Nariadenie vlády č. 133/1946 Zb.Nařízení, jímž se částečně mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 25. září 1924, č. 206 Sb., kterým se provádí zákon o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní, ve znění předpisů je měnících a doplňujících.

Čiastka 55/1946
Platnosť od 17.06.1946
Účinnosť od 01.01.1946

133.

Vládní nařízení

ze dne 28. května 1946,

jímž se částečně mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 25. Září 1924, č. 206 Sb., kterým se provádí zákon o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní, ve znění předpisů je měnících a doplňujících.

Vláda republiky Československé nařizuje podle §§ 1, 2 a 6 zákona ze dne 18. prosince 1922, č. 404 Sb., o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní:


Čl. 1.

Vládní nařízení č. 206/1924 Sb., ve znění předpisů je měnících a doplňujících, se mění a doplňuje takto:

V ustanovení § 1 ve výčtu podniků spravovaných podle zásad obchodního hospodaření a) vypouštějí se „Vojenské lesní podniky“; b) připojují se u podniku „Státní tiskárny“ v závorce slova „(vyjímaje tiskárnu ministerstva národní obrany)“.


Čl. 2.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1946; provedou je ministři národní obrany a financí v dohodě se zúčastněnými ministry.


Fierlinger v. r.

Gottwald v. r.

Laušman v. r.

Dr. Stránský v. r.

Ďuriš v. r.

Ursíny v. r. Dr.

Pietor v. r.

gen. Svoboda v. r.

Hála v. r.

Nosek v. r.

Dr. Procházka v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Majer v. r.

Dr. Drtina v. r.

Dr. Clementis v. r.

Kopecký v. r.

gen. Dr. Ferjenčík v. r.