Vyhláška č. 43/1946 Zb.Vyhláška o platnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 9. února 1945, č. 7 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje Československý vojenský řád Bílého lva „Za vítězství".

Čiastka 20/1946
Platnosť od 07.03.1946
Účinnosť od 22.03.1946

43.

Vyhláška ministra vnitra

ze dne 26. ledna 1946

o platnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 9. února 1945, č. 7 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje Československý vojenský řád Bílého lva „Za vítězství".

Podle § 2 ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 23. června 1945, č. 22 Sb., o vyhlášení právních předpisů, vydaných mimo území republiky Československé, vyhlašuji:


Čl. I.

Podle usnesení vlády republiky Československé ze dne 15. ledna 1946 zůstávají nařízení republiky Československé ze dne 9. února 1945, č. 7 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje Československý vojenský řád Bílého lva „Za vítězství“ a stanovy, připojené k nařízení, v platnosti.

Čl. II.

Vládní nařízení č. 7/1945 Úř. věst. čsl. a stanovy se vyhlašují v příloze.


Nosek v. r.


Příloha k vyhlášce č. 43/1946 Zb.

Nařízení vlády republiky Československé ze dne 9. února 1945, č. 7 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje Československý vojenský řád Bílého lva „Za vítězství“. 1)

Se souhlasem presidenta republiky Československé nařizuje vláda podle § 1 zákona ze dne 21. října 1936, č. 268 Sb.z. a n., o řádech a titulech toto:

§ 1.

Jako vyznamenání pro československé občany a příslušníky cizích států za vynikající vojenské zásluhy, kterých získali o stát československý a jeho vítězství, zřizuje se

Československý vojenský řád Bílého lva „Za vítězství“.

Bližší ustanovení o tomto řádu obsahují připojené stanovy tvořící součást tohoto nařízení.

§ 2.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedení jeho ukládá se ministru zahraničních věcí a ministru národní obrany.

Stanovy

Československého vojenského řádu Bílého lva „Za vítězství“.

Čl.1.

Československý vojenský řád Bílého lva „Za vítězství“ je zřízen podle § 1 zákona ze dne 21. října 1936, č. 268 Sb.z. a n., se souhlasem presidenta republiky Československé, vládou republiky jako vyznamenání pro československé občany a příslušníky cizích států za vynikající vojenské zásluhy, kterých získali o stát československý a jeho vítězství.

Tento řád lze uděliti, když navrhovaný prokázal

a) osobní statečností takový mimořádný bojový čin, který měl v zápětí rozhodující vliv na úspěšné provedení bojového úkolu jednotky, ve které je zařaděn nebo které je velitelem, případně na úspěšné provedení úkolu jednotek nadřaděných nebo sousedních,

b) velitelský čin takového mimořádného rázu, že byl rozhodující pro úspěch operace vlastní vyšší jednotky.

Čl.2.

Československý vojenský řád Bílého lva „Za vítězství“ pozůstává:

1. z hvězdy Československého vojenského řádu Bílého lva „Za vítězství“ I. a II. stupně,

2. z kříže Československého vojenského řádu Bílého lva „Za vítězství“ a

3. ze zlaté a stříbrné medaile Československého vojenského řádu Bílého lva „Za vítězství“.

Ad 1. Střed hvězdy tvoří stříbrný, lesklý dvojkruh na půdě granátově smaltované. V mezikruží je umístěno stříbrné lesklé heslo „Za vítězství“. Prostor vnitřního kruhu je vyplněn stříbrným lvem malého státního znaku v mdlém provedení, který v dolní části opírá se o dva zkřížené meče, které nepřesahují vnější kruh. První stupeň hvězdy má meče ve zlatém provedení, druhý ve mdlém, stříbrném.

Od zevnějšího stříbrného kruhu vybíhají šikmo nazad v osmihrannou hvězdici stříbrné leštěné paprsky, mající tvar dlouhých k obvodu hvězdy se rozšiřujících jehlanců.

Rozměry hvězdy: Celkový průměr 58 mm, průměr vnějšího kruhu 26 mm a vnitřního 18 mm. Zadní strana hvězdy má uprostřed čočku o průměru 26 mm s monogramem ČSR.

