200

ZÁKON

ze dne 3. října 1946

o některých opatřeních v oboru obchodního a společenstevního práva.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


ODDÍL PRVNÍ

O očistě obchodních a společenstevních rejstříků.

§ 1

(1) Navrhuje-li se výmaz německého znění firmy, zapsaného v době nesvobody, nemusí býti podání učiněno ve formě soudně nebo notářsky ověřené, a to ani tehdy, žádá-li se zároveň za zápis firmy v jazyce českém nebo slovenském.

(2) U společnosti akciové, společnosti s ručením obmezeným nebo u výdělkového a hospodářského společenstva není třeba při návrhu podle odstavce 1 šetřiti náležitostí předepsaných pro změnu stanov; vyhoví-li však soud návrhu, jsou tím i stanovy změněny.

§ 2

(1) Úlevy povolené v § 1 platí přiměřeně, navrhuje-li se u jiných zápisů v obchodním nebo společenstevním rejstříku, které byly vykonány v době nesvobody také německy, výmaz německého znění anebo navrhuje-li se nahraditi jen německé znění takových jiných zápisů zněním českým nebo slovenským.

(2) Takové jiné zápisy, pokud byly vykonány v době nesvobody také německy, mohou soudy vymazati, odvolávajíce se na tento zákon, i z úřední moci při běžném vyřizování rejstříkových věcí.

§ 3

(1) Obchodní společnosti a výdělková a hospodářská společenstva jsou povinny se nejpozději do dvou měsíců ode dne počátku účinnosti tohoto zákona usnésti na slovních opravách nebo úpravách společenských (společenstevních) smluv, které jsou nutné k odstranění upomínek na dobu nesvobody. Jsou k tomu příslušné také jejich užší správní orgány (společníci osobně ručící, představenstvo, jednatelé, likvidátoři), nebo národní správci ustanovení podle dekretu presidenta republiky ze dne 19. Května 1945, č. 5 Sb., o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organisací a ústavů; jde-li o orgán složený z několika fysických osob, usnáší se o tom prostou většinou a v případě rovnosti hlasů je přijato usnesení, pro které hlasoval předsedající.

(2) O změnách stanov, nutných podle odstavce 1, může se orgán společnosti (společenstva) platně usnésti i tehdy, nebyl-li takový předmět usnášení předem ohlášen na pořad jeho schůze, třebas to jinak zákon nebo stanovy předpisují.

(3) Právních předpisů, podle kterých se k platnosti změn společenských a společenstevních smluv vyžaduje státní schválení, forma notářského aktu nebo jakékoli jiné přísnější náležitosti než písemná forma, netřeba dbáti při změnách, k nimž musí dojíti podle odstavce 1.

(4) Splnění povinnosti podle odstavce 1 může rejstříkový soud na účastnících vynucovati pořádkovými tresty podle § 12 zákona ze dne 17. prosince 1862, č. 1 ř. z. z roku 1863, kterým se uvádí obchodní zákoník.

ODDÍL DRUHÝ

O obnovách obchodních společností a výdělkových a hospodářských společenstev a o úlevách při jejich usnášení.

§ 4

Obchodní společnosti a výdělková a hospodářská společenstva, které se pod tlakem nepřátelské okupace usnesly na zrušení nebo byly zrušeny a likvidují, ale ještě zcela nerozdělily své jmění mezi společníky (členy), mohou se usnésti na odvolání svého zrušení. Pro tato usnesení platí obdobně zákonné předpisy a ustanovení společenských (společenstevních) smluv o dobrovolném zrušení a vstupu do likvidace, a to i tehdy, došlo-li k zrušení a likvidaci opatřením úřadu; usnesení to však vyžaduje k své platnosti schválení ministerstva, do jehož oboru společnost (výdělkové a hospodářské společenstvo) patří podle předmětu svého podnikání. Je-li s takovým usnesením spojeno přesídlení, vyslechne ministerstvo osidlovací úřad.

§ 5

Usnesly-li se obchodní společnost nebo výdělkové a hospodářské společenstvo na změnách podle § 4, nemůže rejstříkový soud odepříti zápis těchto změn v obchodním nebo společenstevním rejstříku z toho důvodu, že orgán, jehož usnesení je k tomu třeba, nebyl svolán způsobem stanoveným společenskou (společenstevní) smlouvou, osvědčí-li navrhovatelé, že se takové svolání nedalo provést a že všem členům orgánu toho byla pozvání k schůzi zaslána doporučeně na adresu jimi posledně udanou nebo navrhovatelům jinak známou.

