107.

Zákon

ze dne 7. května 1946

o úpravě stavební činnosti a přídělu stavebních hmot.

Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1.

Úprava stavební činnosti .

(1) Po přechodnou dobu nedostatku stavebních hmot se smějí prováděti stavby jedině tehdy, když příslušný úřad pro ně přidělí potřebné vázané stavební hmoty (§ 2, odst. 1). Stavbami se rozumějí všechny stavební práce na stavbách pozemních, železničních, silničních, mostních, vodohospodářských, hlubinných a jiných (a to i práce udržovací) a stavební práce řemeslnické, pokud je při všech těchto pracích třeba vázaných stavebních hmot.

(2) Omezení podle odstavce 1 se nevztahuje

a) na stavby, pro něž byla po osvobození v roce 1945 podle dosavadních předpisů povolena výjimka ze zákazu staveb,

b) na stavby, k nimž je třeba jen stavebních hmot, které možno nabývati volně (podle § 2, odst. 4 nebo stavební hmoty, které nejsou vázány) a

c) na práce řemeslnické, které nejsou prováděny v souvislosti s vlastními stavebními pracemi a pro něž postačí vázané stavební hmoty přidělené řemeslníku k provozu živnosti.

(3) Vázané stavební hmoty lze přiděliti jedině pro stavby, jejichž provedení je buď naléhavě nutné z veřejných důvodů nebo v životním zájmu stavebníkově, a to v rozsahu přiměřeném jejich účelu a v souhlasu s hospodářskými, dopravními, zdravotními a jinými veřejnými zájmy. Nutnost stavby potvrzuje a) místní národní výbor, jde-li o soukromé stavby obytné, a b) příslušný ústřední úřad nebo podřízený úřad jím zmocněný při všech ostatních stavbách.

(4) Ustanovení nařízení předsedy nejvyššího úřadu pro zásobování ze dne 14. července 1942, č. 127 Sl. z., o omezení provádění staveb, zůstávají nedotčena se změnou vyplývající z ustanovení § 3, odst. 2.

§ 2.

Vázané stavební hmoty.

(1) Vázanými stavebními hmotami jsou železo, dřevo, cement, cihly, tašky, součásti montovaných staveb a krycí a isolační lepenka. Tyto hmoty (s výjimkou podle odstavce 4) možno nabývati jen tehdy, když byly příslušným úřadem přiděleny. Výrobci jsou povinni hlásiti všechny vázané stavební hmoty, které vytěží nebo vyrobí, ministerstvu zemědělství, na Slovensku povereníctvu pre pôdohospodarstvo a pozemkovú reformu, jde-li o těžbu nebo zpracování dřeva, a ministerstvu průmyslu, na Slovensku povereníctvu pre priemysel a obchod, jde-li o výrobu ostatních hmot.

(2) Hospodářská rada rozhodne, jaké množství jednotlivých vázaných stavebních hmot se přikáže pro stavby, a rozdělí je podle potřeby a naléhavosti s ohledem na hospodářský plán v části (kontingenty), které spravují 1. ministerstvo dopravy

a) pro veřejné nebo soukromé stavby - tedy i všechny stavby k účelům průmyslovým, živnostenským a zemědělským - pokud nejde o stavby uvedené v písmenu b) nebo v bodu 2 nebo 3 tohoto odstavce,

b) pro stavby souvisící s provozem všech drah (státních i soukromých, včetně drah lanových, visutých, trolejbusů a vleček průmyslových závodů),

2. ministerstvo národní obrany pro stavby k účelům vojenským,

3. ministerstvo pošt pro stavby souvisící s provozem poštovním a telekomunikačním.

(3) Na menší stavby (§ 3, odst. 2) přidělí správci kontingentů přiměřené množství vázaných stavebních hmot do správy svým podřízeným stavebním, po případě jiným úřadům, příslušným pro obor určitých zvláštních staveb (na př. železničním, báňským).

(4) Ministerstvo zemědělství, pokud jde o dřevo, a ministerstvo průmyslu, pokud jde o ostatní vázané hmoty, mohou vyhláškou v Úředním listě stanoviti, až do jakého množství a za jakých podmínek možno tyto hmoty získávati volně.

(5) Pro potřebu na stavby uvedené v odstavci 2, č. 1 a 3 na Slovensku přidělí Hospodářská rada přiměřené množství stavebních hmot; tyto části kontingentu spravuje povereníctvo pre priemysel a obchod, které také rozhoduje o přídělu stavebních hmot. Působnost, příslušející podle § 1, odst. 3, písm. b) a § 2, odst. 4 jednotlivým ústředním úřadům, vykonává na Slovensku příslušné povereníctvo. Opatření podle § 2, odst. 4 vyhlásí na Slovensku povereníctvo pre priemysel a obchod v Úradnom Vestníku.

