Vyhláška č. 73/1946 Zb.Vyhláška o ražbě a vydání mincí po 1 Kčs.

Čiastka 36/1946
Platnosť od 25.04.1946
Účinnosť od 25.04.1946

73.

Vyhláška ministra financí

ze dne 17. dubna 1946

o ražbě a vydání mincí po 1 Kčs.

Podle § 3 dekretu presidenta republiky ze dne 19. října 1945, č. 91 Sb., o obnovení československé měny, vyhlašuji:


§ 1.

(1) Drobné mince československé měny po 1 Kčs se razí ze spěže (bronzu) niklové, smíšené v poměru 20 dílů niklu s 80 díly mědi. Z kilogramu mincovního kovu se razí 222 kusy korun. Průměr korunové mince jest 21 mm. Při ražbě jest dovolena úchylka nahoru i dolů v hrubé váze 20/1000 a v čistosti 10/1000.

(2) Na líci korunové mince jest malý státní znak republiky Československé, kolem něho nápis „Republika Československá“ v jedné řádce se dvěma hvězdičkami, mezi nimiž je letopočet ražby.

(3) Na rubu korunové mince jest obraz klečící ženy, která drží v levici snop klasů se srpem a pravicí si stírá s čela pot; vedle ní jest malá ratolest lipová a označení „1“. Pod obrazem jest jméno autorovo „O. Španiel“.

(4) Okraj mince jest rýhovaný; po obou stranách jest plochá obruba.

§ 2.

(1) Mince po 1 Kčs počne Národní banka Československá vydávati u svého hlavního ústavu v Praze a u oblastního ústavu pro Slovensku v Bratislavě, jakož i u všech svých filiálek dnem uveřejnění této vyhlášky.

(2) Dosavadní korunové mince zůstávají zatím v oběhu jako zákonné platidlo.


§ 3.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Dr. Šrobár v. r.


Kresba mince po 1 Kčs:

obrazok