Zákon č. 38/1946 Zb.Zákon o některých opatřeních ve vedení seznamů soudních znalců, vnucených správců, správců konkursní podstaty a vyrovnacích správců.

Čiastka 19/1946
Platnosť od 07.03.1946
Účinnosť od 07.03.1946

OBSAH

38.

Zákon

ze dne 14. února 1946

o některých opatřeních ve vedení seznamů soudních znalců, vnucených správců, správců konkursní podstaty a vyrovnacích správců.

Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1.

(1) Až do dalšího opatření (odstavec 2) nezaloží soudy seznamy soudních znalců, vnucených správců, správců konkursní podstaty a vyrovnacích správců, i kdyby vzhledem k uplynutí doby podle platných právních předpisů měly být založeny seznamy nové.

(2) Ministr spravedlnosti určí vyhláškou ve Sbírce zákonů a nařízení, ke kterému dni se seznamy nově založí. Do té doby bude se užívati seznamů dosavadních, které se podle potřeby doplní podle příslušných předpisů.

§ 2.

Osoby, které byly jako znalci, vnucení správci, správci konkursní podstaty nebo vyrovnací správci zapsány do seznamů vedených u soudů a pod tlakem okupace nebo národní, rasové nebo politické persekuce byly v době nesvobody ze seznamů škrtnuty, budou znovu do seznamu zapsány, zažádají-li o obnovení zápisu.


§ 3.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení a platí v zemích České a Moravskoslezské; provede jej ministr spravedlnosti.


Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Drtina v. r.