Zákon č. 132/1946 Zb.Zákon o výměře výslužného některých státních a jiných veřejných zaměstnanců.

(v znení č. 66/1948 Zb.)

Čiastka 55/1946
Platnosť od 17.06.1946 do31.03.1950
Účinnosť od 01.01.1948 do31.03.1950
Zrušený 66/1950 Zb.

132

Zákon

ze dne 16. května 1946

o výměře výslužného některých státních a jiných veřejných zaměstnanců.

Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

Výměra výslužného státních zaměstnanců, kteří nemají podle platných předpisů nárok na plné výslužné po 35leté nebo kratší skutečné započitatelné služební době, činí až do prvých deseti let doby započitatelné pro nárok na výslužné 40 %, a za každý další započitatelný rok 2,4 % pensijní základny, nejvýše však 100 % této základny.

§ 2

Státními zaměstnanci podle tohoto zákona se rozumějí státní zaměstnanci v činné službě, pro něž platí zákon ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (platový zákon), nebo předpisy podle tohoto zákona vydané.

§ 3

Dosud platné předpisy, které odporují tomuto zákonu, se zrušují s výjimkou předpisů o hodnocení doby započtené použitím částek vydaných podle předpisů o přestupech v sociálním pojištění (zaopatření) a předpisů o nároku na výslužné a jeho výměře před dovršením pěti započitatelných roků.

§ 4

Ustanovení tohoto zákona se vztahují obdobně i na zaměstnance svazků územní samosprávy.

Ustanovení zákona č. 132/1946 Sb. platí i pro výměru odpočivných (zaopatřovacích) platů zaměstnanců státu a svazků územní samosprávy, kteří byli přeloženi do výslužby (provise), po případě u nichž byl služební poměr zrušen bez újmy nároku na odpočivné (zaopatřovací) platy přede dnem 17. června 1946, a pro výměru zaopatřovacích platů pozůstalých po těchto zaměstnancích, jakož i po zaměstnancích zemřelých před tímto dnem v činné službě.

K rozhodnutím a opatřením podle tohoto zákona je příslušný úřad, jehož likvidující orgán zařizuje výplatu odpočivných (zaopatřovacích) platů.


§ 5

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.


Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Gottwald v. r.

Kopecký v. r.

Dr. Stránský v. r.

Laušman v. r.

Široký v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Dr. Pietor v. r.

Ursíny v. r.

gen. Hasal v. r.

Masaryk v. r.

Hála v. r.

gen. Svoboda v. r.

Dr. Šoltész v. r.

Dr. Ripka v. r.

Dr. Procházka v. r.

Nosek v. r.

Majer v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Dr. Clementis v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

gen. Dr. Ferjenčík v. r.