(6) Působnost, jež podle tohoto zákona přísluší okresním národním výborům a jež svou povahou náleží na Slovensku do oboru působnosti státních stavebních úřadů, vykonávají tam tyto úřady.

§ 3.

Řízení o přídělu vázaných stavebních hmot.

(1) K žádosti o povolení ke stavbě připojí stavebník vedle příloh předepsaných podle příslušných zvláštních předpisů (stavebních řádů, vodního zákona a pod.):

a) potvrzení nutnosti stavby (§ 1, odst. 3),

b) trojmo, při menších stavbách (odstavec 2) dvojmo výpočet všech potřebných vázaných stavebních hmot, v němž uvede, které z nich a v jakém množství má již ve vlastnictví nebo držbě, a stavební rozpočet nebo odhad stavebního nákladu. Výpočet potřeby hmot a stavební rozpočet nebo odhad stavebního nákladu musí býti pořízen nebo potvrzen osobou oprávněnou k provádění stavby navrženého způsobu a druhu a potvrzen stavebním úřadem.

(2) Jde-li o stavbu o celkovém stavebním nákladu do 200.000 Kčs, přezkoumá stavební nebo jiný příslušný úřad žádost a přihlížeje k svým přikázaným a dosud nerozděleným vázaným stavebním hmotám, přidělí je v množství, jehož potřebu zjistil odborným přezkoušením stavebního návrhu, a na Slovensku současně povolí výjimku ze zákazu staveb.

(3) Převyšuje-li celkový stavební náklad 200.000 Kčs, předloží úřad příslušné doklady [odstavec 1, písm. a) a b)] s jedním stavebním plánem a se svým posudkem příslušnému ústřednímu úřadu (§ 2, odst. 2 a 5), který rozhodne o přídělu.

(4) Při stavbách, které provádí stát, země, okres, město pověřené úkoly stavebního úřadu nebo podnik, ústav nebo fond jimi spravovaný, přezkouší stavební návrh svým odborným technickým úředníkem úřad, do jehož oboru působnosti stavba náleží. Příslušný posudek se přiloží k žádosti o povolení stavby. Rozhodl-li příslušný ústřední úřad již předem o přídělu vázaných stavebních hmot, odpadá řízení podle tohoto paragrafu.

(5) Řízení podle odstavce 2 nebo 3 se provede zpravidla před řízením předepsaným podle příslušných zvláštních předpisů; povolení potřebné k provedení stavby budiž vydáno teprve potom, když bylo o žádosti za příděl vázaných stavebních hmot kladně rozhodnuto. V případech podle odstavce 2 přidělí stavební nebo jiný příslušný úřad vázané stavební hmoty zároveň s vydáním povolení ke stavbě.

(6) Není-li potřebí povolení ke stavbě nebo bylo-li již dříve uděleno a je dosud platné, podá stavebník žádost o příděl vázaných stavebních hmot se všemi předepsanými doklady u věcně příslušného úřadu prvé stolice. Bylo-li se stavbou již začato, vypracuje se předepsaný výpočet potřeby stavebních hmot a stavební rozpočet nebo odhad stavebního nákladu jen pro zbývající práce a připojí se dále popis prací již provedených a podle potřeby stavební plán, po případě i fotografický snímek.

(7) Na příděl vázaných stavebních hmot není právního nároku.

(8) Vázaných stavebních hmot smí býti použito jedině pro tu stavbu, pro kterou byly přiděleny. Ty z nich, kterých z jakýchkoli důvodů nebylo použito pro tuto stavbu, musí stavebník neprodleně hlásiti úřadu, který mu je přidělil, a nakládati s nimi podle jeho pokynů. Bude-li vlastníku uloženo, aby je postoupil jiné osobě, určí stavební úřad náhradu ve shodě s cenovými předpisy. Na správné používání přidělených stavebních hmot dozírá příslušný ústřední úřad nebo podřízený úřad jím zmocněný.

(9) Pro stavby uvedené v § 2, odst. 2, č. 1, písm. b), č. 2 a č. 3 mohou příslušná ministerstva - pokud jde o Slovensko, v dohodě s příslušnými povereníctvy - upraviti řízení odchylně. Jde-li o stavby nestátní, stane se tak vyhláškou v Úředním listě, a pokud jde o Slovensko, v Úradnom Vestníku.

