Zákon č. 131/1946 Zb.Zákon, jímž se mění některá ustanovení zákona ze dne 19. prosince 1934, č. 279 Sb., o započítání vojenské služby v některých služebních poměrech.

Čiastka 55/1946
Platnosť od 17.06.1946
Účinnosť od 01.05.1946

131.

Zákon

ze dne 16. května 1946,

jímž se mění některá ustanovení zákona ze dne 19. prosince 1934, č. 279 Sb., o započítání vojenské služby v některých služebních poměrech.

Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Čl.1

Ustanovení § 1, § 6, odst. 1, §§ 7, 11 a 14 zákona ze dne 19. prosince 1934, č. 279 Sb., se mění a znějí takto:

§ 1.

(1) Vojenská služba se započítává státním zaměstnancům plně pro zvýšení platu.

(2) Toto započtení se provede v příslušné nejnižší platové stupnici, která je u té které služební kategorie stanovena. Byla-li vojenská služba započtena nebo jinak zhodnocena pro jmenování nebo pro zvýšení platu již ve služebním poměru předcházejícím, provede se započtení jen pokud toto dřívější započtení nebo zhodnocení nemělo vlivu na výši platu v nynější platové stupnici.

(3) Zaměstnancům, kteří jsou ve vyšší platové stupnici, provede se započtení obdobně, pokud započtení provedené v příslušné nejnižší platové stupnici bude míti vliv na platové zařadění v nynější platové stupnici, provedené podle pravidel platných při povýšení (§ 17 platového zákona a obdobné předpisy).

(4) Zaměstnancům, kteří přestoupí do vyšší služební třídy, provede se započtení v nejnižší platové stupnici této služební třídy, pokud započtení již provedené v nižší služební třídě nemělo vlivu na výši služného, stanovenou podle § 18 platového zákona a obdobných předpisů; totéž platí obdobně při přestoupení z poměru zřízeneckého do poměru úřednického.“

§ 6.

(1) Doba vojenské služby započitatelná podle předpisů o vojenských zaopatřovacích platech je započitatelná pro odpočivné (zaopatřovací) platy státních zaměstnanců, a to jak pro nárok, tak pro výměru.“

§ 7.

„Vojenskou službou rozumí se každá vojenská služba, konaná v čs. armádě, pokud nebyla z trestu prodloužena.“

§ 11.

„Ustanovení § 3 platí pro zaměstnance, pokud jsou ještě v příslušné nejnižší platové stupnici.“

§ 14.

(1) Započtení vojenské služby, konané v zahraniční armádě, v útvarech odboje a složkách, postavených jim na roveň, upraví zvláštní předpisy.

(2) Vojenská služba, konaná v býv. rakousko-uherské armádě, pokud nebyla započtena podle dřívějších předpisů, může být na žádost zhodnocena podle zásad tohoto zákona.“

Čl.2.

Kde zákon č. 279/1934 Sb. užívá slov „vojenská služba presenční“, nahrazují se tato slova slovy „vojenská služba“.


Čl. 3.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. května 1946. Provedou jej všichni členové vlády.


Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Gottwald v. r.

Kopecký v. r.

Dr. Stránský v. r.

Laušman v. r.

Široký v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Dr. Pietor v. r.

Ursíny v. r.

gen. Hasal v. r.

Masaryk v. r.

Hála v. r.

gen. Svoboda v. r.

Dr. Šoltész v. r.

Dr. Ripka v. r.

Dr. Procházka v. r.

Nosek v. r.

Majer v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Dr. Clementis v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

gen. Dr. Ferjenčík v. r.

Dr. Drtina v. r.

Lichner v. r.