Zákon č. 29/1946 Zb.Zákon, kterým se zavádějí pracovní průkazy.

Čiastka 12/1946
Platnosť od 27.02.1946
Účinnosť od 27.02.1946

29

Zákon

ze dne 12. února 1946,

kterým se zavádějí pracovní průkazy.

Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

(1) Aby byl všem osobám, které, plníce svou občanskou povinnost, se činně účastní výstavby Československé republiky, usnadněn vstup do takového pracovního místa, které by nejlépe odpovídalo jejich pracovním schopnostem, zavádějí se pracovní průkazy.

(2) Pracovní průkaz jest veřejnou listinou, jíž se pracujícím osvědčuje jejich vzdělání, vyučení, zvláštní znalosti a schopnosti a jiné osobní vlastnosti, důležité pro výkon zaměstnání, druh povolání, způsob a doba zaměstnání.

§ 2

(1) Míti pracovní průkaz jsou povinni:

a) všichni zaměstnanci ve smluvním poměru, počítajíc v to učně, praktikanty a volontéry,

b) domáčtí dělníci, domáčtí živnostníci a zprostředkovatelé domácké práce,

c) spolupracující rodinní příslušníci.

(2) Z povinnosti míti pracovní průkaz jsou vyňaty:

a) osoby pracující na území Československé republiky, které mají trvalé bydliště v cizině,

b) osoby, které nevykonávají jinak námezdní práci z povolání, jsou-li zaměstnány jen příležitostně.

(3) Vznikne-li pochybnost, zda určitá činnost zakládá povinnost míti pracovní průkaz, rozhoduje okresní úřad ochrany práce (pobočka), příslušný podle pracovního místa; nemá-li osoba, jejíž činnost má býti posouzena, stálého pracovního místa, rozhoduje okresní úřad ochrany práce (pobočka), příslušný podle jejího bydliště.

§ 3

(1) Pracovní průkazy vydávají osobám uvedeným v § 2, odst. 1 okresní úřady ochrany práce (pobočky), příslušné podle pracovního místa.

(2) Pracovní průkaz obsahuje:

a) číslo pracovního průkazu, příjmení a jméno majitele a jeho osobní data, výcvik v povolání, skupinu a druh povolání, den vydání pracovního průkazu, razítko a podpis okresního úřadu ochrany práce (pobočky), který průkaz vydal,

b) údaje zaměstnavatele, potvrzené závodní radou (důvěrníkem), o trvání zaměstnání.

(3) Osoba, které má býti vydán pracovní průkaz, je povinna uvésti a podle potřeby prokázati všechny údaje nutné pro vydání pracovního průkazu.

(4) Pracovní průkazy a úřední osvědčení, vydaná ve věcech pracovních průkazů, jsou osvobozena od poplatků. Vydání pracovních průkazů nepodléhá dávce za úřední úkon ve věcech správních, pokud nejde o náhradu za pracovní průkaz ztracený nebo poškozený. Potvrzení zaměstnavatelů, nutná k vydání pracovních průkazů, jsou rovněž osvobozena od poplatků.

(5) Ministr ochrany práce a sociální péče určí vyhláškou uveřejněnou ve Sbírce zákonů a nařízení podrobnosti o vydání pracovních průkazů a o dokladech nutných k tomuto vydání, jakož i vzor pracovního průkazu.

§ 4

(1) Zaměstnavatel jest povinen vyplniti v pracovním průkazu zaměstnance datum vstupu do zaměstnání, údaje o druhu závodu a při skončení pracovního poměru datum výstupu ze zaměstnání. Jiné záznamy zaměstnavatele nejsou přípustny. Závodní rada (důvěrník) tyto údaje potvrdí (§ 3, odst. 2, písm. b). Tutéž povinnost má podnikatel domácké práce a hlava rodiny.

(2) Osoba, povinná míti pracovní průkaz, musí jej na požádání předložiti orgánům úřadů ochrany práce, nositelům sociálního pojištění a zaměstnavateli.