§ 4.

Zvláštní úprava přídělu stavebních hmot pro obnovu postižených obcí .

(1) Při stavbách prováděných podle zákona ze dne 12. dubna 1946, č. 86 Sb., o stavební obnově, podá zmocněnec pro obnovu (§ 3 uvedeného zákona) u okresního národního výboru - na Slovensku u státního stavebního úřadu - dvojmo návrh na hromadné přidělení stavebních hmot pro stavby zahrnuté do jednotné stavební akce (§ 11 téhož zákona). K návrhu připojí ve dvojím vyhotovení:

a) úředně potvrzený výpis z výměru o obnově [ § 8, odst. 2, písm. b) a odst. 3, písm. h), ch) a i) téhož zákona ],

b) označení prováděných staveb jmény stavebníků a čísly popisnými, po případě čísly stavebních parcel,

c) odhad stavebního nákladu jednotlivých staveb a měřením nebo odhadem zjištěná množství vázaných stavebních hmot podle druhu a jejich celkové součty pro jednotlivé stavby.

(2) Okresní národní výbor - na Slovensku státní stavební úřad - předloží po odborném přezkoumání návrh se svou zprávou ministerstvu dopravy (veřejná správa technická) - na Slovensku povereníctvu pre priemysel a obchod - k rozhodnutí. Hromadné příděly vázaných stavebních hmot vydá okresní národní výbor - na Slovensku státní stavební úřad - zmocněnci pro obnovu, který je po provedení stavby přesně vyúčtuje.

(3) Postup podle odstavců 1 a 2 je přípustný i mimo jednotnou stavební akci, je-li v obci obnovován jednotlivě větší počet stavebních objektů. K návrhu na hromadný příděl vázaných stavebních hmot se v tomto případě připojí výpis z ustanovení výměru o obnově [§ 8, odst. 2, písm. b) a odst. 3, písm. h) a i) zákona č. 86/1946 Sb.] s vyznačením, kolik ze staveb předvídaných výměrem již bylo vybudováno a kolik z vázaných stavebních hmot, odhadnutých výměrem podle § 8, odst. 3, písm. i) téhož zákona, bylo snad již spotřebováno na jednotnou stavební akci nebo na jednotlivě prováděné obnovy.

§ 5.

Změny a úlevy.

Vláda - na Slovensku po dohodě se Sborem povereníků - může nařízením:

1. měniti částku, která je podle § 3, odst. 2 a 3 rozhodná pro příslušnost úřadu,

2. poskytnouti úlevy z omezení podle předchozích ustanovení, po případě

3. tato omezení vůbec zrušiti.

§ 6.

Trestní ustanovení.

Jednání nebo opomenutí příčící se předpisům tohoto zákona trestají okresní národní výbory pokutou do 100.000 Kčs nebo vězením (uzamčením) do 6 měsíců nebo oběma těmito tresty. Zároveň s pokutou se vyměří pro případ nedobytnosti náhradní trest vězení (uzamčení) podle míry zavinění do 6 měsíců. Byl-li vedle pokuty uložen trest na svobodě, nesmí spolu s náhradním trestem vězení (uzamčení) činiti více než 6 měsíců. Při potrestání osoby oprávněné vésti nebo podnikati stavbu nebo potvrzovati správnost technických výpočtů, plánů a pod. může býti mimo to vyslovena ztráta jejího oprávnění na určitou dobu.


§ 7.

Přechodná ustanovení.

(1) Zrušuje se s výjimkami podle odstavce 2 použivatelnost předpisů, jež jsou v rozporu s ustanoveními tohoto zákona, zejména vládního nařízení ze dne 30. dubna 1943, č. 118 Sb., o nové úpravě zákazu staveb, nařízení č. 127/1942 Sl. z. a předpisů je měnících a doplňujících.

(2) Trestních ustanovení vládního nařízení č. 118/1943 Sb. lze použíti nadále v řízení pro přestupky tohoto nařízení, pokud byly spáchány po 4. květnu 1945 a řízení nebylo dosud skončeno.

§ 8.

Závěrečná ustanovení.

Tento zákon nabývá účinnosti prvým dnem po vyhlášení; provedou jej ministři dopravy, národní obrany a pošt v dohodě se zúčastněnými ministry.


Dr. Beneš v. r.

Dr. Stránský v. r.

gen. Hasal v. r.

gen. Svoboda v. r.

Hála v. r.