 platového zákona.

(2) Služné se zvyšuje postupem do vyšších stupňů. Zvýšení služného v I. platové stupnici nastává, jakmile gažista finanční stráže dosáhl započitatelné služební doby předepsané pro příslušný stupeň služného (§ 38, odst. 5), v ostatních platových stupnicích, jakmile gažista finanční stráže dovršil 3 roky započitatelné služební doby se služným bezprostředně předcházejícího stupně téže platové stupnice.

(3) Zvýšení služného se provádí z moci úřední.

(4) O vyloučení a odkladu zvýšení služného platí obdobně ustanovení § 16 platového zákona.

§ 38.

Povýšení gažisti finanční stráže

(1) Povýšení gažisty finanční stráže se stane propůjčením vyšší hodnosti v téže platové stupnici (III.) nebo propůjčením služebního místa systemisovaného ve vyšší platové stupnici (§ 15).

(2) Služební místo ve II. platové stupnici může býti propůjčeno gažistovi finanční stráže, který má alespoň dobrou kvalifikaci, služební místo v I. platové stupnici pak gažistovi, který má alespoň velmi dobrou kvalifikaci a který s úspěchem vykonal zkoušku předepsanou pro dosažení místa vrchního respicienta finanční stráže.

(3) Rozsah, způsob a ostatní podmínky zkoušky, uvedené v předchozím odstavci, stanoví ministerstvo financí, které může ve výjimečných případech zkoušku prominouti. Vykonal-li gažista finanční stráže zkoušku odbornou nebo nižší zkoušku celní, je od výkonu zkoušky osvobozen.

(4) Při propůjčení služebního místa systemisovaného ve II.

platové stupnici platí obdobně ustanovení § 17, odst. 4 a 5,

platového zákona.

(5) Při propůjčení služebního místa systemisovaného v I. platové stupnici stanoví se stupeň služného této platové stupnice podle započitatelné služební doby takto:

Při započítatelné služební doběpřísluší služné stupně
 do konce 12. roku1.
od počátku 13. rokudo konce 15. roku2.
od počátku 16. rokudo konce 18. roku 3.
od počátku 19. rokudo konce 21. roku4.
od počátku 22. rokudo konce 24. roku5.
od počátku 25. rokudo konce 27. roku6.
od počátku 28. rokudo konce 30. roku7.
od počátku 31. rokudo konce 33. roku8.
od počátku 34. roku 9.

(6) Ustanovení § 17, odst. 2, platového zákona platí obdobně.

§ 40.

Odpočivné a zaopatřovací platy

O odpočivných a zaopatřovacích platech gažistů finanční stráže a jejich pozůstalých platí obdobně předpisy platné pro pragmatikální zřízence a jejich pozůstalé s úchylkou uvedenou v § 91.

§ 44.

Ukončení služebního poměru

(1) Služební poměr gažisty finanční stráže končí:

a) ztrátou československého státního občanství,

b) vzdáním se služby nebo vystoupením z pensijního poměru (§ 45),

c) ztrátou úřadu (§ 46),

d) propuštěním kárným nálezem (§ 51, odst. 1, písm. f)),

e) přestupem do jiného státního služebního poměru,

f) úmrtím.

Čl. III.

(1) O výši služebního platu příslušníků finanční stráže platí obdobně předpisy o výši služebního platu četnických důstojníků a gažistů mimo služební třídy.

(2) Gažistům finanční stráže přísluší vedle služného přídavek ve výši přídavku platného pro četnické gažisty mimo služební třídy. Tento přídavek jest splatný zároveň se služným a nezapočítává se do pensijní základny.

Čl. IV.

O dovolených příslušníků finanční stráže platí obdobně předpisy platné pro četnictvo.

Čl. V.

§ 1.