Hvězdy nosí se na pravé straně prsou.

Ad 2. Stejnoramenný kříž o průměru 51 mm, jehož ramena pramení z kruhu o průměru 19 mm. Konec každého ramene je rozeklán ve 3 hroty, které jsou chráněny a zdobeny kuličkou. Ramena jsou na přední straně granátově smaltovaná, jejichž okraje a kuličky na hrotech jsou zlaté a leštěné. Na kruhu kříže je umístěn střed hvězdy II. stupně, redukovaný na 19 mm. Zadní strana kříže je zlatá, leštěná a uprostřed s čočkou o průměru 19 mm s monogramem ČSR. S kuličkou na horním ramenu kříže je pohyblivě spojen malý zlatý kroužek k zavěšení na řádovou stuhu. Stuha z moirée hedvábí je 40 mm široká, šarlatově červená, vroubená na obou krajích 6 mm širokým bílým pruhem ve vzdálenosti 2 mm od kraje. Stuha je dlouhá 60 mm a na dolním konci ve špičku zúžená.

Ad 3. Medaile Československého vojenského radu Bieleho leva „Za víťazstvo“ sú razené zo striebra 800/1000 rýdzosti, majú priemer 26,5 mm a obrubu 2 mm hrubú. V strednom poli lícnej strany, majúcej priemer 18 mm, je umiestený malý štátny znak Československej republiky. Na medzikruží pri obvode medaily je nápis „Za vítězství“ a pri dolnom okraji medaily pod nápisom sú dva skrížené meče. Na rube medaily je uprostred monogram „ČSR“ s vavrínovou ratoliestkou. Na medzikruží pri obvode medaily je nápis „Pravda vítězí“ a pri dolnom okraji medaily pod nápisom je lipová ratoliestka. Vyobrazenie medaily je pripojené.

Zlatá medaila Československého vojenského radu Bieleho leva „Za víťazstvo“ je pozlátená, strieborná je vo vyhotovení matnom a oranžového zafarbenia.

Medaily sú zavesené na stuhe jednoduchým závesným krúžkom, a to zlatá pozláteným, strieborná strieborným.

Stuha je z moaré hodvábu a je šarlátove červená a vrúbená na obidvoch krajoch vo vzdialenosti 2 mm od kraja bielym pruhom 6 mm širokým. Je 50 mm dlhá a jej spodný koniec sa zužuje do hrotu.

Obrázok 240-48.PCX

Čl.3.

Nosí-li vyznamenaný pouze stužku Československého vojenského řádu „Za vítězství“, je tato stužka opatřena miniaturou příslušného odznaku.

Čl.4.

Řád uděluje president republiky k návrhu vlády. Jde-li o vyznamenání za statečnost před nepřítelem, uděluje jej president republiky, po případě ministr národní obrany nebo velitel vojska, jež president k tomu zmocní.

Čl.5.

Československý vojenský řád Bílého lva „Za vítězství“ ztrácí, kdo byl soudem odsouzen za takový čin, který má v zápětí ztrátu tuzemských i cizozemských řádů vojenských i občanských vyznamenání a čestných odznaků.

Řádová komise Československého vojenského řádu Bílého lva „Za vítězství“ (čl. 6) může doporučiti odnětí řádu v případech, že vyznamenaný dopustil se nečestného činu i když tento čin se nestal předmětem soudního řízení.

Čl.6.

Ve věcech Československého vojenského řádu Bílého lva „Za vítězství“ zřizuje se řádová komise Československého vojenského řádu Bílého lva „Za vítězství“. Sestavením a určením kompetence této komise je pověřen ministr národní obrany.

Čl.7.

Československý vojenský řád Bílého lva „Za vítězství“ nosí se na stuze na levé straně prsou před řádem Bílého lva.

Čl.8.

Věci Československého vojenského řádu Bílého lva „Za vítězství“ spravuje ministerstvo národní obrany.

Poznámky pod čiarou

1) Uveřejněno v roč. VI., č. 2 Úředního věstníku československého, vydaného v Londýně dne 6. března 1945.