§ 6

(1) Není-li akciová společnost, společnost s ručením obmezeným nebo výdělkové a hospodářské společenstvo s to svolati valnou hromadu způsobem stanoveným společenskou (společenstevní) smlouvou, určí jim rejstříkový soud na návrh orgánu oprávněného svolati valnou hromadu náhradní způsob svolání valné hromady; přitom dbá jednak vhodnosti a úspornosti, jednak zájmu, aby se největší část členů společnosti (výdělkového a hospodářského společenstva) mohla bez zvláštních obtíží dověděti o svolání valné hromady a jejím pořadu; jde-li o společnost, jejíž stanovy lze změniti jen státním schválením, opatří si před svým rozhodnutím vyjádření úřadu příslušného k udělení schválení.

(2) Na pořad nejbližší valné hromady svolané náhradním způsobem podle odstavce 1 je podle potřeby ohlásiti také změnu ustanovení stanov o způsobu svolávání valné hromady. Nestalo-li se tak nebo nebyla-li tato změna přijata, vstupuje výrok soudu podle odstavce 1 na místo příslušného ustanovení společenské (společenstevní) smlouvy.

(3) Vyhoví-li rejstříkový soud návrhu podle odstavce 1 a jsou-li dány podmínky podle odstavce 2, věty 2, poznamená svůj výrok také v obchodním (společenstevním) rejstříku.

ODDÍL TŘETÍ.

Doručování u podniků, do kterých byla zavedena národní správa.

§ 7

Byla-li do podniku zapsaného v obchodním nebo společenstevním rejstříku zavedena národní správa a za národní správce byl ustanoven sbor (§ 17, odst. 2 dekretu presidenta republiky č. 5/1945 Sb.), stačí, stane-li se doručení obsílek a jiných úředních a obchodních zásilek takovému podniku k rukám některého člena tohoto sboru.

ODDÍL ČTVRTÝ.

Osvobození od poplatků a upuštění od některých vyhlášek.

§ 8

Podání a zápisy podle §§ 1 až 3 tohoto zákona jsou prosty poplatků.

§ 9

Odchylkou od ustanovení čl. 13 všeobecného obchodního zákoníku, vydaného zákonem č. 1/1863 ř. z., a § 7, odst. 2 zákona ze dne 9. dubna 1873, č. 70 ř. z., o výdělkových a hospodářských společenstvech, se nevyhlásí:

1. zápisy vykonané v obchodním (společenstevním) rejstříku podle §§ 1 až 3 tohoto zákona, pokud nejde o zápis firmy v jazyce českém nebo slovenském podle § 1, odst. 1;

2. poznámky a výmazy dočasných národních správ v rejstříku společenstevním podle § 12 dekretu presidenta republiky č. 5/1945 Sb.;

3. zápisy a výmazy, kterých je třeba v obchodním a společenstevním rejstříku k provedení § 8 dekretu presidenta republiky ze dne 19. září 1945, č. 79 Sb., o zatímní úpravě soudnictví v zemích České a Moravskoslezské.


ODDÍL PÁTÝ

Zrušení použivatelnosti některých předpisů z doby nesvobody.

§ 10

Zrušuje se použivatelnost:

1. nařízení říšského ministra spravedlnosti ze dne 20. Října 1943, říš. zák. I, str. 573, o omezení obchodněprávních vyhlášek za války;

2. vládního nařízení ze dne 27. prosince 1943, č. 317 Sb., o omezení obchodněprávních vyhlášek po dobu války, ve znění nařízení ministra spravedlnosti ze dne 7. října 1944, č. 228 Sb., o opatřeních v oboru soukromého práva;

3. čl. I nařízení ministra spravedlnosti ze dne 3. Března 1944, č. 72 Sb., o svolávání a omezení valných hromad a členských shromáždění výdělkových a hospodářských společenstev.

ODDÍL ŠESTÝ

Ustanovení závěrečné

§ 11

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení a platí v zemích České a Moravskoslezské; provedou jej ministři spravedlnosti, zahraničního obchodu, vnitra, financí, průmyslu, zemědělství, vnitřního obchodu a výživy.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Dr. Drtina v. r.

Laušman v. r.

Dr. Ripka v. r.

Ďuriš v. r.

Nosek v. r.

Zmrhal v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Majer v. r.