(1) Úředníci finanční služby strážní se zařazují do platových stupnic a platových stupňů téhož čísla a označení podle § 103, odst. 1, platového zákona, avšak s těmito odchylkami:

Úředníci finanční služby strážní

dosavadní
platové
stupnice
dosavadního
platového
stupně
se převedou do
platové stupniceplatového stupně
7a8a
7b8b
7c7a
7d7b
7e7c
7f7d
7f
+ 1náslužný
přídavek
7e
7f
+ 2 náslužné
přídavky
7e
+ 1 náslužný
přídavek
7f
+ 3 náslužné
přídavky
7e
+ 2 náslužné
přídavky
7f
+ 4 náslužné
přídavky
7e
+ 3 náslužné
přídavky
7f
+ 5 náslužních
přídavků
7e
+ 3 náslužné
přídavky
7f
+ 5 náslužných
přídavků s úplným
středoškolským
vzděláním
7e
+ 4 náslužné
přídavky
6f6e
+ 1 náslužný
přídavek

(2) Doba započitatelná v dosavadním platovém stupni (s dosavadním náslužným přídavkem) se započítává pro zvýšení služného v novém platovém stupni (náslužném přídavku), po případě v nové platové stupnici.

(3) Úředníci finanční služby strážní, kteří byli převedeni do nižší platové stupnice, užívají i nadále dosavadního služebního titulu a příslušného služebního označení.

§ 2.

(1) Gažisté finanční stráže

dosavadní
platové
stupnice
dosavadního
platového
stupně
se převedou do
platové stupniceplatového stupně
§ 132 platového zákona
II1III3
II2III4
II3III5
II4III6
II5III7
II6III8
II7III9
II8
9
10
III10
I1II1
I2II2
I3II3
I4II4
I5II5
I6II5
I7II6
I8
9
10
II7

(2) Gažisté finanční stráže I. platové stupnice se započitatelnou služební dobou přesahující 18 let se převedou podle započitatelné služební doby do příslušného stupně služného podle ustanovení § 38, odst. 5, vládního nařízení č. 202/1930 Sb. ve znění článku II.

(3) Ustanovení čl. V, § 1, odst. 2 a 3, platí obdobně pro gažisty finanční stráže uvedené v odstavci 1.

Čl. VI.

Titulové jméno úředníků finanční služby strážní se stanoví podle platových stupnic takto:

ve 4. platové stupnici ........ vrchní inspektor I. třídy,

v 5. platové stupnici ........ vrchní inspektor II. třídy,

v 6. platové stupnici ........ inspektor I. třídy,

v 7. platové stupnici ........ inspektor II. třídy,

v 8. platové stupnici ........ inspektor III. třídy.

Čl. VII.

(1) Kde se v příloze k § 1 vládního nařízení ze dne 13. května 1938, č. 106 Sb., kterým se nově upravuje předpis o stejnokroji finanční stráže a dozorčích úředníků, mluví o úřednících, zřízencích nebo zřízeneckých čekatelích, rozumějí se tím úředníci finanční služby strážní a gažisté finanční stráže mimo služební třídy, po případě čekatelé finanční stráže. Ustanovení o pomocných zřízencích se zrušují.

(2) V příloze k § 1 vládního nařízení č. 106/1938 Sb. se ustanovení čl. 23, odst. 2, a čl. 25 až 30 zrušují a ustanovení čl. 2, 3, čl. 5, odst. 1, čl. 9, 12, čl. 13, odst. 1, čl. 17, 19 a 31 se mění nebo doplňují a znějí takto:

Článek 2.

Bluza (obraz č. 6).

Bluza jest zhotovena z jemného sukna nebo z látky z česané příze barvy hlinité a střižena v takové délce, aby sed byl úplně přikryt. Bluza sestává ze dvou přednic, dvoudílného zadku, dvou rukávů, čtyř navrch přišitých kapes a límce. Na pravé přednici jest sedm knoflíků, na levé pak sedm obšitých dírek. Každá přednice má jednu kapsu náprsní (průměrný rozměr 15 cm šíře, 16 cm délky) se 3 až 3,5 cm širokým přehybem uprostřed a jednu kapsu postranní, měchového tvaru, navrch přišitou (průměrný rozměr 21 až 23 cm šíře, 19 cm délky). Otvory kapes jsou přikryty patkami. K zapínání jest na každé straně přišit jeden knoflíček. Zadek jest opatřen 30 až 35 cm dlouhým rozparkem (podle postavy). Rukávy jsou dvoudílné. Na dolejší části rukávů jest 8 cm od spodního kraje přehnutím a prošitím napodobena nepravá výložka, opatřená uprostřed vzadu třemi knoflíčky. Na každém konci límce jest přišita výložka (čl. 5). Límec jest ztužen plstěnou vložkou, opatřen ku zapínání dvěma háčky a jest pololežatý. Na každém rameni mezi rukávem a límcem jest ztužená ramenní páska ze sukna barvy výložek opatřená 3 mm širokou lemovkou z látky bluzy. Tato páska jest u ramene 54 mm široká, zužuje se ke krku až na 44 mm a končí špičkou, dosahující až k vrchnímu límci; ve vzdálenosti 1,5 cm od špičky má obšitou dírku a zapíná se na knoflíček. Ramenní páska jest všita mezi rukáv a přednici tak, aby se její zadní okraj kryl se středem ramene.