(3) Nesprávné nebo neúplné zápisy v pracovním průkaze opraví nebo doplní a případné jiné změny provede okresní úřad ochrany práce (pobočka). Nesprávnosti nebo neúplnosti v zápisech zaměstnavatelových (§ 3, odst. 2, písm. b) opraví nebo doplní zaměstnavatel a potvrdí závodní rada (důvěrník) tak, aby bylo zřejmé původní znění zápisu.

§ 5

Před vstupem do nového zaměstnání musí osoba, povinná míti pracovní průkaz, předložiti jej okresnímu úřadu ochrany práce (pobočce), příslušnému dle místa zaměstnání; při tom bude jí vydán tiskopis přihlášky k nemocenskému pojištění pro nového zaměstnavatele. Obdobně jest zaměstnanec povinen předložiti pracovní průkaz, jestliže v důsledku přeložení v závodu odchází do pracovního místa, které jest v obvodu jiného okresního úřadu ochrany práce (pobočky). Bližší předpisy o tom stanoví ministr ochrany práce a sociální péče vyhláškou ve Sbírce zákonů a nařízení.

§ 6

Všechny úřady veřejné správy, soudy, právnické a fysické osoby, zejména nositelé sociálního pojištění, jsou povinny spolupůsobiti při provádění tohoto zákona.

§ 7

(1) Vězením (uzamčením) do šesti měsíců a pokutou do 50.000 Kčs nebo jedním z těchto trestů bude potrestán správními úřady k návrhu okresního úřadu ochrany práce, pokud jeho čin není trestný přísněji, kdo

a) použije pracovního průkazu, vydaného pro jinou osobu,

b) přenechá jinému k použití svůj pracovní průkaz,

c) dá si vydati nebo jinak si opatří několik pracovních průkazů,

d) úmyslně zničí pracovní průkaz svůj nebo někoho jiného.

(2) Vězením (uzamčením) do šesti týdnů nebo pokutou do 20.000 Kčs bude potrestán správními úřady k návrhu okresního úřadu ochrany práce, pokud jeho čin není trestný přísněji, kdo úmyslně nebo z hrubé nedbalosti

a) učiní nesprávné nebo neúplné údaje o své osobě nebo o svém povolání, požadované od něho okresním úřadem ochrany práce (pobočkou) pro vydání nebo doplnění pracovního průkazu,

b) učiní nebo potvrdí nesprávné nebo neúplné údaje o trvání zaměstnání v pracovním průkazu zaměstnance,

c) opatří pracovní průkaz poznámkami mimo zápis o zaměstnání a jeho trvání,

d) zadržuje pracovní průkaz.

(3) Jiná jednání nebo opomenutí, příčící se předpisům §§ 2, 4 a 5 tohoto zákona nebo předpisům vydaným k jeho provedení, stíhají okresní úřady ochrany práce pořádkovou pokutou až do výše 10.000 Kčs.

(4) Byla-li uložena pokuta, buď zároveň pro případ její nedobytnosti vyměřen náhradní trest vězení podle míry zavinění v mezích sazby trestu na svobodě na čin stanovené. Byl-li vedle pokuty vyměřen i trest na svobodě, nesmí trest na svobodě spolu s náhradním trestem vězení přesahovati nejvyšší mez sazby trestu na svobodě.

§ 8

Pracovní průkazy podle tohoto zákona se nevydávají osobám, které pozbyly československého státního občanství podle ústavního dekretu presidenta republiky z 2. srpna 1945, č. 33 Sb., o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské.

§ 9

Na Slovensku vykonává ministr ochrany práce a sociální péče zmocnění, daná mu tímto zákonem, v dohodě s pověřencem pro sociální péči.

§ 10

(1) Použivatelnost vládního nařízení ze dne 26. června 1941, č. 241 Sb., kterým se zavádějí pracovní knížky, jakož i vyhlášky a předpisů vydaných k jeho provedení se zrušuje dnem, který vyhlásí ministr ochrany práce a sociální péče vyhláškou uveřejněnou ve Sbírce zákonů a nařízení.

(2) Pracovní knížky, vydané dle vládního nařízení č. 241/1941 Sb., nesmějí býti vydávány ode dne, kdy tento zákon vstoupí v platnost.


§ 11

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr ochrany práce a sociální péče v dohodě se zúčastněnými ministry.


Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Šoltész v. r.