Zákon č. 207/1946 Zb.Zákon o udělování státní novinářské ceny Karla Havlíčka Borovského.

Čiastka 90/1946
Platnosť od 20.11.1946
Účinnosť od 20.11.1946

OBSAH

207.

Zákon

ze dne 6. listopadu 1946

o udělování státní novinářské ceny Karla Havlíčka Borovského.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1.

Vláda republiky Československé udělí každoročně, vždy k 31. prosinci, na návrh profesorského sboru novinářské fakulty Vysoké školy politických nauk, který sestaví terno, a na návrh vrcholné české a slovenské organisace novinářů, jež rovněž sestaví terno, státní novinářskou cenu Karla Havlíčka Borovského ve výši 100.000 Kčs. Cena budiž udělena novináři slovanské národnosti a československé státní příslušnosti za vynikající službu, kterou prokázal tím, že svou novinářskou činností přispěl k povznesení úrovně mravní, kulturní, politické, hospodářské a branné republiky Československé v duchu lidové demokracie a jednoty českého a slovenského národa.


§ 2.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení a provedou jej ministři školství a osvěty, informací a financí.


Dr. Beneš v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Dr. Stránský v. r.

Kopecký v. r.

Dr. Dolanský v. r.