Článek 3.

Plášť (obraz č. 7 a 8) a kožich.

(1) Plášť jest zhotoven z jemného sukna nebo z látky z česané příze barvy hlinité (khaki), opatřen podšívkou a šit v takových rozměrech, aby pod ním mohla býti nošena bluza a aby tělo bylo přikryto od krku až asi 10 cm pod kolena. Plášť pozůstává ze dvou přednic, z dvoudílného zadku, dvou rukávů a límce (obraz č. 7). Každá přednice jest opatřena šesti od sebe stejně vzdálenými knoflíky a šesti dírkami. Při zapnutí jest vzdálenost dvou hořejších knoflíků 18 cm, dolejších 14 cm. Ke každé přednici jest na spodní straně vodorovně připevněna kapsa, na vrchní straně přednice jest průřez kapsy zakryt soukennou patkou. Na ústí dvoudílného rukávu jest přišit 15 až 17 cm široký přehyb. Zadek pláště jest opatřen 60 cm dlouhým rozparkem. K zapínání rozparku slouží na pravé liště přišitých šest knoflíčků. Na zadku jsou ve výši boku přišity dvě svislé patky, 23 cm dlouhé, 4 cm široké, jež mají na hořejším konci po jednom knoflíku, na nějž se zapíná spona 6 cm široká a 25 cm dlouhá. Na sametovém pololežatém límci, v celku střiženém, jest na každém konci přišita výložka stejná jako na bluze. Na levé spodní straně límce jest přišita soukenná krční spona, na pravé pak knoflíček. Na každém rameni mezi rukávem a límcem jest ramenní páska v témže provedení jako u bluzy, opatřená však lemovkou z látky pláště.

(2) Mimo to jest dovoleno nositi jako přípustné součástky: a) Nepromokavý plášť (obraz č. 8) sahající pod kolena z nepromokavé látky, nenápadného občanského střihu, nenápadných barev, souladných s barvou hlinitou.

b) Kožený plášť sahající alespoň ke kolenům, dlouhý, normálního tvaru, barvy hnědé, ze skopové kůže, zapíná se uvnitř sponou na široké pevné gumě, límec jest potažen duvetinem barvy hnědé. Přednice jsou hodně přes sebe a jsou staženy pasem s kroužkovou sponou. Klopy pláště dají se přepínati ke krku. Kapsy jsou rovné s patkou, rukáv všitý. Na rukávech dole jsou pásky ke stažení.

c) Kožich jest téhož tvaru a téže barvy jako plášť (odstavec 1), avšak volnějšího střihu s podšívkou z kůže z bílého beránka nebo z jiné kožešiny a límcem z kůže černého beránka.

(3) Stejnokrojové součástky uvedené v odstavci 2 jsou opatřeny ramenními páskami v témže provedení jako u pláště (odstavec 1.); lemovka jest však provedena z materiálu stejnokrojové součástky. Tyto ramenní pásky mohou býti odpínací.

Článek 5.

Výložky.

(1) Výložky jsou z tmavozeleného sukna a mají tvar podle obrazu č. 14.

Článek 9.

Hodnostní označení (obr. č. 15 a 17).

(1) Služební postavení úředníků se vyznačuje zlacenými pěticípými hvězdami na ramenní pásce a to:

u úřednického čekatele .......... jednou hvězdou,

u úředníka v 8. plat. stupnici ... dvěma hvězdami,

u úředníka v 7. plat. stupnici ... třemi hvězdami,

u úředníka v 6. plat. stupnici ... čtyřmi hvězdami,

u úředníka v 5. plat. stupnici ... dvěma hvězdami,

u úředníka ve 4. plat. stupnici ... třemi hvězdami.

