Zákon č. 33/1946 Zb.Zákon o odčinění některých křivd způsobených českému pracujícímu dorostu.

(v znení č. 219/1947 Zb.)

Čiastka 16/1946
Platnosť od 04.03.1946
Účinnosť od 30.12.1947

33.

Zákon

ze dne 13. února 1946

o odčinění některých křivd způsobených českému pracujícímu dorostu.

Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1.

(1) Pomocní dělníci české národnosti, kterým v době od 21. května 1938 do 4. května 1945 bylo v zemích České a Moravskoslezské z důvodů národnostních, rasových, politických nebo pro pracovní nasazení znemožněno vstoupiti do učebního poměru a kteří byli v uvedené době v zemích České a Moravskoslezské nebo mimo území Československé republiky zaměstnáváni pracemi, spadajícími do některého uznaného učebního oboru, mohou býti, pokud jsou k vyučení v tomto učebním oboru způsobilí:

a) převedeni do učebního poměru okresním úřadem ochrany práce, příslušným podle sídla učebního závodu, byla-li doba, po kterou konali uvedené práce kratší než stanovená učební doba; převedení do učebního poměru může býti vázáno podmínkou, že se tito pomocní dělníci podrobí doplňovacímu školení podle odstavce 4;

b) připuštěni příslušnou obchodní a živnostenskou komorou k závěrečné zkoušce učňovské, trvalo-li uvedené zaměstnání alespoň po dobu, jež odpovídá učební době, stanovené pro obor, o nějž jde. Před připuštěním k závěrečné zkoušce učňovské podrobí se tito pomocní dělníci doplňovacímu školení podle odstavce 4. Vykonají-li tito pomocní dělníci s úspěchem závěrečnou zkoušku učňovskou, vydá jim obchodní a živnostenská komora výuční, po případě tovaryšský list. Tyto listiny jsou průkazem o řádném skončení učebního poměru a o vykonání závěrečné zkoušky učňovské.

(2) Pomocní dělníci, kteří splňují podmínky odstavce 1, písm. b), avšak nebudou podle předpisů vydaných podle odstavce 4 připuštěni k závěrečné zkoušce učňovské, mohou býti převedeni do učebního poměru podle odstavce 1, písm. a).

(3) V případech odst. 1, písm. a) a odst. 2 rozhodne obchodní a živnostenská komora podle předpisů vydaných podle odstavce 4 o započtení doby, po kterou pomocní dělníci, převedení do učebního poměru vykonávali práce, spadající do příslušného učebního oboru do učební doby.

(4) Směrnice pro převádění pomocných dělníků do učebního poměru, pro započítávání doby konání pomocných prací do učební doby, pro doplňovací školení a pro povolení závěrečné zkoušky učňovské budou vydány vládním nařízením.

§ 2.

(1) Učební doba, kterou učňové české národnosti ztrávili v době od 21. května 1938 do 4. května 1945 v učebním poměru mimo území Československé republiky nebo na státním území, které bylo v roce 1938 obsazeno cizí brannou mocí, započítává se do učební doby, pokračují-li tito učňové v zemích České a Moravskoslezské v učení a jde-li o stejný nebo příbuzný učební obor. Jde-li o cizí učební obor, platí obdobně ustanovení § 1, odst. 1, písm. a) a odst. 4.

(2) Pro učně české národnosti, kteří se vyučili v době, uvedené v odstavci 1, na státním území, které bylo v roce 1938 obsazeno cizí brannou mocí nebo mimo území Československé republiky některému učebnímu oboru, který dosud nebyl uznán, platí obdobně ustanovení § 1, odstavec 1, písm. b) a odstavců 2 a 4.

§ 3.

Doba, po kterou učňové, kteří přerušili učební poměr a zúčastnili se zahraničního odboje, nebo kteří byli za německé okupace pracovně nasazeni mimo učební závod, konali práce, spadající do jejich učebního oboru nebo do příbuzného učebního oboru, může býti zcela nebo zčásti započtena do učební doby. O započtení rozhodne obchodní a živnostenská komora po slyšení nynějšího učebního pána a závodní rady (důvěrníka).

§ 4.

(1) Učňové, kteří vykazují nejméně dvě třetiny učební doby a vyhovují podmínkám, které budou stanoveny podle odstavce 2, mohou býti připuštěni k výkonu závěrečné zkoušky učňovské. Učňům, kteří tuto zkoušku s úspěchem vykonají, se promíjí zbývající učební doba a vydá se jim výuční, po případě tovaryšský list.

(2) Vládním nařízením budou stanoveny podmínky, za kterých může býti učňům, uvedeným v odstavci 1, povoleno vykonati závěrečnou zkoušku učňovskou.

§ 5.

Účastníkům doplňovacího školení podle § 1, odst. 4 mohou býti poskytovány podpory podle vládního nařízení ze dne 27. srpna 1943, č. 250 Sb., o podpoře při včleňování do práce, jehož použivatelnost se rozšiřuje na celé území zemí České a Moravskoslezské.

§ 6.

Žádosti o přiznání výhod, plynoucích z ustanovení §§ 1 až 4 nutno podati nejpozději do 3 měsíců ode dne vyhlášení tohoto zákona u příslušné obchodní a živnostenské komory. Osoby, které bez vlastního zavinění nemohly podati žádost ve stanovené lhůtě, mohou se však ucházeti o přiznání uvedených výhod nejpozději do 3 měsíců po odpadnutí překážky.


§ 7.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 1945 a platí v zemích České a Moravskoslezské; provedou jej všichni členové vlády.

Čl. I.

Žádosti o přiznání výhod plynoucích z ustanovení §§ 1 až 4 zákona ze dne 13. února 1946, č. 33 Sb., o odčinění některých křivd způsobených českému pracujícímu dorostu, které měly býti podány podle ustanovení jeho § 6, věty prvé nejpozději do tří měsíců ode dne jeho vyhlášení, lze podati do 30. června 1948.


Dr. Beneš v .r.

Fierlinger v. r.

Gottwald v. r.

Kopecký v. r.

Dr. Stránský v. r.

Laušman v. r.

Široký v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Dr. Pietor v. r.

Ursíny v. r.

gen. Hasal v. r.

Masaryk v. r.

Hála v. r.

gen. Svoboda v. r.

Dr. Šoltész v. r.

Dr. Ripka v. r.

Dr. Procházka v. r.

Nosek v. r.

Majer v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Dr. Clementis v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

gen. Dr. Ferjenčík v. r.

Dr. Drtina v. r.

Lichner v. r.