Zákon č. 83/1946 Zb.Zákon o pracovních (učebních) poměrech Němců, Maďarů, zrádců a jejich pomahačů.

Čiastka 40/1946
Platnosť od 03.05.1946
Účinnosť od 03.05.1946

83.

Zákon

ze dne 11. dubna 1946

o pracovních (učebních) poměrech Němců, Maďarů, zrádců a jejich pomahačů.

Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1.

(1) Pracovní (učební) poměry osob, které pozbyly československého státního občanství podle ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 2. srpna 1945, č. 33 Sb., o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské, zanikají dnem, kdy tento zákon nabývá účinnosti, pokud v něm není stanoveno jinak.

(2) Uplynutím tří měsíců po dni, kdy tento zákon nabývá účinnosti, zanikají, pokud podle § 3 nebo § 4 nezanikly již dříve, pracovní (učební) poměry

a) osob, uvedených v § 1, odst. 3 ústavního dekretu č. 33/1945 Sb., nepředloží-li do tohoto dne místně příslušnému okresnímu úřadu ochrany práce osvědčení o československém státním občanství, vydané za účinnosti ústavního dekretu nebo neprokáží-li, že podaly žádost o vydání tohoto osvědčení a že žádost dosud bez jejich zavinění nebyla pravoplatně vyřízena,

b) osob, uvedených v § 1, odst. 4 téhož ústavního dekretu, nepředloží-li do tohoto dne místně příslušnému okresnímu úřadu ochrany práce osvědčení o národní spolehlivosti, vydané okresním národním výborem (okresní správní komisí) a schválené ministerstvem vnitra nebo neprokáží-li, že podaly žádost o vydání tohoto osvědčení a že žádost dosud bez jejich zavinění nebyla pravoplatně vyřízena,

c) osob, uvedených v § 2, odst. 1 téhož ústavního dekretu, nepředloží-li do tohoto dne místně příslušnému okresnímu úřadu ochrany práce osvědčení příslušného okresního národního výboru (okresní správní komise nebo zastupitelského úřadu) a d) osob, jichž se týká § 4, odst. 2 téhož ústavního dekretu, neprokáží-li do tohoto dne místně příslušnému okresnímu úřadu ochrany práce, že podaly žádost o vrácení československého státního občanství a že o ní nebylo dosud pravoplatně rozhodnuto bez jejich zavinění.

(3) Pracovní (učební) poměry osob, uvedených v odstavci 2, písm. c) a d), jakož i těch, jichž se týká § 2, odst. 3 ústavního dekretu č. 33/1945 Sb., zanikají dnem, kdy bude pravoplatně rozhodnuto, že se jim československé státní občanství nezachovává nebo nevrací.

(4) Dnem, kdy tento zákon nabývá účinnosti, zanikají, pokud nezanikly již dříve, též pracovní (učební) poměry německých a maďarských státních příslušníků národnosti německé a maďarské, na něž se nevztahuje ústavní dekret č. 33/1945 Sb.

§ 2.

Osoby, jejichž pracovní (učební) poměry zanikly podle ustanovení § 1, jsou povinny pokračovati v práci v dosavadním působišti, je-li toho třeba ve veřejném zájmu, za podmínek stanovených pro osoby přidělené k práci podle dekretu presidenta republiky ze dne 19. září 1945, č. 71 Sb., o pracovní povinnosti osob, které pozbyly československého státního občanství. O tom, zda pokračování v práci jest ve veřejném zájmu, rozhodne okresní úřad ochrany práce, v jehož obvodě jest závod, po slyšení zaměstnavatele, závodního zastupitelstva dotčeného závodu, příslušné zájmové organisace a příslušného orgánu jednotného odborového hnutí.

§ 3.

Pokud pracovní (učební) poměry osob uvedených v § 1 byly fakticky skončeny jakýmkoliv způsobem před účinností tohoto zákona, považují se za zrušené i po právu dnem, kdy se tak stalo.

§ 4.

(1) Pracovní (učební) poměry osob, uznaných vinnými trestným činem podle dekretu presidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 16 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech, zanikají dnem jejich pravoplatného odsouzení, a byly-li již před tím zajištěny nebo vzaty do vyšetřovací vazby, tímto dnem. Toto ustanovení se však nevztahuje na osoby, u nichž soud upustil od potrestání podle § 16, odst. 2 dekretu č. 16/1945 Sb.

(2) Byly-li pracovní (učební) poměry osob uvedených v odst. 1, větě první, již dříve fakticky skončeny jakýmkoliv způsobem, považují se za zrušené i po právu dnem, kdy se tak stalo.

§ 5.

Zaměstnanec, jehož pracovní (učební) poměr zanikl podle předchozích ustanovení, nemá nárok na plnění, které by mu jinak příslušelo podle zákona nebo smlouvy pro případ předčasného skončení pracovního (učebního) poměru.

§ 6.

Tento zákon se vztahuje na pracovní (učební) poměry založené soukromoprávní smlouvou. Neplatí pro pracovní poměry veřejných zaměstnanců bez rozdílu povahy jejich služebního poměru.


§ 7.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení a platí v zemích České a Moravskoslezské; provede jej ministr ochrany práce a sociální péče v dohodě se zúčastněnými ministry.


Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Šoltész v.r.