(2) Ramenní pásky jsou u úředníků 5. plat. stupnicí počínajíc opatřeny 7 mm širokou zlacenou sutaškou, přišitou k vnitřnímu okraji lemování ramenních pásek (obraz č. 17).

(3) Hvězdy jsou tlačené z plechu, mají rozměr 22 mm a umisťují se na podélné ose náramenníků tak, aby dva cípy tvořily základnu proti ramennímu švu a jeden cíp směřoval k límci (obraz č. 15).

Článek 12.

Bluza.

Bluza jest zhotovena z polojemného sukna a jest téže barvy, úpravy a střihu jako pro úředníky (čl. 2; obraz č. 6).

Článek 13.

Plášť a kožich.

(1) Plášť jest zhotoven z polojemného sukna a jest téže barvy, úpravy a střihu jako pro úředníky (čl. 3, odst. 1; obraz č. 7) s tím rozdílem, že límec jest z látky jako plášť.

Článek 19.

Hodnostní označení.

(1) Služební postavení gažistů finanční stráže (čekatelů) se vyznačuje stříbřenými pěticípými hvězdami na ramenní pásce a to:

u pom. dozorce ............ jednou hvězdou,

u dozorce ............ dvěma hvězdami,

u naddozorce ............ třemi hvězdami,

u respicienta ............ čtyřmi hvězdami,

u vrchního respicienta .... jednou hvězdou.

(2) Ramenní pásky jsou u vrchních respicientů opatřeny 7 mm širokou stříbřenou sutaškou, přišitou k vnitřnímu okraji lemování ramenních pásek (obraz č. 17).

(3) Hvězdy jsou tlačené z plechu, mají rozměr 22 mm a umisťují se na podélné ose náramenníků tak, aby dva cípy tvořily základnu proti ramennímu švu a jeden cíp směřoval k límci (obraz č. 15).

Článek 31.

Stejnokroje, odznaky a výzbroj dozorčích úředníků jsou stejné jako u úředníků finanční služby strážní s těmito doplňky (úchylkami):

a) Na rukávu pláště není přehyb; rukáv končí nepravým rozparkem a jest opatřen na dolním okraji třemi knoflíčky.

b) U úředníka ve 3. pl. stupnici vyznačuje se služební postavení na ramenní pásce čtyřmi zlacenými pěticípými hvězdami a zlacenou sutažkou, podle čl. 9, odst. 2 a 3, u úředníka v 2. pl. stupnici dvěma zlacenými pěticípými hvězdami na zlacené vyšívce ramenní pásky (obraz č. 22).

c) Dozorčí úředníci mají na límci ve vzdálenosti 15 mm od cípu výložek bluzy, pláště a pláštěnky zlacený knoflíček s malým státním znakem (obraz č. 11).

d) Kolem státního znaku umístěného na čepici (čl. 1, odst. 2, obraz č. 1) jest po obou stranách umístěn vyšitý zlacený emblem z lipových listů a to u ministerského inspektora ze tří listů, u zemského inspektora ze dvou listů, u náměstka zemského inspektora z jednoho listu (obrazy č. 23, 24, 25).

e) Okraj nátýlníku polní čapky opatřen jest 2 mm širokou zlacenou lemovkou.

f) Emblemy z lipových listů (písm. d)) vyšité na podložce z výložkového sukna, které přečnívá okraj emblemu o 1,5 mm, umístěny jsou též na obou rukávech bluzy i pláště, a to 2 cm nad nepravými výložkami rukávu bluzy, resp. 10 cm od dolního okraje rukávu pláště.


Čl. VIII.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1945; provede je ministr financí.


Fierlinger v. r.

Ursíny v. r.

Dr. Pietor v. r.

Široký v. r.

Majer v. r.

Nosek v. r.

gen. Svoboda v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Šoltész v. r.

Kopecký v. r.

Dr. Drtina v. r.

Dr. Procházka v. r.

gen. Dr. Ferjenčík v. r.

Dr. Clementis v. r.

Lichner v. r.


Obr. 6.

Obr. 7.

Obr. 14

Obr. 15

Obr. 17